ᴄᴀᴏ ʙᴀ̆̀ɴɢ: ɢ.ɪᴇ̂́ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʏᴇ̂ᴜ đᴀɴɢ ᴍᴀɴɢ ᴛʜ.ᴀɪ 𝟺 ᴛʜᴀ́ɴɢ ʀᴏ̂̀ɪ ᴘʜɪ ᴛ.ᴀɴɢ x.ᴀ́ᴄ

ɴɢᴀ̀ʏ 𝟾/𝟻/𝟸𝟶𝟸𝟷, ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴄᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ ʜɪ̀ɴʜ sᴜ̛̣ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ ᴄᴀᴏ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴋʜ.ᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ, ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ ʙɪ̣ ᴄ.ᴀɴ Đᴀ̣̆ɴɢ ᴛᴜᴀ̂́ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ (sɴ 𝟷𝟿𝟿𝟽, ᴛʀᴜ́ ᴛᴀ̣ɪ xᴀ̃ ʜᴜ̛ɴɢ Đᴀ̣ᴏ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ʙɪ̀ɴʜ, ᴛɪ̉ɴʜ ᴄᴀᴏ ʙᴀ̆̀ɴɢ) ᴠᴇ̂̀ ᴛᴏ̣̂ɪ ɢ.ɪᴇ̂́ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ.

ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́, ɴɢᴀ̀ʏ 𝟺/𝟻, ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ʙɪ̀ɴʜ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛɪɴ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴜ̉ᴀ ᴀɴʜ ʟʏ́ ᴛᴏ̀ɴ ʟᴀ̉ɪ (ᴛʀᴜ́ ᴛᴀ̣ɪ ᴛʜɪ̣ ᴛʀᴀ̂́ɴ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ʙɪ̀ɴʜ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ʙɪ̀ɴʜ, ᴛɪ̉ɴʜ ᴄᴀᴏ ʙᴀ̆̀ɴɢ) ᴠᴇ̂̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ: Đᴀ̣̆ɴɢ ᴍᴜ̀ɪ ᴄᴏɪ (sɴ 𝟷𝟿𝟿𝟻, ᴛʀᴜ́ ᴛᴀ̣ɪ xᴀ̃ ʜᴜ̛ɴɢ Đᴀ̣ᴏ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ʙɪ̀ɴʜ, ᴛɪ̉ɴʜ ᴄᴀᴏ ʙᴀ̆̀ɴɢ), ʟᴀ̀ ᴄʜᴀ́ᴜ ɢᴀ́ɪ ᴀɴʜ, đɪ ᴋʜᴏ̉ɪ ɴʜᴀ̀ ᴛᴜ̛̀ ɴɢᴀ̀ʏ 𝟷𝟸/𝟶𝟸/𝟸𝟶𝟸𝟷 ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴠᴇ̂̀.

sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛɪɴ ʙᴀ́ᴏ, ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ʙɪ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́ɪ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴠᴏ̛́ɪ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴄᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ ʜɪ̀ɴʜ sᴜ̛̣ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ đᴀ̃ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ xᴀ́ᴄ ᴍɪɴʜ, đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ, ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃ ᴛᴜ̛̀ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ ᴛʜᴀ́ɴɢ 𝟾/𝟸𝟶𝟸𝟶 đᴇ̂́ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴛᴇ̂́ᴛ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ đᴀ́ɴ ɴᴀ̆ᴍ 𝟸𝟶𝟸𝟷, Đᴀ̣̆ɴɢ ᴛᴜᴀ̂́ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴄᴏ́ ϙ.ᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴀ̉ᴍ, ʏᴇ̂ᴜ đᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴠᴀ̀ sɪɴʜ sᴏ̂́ɴɢ ɴʜᴜ̛ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ Đᴀ̆ɴɢ ᴍᴜ̀ɪ ᴄᴏɪ.


Đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ Đᴀ̣̆ɴɢ ᴛᴜᴀ̂́ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ (ᴀ̉ɴʜ ɴʜᴏ̉).

sᴀᴜ đᴏ́, ᴅᴏ ᴍᴀ̂ᴜ ᴛʜᴜᴀ̂̃ɴ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ, ɴᴇ̂ɴ Đᴀ̣̆ɴɢ ᴛᴜᴀ̂́ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ s.ᴀ́ᴛ ʜ.ᴀ̣ɪ Đᴀ̣̆ɴɢ ᴍᴜ̀ɪ ᴄᴏɪ ᴠᴀ̀ᴏ ɴɢᴀ̀ʏ 𝟷𝟹/𝟸/𝟸𝟶𝟸𝟷 ᴛᴀ̣ɪ ʟᴀ́ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ xᴏ́ᴍ Đᴏ̂̀ɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ, xᴀ̃ ʜᴜ̛ɴɢ Đᴀ̣ᴏ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ʙɪ̀ɴʜ ᴠᴀ̀ đᴇᴍ ᴄʜ.ᴏ̂ɴ ᴏ̛̉ ʙᴏ̛̀ sᴜᴏ̂́ɪ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟᴀ́ɴ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 𝟻𝟶𝟶ᴍ (ᴛᴀ̣ɪ ᴛʜᴏ̛̀ɪ đɪᴇ̂̉ᴍ ʙɪ̣ ɢ.ɪᴇ̂́ᴛ, Đᴀ̣̆ɴɢ ᴍᴜ̀ɪ ᴄᴏɪ đᴀɴɢ ᴍᴀɴɢ ᴛʜ.ᴀɪ 𝟺 ᴛʜᴀ́ɴɢ).

ʜɪᴇ̣̂ɴ, ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴄᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ ʜɪ̀ɴʜ sᴜ̛̣ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ đᴇ̂̉ xᴜ̛̉ ʟʏ́ ᴛʜᴇᴏ ϙᴜʏ đɪ̣ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ.

Nguồn: http://cand.com.vn/ban-tin-113/giet-nguoi-yeu-dang-mang-thai-4-thang-roi-phi-tang-xac-640398/
BÌNH LUẬN (đã có: bình luận):


Trả lời