Đà Nẵng: ʙᴀ̆́ᴛ ᴋᴇ̉ S.ᴀ́ᴛ ʜ.ᴀ̣ɪ ᴄʜɪ̣ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ, ᴄᴜ̛ᴏ̛́ᴘ 𝟷𝟶𝟶 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ đᴏ̂̀ɴɢ ᴠᴀ̀ 𝟹,𝟻 ᴄᴀ̂ʏ ᴠᴀ̀ɴɢ, đᴜ̛ᴀ ʙᴀ̣ɴ ɢᴀ́ɪ đɪ Đᴀ̀ ɴᴀ̆̃ɴɢ ᴅᴜ ʟɪ̣ᴄʜ

Sᴀᴜ ᴋʜɪ S.ᴀ́ᴛ ʜ.ᴀ̣ɪ ᴄʜɪ̣ ɢᴀ́ɪ, ɴɢʜɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ 𝟸𝟼 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ʟᴀ̂́ʏ 𝟹𝟻 ᴄʜɪ̉ (𝟹,𝟻 ᴄᴀ̂ʏ) ᴠᴀ̀ɴɢ ᴠᴀ̀ ʜᴏ̛ɴ 𝟷𝟶𝟶 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ đᴏ̂̀ɴɢ ʀᴏ̂̀ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ ʙᴀ̣ɴ ɢᴀ́ɪ ᴠᴀ̀ᴏ Đᴀ̀ ɴᴀ̆̃ɴɢ ᴅᴜ ʟɪ̣ᴄʜ.

ᴛᴏ̂́ɪ 𝟷𝟹/𝟺, ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴄᴀ̉ɴʜ Sᴀ́ᴛ ʜɪ̀ɴʜ Sᴜ̛̣ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ Đᴀ̀ ɴᴀ̆̃ɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴠᴜ̛̀ᴀ ʙᴀ̆́ᴛ ɢɪᴜ̛̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴛʀᴏ̂́ɴ ᴛʀᴜʏ ɴᴀ̃ ʟᴇ̂ ʟᴀ̂ᴍ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ (𝟸𝟼 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ᴛʀᴜ́ xᴀ̃ ᴛᴀ̂ɴ ᴘʜᴜ́, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ̂ᴜ ᴛʜᴀ̀ɴʜ, ᴛɪ̉ɴʜ ᴀɴ ɢɪᴀɴɢ).

ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʟᴀ̀ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ʙɪ̣ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ ᴀɴ ɢɪᴀɴɢ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ ᴠᴇ̂̀ ʜᴀɪ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴅᴀɴʜ ɢ.ɪᴇ̂́ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠᴀ̀ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ᴘ ᴛᴀ̀ɪ Sᴀ̉ɴ. ʜᴏ̂ᴍ 𝟽/𝟹, ᴄʜᴀ ᴍᴇ̣ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛᴜ̛̀ ᴀɴ ɢɪᴀɴɢ ʟᴇ̂ɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴋʜᴀ́ᴍ ʙᴇ̣̂ɴʜ, ɴʜᴀ̀ ᴄʜɪ̉ ᴄᴏ̀ɴ ᴄʜɪ̣ ɢᴀ́ɪ ᴠᴀ̀ ᴄʜᴀ́ᴜ ɴʜᴏ̉. ᴛᴏ̂́ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ, ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴅᴜ̀ɴɢ ᴛʜᴀɴʜ Sᴀ̆́ᴛ đᴀ́ɴʜ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴄᴀ́ɪ ᴠᴀ̀ᴏ đᴀ̂̀ᴜ ᴠᴀ̀ ʙᴏ́ᴘ ᴄᴏ̂̉ ᴄʜɪ̣ ɢᴀ́ɪ ᴛ.ᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ.

ɴɢʜɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ʟᴇ̂ ʟᴀ̂ᴍ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ

ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴍᴏ̛̉ ᴛᴜ̉ ʟᴀ̂́ʏ 𝟹𝟻 ᴄʜɪ̉ ᴠᴀ̀ɴɢ ᴠᴀ̀ ʜᴏ̛ɴ 𝟷𝟶𝟶 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ đᴏ̂̀ɴɢ ʀᴏ̂̀ɪ ʙᴏ̉ ᴛʀᴏ̂́ɴ. 𝟻 ɴɢᴀ̀ʏ Sᴀᴜ, ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ ᴀɴ ɢɪᴀɴɢ ʀᴀ ϙᴜʏᴇ̂́ᴛ đɪ̣ɴʜ ᴛʀᴜʏ ɴᴀ̃ đᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ.

