‘ɢɪᴜ́ᴘ’ ʙᴀ̣ɴ ʙᴇ̂ɴʜ ᴠᴜ̛̣ᴄ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ʏᴇ̂ᴜ, ɴᴀᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ʟᴀ̃ɴʜ 20 ɴᴀ̆ᴍ ᴛᴜ̀ ᴠɪ̀ ᴄʜᴇ́ᴍ ᴄʜ.ᴇ̂́ᴛ ɴɢưᴏ̛̀ɪ

𝐓𝐢𝐧𝐭𝐮𝐜𝐡𝐢𝐧𝐡𝐬𝐮.𝐜𝐨𝐦 – ᴅᴜ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴍᴀ̂ᴜ ᴛʜᴜᴀ̂̃ɴ, ᴛư ᴛʜᴜ̀ ɢɪ̀ ᴠᴏ̛́ɪ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ, ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ xᴜᴀ̂ɴ ᴛʀưᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴅᴜ̀ɴɢ ᴅᴀᴏ ᴛʀᴜʏ sᴀ́ᴛ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ʏ Đᴇ̂́ɴ ᴛ.ᴜ̛̉ ᴠ.ᴏɴɢ..

ϹҺіềս 10-1-2022,

ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ 10-1, ᴛᴀɴᴅ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ᴘʜᴀ̣ᴛ ʙɪ̣ ᴄᴀ́ᴏ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ xᴜᴀ̂ɴ ᴛʀưᴏ̛̀ɴɢ (26 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ϙᴜᴇ̂ ʜᴀ̉ɪ ᴅưᴏ̛ɴɢ) 20 ɴᴀ̆ᴍ ᴛᴜ̀, ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ᴠᴀ̆ɴ ᴛưᴏ̛ɪ (30 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ϙᴜᴇ̂ ʙɪ̀ɴʜ ᴅưᴏ̛ɴɢ) 18 ɴᴀ̆ᴍ ᴛᴜ̀ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴠᴇ̂̀ ᴛᴏ̣̂ɪ ɢɪᴇ̂́ᴛ ɴɢưᴏ̛̀ɪ. ʙɪ̣ ᴄᴀ́ᴏ ʜᴜʏ̀ɴʜ ᴅᴜʏ (25 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ϙᴜᴇ̂ ᴄᴀ̀ ᴍᴀᴜ) 1 ɴᴀ̆ᴍ 3 ᴛʜᴀ́ɴɢ ᴛᴜ̀ ᴠᴇ̂̀ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴄʜᴇ ɢɪᴀ̂́ᴜ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ (ʙɪ̣ ᴄᴀ́ᴏ Đᴀ̃ ᴄʜᴀ̂́ᴘ ʜᴀ̀ɴʜ xᴏɴɢ).

ᴛʜᴇᴏ ɴᴏ̣̂ɪ ᴅᴜɴɢ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ, ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 21ʜ ɴɢᴀ̀ʏ 19-9-2020, ᴀɴʜ ʜᴏ̂̀ ᴄʜɪ́ ᴘʜᴜ́ᴄ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴʜᴏ́ᴍ ʙᴀ̣ɴ ɴɢᴏ̂̀ɪ ᴜốɴɢ ʙɪᴀ ᴛᴀ̣ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ϙᴜᴀ́ɴ ɴʜᴀ̣̂ᴜ ᴛʀᴇ̂ɴ Đưᴏ̛̀ɴɢ số 18, ᴘʜưᴏ̛̀ɴɢ ʙɪ̀ɴʜ ʜưɴɢ ʜᴏ̀ᴀ, ϙᴜᴀ̣̂ɴ ʙɪ̀ɴʜ ᴛᴀ̂ɴ.

ᴄᴀ́ᴄ ʙɪ̣ ᴄᴀ́ᴏ ᴛưᴏ̛ɪ, ᴛʀưᴏ̛̀ɴɢ, ᴅᴜʏ (ᴛᴜ̛̀ ᴘʜᴀ̉ɪ sᴀɴɢ) ᴛᴀ̣ɪ ᴛᴏ̀ᴀ – Ảɴʜ: Đᴀɴ ᴛʜᴜẦɴ

ᴄᴜ̀ɴɢ ʟᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ʏ, ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴄʜɪ̣ ᴘ.ᴛ.ᴛ.ᴏ. ᴠᴀ̀ ʙᴀ̣ɴ Đᴀɴɢ ɴɢᴏ̂̀ɪ ɴʜᴀ̣̂ᴜ ᴏ̛̉ ʙᴀ̀ɴ ᴄᴀ̣ɴʜ ʙᴇ̂ɴ ɴᴇ̂ɴ ʟᴜ̛̣ᴄ (ɴɢᴏ̂̀ɪ ᴄʜᴜɴɢ ʙᴀ̀ɴ ᴀɴʜ ᴘʜᴜ́ᴄ) ᴄᴀ̂̀ᴍ ʟʏ ʙɪᴀ ϙᴜᴀ ᴍᴏ̛̀ɪ ᴄʜɪ̣ ᴏ. ʀᴏ̂̀ɪ ᴄᴏ́ ʟᴏ̛̀ɪ ᴛʀᴇ̂ᴜ ɢʜᴇ̣ᴏ ɴᴇ̂ɴ ᴄʜɪ̣ ᴏ. ᴠᴀ̀ ʟᴜ̛̣ᴄ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴄᴜ̛̣ ᴄᴀ̃ɪ.

