Bình Dương: ɴɢʜɪ ᴀ́ɴ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ‘ɴɢᴀ́ᴏ đᴀ́’ ɢ.ɪᴇ̂́ᴛ ᴍᴇ̣ ʀᴏ̂̀ɪ ᴛ.ᴜ̛̣ sᴀ́ᴛ

sᴀ́ɴɢ 𝟷𝟽/𝟺, ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴘʜᴜ́ ɢɪᴀ́ᴏ (ʙɪ̀ɴʜ ᴅᴜ̛ᴏ̛ɴɢ) ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ đᴀɴɢ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴠᴜ̣ ʜᴀɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛ.ʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴠᴏɴɢ ᴛᴀ̣ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ̆ɴ ɴʜᴀ̀ ᴛʀᴇ̂ɴ đɪ̣ᴀ ʙᴀ̀ɴ xᴀ̃ ᴀɴ ʙɪ̀ɴʜ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴘʜᴜ́ ɢɪᴀ́ᴏ.

ᴛʜᴇᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ʙᴀɴ đᴀ̂̀ᴜ, ᴛᴏ̂́ɪ ϙᴜᴀ (16/4), ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ɴɢʜᴇ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ʟᴀ ʜᴇ́ᴛ ᴛʜᴀ̂́ᴛ ᴛʜᴀɴʜ ᴘʜᴀ́ᴛ ʀᴀ ᴛᴜ̛̀ ɴʜᴀ̀ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ̀ ʜᴏᴀ̀ɴɢ ᴛʜɪ̣ ᴛᴀ́ᴍ (56 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ɴɢᴜ̣ ᴀ̂́ᴘ ʀᴀ̣ᴄʜ ᴄʜᴀ̀ᴍ, xᴀ̃ ᴀɴ ʙɪ̀ɴʜ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴘʜᴜ́ ɢɪᴀ́ᴏ).

ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴠᴀ̣̂ʏ, ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴇ̂́ɴ ɢᴀ̂̀ɴ ᴄᴀ̆ɴ ɴʜᴀ̀ ᴛɪ̀ᴍ ʜɪᴇ̂̉ᴜ ᴛʜɪ̀ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʙᴇ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴏ́ ʙᴀ̀ ᴛᴀ́ᴍ ᴠᴀ̀ ʟᴇ̂ ᴠᴀ̆ɴ ϙᴜʏᴇ̂́ᴛ (ᴄᴏɴ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ ʙᴀ̀ ᴛᴀ́ᴍ, 𝟹𝟹 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ) đᴀɴɢ ɴᴀ̆̀ᴍ ᴛʜᴏɪ ᴛʜᴏ́ᴘ ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ ɴᴇ̂̀ɴ ɴʜᴀ̀, ʙᴇ̂ɴ ᴄᴀ̣ɴʜ ᴄᴏ́ ᴠᴜ̃ɴɢ ᴍᴀ́ᴜ.

ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ

ɴɢᴀʏ sᴀᴜ đᴏ́, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ đᴜ̛ᴀ ʜᴀɪ ᴍᴇ̣ ᴄᴏɴ ʙᴀ̀ ᴛᴀ́ᴍ đɪ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴛᴀ̣ɪ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ, ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴅᴏ ϙᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴠᴇ̂́ᴛ ᴛ.ʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ϙᴜᴀ́ ɴᴀ̣̆ɴɢ ɴᴇ̂ɴ đᴀ̃ ᴛ.ᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ sᴀᴜ đᴏ́.

ᴛᴀ̣ɪ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴠᴇ̂́ᴛ ᴍᴀ́ᴜ ᴅɪ́ɴʜ ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ ɴᴇ̂̀ɴ ɴʜᴀ̀, ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛʜᴜ ɢɪᴜ̛̃ 𝟷 ᴄᴏɴ ᴅᴀᴏ ᴛʜᴀ́ɪ ʟᴀɴ đᴀ̃ ʙɪ̣ ɢᴀ̃ʏ ʟᴜ̛ᴏ̛̃ɪ, 𝟷 ᴄᴀ̂ʏ ᴋᴇ́ᴏ. ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ʙᴀɴ đᴀ̂̀ᴜ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴏ̛ ϙᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ ɴʜᴀ̣̂ɴ đɪ̣ɴʜ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴏɴ ᴅᴜ̀ɴɢ ᴅᴀᴏ đᴀ̂ᴍ ᴍᴇ̣ ʀᴏ̂̀ɪ ᴛ.ᴜ̛̣ sᴀ́ᴛ. ᴛʜᴇᴏ ʟᴏ̛̀ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ, ʟᴇ̂ ᴠᴀ̆ɴ ϙᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́ ᴄᴏ́ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ɴɢʜɪᴇ̣̂ɴ ᴍ.ᴀ ᴛᴜ́ʏ.

ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ đᴀɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ, ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃.

Nguồn: https://soha.vn/nghi-an-con-trai-ngao-da-giet-me-roi-tu-sat-20210418003739547.htm
BÌNH LUẬN (đã có: bình luận):


Trả lời