ᴠᴀ̀ᴏ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ xᴀ́ᴄ ᴍɪɴʜ, ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴄᴀ̉ɴʜ Sᴀ́ᴛ ʜɪ̀ɴʜ Sᴜ̛̣ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ Đᴀ̀ ɴᴀ̆̃ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ ᴀɴ ɢɪᴀɴɢ xᴀ́ᴄ đɪ̣ɴʜ, ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʟᴀ̂̉ɴ ᴛʀᴏ̂́ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ đɪ̣ᴀ ʙᴀ̀ɴ ᴛᴘ Đᴀ̀ ɴᴀ̆̃ɴɢ ᴛᴜ̛̀ đᴀ̂̀ᴜ ᴛʜᴀ́ɴɢ 𝟺 ɴᴇ̂ɴ ᴛɪ́ᴄʜ ᴄᴜ̛̣ᴄ ᴛʀᴜʏ xᴇ́ᴛ.

Đᴇ̂́ɴ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 𝟷𝟽ʜ𝟹𝟻 ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ 𝟷𝟹/𝟺, ᴄᴀ̉ɴʜ Sᴀ́ᴛ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ đᴀɴɢ ʟᴜ̛ᴜ ᴛʀᴜ́ ᴛᴀ̣ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʜᴏᴍᴇSᴛᴀʏ ᴛʀᴇ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʟᴇ̂ ᴅᴜᴀ̂̉ɴ (ᴛᴘ Đᴀ̀ ɴᴀ̆̃ɴɢ) ɴᴇ̂ɴ ʙᴀ̆́ᴛ ɢɪᴜ̛̃. ʙᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴀ̂̀ᴜ, ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴋʜᴀɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʙᴏ̉ ᴛʀᴏ̂́ɴ đᴀ̃ ᴛʜᴀʏ đᴏ̂̉ɪ ᴍᴀ̀ᴜ ᴛᴏ́ᴄ đᴇ̂̉ ᴛʀᴀ́ɴʜ ʙɪ̣ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ. Sᴀᴜ ᴋʜɪ ɢᴀ̂ʏ ᴀ́ɴ, đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ʟᴇ̂ɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ, ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ʀᴀ ʜᴀ̀ ɴᴏ̣̂ɪ ʀᴏ̂̀ɪ Sᴀᴜ đᴏ́ ᴠᴇ̂̀ ʟᴀ̣ɪ ʙᴀ̀ ʀɪ̣ᴀ – ᴠᴜ̃ɴɢ ᴛᴀ̀ᴜ.

ɴɢᴀ̀ʏ 𝟷𝟶/𝟺, ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴄᴜ̀ɴɢ ʙᴀ̣ɴ ɢᴀ́ɪ ᴍᴏ̛́ɪ ϙᴜᴇɴ ʀᴀ Đᴀ̀ ɴᴀ̆̃ɴɢ ᴅᴜ ʟɪ̣ᴄʜ ᴛʜɪ̀ ʙɪ̣ ʙᴀ̆́ᴛ Sᴀᴜ 𝟹 ɴɢᴀ̀ʏ.

ʟᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴋᴇ̉ S.ᴀ́ᴛ ʜ.ᴀ̣ɪ ᴄʜɪ̣ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ᴘ ʜᴏ̛ɴ 𝟷𝟶𝟶 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴠᴀ̀ 𝟹,𝟻 ᴄᴀ̂ʏ ᴠᴀ̀ɴɢ

ᴛʜᴇᴏ ʟᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀɪ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢʜɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛᴀ̣ɪ ᴄᴏ̛ ϙᴜᴀɴ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ, ᴛʀᴇ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛʀᴏ̂́ɴ ᴄʜᴀ̣ʏ, ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴʜᴀ̆́ɴ ᴛɪɴ ϙᴜᴀ ɪɴᴛᴇʀɴᴇᴛ ʟᴀ̀ᴍ ϙᴜᴇɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ. ᴠᴀ̀ɪ ɴɢᴀ̀ʏ Sᴀᴜ, đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄᴜ̀ɴɢ ʙᴀ̣ɴ ɢᴀ́ɪ ɴᴀ̀ʏ ʀᴀ Đᴀ̀ ɴᴀ̆̃ɴɢ ᴅᴜ ʟɪ̣ᴄʜ.

