ɢᴀ̃ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛɪ̀ɴʜ ᴋʜᴀɪ ‘sᴀ́ᴛ ʜᴀ̣ɪ ʙᴇ́ ᴋʜᴏ̉ɪ ᴘʜᴀ̉ɪ ɴᴜᴏ̂ɪ, ᴀ̉ɴʜ ʜưᴏ̛̉ɴɢ ᴛɪ̀ɴʜ ʏᴇ̂ᴜ’

ʜᴜʏᴇ̂ɴ ᴋʜᴀɪ ʜᴀ̆́ɴ ɴᴀ̉ʏ sɪɴʜ ʏ́ Đɪ̣ɴʜ ʜᴀ̀ɴʜ ʜᴀ̣, sᴀ́ᴛ ʜᴀ̣ɪ ᴄᴏɴ ʀɪᴇ̂ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴛɪ̀ɴʜ Đᴇ̂̉ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ɴᴜᴏ̂ɪ, ʙᴏ̛̉ɪ Đᴜ̛́ᴀ ʙᴇ́ ᴄᴀ̉ɴ ᴛʀᴏ̛̉ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ sốɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ʜᴀ̆́ɴ ᴠᴀ̀ ʟ.

Ngày 20/1/2022, ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ TP. Hà Nội ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ Đᴀ̃ ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛố ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ, ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛố ʙɪ̣ ᴄᴀɴ, ʙᴀ̆́ᴛ ᴛᴀ̣ᴍ ɢɪᴀᴍ Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, làm nghề thợ mộc, trú Thạch Thất, Hà Nội) ᴠᴇ̂̀ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ɢɪᴇ̂́ᴛ ɴɢưᴏ̛̀ɪ. ʜᴜʏᴇ̂ɴ ʟᴀ̀ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ Nguyễn Thị L. (27 tuổi) – ᴍᴇ̣ ᴄʜᴀ́ᴜ ʙᴇ́ 3 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ʙɪ̣ 9 ᴄᴀ́ɪ Đɪɴʜ ɢʜɪᴍ ᴏ̛̉ Đᴀ̂̀ᴜ.

ϙᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ Đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ, ʟᴜ̛̣ᴄ ʟưᴏ̛̣ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ Đᴀ̃ ᴅᴀ̂̃ɴ ɢɪᴀ̉ɪ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ᴛʀᴜɴɢ ʜᴜʏᴇ̂ɴ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀưᴏ̛̀ɴɢ. ᴛʜᴇᴏ Đᴏ́, ʜᴜʏᴇ̂ɴ Đưᴏ̛̣ᴄ ᴅᴀ̂̃ɴ ɢɪᴀ̉ɪ Đᴇ̂́ɴ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ Đɪ̣ᴀ Đɪᴇ̂̉ᴍ Đᴀ̃ ᴍᴜᴀ ᴛʜᴜốᴄ sᴀ̂ᴜ, ʟᴀ̂́ʏ Đɪɴʜ… ᴛʀᴏɴɢ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ ɴᴀ̀ʏ.

ᴋʜɪ Đưᴏ̛̣ᴄ ᴅᴀ̂̃ɴ ɢɪᴀ̉ɪ Đᴇ̂́ɴ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀưᴏ̛̀ɴɢ, ʜᴜʏᴇ̂ɴ ʀᴀ̀ɴʜ ᴍᴀ̣ᴄʜ ᴄʜɪ̉ ᴄᴀ́ᴄ ᴠɪ̣ ᴛʀɪ́ ᴍᴜᴀ ᴛʜᴜốᴄ sᴀ̂ᴜ, ʟᴀ̂́ʏ Đɪɴʜ… ᴛʀᴏɴɢ ᴠᴜ̣ ʙᴇ́ ɢᴀ́ɪ 3 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ʙɪ̣ Đɪɴʜ ɢʜɪᴍ ᴏ̛̉ Đᴀ̂̀ᴜ.

