Bà Phương Hằng vợ đại gia Dũng “lò vôi” ʙɪ̣ ᴘʜᴀ̣ᴛ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴠɪ̀ ᴘʜᴀ́ᴛ ɴɢᴏ̂ɴ Sᴀɪ Sᴜ̛̣ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ

ᴛʜᴀɴʜ ᴛʀᴀ Sᴏ̛̉ TT&TT TP. HCM ᴠᴜ̛̀ᴀ ʀᴀ ϙᴜʏᴇ̂́ᴛ đɪ̣ɴʜ x.ᴜ̛̉ ᴘ.ʜᴀ̣ᴛ 𝟽,𝟻 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ đᴏ̂̀ɴɢ đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ BÀ NGUYỄN PHƯƠNG HẰNG ᴠɪ̀ ᴘʜᴀ́ᴛ ɴɢᴏ̂ɴ Sᴀɪ Sᴜ̛̣ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ.

ɴɢᴀ̀ʏ 𝟷𝟼/𝟺, ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ ᴛɪɴ ᴛᴜ̛̀ Sᴏ̛̉ TT&TT TP. HCM ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ᴛʜᴀɴʜ ᴛʀᴀ Sᴏ̛̉ ᴠᴜ̛̀ᴀ ʀᴀ ϙᴜʏᴇ̂́ᴛ đɪ̣ɴʜ x.ᴜ̛̉ ᴘ.ʜᴀ̣ᴛ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ʜᴀ̀ɴʜ ᴄʜɪ́ɴʜ đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ BÀ NGUYỄN PHƯƠNG HẰNG (𝟻𝟶 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ᴠᴏ̛̣ ᴏ̂ɴɢ ᴅᴜ̃ɴɢ “ʟᴏ̀ ᴠᴏ̂ɪ”, ɴɢᴜ̣ ᴛᴀ̣ɪ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʙᴇ̂́ɴ ɴɢʜᴇ́, ϙᴜᴀ̣̂ɴ 𝟷, ᴛᴘ.ʜᴄᴍ). ᴍᴜ̛́ᴄ ᴘʜᴀ̣ᴛ 𝟽,𝟻 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ đᴏ̂̀ɴɢ.

ᴛʜᴇᴏ ϙᴜʏᴇ̂́ᴛ đɪ̣ɴʜ x.ᴜ̛̉ ᴘ.ʜᴀ̣ᴛ, ɴɢᴀ̀ʏ 𝟺/𝟹, ᴛᴀ̣ɪ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴏ̃ ᴛʜɪ̣ Sᴀ́ᴜ, ϙᴜᴀ̣̂ɴ 𝟹, ᴛᴘ.ʜᴄᴍ, ʙᴀ̀ ʜᴀ̆̀ɴɢ ʟᴀ̀ ᴄʜᴜ̉ ᴛʜᴇ̂̉ ᴄᴜɴɢ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴄʟɪᴘ “BÀ NGUYỄN PHƯƠNG HẰNG ᴛɪᴇ̂́ᴛ ʟᴏ̣̂ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʀᴀ ᴏ̂ɴɢ ᴠᴏ̃ ʜᴏᴀ̀ɴɢ ʏᴇ̂ɴ ʟ.ᴜ̛̀ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ Sᴀᴜ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴀ̆ᴍ” ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ʏᴏᴜᴛᴜʙᴇ ʜᴏᴀ ʟᴇ̣̂ Sᴀ̀ɪ ɢᴏ̀ɴ.

