Bắc Giang: ʙᴏ̂́ ᴠᴀ̀ ᴄʜᴜ́ đ.ᴜᴏ̂̉ɪ ᴄʜ.ᴇ́ᴍ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴠɪ̀ ᴄʜᴀ́ᴜ ʙɪ̣ ᴛʜᴜ ᴅɪᴇ̂̀ᴜ

Nguyễn Văn Hiến (32 tuổi) ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴄʜᴀ́ᴜ ᴛʀᴀɪ ʙɪ̣ ᴛʜᴜ ᴅɪᴇ̂̀ᴜ, ʜɪᴇ̂́ɴ ᴄᴀ̂̀ᴍ ᴅ.ᴀᴏ ᴘʜᴀʏ đᴜᴏ̂̉ɪ ᴄʜ.ᴇ́ᴍ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴠᴀ̀ ᴅᴜ̀ɴɢ ʟᴏ̛̀ɪ ʟᴇ̃ đᴇ ᴅ.ᴏ̣ᴀ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴜ̣ᴄ đɪ́ᴄʜ ʟᴀ̂́ʏ ʟᴀ̣ɪ ᴅɪᴇ̂̀ᴜ ᴄʜᴏ ᴄʜᴀ́ᴜ.

ʟɪᴇ̂ɴ ϙᴜᴀɴ đᴇ̂́ɴ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ đᴜᴏ̂̉ɪ ᴄʜ.ᴇ́ᴍ ᴄᴀ́ɴ ʙᴏ̣̂ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴠɪ̀ ᴄʜᴀ́ᴜ ʙɪ̣ ᴛʜᴜ ᴅɪᴇ̂̀ᴜ, ᴤᴀ́ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ 𝟷/𝟼/𝟸𝟶𝟸𝟷, ᴛʀᴀᴏ đᴏ̂̉ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴘᴠ, ᴏ̂ɴɢ ʜᴏᴀ̀ɴɢ ᴄᴏ̂ɴɢ ʙᴏ̣̂, ᴄʜᴜ̉ ᴛɪ̣ᴄʜ ᴜʙɴᴅ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ʜɪᴇ̣̂ᴘ ʜᴏ̀ᴀ, ᴛɪ̉ɴʜ ʙᴀ̆́ᴄ ɢɪᴀɴɢ xᴀ́ᴄ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴠᴀ̀ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ʜɪᴇ̣̂ᴘ ʜᴏ̀ᴀ đᴀɴɢ ᴛᴀ̣ᴍ ɢɪᴜ̛̃ ʜɪ̀ɴʜ ᴤᴜ̛̣ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ᴠᴀ̆ɴ ʜᴏᴀ̀ɴɢ (𝟺𝟷 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ᴛʀᴜ́ ᴛᴀ̣ɪ xᴀ̃ ʜᴏᴀ̀ɴɢ ᴀɴ) ᴠᴀ̀ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ᴠᴀ̆ɴ ʜɪᴇ̂́ɴ (𝟹𝟸 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ᴇᴍ ᴛʀᴀɪ ʜᴏᴀ̀ɴɢ) đᴇ̂̉ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴠᴇ̂̀ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜɪ ʜᴀ̀ɴʜ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠᴜ̣

ᴛʜᴇᴏ đᴏ́, ᴠᴀ̀ᴏ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 𝟷𝟽ʜ𝟹𝟶 ɴɢᴀ̀ʏ 𝟸𝟿/𝟻, ᴛᴏ̂̉ ᴛᴜᴀ̂̀ɴ ᴛʀᴀ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ xᴀ̃ ʜᴏᴀ̀ɴɢ ᴀɴ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴇᴍ ɴ.ᴠ.ʜ. (𝟷𝟼 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ᴏ̛̉ ᴛʜᴏ̂ɴ ʙᴀ̉ᴏ ᴀɴ, ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ᴄᴜ̉ᴀ ʜᴏᴀ̀ɴɢ) đᴀɴɢ ᴛʜᴀ̉ ᴅɪᴇ̂̀ᴜ ᴏ̛̉ ᴋʜᴜ ᴠᴜ̛̣ᴄ ɢɪᴜ̛̃ᴀ ᴄᴀ́ɴʜ đᴏ̂̀ɴɢ. ʟᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ʏ ᴇᴍ ʜ. ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴇᴏ ᴋʜᴀ̂̉ᴜ ᴛʀᴀɴɢ ɴᴇ̂ɴ ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ đᴀ̃ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ʜ. ᴋᴇ́ᴏ ᴅɪᴇ̂̀ᴜ xᴜᴏ̂́ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴠᴇ̂̀ ᴛʀᴜ̣ ᴤᴏ̛̉ đᴇ̂̉ ɢɪᴀ̉ɪ ϙᴜʏᴇ̂́ᴛ.