Đốɪ ᴛưᴏ̛̣ɴɢ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ᴛʀᴜɴɢ ʜᴜʏᴇ̂ɴ Đưᴏ̛̣ᴄ ᴅᴀ̂̃ɴ ɢɪᴀ̉ɪ Đᴇ̂́ɴ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀưᴏ̛̀ɴɢ

Đɪ̣ɴʜ sᴀ́ᴛ ʜᴀ̣ɪ ᴄᴏɴ ʀɪᴇ̂ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ Đᴏ̛̃ ᴘʜᴀ̉ɪ ɴᴜᴏ̂ɪ

ʙᴀ́ᴏ ɴʜɪ̣ᴘ sốɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴛ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ᴛʀưᴏ̛́ᴄ Đᴏ́ ᴛᴀ̣ɪ Đᴏ̂̀ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ, ʜᴜʏᴇ̂ɴ ᴋʜᴀɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ, sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴄʜɪ̣ ʟ. ʟʏ ʜᴏ̂ɴ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ, ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ sᴀᴜ Đᴏ́ ɢɪᴜ̛̃ᴀ ʜᴜʏᴇ̂ɴ ᴠᴀ̀ ᴄʜɪ̣ ʟ. ɴᴀ̉ʏ sɪɴʜ ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴀ̉ᴍ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴀᴜ. ᴄᴀ̉ ʜᴀɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ Đᴀ̆ɴɢ ᴋʏ́ ᴋᴇ̂́ᴛ ʜᴏ̂ɴ ɴʜưɴɢ ᴄʜᴜɴɢ sốɴɢ ɴʜư ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ.

ᴛʜᴀ́ɴɢ 9/2021, ʟᴜʏᴇ̂́ɴ ᴠᴀ̀ ʜᴜʏᴇ̂ɴ Đưᴀ ᴄʜᴀ́ᴜ ᴀ. Đᴇ̂́ɴ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴛʜᴜᴇ̂ ᴛʀᴏ̣ ᴛᴀ̣ɪ xᴀ̃ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴋɪᴇ̣̂ᴍ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴀ̣ᴄʜ ᴛʜᴀ̂́ᴛ.

ᴛᴀ̣ɪ Đᴀ̂ʏ, ᴛʀᴏɴɢ ϙᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ sɪɴʜ sốɴɢ ᴅᴏ ʙᴜ̛̣ᴄ ᴛᴜ̛́ᴄ ᴠɪ̀ ᴄʜᴀ́ᴜ ᴀ. ʟᴀ̀ ᴄᴏɴ ʀɪᴇ̂ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜɪ̣ ʟ. ɴᴇ̂ɴ ʜᴜʏᴇ̂ɴ ɴᴀ̉ʏ sɪɴʜ ʏ́ Đɪ̣ɴʜ ʜᴀ̀ɴʜ ʜᴀ̣, Đᴀ́ɴʜ Đᴀ̣̂ᴘ ᴠᴀ̀ ɢɪᴇ̂́ᴛ ᴄʜᴀ́ᴜ ᴀ. Đᴇ̂̉ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ɴᴜᴏ̂ɪ ᴅưᴏ̛̃ɴɢ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴀ̉ɴʜ ʜưᴏ̛̉ɴɢ Đᴇ̂́ɴ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ sốɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ʜᴀɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ.

Nguyễn Trung Huyên ᴄʜɪ̉ ᴄᴀ́ᴄ Đɪ̣ᴀ Đɪᴇ̂̉ᴍ ʟᴀ̂́ʏ ᴛʜᴜốᴄ ᴛʀᴜ̛̀ sᴀ̂ᴜ ᴠᴀ̀ Đɪɴʜ…

Vào khoảng tháng 10/2021, ʜᴜʏᴇ̂ɴ Đưᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴏ ʟᴀ̀ ᴍᴜᴀ 2 ɢᴏ́ɪ ᴛʜᴜốᴄ ᴅɪᴇ̣̂ᴛ ᴄᴏ̉ ʀᴏ̂̀ɪ ᴘʜᴀ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄʜᴀɪ ɴưᴏ̛́ᴄ ɴɢᴏ̣ᴛ, Đᴇᴍ ᴄʜᴏ ʙᴇ́ ɢᴀ́ɪ ᴜốɴɢ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ɴɢᴏ̣̂ Đᴏ̣̂ᴄ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴛᴀ̣ɪ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ɴʜɪ ᴛʀᴜɴɢ ưᴏ̛ɴɢ.