ɴᴏ̣̂ɪ ᴅᴜɴɢ ᴄʟɪᴘ đᴀ̃ ᴄᴜɴɢ ᴄᴀ̂́ᴘ Sᴀɪ Sᴜ̛̣ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ, x.ᴜ́ᴄ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴅᴀɴʜ ᴅᴜ̛̣, ᴜʏ ᴛɪ́ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴜʙɴᴅ ᴛɪ̉ɴʜ ʙɪ̀ɴʜ ᴛʜᴜᴀ̣̂ɴ ᴠᴀ̀ ᴄʜᴜ̉ ᴛɪ̣ᴄʜ ᴜʙɴᴅ ᴛɪ̉ɴʜ ʙɪ̀ɴʜ ᴛʜᴜᴀ̣̂ɴ, ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ᴅ, đɪᴇ̂̉ᴍ 𝟷 Đɪᴇ̂̀ᴜ 𝟻 ɴɢʜɪ̣ đɪ̣ɴʜ 𝟽𝟸/𝟸𝟶𝟷𝟹 ᴠᴇ̂̀ ϙᴜᴀ̉ɴ ʟʏ́, ᴄᴜɴɢ ᴄᴀ̂́ᴘ, Sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ ᴠᴜ̣ ɪɴᴛᴇʀɴᴇᴛ ᴠᴀ̀ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ.

BÀ NGUYỄN PHƯƠNG HẰNG ʙɪ̣ ᴘʜᴀ̣ᴛ 𝟽,𝟻 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ đᴏ̂̀ɴɢ ᴠɪ̀ ᴘʜᴀ́ᴛ ɴɢᴏ̂ɴ Sᴀɪ Sᴜ̛̣ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ

Sᴏ̛̉ TT&TT ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ BÀ NGUYỄN PHƯƠNG HẰNG ᴘʜᴀ̉ɪ ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ ᴄʜɪ̉ɴʜ ᴄʜᴀ̂́ᴘ ʜᴀ̀ɴʜ ϙᴜʏᴇ̂́ᴛ đɪ̣ɴʜ x.ᴜ̛̉ ᴘ.ʜᴀ̣ᴛ. ɴᴇ̂́ᴜ ϙᴜᴀ́ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ʜᴀ̣ɴ ϙᴜʏ đɪ̣ɴʜ ᴍᴀ̀ ʙᴀ̀ ʜᴀ̆̀ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛᴜ̛̣ ɴɢᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ̂́ᴘ ʜᴀ̀ɴʜ Sᴇ̃ ʙɪ̣ ᴄᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ ᴄʜᴇ̂́ ᴛʜɪ ʜᴀ̀ɴʜ ᴛʜᴇᴏ ϙᴜʏ đɪ̣ɴʜ. ʙᴀ̀ ʜᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴏ́ ϙᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴋʜɪᴇ̂́ᴜ ɴᴀ̣ɪ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴋɪᴇ̣̂ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴄʜɪ́ɴʜ đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ϙᴜʏᴇ̂́ᴛ đɪ̣ɴʜ x.ᴜ̛̉ ᴘ.ʜᴀ̣ᴛ ᴛʜᴇᴏ ϙᴜʏ đɪ̣ɴʜ.

ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́, đᴀ̣ɪ ᴅɪᴇ̣̂ɴ Sᴏ̛̉ TT&TT ᴛɪ̉ɴʜ ʙɪ̀ɴʜ ᴛʜᴜᴀ̣̂ɴ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, Sᴀᴜ ϙᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ xᴀ́ᴄ ᴍɪɴʜ, đᴏ̛ɴ ᴠɪ̣ đᴀ̃ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴀ̆ɴ ᴄᴜ̛́, ʜᴏ̂̀ Sᴏ̛ Sᴀɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ BÀ NGUYỄN PHƯƠNG HẰNG, ᴠᴏ̛̣ ÔNG HUỲNH UY DŨNG (ᴄʜᴜ̉ ᴛɪ̣ᴄʜ ʜĐϙᴛ ᴄᴛᴄᴘ Đᴀ̣ɪ ɴᴀᴍ) ᴄʜᴏ Sᴏ̛̉ TT&TT TP. HCM đᴇ̂̉ xᴜ̛̉ ʟʏ́ ᴛʜᴇᴏ ϙᴜʏ đɪ̣ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ.

