Hà Nam: Gã thợ xây ᴜ𝟻𝟶 ᴄʜᴀ̣̆ɴ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʙᴇ́ ɢᴀ́ɪ 𝟿 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ᴛʜᴏ̣ᴄ ᴛᴀʏ ᴠᴀ̀ᴏ ϙᴜᴀ̂̀ɴ ᴀ́ᴏ sᴏ̛̀ ᴍᴏ́

ɴɢᴀ̀ʏ 𝟸𝟶/𝟺/𝟸𝟶𝟸𝟷, ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́ ᴘʜᴜ̉ ʟʏ́, ᴛɪ̉ɴʜ ʜᴀ̀ ɴᴀᴍ đᴀɴɢ ᴛᴀ̣ᴍ ɢɪᴜ̛̃ ʜɪ̀ɴʜ sᴜ̛̣ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ʜᴏᴀ̀ɴɢ ᴠᴜ̛ᴏ̛ɴ (𝟻𝟶 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ) ᴠᴇ̂̀ ʜ.ᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴅ.ᴀ̂ᴍ ᴏ̂ ᴠᴏ̛́ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ 𝟷𝟼 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ.

ᴏ̂ɴɢ ᴠᴜ̛ᴏ̛ɴ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛʀᴜ́ ᴛᴏ̂̉ ᴅᴀ̂ɴ ᴘʜᴏ̂́ ʜᴏᴀ̀ɴɢ ʟᴜ̛ᴏ̛ɴɢ, ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʟᴀᴍ ʜᴀ̣, ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́ ᴘʜᴜ̉ ʟʏ́, ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ đᴀ̃ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ ʙᴏ̣̂ ʜᴏ̂̀ sᴏ̛ ᴠᴇ̂̀ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ đᴇ̂́ɴ ᴄᴏ̛ ϙᴜᴀɴ ᴄᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ.

Đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ʜᴏᴀ̀ɴɢ ᴠᴜ̛ᴏ̛ɴ (𝟻𝟶 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ)

ʟɪᴇ̂ɴ ϙᴜᴀɴ đᴇ̂́ɴ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ, ᴏ̂ɴɢ ᴅᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴠᴀ̆ɴ ʜɪᴇ̣̂ᴘ, ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́ ᴘʜᴜ̉ ʟʏ́ ᴄʜᴏ ʜᴀʏ, ϙᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ xᴀ́ᴄ ᴍɪɴʜ, ᴄᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ϙᴜᴀ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ ɢʜɪ ʜɪ̀ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ɴʜᴀ̀ ᴅᴀ̂ɴ ᴠᴇɴ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ.

“ɴᴇ̂́ᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ, ʀᴀ̂́ᴛ ᴋʜᴏ́ ᴛʀᴜʏ ᴛɪ̀ᴍ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ, ᴛᴜ̛̀ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴍᴏ̛́ɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴅɪᴇ̣̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠᴀ̀ xᴇ ᴍᴀ́ʏ”, ᴠɪ̣ ʟᴀ̃ɴʜ đᴀ̣ᴏ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́ ᴘʜᴜ̉ ʟʏ́ ɴᴏ́ɪ.

ᴛʜᴇᴏ ᴏ̂ɴɢ ʜɪᴇ̣̂ᴘ, ᴠᴀ̀ᴏ ᴛʜᴏ̛̀ɪ đɪᴇ̂̉ᴍ ᴠᴜ̛ᴏ̛ɴ ɢᴀ̂ʏ ᴀ́ɴ, ᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ đᴀɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ đɪ ʟᴀ̀ᴍ xᴀ̂ʏ ᴅᴜ̛̣ɴɢ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴠᴇ̂̀, ᴛʀᴏ̛̀ɪ ᴍᴜ̛ᴀ ᴘʜᴜ̀ɴ. ᴋʜɪ ᴛʜᴀ̂́ʏ ʜᴀɪ ᴄʜᴀ́ᴜ ʙᴇ́ ᴍᴀ̣̆ᴄ ᴀ́ᴏ ᴍᴜ̛ᴀ đᴀɴɢ đᴀ̣ᴘ xᴇ, ᴠᴜ̛ᴏ̛ɴ ʙᴀ̆́ᴛ ᴅᴜ̛̀ɴɢ ʟᴀ̣ɪ, sᴀᴜ đᴏ́ ᴛʜᴏ̣ᴄ ᴛᴀʏ ᴠᴀ̀ᴏ ϙᴜᴀ̂̀ɴ ᴀ́ᴏ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʙᴇ́ sᴏ̛̀ ᴍᴏ́.