Một tháng sau, ɴɢʜɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ɴʜᴇ́ᴛ Đɪɴʜ ᴠɪ́ᴛ ᴠᴀ̀ᴏ ᴍɪᴇ̣̂ɴɢ ʙᴇ́ ɢᴀ́ɪ. ʟᴀ̂̀ɴ Đᴏ́, ᴄʜɪ̣ ʟ. ᴘʜᴀ̉ɪ Đưᴀ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ Đᴇ̂́ɴ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴀ̣ᴄʜ ᴛʜᴀ̂́ᴛ Đᴇ̂̉ ɢᴀ̆́ᴘ ᴅɪ̣ ᴠᴀ̣̂ᴛ ʀᴀ ɴɢᴏᴀ̀ɪ.

Ngày 24/12/2021, ʜᴜʏᴇ̂ɴ sᴀʏ ʀưᴏ̛̣ᴜ ʀᴏ̂̀ɪ Đᴀ́ɴʜ ɢᴀ̃ʏ ᴛᴀʏ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴇ́ ɢᴀ́ɪ. ʟᴀ̂̀ɴ ɢᴀ̂̀ɴ ɴʜᴀ̂́ᴛ ʟᴀ̀ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 8ʜ ɴɢᴀ̀ʏ 17/1, ᴋʜɪ ᴍᴇ̣ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜᴀ́ᴜ ʙᴇ́ Đɪ ʟᴀ̀ᴍ, ᴄʜɪ̉ ᴄᴏ̀ɴ ʜᴀɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴏ̛̉ ɴʜᴀ̀, ʜᴜʏᴇ̂ɴ ʜᴏ̉ɪ ɴʜưɴɢ ʙᴇ́ ɢᴀ́ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʀᴀ̉ ʟᴏ̛̀ɪ ɴᴇ̂ɴ ᴛᴀ́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴄᴀ́ɪ. ᴀɴʜ ᴛᴀ sᴀᴜ Đᴏ́ Đᴀ̃ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴛᴀ̀ɴ ᴀ́ᴄ ʟᴀ̀ Đᴏ́ɴɢ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ Đɪɴʜ ᴠᴀ̀ᴏ Đᴀ̂̀ᴜ ᴄʜᴀ́ᴜ ʙᴇ́.

sᴀᴜ ᴋʜɪ Đᴏ́ɴɢ Đɪɴʜ ᴠᴀ̀ᴏ Đᴀ̂̀ᴜ ᴄʜᴀ́ᴜ ᴀ., ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Đưᴀ ᴄʜᴀ́ᴜ ʙᴇ́ Đᴇ̂́ɴ ɴʜᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ᴛʜưᴏ̛̀ɴɢ Đưᴏ̛̣ᴄ ʜᴜʏᴇ̂ɴ, ʟ. ɴʜᴏ̛̀ ᴛʀᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴀ́ᴜ ʙᴇ́, sᴀᴜ Đᴏ́ ϙᴜᴀʏ ᴠᴇ̂̀ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴛʀᴏ̣ ɴɢᴜ̉.

ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ, ᴋʜɪ ᴍᴇ̣ ᴄʜᴀ́ᴜ ʙᴇ́ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʙᴇ́ ᴀ. ᴄᴏ́ ʙɪᴇ̂̉ᴜ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʙᴜᴏ̂̀ɴ ɴᴏ̂ɴ, sᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴏ̉ᴇ ʏᴇ̂́ᴜ… ɴᴇ̂ɴ Đᴀ̃ ɢᴏ̣ɪ xᴇ ᴛᴀxɪ Đưᴀ ᴄʜᴀ́ᴜ Đᴇ̂́ɴ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴀ̣ᴄʜ ᴛʜᴀ̂́ᴛ, sᴀᴜ Đᴏ́ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ Đᴇ̂́ɴ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ xᴀɴʜ ᴘᴏ̂ɴ Đᴇ̂̉ Đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀɪ̣.

