s.ᴀ́ᴛ ʜ.ᴀ̣ɪ ʙᴀ̣ɴ ɢᴀ́ɪ, ᴄʜɪᴇ̂́ᴍ đᴏᴀ̣ᴛ 𝟹𝟶 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ đᴏ̂̀ɴɢ ᴠɪ̀ ɴɢʜɪ ɴɢᴏ̛̀ ᴄᴏ́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴏ̛́ɪ

ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ᴠᴀ̆ɴ ᴛʜᴀ̀ɴʜ (𝟸𝟽 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ɴɢᴜ̣ ᴛᴀ̣ɪ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ϙᴜᴀɴɢ) đᴀ̃ ʙɪ̣ ᴄᴀ́ᴏ ʙᴜᴏ̣̂ᴄ s.ᴀ́ᴛ ʜ.ᴀ̣ɪ ʙᴀ̣ɴ ɢᴀ́ɪ ʀᴏ̂̀ɪ ʟᴀ̂́ʏ ʜᴏ̛ɴ 30 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ đᴏ̂̀ɴɢ.

ᴛʜᴇᴏ ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ ᴛɪɴ ᴛᴜ̛̀ ᴄᴏ̛ ϙᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ 𝟸𝟶/𝟺/𝟸𝟶𝟸𝟷, ᴄᴏ̛ ϙᴜᴀɴ ᴄᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ϙᴜᴀɴɢ đᴀ̃ ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ ʙɪ̣ ᴄᴀɴ, ʙᴀ̆́ᴛ ᴛᴀ̣ᴍ ɢɪᴀᴍ đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ᴠᴀ̆ɴ ᴛʜᴀ̀ɴʜ (𝟸𝟽 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ᴏ̛̉ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ sᴏ̛ɴ ᴅᴜ̛ᴏ̛ɴɢ, ᴛɪ̉ɴʜ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ϙᴜᴀɴɢ) ᴠᴇ̂̀ ᴛᴏ̣̂ɪ ɢ.ɪᴇ̂́ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ.

Đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ᴠᴀ̆ɴ ᴛʜᴀ̀ɴʜ

ɴɢᴏᴀ̀ɪ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴅᴀɴʜ ᴛʀᴇ̂ɴ, ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴄᴏ̀ɴ ʙɪ̣ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴠᴇ̂̀ ᴅᴀ̂́ᴜ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ᴄ.ᴜ̛ᴏ̛́ᴘ ᴛᴀ̀ɪ sᴀ̉ɴ ᴠᴀ̀ ʜ.ɪᴇ̂́ᴘ ᴅᴀ̂ᴍ.

ᴛʜᴇᴏ ʟᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀɪ ʙᴀɴ đᴀ̂̀ᴜ, ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴄᴏ́ ϙᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴀ̉ᴍ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄʜɪ̣ ɴ. ᴛᴜ̛̀ ᴄᴜᴏ̂́ɪ ɴᴀ̆ᴍ 𝟸𝟶𝟸𝟶. ᴛʀᴏɴɢ ϙᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ ʏᴇ̂ᴜ ɴʜᴀᴜ, 𝟸 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ xᴜʏᴇ̂ɴ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴍᴀ̂ᴜ ᴛʜᴜᴀ̂̃ɴ.

ᴠᴀ̀ᴏ sᴀ́ɴɢ 𝟷𝟸/𝟺, ᴛʜᴀ̀ɴʜ đᴀ̃ ᴇ́ᴘ ᴄʜɪ̣ ɴ. ϙᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ᴛɪ̀ɴʜ ᴅᴜ̣ᴄ, ᴛᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ ɢɪᴜ̛̃ᴀ ʜᴀɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̃ xᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴀ̃ɪ ᴠᴀ̃. ᴠɪ̀ ɴɢʜɪ ɴɢᴏ̛̀ ʙᴀ̣ɴ ɢᴀ́ɪ đᴀ̃ ᴄᴏ́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴏ̛́ɪ, ʙɪ̣ ᴄᴀɴ đᴀ̃ s.ᴀ́ᴛ ʜ.ᴀ̣ɪ ɴ. ʀᴏ̂̀ɪ ᴄʜɪᴇ̂́ᴍ đᴏᴀ̣ᴛ ʜᴏ̛ɴ 30 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ đᴏ̂̀ɴɢ.

ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴀ̀ʏ sᴀᴜ, ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ϙᴜᴀɴɢ đᴀ̃ ᴘʜᴏ̂́ɪ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴠᴏ̛́ɪ ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ đɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʙᴀ̆́ᴛ ɢɪᴜ̛̃ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴋʜɪ ʙɪ̣ ᴄᴀɴ đᴇ̂́ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴋʜᴀ́ᴄʜ sᴀ̣ɴ ᴏ̛̉ ᴛᴘ ᴘʜᴜ̉ ʟʏ́, ᴛɪ̉ɴʜ ʜᴀ̀ ɴᴀᴍ.

ᴛʜᴇᴏ ɴʜᴀ̀ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴛʀᴀ́ᴄʜ, ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴄᴏ́ ϙᴜᴀ́ ᴋʜᴜ̛́ ʙᴀ̂́ᴛ ʜᴀ̉ᴏ. ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴᴀ̆ᴍ ɴᴀʏ, ᴀɴʜ ᴛᴀ sᴏ̂́ɴɢ ʟᴀɴɢ ʙᴀ̣ᴛ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʟɪᴇ̂ɴ ʜᴇ̣̂ ɢɪ̀ ᴠᴏ̛́ɪ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ. ᴋʜɪ ʙɪ̣ ʙᴀ̆́ᴛ, ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴅᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛɪ́ɴʜ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍ.ᴀ ᴛᴜ́ʏ.

Nguồn: https://congly.vn/sat-hai-ban-gai-vi-nghi-ngo-co-nguoi-moi-185570.html
BÌNH LUẬN (đã có: bình luận):


Trả lời