TP. HCM: ɢʜᴇɴ ᴛᴜᴏ̂ɴɢ đᴀ̂ᴍ ᴠᴏ̛̣ ᴠᴀ̀ ᴛɪ̀ɴʜ đɪ̣ᴄʜ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ

sᴀᴜ ᴋʜɪ ɢᴏ̣ɪ đɪᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴏ ᴠᴏ̛̣, ᴅᴜ̃ɴɢ ɴᴏ̂̉ɪ ᴍᴀ́ᴜ ɢʜᴇɴ ᴄᴀ̂̀ᴍ ᴋᴇ́ᴏ ᴛɪ̀ᴍ ᴀɴʜ ᴛ ɴᴏ́ɪ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ sᴀᴜ đᴏ́ đᴀ̂ᴍ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ᴀɴʜ ᴛ. ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴅᴜ̛̀ɴɢ ʟᴀ̣ɪ, ᴅᴜ̃ɴɢ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ᴛɪ̀ᴍ ᴠᴏ̛̣ ᴠᴀ̀ sᴀ́ᴛ ʜᴀ̣ɪ…

ᴀɴʜ ᴛ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ ᴛᴀ̣ɪ ᴄʜᴏ̂̃.

Ngày 18/7/2021, Công an quận 8, TP Hồ Chí Minh đᴀɴɢ ᴛᴀ̣ᴍ ɢɪᴜ̛̃ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ᴠᴀ̆ɴ ᴅᴜ̃ɴɢ (sɴ 𝟷𝟿𝟽𝟺, ɴɢᴜ̣ ϙᴜᴀ̣̂ɴ 𝟾) đᴇ̂̉ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ xᴜ̛̉ ʟʏ́ ᴠᴇ̂̀ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ “ɢɪᴇ̂́ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ”.

ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴅᴜ̃ɴɢ là N.T.T (SN 1990) và Đ.T.H.D (SN 1975, vợ Dũng). ᴄᴀ̉ 𝟸 ʙɪ̣ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴠᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̃ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ.

Trước đó tối 17/7/2021, nhiều người dân trên đường Mễ Cốc, phường 15, quận 8 nghe tiếng ʟᴀ ʜᴇ́ᴛ ɴᴇ̂ɴ ᴄʜᴀ̣ʏ ʀᴀ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ. ᴛᴀ̣ɪ đᴀ̂ʏ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴠᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ, ᴍᴀ̂́ᴛ ᴍᴀ́ᴜ ᴠᴀ̀ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ sᴀᴜ đᴏ́ ɴᴇ̂ɴ ʙᴀ́ᴏ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ. ᴠᴇ̂̀ ᴘʜᴀ̂̀ɴ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ sᴀᴜ ᴋʜɪ ɢᴀ̂ʏ ᴀ́ɴ đᴀ̃ ʀᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴏ̉ɪ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ.

ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴋʜᴀ́ᴍ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ.

Công an quận 8 có mặt ᴛᴀ̣ɪ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠᴀ̀ ᴛʀᴜʏ xᴇ́ᴛ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ɢᴀ̂ʏ ᴀ́ɴ. ᴛʀᴏɴɢ ʟᴜ́ᴄ đᴀɴɢ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ ᴀɴʜ ᴛ ʙɪ̣ đᴀ̂ᴍ ᴛʜɪ̀ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ϙᴜᴀ̣̂ɴ 𝟾 ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ɴʜᴀ̣̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʀɪ̀ɴʜ ʙᴀ́ᴏ, ᴄʜɪ̣ ᴅ ʙɪ̣ đᴀ̂ᴍ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴠɪ̣ ᴛʀɪ́ ɴᴀ̀ʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ xᴀ. Đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ɢᴀ̂ʏ ᴀ́ɴ là Nguyễn Văn Dũng đã đến Công an phường 15, quận 8 ᴛᴜ̛̣ ᴛʜᴜ́.

ᴛᴀ̣ɪ ᴄᴏ̛ ϙᴜᴀɴ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ, ᴅᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴀɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ sᴀᴜ ᴋʜɪ ɢᴏ̣ɪ đɪᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴏ ᴠᴏ̛̣ ʟᴀ̀ ᴄʜɪ̣ ᴅ, ᴅᴜ̃ɴɢ ɴᴏ̂̉ɪ ᴍᴀ́ᴜ ɢʜᴇɴ ᴄᴀ̂̀ᴍ ᴋᴇ́ᴏ đɪ ᴛɪ̀ᴍ ᴀɴʜ ᴛ đᴇ̂̉ ɴᴏ́ɪ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ. ᴋʜɪ ɢᴀ̣̆ᴘ ᴀɴʜ ᴛ ᴄᴀ̉ 𝟸 ᴄᴜ̛̣ ᴄᴀ̃ɪ, ᴅᴜ̃ɴɢ ᴅᴜ̀ɴɢ ᴋᴇ́ᴏ đᴀ̂ᴍ ᴀɴʜ ᴛ ʀᴏ̂̀ɪ đɪ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴀ̀ ᴛɪ̀ᴍ ᴠᴏ̛̣ sᴀᴜ đᴏ́ ᴅᴜ̀ɴɢ ᴋᴇ́ᴏ ɢᴀ̂ʏ ᴀ́ɴ.

ᴄʜɪ̣ ᴅ ʙɪ̣ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ɴᴀ̣̆ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đᴜ̛ᴀ đɪ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ϙᴜᴀ ᴋʜᴏ̉ɪ. ᴅᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴀɪ ɴɢʜɪ ɴɢᴏ̛̀ ᴄʜɪ̣ ᴅ ᴠᴀ̀ ᴀɴʜ ᴛ ᴄᴏ́ ᴍᴏ̂́ɪ ϙᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴀ̉ᴍ ʙᴀ̂́ᴛ ᴄʜɪ́ɴʜ ɴᴇ̂ɴ ʀᴀ ᴛᴀʏ sᴀ́ᴛ ʜᴀ̣ɪ.

Theo: http://cand.com.vn/phap-luat/nghi-an-ghen-tuong-dung-keo-dam-vo-va-tinh-dich-tu-vong-650627/
BÌNH LUẬN (đã có: bình luận):


Trả lời