Nguyễn Trung Huyên ᴠᴀ̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄᴀ̂ʏ Đɪɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ

sốᴄ ɴᴀ̣̆ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ʟᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀɪ ᴍᴀɴ ʀᴏ̛̣ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢʜɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ

Trước đó, ngày 18/1/2021, ᴛᴏ̂̉ɴɢ Đᴀ̀ɪ 111 (ᴛᴏ̂̉ɴɢ Đᴀ̀ɪ ϙᴜốᴄ ɢɪᴀ ϙᴜốᴄ ɢɪᴀ ʙᴀ̉ᴏ ᴠᴇ̣̂ ᴛʀᴇ̉ ᴇᴍ) ɴʜᴀ̣̂ɴ Đưᴏ̛̣ᴄ ᴛɪɴ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴜ̉ᴀ ông Đỗ Hữu Chức (trú tại xã Canh Nậu, H.Thạch Thất, Hà Nội), ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴠᴇ̂̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄʜᴀ́ᴜ Đ.ɴ.ᴀ (ᴄʜᴀ́ᴜ ɴᴏ̣̂ɪ ᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ᴄ) ᴏ̛̉ ᴛʀᴏ̣ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴍᴇ̣ ʟᴀ̀ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ᴛʜɪ̣ ʟᴜʏᴇ̂́ɴ ᴛᴀ̣ɪ xᴀ̃ ʙɪ̀ɴʜ ʏᴇ̂ɴ (ʜ.ᴛʜᴀ̣ᴄʜ ᴛʜᴀ̂́ᴛ) ᴛᴜ̛̀ ᴛʜᴀ́ɴɢ 6.2021 Đᴇ̂́ɴ ɴᴀʏ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̂̀ɴ ɢᴀ̣̆ᴘ ɴɢᴜʏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ.

ᴛʜᴇᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴛᴜ̛̀ ᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ᴄ, ᴛʜᴀ́ɴɢ 10./2021, ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴏ̛̉ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴍᴇ̣, ᴄʜᴀ́ᴜ Đ.ɴ.ᴀ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ʙɪ̣ ɴɢᴏ̣̂ Đᴏ̣̂ᴄ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴛᴀ̣ɪ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴀ̣ᴄʜ ᴛʜᴀ̂́ᴛ, sᴀᴜ Đᴏ́ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴛᴜʏᴇ̂́ɴ ʟᴇ̂ɴ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ɴʜɪ ᴛ.Ư. Đᴇ̂́ɴ ᴛʜᴀ́ɴɢ 11/2021, ᴄʜᴀ́ᴜ Đ.ɴ.ᴀ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴠɪ̀ ᴄᴏ́ ᴅɪ̣ ᴠᴀ̣̂ᴛ ᴏ̛̉ Đưᴏ̛̀ɴɢ ᴛɪᴇ̂ᴜ ʜᴏ́ᴀ ᴠᴀ̀ ʙɪ̣ ɢᴀ̃ʏ ᴛᴀʏ.

Ôɴɢ ɴᴏ̣̂ɪ ʙᴇ́ xᴏ́ᴛ xᴀ ᴋʜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ̉ᴏ ᴠᴇ̣̂ Đưᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴀ́ᴜ

ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ᴄ Đᴀɴɢ ᴏ̛̉ ᴛʀᴏɴɢ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̂ɴ Đᴇ̂̉ ᴛʜᴇᴏ ᴅᴏ̃ɪ ᴛɪ̀ɴʜ ʜɪ̀ɴʜ sᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴏ̉ᴇ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜᴀ́ᴜ ʙᴇ́.

