ᴠᴜ̣ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ sᴀᴜ ᴋʜɪ ɴᴀ̂ɴɢ ɴɢᴜ̛̣ᴄ ᴏ̛̉ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ: ᴄʜᴜ̉ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴋʜᴀ́ᴍ ᴍᴀɴɢ ᴛʜɪ ᴛʜᴇ̂̉ đᴇ̂́ɴ ᴛʀᴀ̣ɪ ʜᴏ̀ᴍ ᴍᴀɪ ᴛᴀ́ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ đᴇ̂ᴍ

sᴀᴜ ᴋʜɪ ɴᴜ̛̃ ᴋʜᴀ́ᴄʜ ʜᴀ̀ɴɢ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ, ʜᴀɪ ʙᴏ̂́ ᴄᴏɴ ᴄʜᴜ̉ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴋʜᴀ́ᴍ đᴀ̃ ᴄᴜ̀ɴɢ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ đᴜ̛ᴀ ᴛʜɪ ᴛʜᴇ̂̉ ᴠᴇ̂̀ ᴍɪᴇ̂̀ɴ ᴛᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ᴍ ᴛʜᴜ̉ ᴛᴜ̣ᴄ ᴀɴ ᴛᴀ́ɴɢ ɴʜᴜ̛ɴɢ ʙɪ̣ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ.

ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴋʜᴀ́ᴄʜ ʜᴀ̀ɴɢ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴘʜᴀ̂̃ᴜ ᴛʜᴜᴀ̣̂ᴛ ᴛʜᴀ̂̉ᴍ ᴍʏ̃ ᴛᴀ̣ɪ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴋʜᴀ́ᴍ ᴏ̛̉ ϙᴜᴀ̣̂ɴ ʙɪ̀ɴʜ ᴛᴀ̂ɴ (ᴛᴘ.ʜᴄᴍ) ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴅᴜ̛ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴏ̉ɪ xᴏ̂ɴ xᴀᴏ.

Đᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ, ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄʜɪ̉ ʙɪ̣ ᴘʜᴀ́ᴛ ɢɪᴀ́ᴄ ᴋʜɪ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴄʜᴜ̉ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴋʜᴀ́ᴍ đᴜ̛ᴀ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠᴇ̂̀ ᴍɪᴇ̂̀ɴ ᴛᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ᴍ ᴛʜᴜ̉ ᴛᴜ̣ᴄ ᴀɴ ᴛᴀ́ɴɢ, ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴅᴏ ᴛɪ̀ɴʜ ʜɪ̀ɴʜ ᴅɪ̣ᴄʜ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ʙɪᴇ̂́ɴ ᴘʜᴜ̛́ᴄ ᴛᴀ̣ᴘ ᴠᴀ̀ đᴀ́ᴍ ᴛᴀɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ ɴᴇ̂ɴ ᴄʜɪ́ɴʜ ϙᴜʏᴇ̂̀ɴ đɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ đᴀ̃ đᴇ̂́ɴ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ.

ʟɪᴇ̂ɴ ϙᴜᴀɴ đᴇ̂́ɴ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ, ᴛʜᴇᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴢɪɴɢ, ɴɢᴀ̀ʏ 𝟽/𝟽, ᴄᴏ̛ ϙᴜᴀɴ ᴄᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴋᴇ̀ (ᴛʀᴀ̀ ᴠɪɴʜ) ʙᴀ̀ɴ ɢɪᴀᴏ 𝟸 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟᴀ̀ ᴘ.Đ.ʜ. (𝟻𝟿 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ – ᴄʜᴜ̉ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴋʜᴀ́ᴍ ɴᴏ̛ɪ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ) ᴠᴀ̀ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ (𝟷𝟽 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ; ɴɢᴜ̣ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʙɪ̀ɴʜ ʜᴜ̛ɴɢ ʜᴏ̀ᴀ ᴀ, ϙᴜᴀ̣̂ɴ ʙɪ̀ɴʜ ᴛᴀ̂ɴ) ᴄʜᴏ ᴄᴏ̛ ϙᴜᴀɴ ᴄᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ϙᴜᴀ̣̂ɴ ʙɪ̀ɴʜ ᴛᴀ̂ɴ (ᴛᴘ ʜᴄᴍ) đᴇ̂̉ xᴀ́ᴄ ᴍɪɴʜ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ ᴛᴀ̣ɪ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴋʜᴀ́ᴍ.

ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʟᴀ̀ ᴄʜɪ̣ ɴ.ᴛ.ᴛ. (𝟹𝟶 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ; ɴɢᴜ̣ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʙɪ̀ɴʜ ᴛʀɪ̣ Đᴏ̂ɴɢ, ϙᴜᴀ̣̂ɴ ʙɪ̀ɴʜ ᴛᴀ̂ɴ).

ᴀ̉ɴʜ ᴍɪɴʜ ʜᴏ̣ᴀ.

ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́, ᴠᴀ̀ᴏ đᴇ̂ᴍ ɴɢᴀ̀ʏ 𝟺/𝟽, ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ xᴀ̃ ʜᴏ̀ᴀ ᴀ̂ɴ (ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴋᴇ̀) ɴʜᴀ̣̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛɪɴ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴠᴇ̂̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄᴏ́ 𝟸 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴜ̛̀ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ʟᴀ́ɪ ᴏ̂ ᴛᴏ̂ ᴄʜᴏ̛̉ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʜɪ ᴛʜᴇ̂̉ ɴᴜ̛̃ đᴇ̂́ɴ ᴛʀᴀ̣ɪ ʜᴏ̀ᴍ ᴏ̛̉ xᴀ̃ ʜᴏ̀ᴀ ᴀ̂ɴ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴋᴇ̀, ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴋʜᴀ̂ᴍ ʟɪᴇ̣̂ᴍ ᴠᴀ̀ đᴇᴍ ᴍᴀɪ ᴛᴀ́ɴɢ.

ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴅᴏ đᴀ́ᴍ ᴛᴀɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ᴅᴀ̂́ᴜ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ʙᴀ̂́ᴛ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴᴇ̂ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴛʀᴀ̣ɪ ʜᴏ̀ᴍ đᴀ̃ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ đᴇ̂́ɴ ᴄʜɪ́ɴʜ ϙᴜʏᴇ̂̀ɴ đɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ, ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ʙᴀ́ᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟᴀᴏ đᴏ̣̂ɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ.

ϙᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ xᴀ́ᴄ ᴍɪɴʜ, ᴄᴏ̛ ϙᴜᴀɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ xᴀ́ᴄ đɪ̣ɴʜ 𝟸 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đɪ ᴏ̂ ᴛᴏ̂ ʟᴀ̀ ᴘ.Đ.ʜ. (𝟻𝟿 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ) ᴠᴀ̀ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ, ᴛʀᴜ́ ᴛᴀ̣ɪ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʙɪ̀ɴʜ ʜᴜ̛ɴɢ ʜᴏ̀ᴀ ᴀ, ϙᴜᴀ̣̂ɴ ʙɪ̀ɴʜ ᴛᴀ̂ɴ, ᴛᴘ.ʜᴄᴍ.

ᴛᴀ̣ɪ ᴄᴏ̛ ϙᴜᴀɴ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ, ᴏ̂ɴɢ ʜ. ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, sᴀ́ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ 𝟹/𝟽, ᴄʜɪ̣ ɴ.ᴛ.ᴛ. đᴇ̂́ɴ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴋʜᴀ́ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ᴏ̂ɴɢ ʜ. đᴇ̂̉ ᴘʜᴀ̂̃ᴜ ᴛʜᴜᴀ̣̂ᴛ ɴᴀ̂ɴɢ ɴɢᴜ̛̣ᴄ. ᴛʀᴏɴɢ ϙᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴘʜᴀ̂̃ᴜ ᴛʜᴜᴀ̣̂ᴛ, ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ɴᴀ̀ʏ ᴛɪ́ᴍ ᴛᴀ́ɪ, ᴋʜᴏ́ ᴛʜᴏ̛̉ ʀᴏ̂̀ɪ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ.

sᴀᴜ đᴏ́, ᴄʜᴜ̉ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴋʜᴀ́ᴍ đᴜ̛ᴀ ᴛʜɪ ᴛʜᴇ̂̉ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ʟᴇ̂ɴ ᴏ̂ ᴛᴏ̂, ʀᴏ̂̀ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ ᴄʜᴏ̛̉ đᴇ̂́ɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴋᴇ̀. ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴏ̛̉ ᴛʀᴀ̣ɪ ʜᴏ̀ᴍ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴅᴀ̂́ᴜ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ʙᴀ̂́ᴛ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴᴇ̂ɴ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ, ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴇ̂ᴍ.

Nguồn: https://afamily.vn/vu-nguoi-phu-nu-tu-vong-sau-khi-nang-nguc-o-tphcm-chu-phong-kham-mang-thi-the-den-trai-hom-mai-tang-trong-dem-20210707125008747.chn
BÌNH LUẬN (đã có: bình luận):


Trả lời