ᴄᴀ́ᴄ ᴠᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ϙᴜᴀ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛʀᴀ̂̀ɴ Đᴜ̛́ᴄ Đᴏ̂ ‘ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴛᴀ́ᴄ đᴏ̣̂ɴɢ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ʟᴜ̛̣ᴄ’

Đại tá Nguyễn Xuân Thìn, Trưởng phòng Tuyên huấn Quân khu 1, ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴇᴏ ᴋᴇ̂́ᴛ ϙᴜᴀ̉ ᴘʜᴀ́ᴘ ʏ ʙᴀɴ đᴀ̂̀ᴜ, ᴄᴀ́ᴄ ᴠᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ϙᴜᴀ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛʀᴀ̂̀ɴ Đᴜ̛́ᴄ Đᴏ̂ “ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴛᴀ́ᴄ đᴏ̣̂ɴɢ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ʟᴜ̛̣ᴄ”.

ϙᴜᴀ̂ɴ ᴋʜᴜ 𝟷 ᴄᴜ̛̉ ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴛᴀɴɢ ʟᴇ̂̃ ᴄʜᴏ ϙᴜᴀ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛʀᴀ̂̀ɴ Đᴜ̛́ᴄ Đᴏ̂ ᴛʜᴇᴏ ɴɢʜɪ ʟᴇ̂̃ ϙᴜᴀ̂ɴ đᴏ̣̂ɪ. ᴀ̉ɴʜ ᴛᴛxᴠɴ

ʟɪᴇ̂ɴ ϙᴜᴀɴ đᴇ̂́ɴ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ϙᴜᴀ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛʀᴀ̂̀ɴ Đᴜ̛́ᴄ Đᴏ̂ (𝟷𝟿 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ϙᴜᴇ̂ ᴛx.ᴛᴜ̛̀ sᴏ̛ɴ, ʙᴀ̆́ᴄ ɴɪɴʜ) ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ ᴏ̛̉ đᴏ̛ɴ ᴠɪ̣, ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ 𝟹𝟶.𝟼, ᴛʀᴀᴏ đᴏ̂̉ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ, đᴀ̣ɪ ᴛᴀ́ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ xᴜᴀ̂ɴ ᴛʜɪ̀ɴ, ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ʜᴜᴀ̂́ɴ ϙᴜᴀ̂ɴ ᴋʜᴜ 𝟷 (ʙᴏ̣̂ ϙᴜᴏ̂́ᴄ ᴘʜᴏ̀ɴɢ), ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ đɪ̣ɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ϙᴜᴀ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛʀᴀ̂̀ɴ Đᴜ̛́ᴄ Đᴏ̂ ʙɪ̣ đᴀ́ɴʜ. sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ đᴀɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ, đᴏ̛̣ɪ ᴋᴇ̂́ᴛ ʟᴜᴀ̣̂ɴ.

ᴛʜᴇᴏ đᴀ̣ɪ ᴛᴀ́ ᴛʜɪ̀ɴ, ᴏ̂ɴɢ ɴᴏ̣̂ɪ ϙᴜᴀ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛʀᴀ̂̀ɴ Đᴜ̛́ᴄ Đᴏ̂ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ ᴛʀᴏɴɢ ϙᴜᴀ̂ɴ đᴏ̣̂ɪ ᴠᴀ̀ đᴏ̣̂ɴɢ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴄʜᴀ́ᴜ ᴠɪᴇ̂́ᴛ đᴏ̛ɴ xᴜɴɢ ᴘʜᴏɴɢ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ɴɢᴜ̃.

sᴀᴜ 𝟹 ᴛʜᴀ́ɴɢ ʜᴜᴀ̂́ɴ ʟᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ ʙᴀ̆́ᴄ ɢɪᴀɴɢ, ɴᴜ̛̉ᴀ ᴛʜᴀ́ɴɢ ɴᴀʏ, ᴀɴʜ Đᴏ̂ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ đᴇ̂́ɴ ᴛɪᴇ̂̉ᴜ đᴏᴀ̀ɴ 𝟺, Đᴀ̣ɪ đᴏ̣̂ɪ 𝟷𝟺, ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ϙᴜᴀ̂ɴ sᴜ̛̣ ϙᴜᴀ̂ɴ ᴋʜᴜ 𝟷 đᴏ́ɴɢ ᴛᴀ̣ɪ ʜ.ᴘʜᴜ́ ʙɪ̀ɴʜ (ᴛʜᴀ́ɪ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ) đᴇ̂̉ ʜᴜᴀ̂́ɴ ʟᴜʏᴇ̣̂ɴ.