“ᴄʜᴀ́ᴜ ᴛᴜ̛̀ ʜᴏ̂ᴍ ᴠᴀ̀ᴏ ᴠɪᴇ̣̂ɴ Đᴇ̂́ɴ ɴᴀʏ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄʜưᴀ ᴛɪ̉ɴʜ ᴍᴀ̀ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ ᴛʜᴏ̛̉ ᴍᴀ́ʏ. ʜɪ ᴠᴏ̣ɴɢ ʟᴏ̛́ɴ ɴʜᴀ̂́ᴛ ʙᴀ̂ʏ ɢɪᴏ̛̀ Đốɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛᴏ̂ɪ ʟᴀ̀ ᴄʜᴀ́ᴜ ᴛᴏ̂ɪ ᴛᴀɪ ϙᴜᴀ ɴᴀ̣ɴ ᴋʜᴏ̉ɪ. ᴄᴏ̀ɴ ɴᴇ̂́ᴜ ᴛʀưᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴄʜᴀ́ᴜ ᴛᴏ̂ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ Đưᴏ̛̣ᴄ ʟᴀ̀ᴍ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴛᴏ̂ɪ ᴍᴏɴɢ ᴄᴏ̛ ϙᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ sᴇ̃ xᴜ̛̉ ʟʏ́ ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ Đᴜ́ɴɢ ɴɢưᴏ̛̀ɪ, Đᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̣̂ɪ.

Đᴇ̂́ɴ ᴛʜᴏ̛̀ɪ Đɪᴇ̂̉ᴍ ɴᴀ̀ʏ, ᴛᴏ̂ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʀᴀ́ᴄʜ Đưᴏ̛̣ᴄ ᴄᴏɴ ᴅᴀ̂ᴜ, ᴛᴏ̂ɪ ᴛʀᴀ́ᴄʜ ʙᴀ̉ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴍɪ̀ɴʜ ʜᴏ̛ɴ. ᴛᴏ̂ɪ ᴛɪᴇ̂́ᴄ ᴠɪ̀ ᴍɪ̀ɴʜ ᴍᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ɴʜ ɢɪᴀ́ᴄ ᴠɪ̀ ᴠᴀ̀ɪ 3 ᴠᴜ̣ ʀᴏ̂̀ɪ ᴛᴜ̛̀ ᴜốɴɢ ᴛʜᴜốᴄ ᴛʀᴜ̛̀ sᴀ̂ᴜ, ɴᴜốᴛ Đɪɴʜ ᴍᴀ̀ ᴛᴏ̂ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ɢɪ̀ Đᴇ̂̉ ᴄᴜ̛́ᴜ ʟᴀ̂́ʏ ᴄʜᴀ́ᴜ.

ᴛᴏ̂ɪ ʜᴏ̉ɪ ᴍᴇ̣ ᴄʜᴀ́ᴜ ᴛʜɪ̀ ᴍᴇ̣ ᴄʜᴀ́ᴜ ʙᴀ̉ᴏ ᴄʜᴀ́ᴜ ʟᴇ̂ɴ ᴄʜᴏ̂̃ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̂̀ɪ ᴛᴜ̛̣ ɴɢʜɪ̣ᴄʜ ᴄʜᴜ̛́ ᴛᴏ̂ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ɴɢᴏ̛̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ʟᴀ̀ ᴅᴏ ᴄố ᴛɪ̀ɴʜ Đᴇ̂̉ ɢɪᴏ̛̀ ᴄʜᴀ́ᴜ ᴛᴏ̂ɪ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄʜɪ̣ᴜ Đᴀᴜ Đᴏ̛́ɴ ɴʜư ᴠᴀ̣̂ʏ”, ᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ᴄ xᴏ́ᴛ xᴀ ᴋᴇ̂̉ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜɪ̣ᴘ sốɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴛ.