ᴄʜɪ̣ ᴏ. ɢᴏ̣ɪ Đɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴏᴀ̣ɪ ᴄʜᴏ ʙᴀ̣ɴ ᴛʀᴀɪ ʟᴀ̀ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ᴠᴀ̆ɴ ᴛưᴏ̛ɪ ᴋᴇ̂̉ ʟᴀ̣ɪ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ. ᴛưᴏ̛ɪ ᴛᴜ̛̀ ϙᴜᴀ́ɴ ᴋᴀʀᴀᴏᴋᴇ (ɴᴏ̛ɪ ᴛưᴏ̛ɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ) ɢᴀ̂̀ɴ Đᴏ́ ᴄʜᴀ̣ʏ Đᴇ̂́ɴ ϙᴜᴀ́ɴ “ʜᴏ̉ɪ ᴛᴏ̣̂ɪ” ɴʜᴏ́ᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ᴅᴀ́ᴍ ᴛʀᴇ̂ᴜ ɢʜᴇ̣ᴏ ʙᴀ̣ɴ ɢᴀ́ɪ ᴍɪ̀ɴʜ.

sᴀᴜ ᴋʜɪ xᴏ̂ xᴀ́ᴛ ᴠᴀ̀ Đưᴏ̛̣ᴄ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴄᴀɴ ɴɢᴀ̆ɴ, ᴛᴜᴏ̛ɪ ϙᴜᴀʏ ᴠᴇ̂̀ ϙᴜᴀ́ɴ ᴋᴀʀᴀᴏᴋᴇ ᴠᴀ̀ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ xᴜᴀ̂ɴ ᴛʀưᴏ̛̀ɴɢ ᴍᴀɴɢ ᴛʜᴇᴏ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ̂ʏ ʙᴏ́ɴɢ ᴄʜᴀ̀ʏ ᴠᴀ̀ 1 ᴄᴏɴ ᴅᴀᴏ ᴅᴀ̀ɪ ϙᴜᴀʏ ʟᴀ̣ɪ ϙᴜᴀ́ɴ ɴʜᴀ̣̂ᴜ ᴛʀᴇ̂ɴ Đᴇ̂̉ Đᴀ́ɴʜ ʟᴜ̛̣ᴄ. ᴄᴜ̀ɴɢ ʟᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ʏ ᴛʀưᴏ̛̀ɴɢ ᴄᴀ̂̀ᴍ ᴅᴀᴏ Đᴜᴏ̂̉ɪ ᴄʜᴇ́ᴍ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴏ́ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ʟᴜ̛̣ᴄ.

ᴋʜɪ Đᴜᴏ̂̉ɪ Đᴇ̂́ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʙᴀ̃ɪ xᴇ ᴄᴀ́ᴄʜ ϙᴜᴀ́ɴ ɴʜᴀ̣̂ᴜ ᴄʜᴜ̛̀ɴɢ 200ᴍ, ᴛʀưᴏ̛̀ɴɢ Đɪᴇ̂ɴ ᴄᴜᴏ̂̀ɴɢ ᴠᴜɴɢ ᴅᴀᴏ ᴄʜᴇ́ᴍ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ɢɪᴜ̛̃ xᴇ, ᴄᴏ̀ɴ ᴛưᴏ̛ɪ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ Đᴜᴏ̂̉ɪ Đᴀ́ɴʜ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴄᴏ́ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴛᴀ̣ɪ ʙᴀ̃ɪ xᴇ.

ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ Đɪ ᴠᴀ̀ᴏ ʙᴇ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ, ᴛʀưᴏ̛̀ɴɢ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴀɴʜ ᴘʜᴜ́ᴄ Đᴀɴɢ ᴛʀốɴ ɴᴇ̂ɴ ᴅᴜ̀ɴɢ ᴅᴀᴏ ᴄʜᴇ́ᴍ ᴠᴀ̀ᴏ Đᴀ̂̀ᴜ ᴠᴀ̀ ᴛᴀɪ ᴀɴʜ ᴘʜᴜ́ᴄ. ʜᴀ̣̂ᴜ ϙᴜᴀ̉ ʟᴀ̀ᴍ ᴀɴʜ ᴘʜᴜ́ᴄ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ Đưᴏ̛̀ɴɢ Đɪ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ, ʟᴜ̛̣ᴄ Đưᴏ̛̣ᴄ Đưᴀ Đᴇ̂́ɴ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴏ̛̣ ʀᴀ̂̃ʏ Đᴇ̂̉ Đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀɪ̣.

sᴀᴜ ᴋʜɪ ɢᴀ̂ʏ ᴀ́ɴ, ᴛưᴏ̛ɪ ᴄʜᴏ̛̉ ᴛʀưᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴇ̂̀ ʟᴀ̣ɪ ϙᴜᴀ́ɴ ᴋᴀʀᴀᴏᴋᴇ ᴠᴀ̀ Đưᴀ ʜᴜɴɢ ᴋʜɪ́ ᴄʜᴏ ʜᴜʏ̀ɴʜ ᴅᴜʏ (ᴄᴜ̃ɴɢ ʟᴀ̀ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ϙᴜᴀ́ɴ ᴋᴀʀᴀᴏᴋᴇ) Đɪ ᴄᴀ̂́ᴛ ɢɪᴀ̂́ᴜ.
BÌNH LUẬN (đã có: bình luận):


Trả lời