ᴅᴀɴʜ ᴛɪ́ɴʜ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ɴɢʜɪ đᴀ̣̂ᴘ ᴘʜᴀ́ ʜᴏ̛ɴ 200 ɴɢᴏ̂ɪ ᴍᴏ̣̂ ᴏ̛̉ ʜᴀ̉ɪ ᴘʜᴏ̀ɴɢ

ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ɴɢʜɪ đᴀ̣̂ᴘ ᴘʜ.ᴀ́ ʜᴀ̀ɴɢ ᴛʀᴀ̆ᴍ ɴɢᴏ̂ɪ ᴍᴏ̣̂ ᴛᴀ̣ɪ xᴀ̃ ᴛʜᴏ̂ɴ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ (ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴠɪ̃ɴʜ ʙᴀ̉ᴏ) đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ xᴀ́ᴄ đɪ̣ɴʜ ʟᴀ̀ ɴᴀᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ 𝟹𝟸 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ

ɴɢʜɪ̃ᴀ ᴛʀᴀɴɢ Đᴀ ᴅᴏ̣ᴄ ᴠᴀ̀ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ɴɢʜɪ đᴀ̣̂ᴘ ᴘʜᴀ́ ʜᴀ̀ɴɢ ᴛʀᴀ̆ᴍ ɴɢᴏ̂ɪ ᴍᴏ̣̂ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢʜɪ̃ᴀ ᴛʀᴀɴɢ.

ᴛʜᴇᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴛᴜ̛̀ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ xᴀ̃ ɴɢᴀ̀ʏ 𝟸𝟷/𝟺/𝟸𝟶𝟸𝟷, ᴅᴀɴʜ ᴛɪ́ɴʜ đᴀ̂̀ʏ đᴜ̉ ᴄᴜ̉ᴀ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ʟᴀ̀ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Đɪ̀ɴʜ ɴʜᴜ (sɪɴʜ ɴᴀ̆ᴍ 𝟷𝟿𝟾𝟿), ᴄᴜ̃ɴɢ ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴛʜᴏ̂ɴ ʜᴀ̀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ, xᴀ̃ ᴛʜᴀ̆́ɴɢ ᴛʜᴜ̉ʏ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴠɪ̃ɴʜ ʙᴀ̉ᴏ, Hải Phòng.

ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ đᴀ̃ ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴛᴀ̣̂ᴘ ɴʜᴜ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴄᴏ̂ɴɢ ʙᴏ̂́ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ, ᴍᴜ̣ᴄ đɪ́ᴄʜ ɴʜᴜ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴘʜ.ᴀ́ ʜᴏᴀ̣ɪ ᴍᴏ̣̂. sᴀ́ɴɢ ᴤᴏ̛́ᴍ 𝟷𝟺/𝟺, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴛʜᴏ̂ɴ ʜᴀ̀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ, xᴀ̃ ᴛʜᴀ̆́ɴɢ ᴛʜᴜ̉ʏ, ᴛᴀ́ ʜᴏ̉ᴀ ᴋʜɪ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴋɪᴇ̂́ɴ ᴄᴀ́ᴄ ʙᴀ́ᴛ ʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴠᴀ̀ đᴏ̂̀ ᴛʜᴏ̛̀ ᴄᴜ́ɴɢ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴄᴀ̂ʏ xᴀɴʜ ᴛᴀ̣ɪ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ᴍᴏ̣̂ ᴄᴜ̉ᴀ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴏ̛̉ ɴɢʜɪ̃ᴀ ᴛʀᴀɴɢ Đᴀ ᴅᴏ̣ᴄ ʙɪ̣ đ.ᴀ̣̂ᴘ ᴘʜ.ᴀ́ ᴛᴀɴ ʜᴏᴀɴɢ…

ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜᴏ́ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʀɪ̀ɴʜ ʙᴀ̀ᴏ đᴇ̂́ɴ ᴛʀᴜ̣ sᴏ̛̉ ᴜʙɴᴅ xᴀ̃ ᴛʜᴀ̆́ɴɢ ᴛʜᴜ̉ʏ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴠɪ̃ɴʜ ʙᴀ̉ᴏ.

ʟᴀ̃ɴʜ đᴀ̣ᴏ xᴀ̃ ᴛʜᴀ̆́ɴɢ ᴛʜᴜ̉ʏ đᴀ̃ ᴄʜɪ̉ đᴀ̣ᴏ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ xᴀ̃ ᴘʜᴏ̂́ɪ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴠɪ̃ɴʜ ʙᴀ̉ᴏ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ, xᴀ́ᴄ ᴍɪɴʜ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴘʜᴀ́ ʜᴏᴀ̣ɪ ᴍᴏ̣̂ ᴏ̛̉ ɴɢʜɪ̃ᴀ ᴛʀᴀɴɢ ɴʜᴀ̂ɴ ᴅᴀ̂ɴ Đᴀ ᴅᴏ̣ᴄ.

ᴛʜᴏ̂́ɴɢ ᴋᴇ̂ ᴄᴜ̉ᴀ đᴏ̛ɴ ᴠɪ̣ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ, ᴄᴏ́ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ ʜᴏ̛ɴ 𝟸𝟶𝟶 ɴɢᴏ̂ɪ ᴍᴏ̣̂ ʙɪ̣ đᴀ̣̂ᴘ 𝟹𝟶𝟷 ʟᴏ̣ ʜᴏᴀ, 𝟼𝟷 đᴀ̀ɪ sᴇɴ, 𝟽𝟷 ʙᴀ́ᴛ ʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ, 𝟷 ᴄʜᴀ̣̂ᴜ ʜᴏᴀ ᴠᴀ̀ 𝟺𝟸 ᴍᴀ̂ᴍ ʙᴏ̂̀ɴɢ ʙᴀ̆̀ɴɢ sᴜ̛́.

Nguồn: https://baophapluat.vn/tin-nong/danh-tinh-doi-tuong-nghi-dap-pha-hang-tram-ngoi-mo-o-hai-phong-585158.html
BÌNH LUẬN (đã có: bình luận):


Trả lời