Chiều 28.6, đᴏ̛ɴ ᴠɪ̣ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ʜᴜᴀ̂́ɴ ʟᴜʏᴇ̣̂ɴ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ᴛʜᴀᴏ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ. ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 𝟷𝟺 ɢɪᴏ̛̀, ϙᴜᴀ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ Đᴏ̂ ɴᴏ́ɪ ʙɪ̣ đᴀᴜ ʙᴜ̣ɴɢ, xɪɴ ʀᴀ ɴɢᴏᴀ̀ɪ đɪ ᴠᴇ̣̂ sɪɴʜ. 𝟸𝟶 ᴘʜᴜ́ᴛ sᴀᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴀɴʜ Đᴏ̂ ϙᴜᴀʏ ʟᴀ̣ɪ, đᴏ̛ɴ ᴠɪ̣ ᴄʜᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đɪ ᴛɪ̀ᴍ ᴠᴀ̀ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ϙᴜᴀ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ɴᴀ̀ʏ đᴀɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴛᴜ̛ ᴛʜᴇ̂́ ᴛʀᴇᴏ ᴄᴏ̂̉ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴄᴀ̂ʏ.

ɴɢᴀʏ ʟᴀ̣̂ᴘ ᴛᴜ̛́ᴄ, ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴜ̛ᴀ ᴀɴʜ Đᴏ̂ xᴜᴏ̂́ɴɢ đᴀ̂́ᴛ ᴠᴀ̀ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ sᴏ̛ ᴄᴜ̛́ᴜ, ᴇ́ᴘ ʟᴏ̂̀ɴɢ ɴɢᴜ̛̣ᴄ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴛɪᴇ̂́ɴ ᴛʀɪᴇ̂̉ɴ, đᴀ̃ ɢᴏ̣ɪ xᴇ đᴜ̛ᴀ ϙᴜᴀ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ɴᴀ̀ʏ ᴛᴏ̛́ɪ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ɢᴀɴɢ ᴛʜᴇ́ᴘ ᴛʜᴀ́ɪ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ. ᴛᴀ̣ɪ đᴀ̂ʏ, ᴄᴀ́ᴄ ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴋᴇ̂́ᴛ ϙᴜᴀ̉, ϙᴜᴀ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛʀᴀ̂̀ɴ Đᴜ̛́ᴄ Đᴏ̂ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ xᴀ́ᴄ đɪ̣ɴʜ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ ʟᴜ́ᴄ ɢᴀ̂̀ɴ 𝟷𝟻 ɢɪᴏ̛̀ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ 𝟸𝟾.𝟼.

sᴀᴜ ᴋʜɪ xᴀ̉ʏ ʀᴀ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ, ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ϙᴜᴀ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ Đᴏ̂ ᴛᴏ̛́ɪ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴠᴀ̀ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴀɴʜ ɴᴀ̀ʏ ʙɪ̣ đᴀ́ɴʜ ᴄʜᴇ̂́ᴛ, ᴄᴏ́ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴠᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴄᴏ̛ ᴛʜᴇ̂̉.

ᴛᴏ̂ɪ ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ đɪ̣ɴʜ ᴀɴʜ Đᴏ̂ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙɪ̣ đᴀ́ɴʜ, ᴛʜᴏ̛̀ɪ đɪᴇ̂̉ᴍ đᴏ́ đᴀɴɢ ᴏ̛̉ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ᴛʜᴀᴏ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴠᴜ̣, ᴠᴀ̀ Đᴏ̂ ʀᴀ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴍɪ̀ɴʜ ᴄʜᴜ̛́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴛᴏ̂́ɪ, sɪɴʜ ʜᴏᴀ̣ᴛ ᴛᴀ̣ɪ đᴏ̛ɴ ᴠɪ̣ ᴍᴀ̀ ʙᴀ̉ᴏ ᴀɪ đᴀ́ɴʜ. ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ đᴀɴɢ ᴄʜᴏ sɪɴʜ ʜᴏᴀ̣ᴛ ᴛʀᴜɴɢ đᴏ̣̂ɪ, đᴀ̣ɪ đᴏ̣̂ɪ, ᴛɪᴇ̂̉ᴜ đᴏ̣̂ɪ đᴇ̂̉ xᴀ́ᴄ đɪ̣ɴʜ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ xᴇᴍ ᴄᴏ́ ᴍᴀ̂ᴜ ᴛʜᴜᴀ̂̃ɴ ɢɪ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ”, đᴀ̣ɪ ᴛᴀ́ ᴛʜɪ̀ɴ ɴᴏ́ɪ.

ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴠᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴄᴏ̛ ᴛʜᴇ̂̉ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ, đᴀ̣ɪ ᴛᴀ́ ᴛʜɪ̀ɴ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ϙᴜᴀ ᴋᴇ̂́ᴛ ϙᴜᴀ̉ ᴘʜᴀ́ᴘ ʏ ʙᴀɴ đᴀ̂̀ᴜ, “ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴛᴀ́ᴄ đᴏ̣̂ɴɢ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ʟᴜ̛̣ᴄ”, ᴍᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄ ᴠᴇ̂́ᴛ ʙᴀ̂̀ᴍ, xᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴏ̛̉ ᴄᴏ̂̉ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ʟᴀ̀ ᴅᴏ ϙᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ ɢɪᴀ̃ʏ ɢɪᴜ̣ᴀ, ᴠᴜ̀ɴɢ ᴠᴀ̂̃ʏ ɴᴇ̂ɴ ʙɪ̣ ᴅᴀ̂ʏ ᴛʜᴜ̛̀ɴɢ sɪᴇ̂́ᴛ ᴄʜᴀ̣̆ᴛ, ᴄᴏ̣ sᴀ́ᴛ ɢᴀ̂ʏ ʀᴀ; ᴄᴏ̀ɴ ᴠᴇ̂́ᴛ ᴛɪ́ᴍ ᴛʀᴇ̂ɴ ɴɢᴜ̛̣ᴄ ʟᴀ̀ ᴛʀᴏɴɢ ϙᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴇ́ᴘ ʟᴏ̂̀ɴɢ ɴɢᴜ̛̣ᴄ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴍᴀ̀ ʀᴀ, ᴄʜᴜ̛́ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴀɪ đᴀ̂́ᴍ, đᴀ́ɴʜ ᴅᴀ̂̃ɴ đᴇ̂́ɴ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ.

sᴀᴜ ᴋʜɪ xᴀ̉ʏ ʀᴀ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ, ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ đᴀ̃ ᴄᴜ̛̉ ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴠᴇ̂̀ ᴘʜᴏ̂́ɪ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴠᴏ̛́ɪ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴛᴀɴɢ ʟᴇ̂̃ ᴄʜᴏ ᴀɴʜ Đᴏ̂ ᴛʜᴇᴏ ɴɢʜɪ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ϙᴜᴀ̂ɴ đᴏ̣̂ɪ ᴠᴀ̀ ᴘʜᴏɴɢ ᴛᴜ̣ᴄ đɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ. ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ sᴇ̃ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃ ᴠᴀ̀ sᴇ̃ ᴛʀᴀ̉ ʟᴏ̛̀ɪ ʀᴏ̃ ʀᴀ̀ɴɢ ᴠᴇ̂̀ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴᴀ̀ʏ”, đᴀ̣ɪ ᴛᴀ́ ᴛʜɪ̀ɴ ɴᴏ́ɪ.

Đại tá Thìn cũng cho biết, ᴘʜɪ́ᴀ ᴀɴ ɴɪɴʜ ᴍᴀ̣ɴɢ đᴀɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ʟᴀɴ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴄᴏ́ ᴄᴀ̆ɴ ᴄᴜ̛́, sᴀɪ sᴜ̛̣ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ᴠᴇ̂̀ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ, ɢᴀ̂ʏ ᴀ̉ɴʜ ʜᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ xᴀ̂́ᴜ đᴇ̂́ɴ ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ϙᴜᴀ̂ɴ đᴏ̣̂ɪ đᴇ̂̉ xᴜ̛̉ ʟʏ́ ᴛʜᴇᴏ ϙᴜʏ đɪ̣ɴʜ.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền thông tin về việc ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴᴀᴍ ϙᴜᴀ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ, ᴛʀᴇ̂ɴ ᴄᴏ̛ ᴛʜᴇ̂̉ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴄᴏ́ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴠᴇ̂́ᴛ ʙᴀ̂̀ᴍ ᴅᴀ̣̂ᴘ, ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ɴᴀᴍ ϙᴜᴀ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴏɴ ᴍɪ̀ɴʜ ʙɪ̣ đᴀ́ɴʜ, ᴅᴀ̂̃ɴ ᴛᴏ̛́ɪ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ.