Sᴀ́ɴɢ 𝟷𝟺/𝟺, ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴄᴀ̉ɴʜ Sᴀ́ᴛ ʜɪ̀ɴʜ Sᴜ̛̣ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ Đᴀ̀ ɴᴀ̆̃ɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ đᴏ̛ɴ ᴠɪ̣ đᴀɴɢ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴛᴀ̂́ᴛ ʜᴏ̂̀ Sᴏ̛ ʙᴀ̀ɴ ɢɪᴀᴏ ʟᴇ̂ ʟᴀ̂ᴍ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ (𝟸𝟼 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ᴛʀᴜ́ xᴀ̃ ᴛᴀ̂ɴ ᴘʜᴜ́, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ̂ᴜ ᴛʜᴀ̀ɴʜ, ᴛɪ̉ɴʜ ᴀɴ ɢɪᴀɴɢ) đᴇ̂̉ ᴅɪ ʟʏ́ ᴠᴇ̂̀ ᴀɴ ɢɪᴀɴɢ ᴘʜᴜ̣ᴄ ᴠᴜ̣ ᴄᴏ̂ɴɢ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ ɢ.ɪᴇ̂́ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ, ᴄᴜ̛ᴏ̛́ᴘ ᴛᴀ̀ɪ Sᴀ̉ɴ.

ᴛʀᴇ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʙᴏ̉ ᴛʀᴏ̂́ɴ, ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ϙᴜᴇɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ϙᴜᴀ ᴍᴀ̣ɴɢ ɪɴᴛᴇʀɴᴇᴛ ᴠᴀ̀ ʀᴜ̉ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ʏ đɪ ᴅᴜ ʟɪ̣ᴄʜ.

ᴛʀᴇ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʙᴏ̉ ᴛʀᴏ̂́ɴ, ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ϙᴜᴇɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ϙᴜᴀ ᴍᴀ̣ɴɢ ɪɴᴛᴇʀɴᴇᴛ ᴠᴀ̀ ʀᴜ̉ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ʏ đɪ ᴅᴜ ʟɪ̣ᴄʜ. ʙᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴀ̂̀ᴜ, ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴋʜᴀɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʟᴀ̀ᴍ ɴɢʜᴇ̂̀ ᴄᴏ̛ ᴋʜɪ́, đᴀ̃ ʟᴀ̣̂ᴘ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴠᴀ̀ ᴄᴏ́ ᴄᴏɴ ɴʜᴏ̉, Sᴏɴɢ ᴠᴜ̛̀ᴀ ʟʏ ʜᴏ̂ɴ. ᴅᴏ ʜᴀᴍ ᴍᴇ̂ ᴄᴏ̛̀ ʙᴀ̣ᴄ, ᴀɴʜ ᴛᴀ ᴍᴀ̆́ᴄ ɴᴏ̛̣ Sᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ʜᴏ̛ɴ 𝟷𝟶𝟶 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ đᴏ̂̀ɴɢ ɴᴇ̂ɴ ɴᴀ̉ʏ Sɪɴʜ ʏ́ đɪ̣ɴʜ xᴀ̂́ᴜ.

ʜᴏ̂ᴍ 𝟽/𝟹, ᴄʜᴀ ᴍᴇ̣ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛᴜ̛̀ ᴀɴ ɢɪᴀɴɢ ʟᴇ̂ɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴋʜᴀ́ᴍ ʙᴇ̣̂ɴʜ, ɴʜᴀ̀ ᴄʜɪ̉ ᴄᴏ́ ᴄʜɪ̣ ɢᴀ́ɪ ᴠᴀ̀ ᴄʜᴀ́ᴜ ɴʜᴏ̉. ᴛᴏ̂́ɪ ʜᴏ̂ᴍ đᴏ́, ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴅᴜ̀ɴɢ ᴛʜᴀɴʜ Sᴀ̆́ᴛ đᴀ́ɴʜ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴʜᴀ́ᴛ ᴠᴀ̀ᴏ đᴀ̂̀ᴜ ᴄʜɪ̣. ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴋʜᴀ́ɴɢ ᴄᴜ̛̣ ᴛʜɪ̀ ʙɪ̣ ʜᴀ̆́ɴ ʙᴏ́ᴘ ᴅᴀ̂̃ɴ đᴇ̂́ɴ ᴛ.ᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ. ɢᴀ̂ʏ ᴀ́ɴ xᴏɴɢ, ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴍᴏ̛̉ ᴛᴜ̉ ʟᴀ̂́ʏ 𝟹,𝟻 ᴄᴀ̂ʏ ᴠᴀ̀ɴɢ ᴠᴀ̀ ʜᴏ̛ɴ 𝟷𝟶𝟶 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ đᴏ̂̀ɴɢ.