ʜᴜʏᴇ̂ɴ ᴋʜᴀɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ ʙᴏ̣̂ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛᴀ̣ɪ Đᴏ̂̀ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ

ᴀɴʜ Đᴏ̂̃ ʜᴜ̛̃ᴜ ᴛᴏᴀ̀ɴ (35 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ʙᴀ́ᴄ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ ʙᴇ́ ɴɢᴏ̣ᴄ ᴀ.) ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛᴏ̛̀ ʙᴀ́ᴏ ᴛʀᴇ̂ɴ, ᴀɴʜ ɴᴀ̆́ᴍ Đưᴏ̛̣ᴄ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ϙᴜᴀ ʙᴀ́ᴏ ᴄʜɪ́, ᴛᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ ᴄᴀ̉ 2 ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ Đᴇ̂̀ᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴅᴀ́ᴍ Đᴏ̣ᴄ ʜᴇ̂́ᴛ.

“ᴍɪ̀ɴʜ ʟᴀ̀ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ʟᴏ̛́ɴ ᴍᴀ̀ Đᴏ̣ᴄ xᴏɴɢ ᴍɪ̀ɴʜ ᴄᴏ̀ɴ ʙᴜ̉ɴ ʀᴜ̉ɴ ᴄʜᴀ̂ɴ ᴛᴀʏ ᴋʜɪ ʜᴀ̀ɴʜ Đᴏ̣̂ɴɢ ɴᴏ́ ᴅᴀ̃ ᴍᴀɴ Đᴇ̂́ɴ ᴠᴀ̣̂ʏ. ɢɪᴀ Đɪ̀ɴʜ ᴛᴏ̂ɪ ᴄʜɪ̉ ᴛʜᴀ̆́ᴄ ᴍᴀ̆́ᴄ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴛᴀ̣ɪ sᴀᴏ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴍᴇ̣ ᴋʜɪ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴋɪᴇ̂́ɴ ᴄᴏɴ ʙɪ̣ ɴʜư ᴛʜᴇ̂́ ʟᴀ̣ɪ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ Đᴇ̂̉ ɪᴍ Đưᴏ̛̣ᴄ.

ʙᴀ̉ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ ʟ. ᴋʜɪ ᴠᴇ̂̀ ʟᴀ̀ᴍ ᴅᴀ̂ᴜ ɴʜᴀ̀ ᴛᴏ̂ɪ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ʀᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏᴀɴ, ʏᴇ̂ᴜ ᴛʜưᴏ̛ɴɢ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴄᴏɴ ɴʜưɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʜɪᴇ̂̉ᴜ ʟʏ́ ᴅᴏ ɢɪ̀ ᴋʜɪ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄʜᴀ́ᴜ ᴛᴏ̂ɪ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̂̀ɴ ɴʜư ᴠᴀ̣̂ʏ ᴍᴀ̀ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴍᴇ̣ ʟᴀ̣ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ʙᴀ̂́ᴛ ᴋɪ̀ ᴘʜᴀ̉ɴ ᴜ̛́ɴɢ ɢɪ̀”, ᴀɴʜ ᴛᴏᴀ̀ɴ ʙᴜ̛́ᴄ xᴜ́ᴄ.

ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴄʜᴜ̣ᴘ xϙᴜᴀɴɢ ʜᴏ̣̂ᴘ sᴏ̣ ʙᴇ̣̂ɴʜ ɴʜɪ.

ʜᴀ̀ ɴᴏ̣̂ɪ ʀᴀ ᴠᴀ̆ɴ ʙᴀ̉ɴ ʜᴏᴀ̉ ᴛốᴄ ᴄʜɪ̉ Đᴀ̣ᴏ Đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴠᴜ̣ ʙᴇ́ 3 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ʙɪ̣ Đɪɴʜ ɢᴀ̆ᴍ ᴏ̛̉ Đᴀ̂̀ᴜ

ʟɪᴇ̂ɴ ϙᴜᴀɴ Đᴇ̂́ɴ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛʀᴇ̂ɴ, văn phòng UBND TP. Hà Nội vừa ban hành văn bản ʜᴏᴀ̉ ᴛốᴄ số 709 ᴠᴇ̂̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʙᴇ́ ɢᴀ́ɪ 3 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ʙɪ̣ ʙᴀ̣ᴏ ʜᴀ̀ɴʜ ᴛᴀ̣ɪ huyện Thạch Thất.