Ông Trần Đức Hội (41 tuổi, trú tại TX.Từ Sơn, Bắc Ninh) cho biết, chiều 28.6, ông nhận tin báo từ đơn vị về việc con trai ông là quân nhân Trần Đức Đô, 19 tuổi, đᴀɴɢ ɴɢᴜʏ ᴋɪ̣ᴄʜ, đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴛᴀ̣ɪ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ. ᴛᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴋʜɪ ᴏ̂ɴɢ ʜᴏ̣̂ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̂ɴ đᴇ̂́ɴ ɴᴏ̛ɪ ᴛʜɪ̀ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ᴏ̂ɴɢ đᴀ̃ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ, ᴛʜɪ ᴛʜᴇ̂̉ đᴀ̃ ʟᴀ̣ɴʜ.

“ᴛʜᴜ̉ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜᴀ́ᴜ ɢᴏ̣ɪ đᴇ̂́ɴ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ ᴄʜᴀ́ᴜ ʙɪ̣ đᴏ̣̂ᴛ ϙᴜʏ̣ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ᴛʜᴀᴏ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, đᴀɴɢ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ. ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴛᴏ̂ɪ ᴛᴜ̛́ᴄ ᴛᴏ̂́ᴄ đᴇ̂́ɴ ᴠɪᴇ̣̂ɴ, ɴʜᴜ̛ɴɢ đɪ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴᴜ̛̉ᴀ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛʜɪ̀ ʟᴀ̣ɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴏᴀ̣ɪ ᴛᴜ̛̀ đᴏ̛ɴ ᴠɪ̣ ʜᴏ̉ɪ ᴄʜᴀ́ᴜ ᴄᴏ́ ᴍᴀ̂ᴜ ᴛʜᴜᴀ̂̃ɴ ɢɪ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴍᴀ̀ ᴛʜᴀ̆́ᴛ ᴄᴏ̂̉ ᴛᴜ̛̣ ᴛᴜ̛̉. Đᴇ̂́ɴ ɴᴏ̛ɪ, ᴛʜɪ ᴛʜᴇ̂̉ ᴄᴏɴ ᴛᴏ̂ɪ đᴀ̃ ʟᴀ̣ɴʜ ᴄᴏ́ɴɢ. ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ ᴛʜɪ̀ ᴛʜᴀ̂́ʏ đᴀ̂̀ᴜ ᴄʜᴀ́ᴜ ᴄᴏ́ ᴄʜᴏ̂̃ ʙɪ̣ ʟᴏ̃ᴍ, ᴍɪᴇ̣̂ɴɢ sᴜ̛ɴɢ ᴛɪ́ᴍ, sᴀᴜ ɢᴀ́ʏ ʙɪ̣ ᴘʜᴜ̀ sᴜ̛ɴɢ ᴛᴏ, ᴄʜᴀ̂ɴ ᴛᴀʏ ᴄᴏ́ ʙɪᴇ̂̉ᴜ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʙɪ̣ ᴛʀᴏ́ɪ… ᴄᴏ̣̂ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴠᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʙᴀ̂̀ᴍ ᴅᴀ̣̂ᴘ ᴋʜᴀ̆́ᴘ ᴄᴏ̛ ᴛʜᴇ̂̉”, ᴏ̂ɴɢ ʜᴏ̣̂ɪ ᴄʜᴏ ʜᴀʏ.

Nguồn: https://thanhnien.vn/thoi-su/cac-vet-thuong-tren-nguoi-quan-nhan-tran-duc-do-khong-phai-do-danh-dap-ngoai-luc-1406594.html
BÌNH LUẬN (đã có: bình luận):


Trả lời