ᴛʀᴇ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛʀᴏ̂́ɴ ᴄʜᴀ̣ʏ, đᴇ̂̉ ᴛʀᴀ́ɴʜ ʙɪ̣ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ, ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴʜᴜᴏ̣̂ᴍ ᴛᴏ́ᴄ đᴇɴ Sᴀɴɢ ʙᴀ̣ᴄʜ ᴋɪᴍ ᴠᴀ̀ đᴏ́ɴɢ ɢɪᴀ̉ ʟᴀ̀ᴍ đᴀ̣ɪ ɢɪᴀ “ʟᴀ̆́ᴍ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴄᴜ̉ᴀ”. ʙᴀɴ đᴀ̂̀ᴜ, ʜᴀ̆́ɴ ᴅɪ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴛᴜ̛̀ ϙᴜᴇ̂ ʟᴇ̂ɴ ᴛᴘ ʜᴄᴍ, ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ʀᴀ ʜᴀ̀ ɴᴏ̣̂ɪ ᴠᴀ̀ Sᴀᴜ đᴏ́ ᴠᴇ̂̀ ʟᴀ̣ɪ ʙᴀ̀ ʀɪ̣ᴀ – ᴠᴜ̃ɴɢ ᴛᴀ̀ᴜ. Đɪᴇ̂̀ᴜ đᴀ́ɴɢ ɴᴏ́ɪ, ᴛʀᴏɴɢ ʟᴜ́ᴄ ʙᴏ̉ ᴛʀᴏ̂́ɴ, ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ɴʜᴀ̆́ɴ ᴛɪɴ ϙᴜᴀ ɪɴᴛᴇʀɴᴇᴛ ᴛᴀ́ɴ ᴛɪ̉ɴʜ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ. Đᴇ̂́ɴ ɴɢᴀ̀ʏ 𝟷𝟶/𝟺, ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ᴍᴏ̛́ɪ ϙᴜᴇɴ ɴᴀ̀ʏ ᴛᴜ̛̀ ʙᴀ̀ ʀɪ̣ᴀ – ᴠᴜ̃ɴɢ ᴛᴀ̀ᴜ ʀᴀ Đᴀ̀ ɴᴀ̆̃ɴɢ ᴅᴜ ʟɪ̣ᴄʜ.

ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛʜᴜᴇ̂ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʜᴏᴍᴇSᴛᴀʏ ᴛʀᴇ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʟᴇ̂ ᴅᴜᴀ̂̉ɴ (ᴛᴘ Đᴀ̀ ɴᴀ̆̃ɴɢ) ʟᴜ̛ᴜ ᴛʀᴜ́. Đᴇ̂́ɴ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ 𝟷𝟹/𝟺, ʜᴀ̆́ɴ ᴛᴀ ʙɪ̣ ᴄᴀ́ᴄ ᴛʀɪɴʜ Sᴀ́ᴛ ᴛᴏ́ᴍ ɢᴏ̣ɴ.

ʟᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴋᴇ̉ S.ᴀ́ᴛ ʜ.ᴀ̣ɪ ᴄʜɪ̣ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ᴘ ʜᴏ̛ɴ 𝟷𝟶𝟶 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴠᴀ̀ 𝟹,𝟻 ᴄᴀ̂ʏ ᴠᴀ̀ɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʙᴏ̉ ᴛʀᴏ̂́ɴ, ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ϙᴜᴇɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ϙᴜᴀ ᴍᴀ̣ɴɢ ɪɴᴛᴇʀɴᴇᴛ ᴠᴀ̀ ʀᴜ̉ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ʏ đɪ ᴅᴜ ʟɪ̣ᴄʜ. ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ Đᴀ̀ ɴᴀ̆̃ɴɢ đᴀɴɢ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴛᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ́ᴄ ᴛʜᴜ̉ ᴛᴜ̣ᴄ ʙᴀ̀ɴ ɢɪᴀᴏ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴄʜᴏ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ ᴀɴ ɢɪᴀɴɢ ᴅɪ ʟʏ́ ᴠᴇ̂̀ đɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ.

Nguồn: https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/nhip-song/chan-tuong-ke-sat-hai-chi-ruot-cuop-hon-100-trieu-va-3-5-cay-vang-gia-lam-dai-gia-dua-ban-gai-moi-quen-qua-mang-di-du-lich-da-nang-281730.html
https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/nhip-song/cong-tu-giet-chi-ruot-cuop-hon-100-trieu-va-3-5-cay-vang-de-di-du-lich-cung-ban-gai-moi-quen-281715.html
BÌNH LUẬN (đã có: bình luận):


Trả lời