Đᴇ̂́ɴ ɴᴀʏ, ᴛɪ̀ɴʜ ᴛʀᴀ̣ɴɢ sᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴏ̉ᴇ ᴠᴀ̀ ᴛɪɴʜ ᴛʜᴀ̂̀ɴ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ đᴀ̃ ᴏ̂̉ɴ đɪ̣ɴʜ.

ʜᴀɪ ʜᴏ̂ᴍ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ, sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛʀɪ̀ɴʜ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴜ̉ᴀ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴄʜᴀ́ᴜ ɴ. (𝟿 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ʟᴀ̀ ʜᴏ̣ᴄ sɪɴʜ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛɪᴇ̂̉ᴜ ʜᴏ̣ᴄ ᴏ̛̉ xᴀ̃ ᴛɪᴇ̂ɴ ᴛᴀ̂ɴ, ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́ ᴘʜᴜ̉ ʟʏ́) ᴠᴇ̂̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʙɪ̣ ᴍᴏ̣̂ᴛ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄʜᴀ̣̆ɴ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, ᴄᴏ́ ʜ.ᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴅ.ᴀ̂ᴍ ᴏ̂ ᴋʜɪ đᴀɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ đɪ ʜᴏ̣ᴄ ᴠᴇ̂̀, Đᴏ̣̂ɪ ᴄᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ ʜɪ̀ɴʜ sᴜ̛̣ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́ ᴘʜᴜ̉ ʟʏ́ đᴀ̃ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜᴏ́ɴɢ ᴄᴏ́ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴛᴀ̣ɪ ʜ.ɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, ᴛʀɪᴇ̂̉ɴ ᴋʜᴀɪ ʙɪᴇ̣̂ɴ ᴘʜᴀ́ᴘ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ᴠᴜ̣, ʀᴀ̀ sᴏᴀ́ᴛ, ᴋʜᴏᴀɴʜ ᴠᴜ̀ɴɢ ᴄᴀ́ᴄ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ɴɢʜɪ ᴠᴀ̂́ɴ.

ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴀ́ᴄ ʙɪᴇ̣̂ɴ ᴘʜᴀ́ᴘ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ᴠᴜ̣, ᴄᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ xᴀ́ᴄ đɪ̣ɴʜ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ʜᴏᴀ̀ɴɢ ᴠᴜ̛ᴏ̛ɴ ʟᴀ̀ ᴋᴇ̉ đᴀ̃ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʜ.ᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴅ.ᴀ̂ᴍ ᴏ̂ ᴛʀᴇ̂ɴ đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄʜᴀ́ᴜ ɴ. ᴛᴀ̣ɪ ᴄᴏ̛ ϙᴜᴀɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ, ʙᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴀ̂̀ᴜ ᴠᴜ̛ᴏ̛ɴ đᴀ̃ ᴋʜᴀɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ ʙᴏ̣̂ ʜ.ᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴛᴏ̣̂ɪ.

ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ: ʜᴛᴛᴘs://sᴏʜᴀ.ᴠɴ/ʜᴀ-ɴᴀᴍ-ɢᴀ-ᴛʜᴏ-xᴀʏ-ᴄʜᴀɴ-ᴅᴜᴏɴɢ-ʙᴇ-ɢᴀɪ-ᴛʀᴇɴ-ᴅᴜᴏɴɢ-ᴅɪ-ʟᴀᴍ-ᴠᴇ-ᴛʜᴏᴄ-ᴛᴀʏ-ᴠᴀᴏ-ϙᴜᴀɴ-ᴀᴏ-sᴏ-ᴍᴏ-𝟸𝟶𝟸𝟷𝟶𝟺𝟸𝟶𝟷𝟿𝟺𝟽𝟸𝟼𝟾𝟼.ʜᴛᴍ
BÌNH LUẬN (đã có: bình luận):


Trả lời