Ông Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội giao Công an TP. Hà Nội phối hợp, chủ trì với UBND huyện Thạch Thất, Đᴏ̛ɴ ᴠɪ̣ ʟɪᴇ̂ɴ ϙᴜᴀɴ ᴋʜᴀ̂̉ɴ ᴛʀưᴏ̛ɴɢ Đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ, xᴀ́ᴄ ᴍɪɴʜ, xᴜ̛̉ ʟʏ́ ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ ᴛʜᴇᴏ ϙᴜʏ Đɪ̣ɴʜ (ɴᴇ̂́ᴜ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ), ʙᴀ́ᴏ ᴄᴀ́ᴏ UBND Thành phố ᴋᴇ̂́ᴛ ϙᴜᴀ̉ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ.

ɴɢʜɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ

ᴛʀưᴏ̛́ᴄ Đᴏ́, ʙᴇ́ Đ.ɴ.ᴀ., 3 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜɪ̣ ʟ. ᴠᴏ̛́ɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴛʀưᴏ̛́ᴄ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴛɪ̀ɴʜ ᴛʀᴀ̣ɴɢ ʜᴏ̂ɴ ᴍᴇ̂ ᴠᴀ̀ ᴄᴏ ɢɪᴀ̣̂ᴛ. ᴛʀᴏɴɢ ϙᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ, ᴛʜᴀ̆ᴍ ᴋʜᴀ́ᴍ, ᴄᴀ́ᴄ ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴀ́ɴʜ ᴛᴀʏ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴇ́ Đᴀ̃ Đưᴏ̛̣ᴄ ʙᴏ́ ʙᴏ̣̂ᴛ ᴛʀᴏɴɢ 2 ᴛᴜᴀ̂̀ɴ. ᴄᴀ́ᴄ ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ ᴄʜᴀ̂̉ɴ Đᴏᴀ́ɴ ʙᴇ̣̂ɴʜ ɴʜɪ ʙɪ̣ ᴠɪᴇ̂ᴍ ᴍᴀ̀ɴɢ ɴᴀ̃ᴏ ɴᴇ̂ɴ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ʙᴇ́ ʟᴇ̂ɴ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ Đᴀ ᴋʜᴏᴀ xᴀɴʜ ᴘᴏ̂ɴ.

ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ Đᴀ ᴋʜᴏᴀ xᴀɴʜ ᴘᴏ̂ɴ Đᴀ̃ ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴄʜᴜ̣ᴘ ᴄᴀ̆́ᴛ ʟᴏ̛́ᴘ ᴅᴜ̛̣ɴɢ ʜɪ̀ɴʜ, ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴄᴏ́ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ɢɪốɴɢ ɴʜư Đɪɴʜ ɢᴏ̂̃ ᴏ̛̉ sᴏ̣ ᴠᴀ̀ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̃ᴏ, ᴛᴏ̂̉ɴɢ ᴄᴏ̣̂ɴɢ 9 ᴄᴀ́ɪ.

ʜɪᴇ̣̂ɴ, ʙᴇ́ ɢᴀ́ɪ ᴛɪᴇ̂ɴ ʟưᴏ̛̣ɴɢ ɴɢᴜʏ ᴋɪ̣ᴄʜ, Đᴀɴɢ Đưᴏ̛̣ᴄ Đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀɪ̣ ᴛɪ́ᴄʜ ᴄᴜ̛̣ᴄ ᴛᴀ̣ɪ ᴋʜᴏᴀ ʜᴏ̂̀ɪ sᴜ̛́ᴄ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ ɴʜɪ, ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ xᴀɴʜ ᴘᴏ̂ɴ.

Nguồn: https://2sao.vn/ga-nhan-tinh-khai-dinh-sat-hai-be-de-khoi-phai-nuoi-anh-huong-cuoc-song-rieng-n-293376.html
BÌNH LUẬN (đã có: bình luận):


Trả lời