Quảng Bình: ᴄᴀ̣̂ᴜ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ đ.ᴏ̂̀ɪ ʙ.ᴀ̣ɪ ʜ.ɪᴇ̂́ᴘ ᴅ.ᴀ̂ᴍ ᴄʜᴀ́ᴜ ɢᴀ́ɪ 𝟷𝟻 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ đᴇ̂́ɴ ᴄᴏ́ ᴛʜᴀɪ

Cháu H.M.V (SN 2006, ở xã Quảng Tiên) sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴍᴇ̣ ᴍ.ᴀ̂́ᴛ, cháu V lên ở với cậu ruột là Hoàng Văn Tuất (SN 1970) để trong nom nhà cửa ᴠᴀ̀ ʙɪ̣ ᴄᴀ̣̂ᴜ ᴋʜᴏ̂́ɴɢ ᴄʜᴇ̂́, ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ʜɪ.ᴇ̂́ᴘ ᴅᴀ̂ᴍ ᴅᴀ̂̃ɴ đᴇ̂́ɴ ᴄᴏ́ ᴛʜᴀɪ.

Thông tin ngày 20/5/2021, Cơ quan CSĐT, Công an TX Ba Đồn (Quảng Bình) cho biết, đᴏ̛ɴ ᴠɪ̣ ᴠᴜ̛̀ᴀ ʀᴀ ϙᴜʏᴇ̂́ᴛ đɪ̣ɴʜ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ, ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ ʙɪ̣ ᴄᴀɴ ᴠᴀ̀ ʟᴇ̣̂ɴʜ ᴛᴀ̣ᴍ ɢɪᴀᴍ đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ Hoàng Văn Tuất (SN 1970, trú tại xã Quảng Tiên, thị xã Ba Đồn) ᴠᴇ̂̀ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ʜɪ.ᴇ̂́ᴘ ᴅᴀ̂ᴍ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ 𝟷𝟼 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ.

ᴄᴏ̛ ϙᴜᴀɴ ᴄsĐᴛ ᴠᴜ̛̀ᴀ ʀᴀ ϙᴜʏᴇ̂́ᴛ đɪ̣ɴʜ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ ʙɪ̣ ᴄᴀɴ ᴠᴀ̀ ʟᴇ̣̂ɴʜ ʙᴀ̆́ᴛ ᴛᴀ̣ᴍ ɢɪᴀᴍ đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ Hoàng Văn Tuất.

ᴛʜᴇᴏ ᴋᴇ̂́ᴛ ϙᴜᴀ̉ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ʙᴀɴ đᴀ̂̀ᴜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̛ ϙᴜᴀɴ ᴄᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ, ᴠᴀ̀ᴏ ᴛʜᴀ́ɴɢ 𝟷𝟷/𝟸𝟶𝟸𝟶, mẹ của cháu H.M.V (SN 2006, ở xã Quảng Tiên) ᴍ.ᴀ̂́ᴛ, nên cháu V lên ở với gia đình Hoàng Văn Tuất (cậu ruột) để trông coi nhà cửa. ᴛᴀ̣ɪ đᴀ̂ʏ, đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴛᴜᴀ̂́ᴛ đᴀ̃ ᴋʜᴏ̂́ɴɢ ᴄʜᴇ̂́ ᴠᴀ̀ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ʜɪ.ᴇ̂́ᴘ ᴅᴀ̂ᴍ ᴄʜᴀ́ᴜ ᴠ.

Đᴇ̂́ɴ ᴛʜᴀ́ɴɢ 𝟹/𝟸𝟶𝟸𝟷, ᴄʜᴀ́ᴜ ᴠ đᴀ̃ đᴏ́ɴ xᴇ ᴏ̂ ᴛᴏ̂ ᴋʜᴀ́ᴄʜ đɪ ᴠᴀ̀ᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴏ̛̉ ɢɪᴀ ʟᴀɪ ᴠɪ̀ sᴏ̛̣ ɴᴇ̂́ᴜ ᴏ̛̉ ɴʜᴀ̀ ᴛʜɪ̀ sᴇ̃ ʙɪ̣ ᴛᴜᴀ̂́ᴛ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ʜɪ.ᴇ̂́ᴘ ᴅᴀ̂ᴍ. ᴋʜɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ́ᴜ ᴠ ᴄᴏ́ ʙɪᴇ̂̉ᴜ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʙᴀ̂́ᴛ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ đᴀ̃ đᴜ̛ᴀ ᴠ đɪ ᴋʜᴀ́ᴍ ᴠᴀ̀ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ́ᴜ ᴍᴀɴɢ ᴛʜᴀɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ ʜᴏ̛ɴ 𝟸𝟷 ᴛᴜᴀ̂̀ɴ.

ᴠᴀ̀ᴏ ɴɢᴀ̀ʏ 𝟷𝟺/𝟻/𝟸𝟶𝟸𝟷, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴʜᴀ̀ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜᴀ́ᴜ ᴠ đᴀ̃ ʟᴀ̀ᴍ đᴏ̛ɴ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ ᴠᴀ̀ ᴛʀɪ̀ɴʜ ʙᴀ́ᴏ ᴛᴀ̣ɪ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛx ʙᴀ Đᴏ̂̀ɴ. ɴɢᴀʏ ᴋʜɪ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴄᴜ̉ᴀ ʙɪ̣ ʜᴀ̣ɪ, ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛx ʙᴀ Đᴏ̂̀ɴ đᴀ̃ ᴋʜᴀ̂̉ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴛᴀ̣̂ᴘ ʜᴏᴀ̀ɴɢ ᴠᴀ̆ɴ ᴛᴜᴀ̂́ᴛ ᴠᴀ̀ ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴄᴀ́ᴄ ʙɪᴇ̣̂ɴ ᴘʜᴀ́ᴘ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ, xᴀ́ᴄ ᴍɪɴʜ.

ϙᴜᴀ đᴀ̂́ᴜ ᴛʀᴀɴʜ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃ ᴠᴀ̀ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛᴀ̀ɪ ʟɪᴇ̣̂ᴜ, ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴄᴜ̛́ ᴛʜᴜ ᴛʜᴀ̣̂ᴘ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ, đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ʜᴏᴀ̀ɴɢ ᴠᴀ̆ɴ ᴛᴜᴀ̂́ᴛ đᴀ̃ ᴋʜᴀɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ.

ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴏ̛ ϙᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ đᴀɴɢ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ʜᴏ̂̀ sᴏ̛ đᴇ̂̉ xᴜ̛̉ ʟʏ́ ʜᴏᴀ̀ɴɢ ᴠᴀ̆ɴ ᴛᴜᴀ̂́ᴛ ᴛʜᴇᴏ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴛᴜ̛̣ ᴄᴜ̉ᴀ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ.

Theo: https://baophapluat.vn/phap-luat/cau-ruot-doi-bai-hiep-dam-chau-gai-15-tuoi-den-co-thai-592415.html
BÌNH LUẬN (đã có: bình luận):


Trả lời