ᴛʜᴇᴏ Sᴏ̛̉ ɴᴀ̀ʏ, ɴɢᴀ̀ʏ 𝟺/𝟹, ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ xᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ đᴏᴀ̣ɴ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴄᴏ́ ᴛᴜ̛̣ᴀ đᴇ̂̀ “BÀ NGUYỄN PHƯƠNG HẰNG ᴛɪᴇ̂́ᴛ ʟᴏ̣̂ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴠᴏ̃ ʜᴏᴀ̀ɴɢ ʏᴇ̂ɴ ʟ.ᴜ̛̀ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ Sᴀᴜ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴀ̆ᴍ” ᴅᴏ ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ᴄᴏ́ ᴛᴇ̂ɴ “ʜᴏᴀ ʟᴇ̣̂ Sᴀ̀ɪ ɢᴏ̀ɴ” đᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̉ɪ.

Sᴏ̛̉ ʏ ᴛᴇ̂́ ᴛɪ̉ɴʜ ʙɪ̀ɴʜ ᴛʜᴜᴀ̣̂ɴ ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ đɪ̣ɴʜ, ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴄʜɪ̉ ʜᴀ̀ɴʜ ɴɢʜᴇ̂̀ ᴋʜᴀ́ᴍ ᴄʜᴜ̛̃ᴀ ʙ.ᴇ̣̂ɴʜ ᴄʜᴏ ᴏ̂ɴɢ ᴠᴏ̃ ʜᴏᴀ̀ɴɢ ʏᴇ̂ɴ (ɴɢᴜ̣ ᴛᴀ̣ɪ xᴀ̃ ɢɪᴀ ᴀɴ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ́ɴʜ ʟɪɴʜ, ᴛɪ̉ɴʜ ʙɪ̀ɴʜ ᴛʜᴜᴀ̣̂ɴ) đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ đᴜ́ɴɢ ᴛʜᴇᴏ ϙᴜʏ đɪ̣ɴʜ.

ᴄᴀ̆ɴ ᴄᴜ̛́ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴄᴜɴɢ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̉ᴀ Sᴏ̛̉ ʏ ᴛᴇ̂́, Sᴏ̛̉ TT&TT ʙɪ̀ɴʜ ᴛʜᴜᴀ̣̂ɴ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴘʜᴀ́ᴛ ɴɢᴏ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̀ ʜᴀ̆̀ɴɢ ᴛᴀ̣ɪ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴘʜᴀ́ᴛ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ ʟᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴄᴀ̆ɴ ᴄᴜ̛́, ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ᴄʜɪ́ɴʜ xᴀ́ᴄ, Sᴀɪ Sᴜ̛̣ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ.

Sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ, ɴɢᴀ̀ʏ 𝟸/𝟺, Sᴏ̛̉ TT&TT TP. HCM ᴍᴏ̛̀ɪ ʙᴀ̀ ʜᴀ̆̀ɴɢ ʟᴇ̂ɴ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ. ʙᴀ̀ ʜᴀ̆̀ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴜɴɢ ᴄᴀ̂́ᴘ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴄᴜ̛́ ʟɪᴇ̂ɴ ϙᴜᴀɴ đᴇ̂́ɴ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴜʙɴᴅ ᴛɪ̉ɴʜ ʙɪ̀ɴʜ ᴛʜᴜᴀ̣̂ɴ ʙᴀᴏ ᴄʜᴇ ᴄʜᴏ ᴏ̂ɴɢ ᴠᴏ̃ ʜᴏᴀ̀ɴɢ ʏᴇ̂ɴ ʜᴏᴀ̣ᴛ đᴏ̣̂ɴɢ ᴋʜᴀ́ᴍ ᴄʜᴜ̛̃ᴀ ʙ.ᴇ̣̂ɴʜ ᴛᴀ̣ɪ đɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ɴᴀ̀ʏ.

Nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/vo-dai-gia-dung-lo-voi-bi-phat-tien-vi-phat-ngon-sai-su-that-728390.html
BÌNH LUẬN (đã có: bình luận):


Trả lời