ɴɢʜɪ ᴄᴀɴ Nguyễn Văn Hoàng (phải) và Nguyễn Văn Hiến. Ảnh: Công an Bắc Giang – Tin tức hình sự.

Công an thu diều

ʜᴜɴɢ ʜᴀ̆ɴɢ ᴄᴀ̂̀ᴍ ᴅ.ᴀᴏ đᴇ ᴅᴏ̣ᴀ – tải tài liệu miễn phí

“ʜ ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ ᴅɪᴇ̣̂ɴ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟʏ ᴛᴀ̣ɪ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴀ̂́ᴘ ʜᴀ̀ɴʜ, ᴋʜɪ ʀᴀ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ʟᴀ̣ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴇᴏ ᴋʜᴀ̂̉ᴜ ᴛʀᴀɴɢ. Sᴀᴜ ᴋʜɪ ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ ᴛʜᴜ ɢɪᴜ̛̃ ᴅɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʜᴇᴏ ϙᴜʏ đɪ̣ɴʜ ᴛʜɪ̀ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴏ́ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ đᴜᴏ̂̉ɪ đ.ᴀ́ɴʜ ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴠᴜ̣”, ông Bộ cho biết.

Đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ʜᴏᴀ̀ɴɢ đᴀ̃ ᴄᴀ̂̀ᴍ đᴏᴀ̣ɴ ᴛʀᴇ đɪ ᴛᴜ̛̀ ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ ᴄᴀ́ɴʜ đᴏ̂̀ɴɢ ʟᴇ̂ɴ đᴜᴏ̂̉ɪ đᴀ́ɴʜ 𝟷 ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴠɪᴇ̂ɴ. Đᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴄᴀ̂̀ᴍ ᴋʜᴜ́ᴄ ᴛʀᴇ đᴇ ᴅ.ᴏ̣ᴀ, ᴅᴜ̀ɴɢ ʟᴏ̛̀ɪ ʟᴇ̃ ʟᴀ̆ɴɢ ᴍᴀ̣ ᴄʜᴜ̛̉ɪ ʙᴏ̛́ɪ, ᴛʜᴀ́ᴄʜ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ᴛᴏ̂̉ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ.

Cùng lúc này, ʜɪᴇ̂́ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄᴀ̂̀ᴍ ᴍᴏ̣̂ᴛ .ᴅᴀᴏ ᴘʜᴀʏ ᴛᴜ̛̀ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴀ̀ đɪ ʀᴀ ᴠᴜɴɢ ᴅ.ᴀᴏ đᴜᴏ̂̉ɪ ᴄʜ.ᴇ́ᴍ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴠɪᴇ̂ɴ, đᴇ ᴅ.ᴏ̣ᴀ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴜ̣ᴄ đɪ́ᴄʜ ʟᴀ̂́ʏ ʟᴀ̣ɪ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ᴅɪᴇ̂̀ᴜ ʙɪ̣ ᴛᴏ̂̉ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ ᴛʜᴜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜᴀ́ᴜ ᴛʀᴀɪ ᴍɪ̀ɴʜ.

Ảnh: FB, Nguồn: https://datviet.trithuccuocsong.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/vung-dao-duoi-chem-cong-an-vi-chau-bi-thu-dieu-3433110/
BÌNH LUẬN (đã có: bình luận):


Trả lời