Hà Nội: ʙᴀ̆́ᴛ ɢɪᴜ̛̃ ɢᴀ̃ ᴛʀᴀɪ ᴛ.ᴏ̂́ɴɢ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴠᴀ̀ ᴇ́ᴘ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴜ̃ ϙ.ᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴀ̂̀ɴ / ᴛᴜᴀ̂̀ɴ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴄʟɪᴘ “ɴ.ᴏ́ɴɢ”

ᴤᴀᴜ ᴋʜɪ ɴɪ́ᴜ ᴋᴇ́ᴏ ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴀ̉ᴍ ʙᴀ̂́ᴛ ᴛʜᴀ̀ɴʜ, ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ᴍᴀ̣ɴʜ ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ đᴀ̃ ᴅᴜ̀ɴɢ ᴄʟɪᴘ “ɴᴏ́ɴɢ” đᴇ̂̉ ᴛ.ᴏ̂́ɴɢ ᴛɪ̀ɴʜ ᴠᴀ̀ ᴛᴏ̂́ɴɢ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴜ̃.

ɴɢᴀ̀ʏ 𝟺/𝟼, ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ϙᴜᴀ̣̂ɴ Đᴏ̂́ɴɢ Đᴀ, ʜᴀ̀ ɴᴏ̣̂ɪ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, đᴀ̃ ᴛᴀ̣ᴍ ɢɪᴜ̛̃ ʜɪ̀ɴʜ sᴜ̛̣ 𝟸 đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ᴍᴀ̣ɴʜ ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ (sɴ 𝟷𝟿𝟿𝟼; ʜᴋᴛᴛ: ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̂̀ɴɢ ʜᴀ̀, ᴛᴘ ʏᴇ̂ɴ ʙᴀ́ɪ, ᴛɪ̉ɴʜ ʏᴇ̂ɴ ʙᴀ́ɪ) ᴠᴀ̀ Đɪɴʜ ᴍᴀ̣ɴʜ ᴛᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ (sɴ 𝟷𝟿𝟾𝟻; ʜᴋᴛᴛ: xᴀ̃ ᴄʜᴜʏᴇ̂ɴ ᴍʏ̃, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴘʜᴜ́ xᴜʏᴇ̂ɴ, ᴛᴘ ʜᴀ̀ ɴᴏ̣̂ɪ) đᴇ̂̉ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴠᴇ̂̀ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴄ.ᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ đᴏᴀ̣ᴛ ᴛᴀ̀ɪ sᴀ̉ɴ.

ᴛʜᴇᴏ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ, ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ᴍᴀ̣ɴʜ ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴄᴏ́ ϙ.ᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴀ̉ᴍ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄʜɪ̣ ᴠ.ᴛ (sɴ 𝟸𝟶𝟶𝟶) ᴛᴜ̛̀ ɴᴀ̆ᴍ 𝟸𝟶𝟷𝟾, đᴇ̂́ɴ ᴛʜᴀ́ɴɢ 𝟽/𝟸𝟶𝟷𝟿 ᴛʜɪ̀ ᴄʜɪᴀ ᴛᴀʏ. ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴄᴏ̂́ ɢᴀ̆́ɴɢ ɴɪ́ᴜ ᴋᴇ́ᴏ ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴀ̉ᴍ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴄʜɪ̣ ᴛ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴏ̂̀ɴɢ ʏ́.

ʜᴀɪ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴛᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛᴀ̣ɪ ᴄᴏ̛ ϙᴜᴀɴ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ.

sᴀᴜ đᴏ́ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ đ.ᴇ ᴅ.ᴏ̣ᴀ ɢᴜ̛̉ɪ ᴀ̉ɴʜ ᴋ.ʜᴏ̉ᴀ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜɪ̣ ᴛ ᴄʜᴏ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ, ɴᴇ̂́ᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴɢʜᴇ ʟᴏ̛̀ɪ ᴛʜɪ̀ sᴇ̃ ᴘʜᴀ́ᴛ ᴛᴀ́ɴ ᴀ̉ɴʜ ᴠᴀ̀ ᴄʟɪᴘ ɴʜ.ᴀ̣ʏ ᴄᴀ̉ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜɪ̣ ᴛ. ʟᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ. ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʀᴀ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴋɪᴇ̣̂ɴ ᴄʜɪ̣ ᴛ. ᴘʜᴀ̉ɪ ϙ.ᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ᴛ.ɪ̀ɴʜ ᴅ.ᴜ̣ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴋʜɪ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄᴏ́ ɴʜᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ.

ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʟᴀ̣̂ᴘ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʜᴏ̛̣ᴘ đᴏ̂̀ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ɴᴏ̣̂ɪ ᴅᴜɴɢ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴄʜɪ̣ ᴛ. ᴘʜᴀ̉ɪ ϙ.ᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ᴛ.ɪ̀ɴʜ ᴅ.ᴜ̣ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴍᴏ̂̃ɪ ᴛᴜᴀ̂̀ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴀ̂̀ɴ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄ ϙᴜʏ đɪ̣ɴʜ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴅᴏ ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴɢʜɪ̃ ʀᴀ, ɴᴇ̂́ᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ đᴜ́ɴɢ sᴇ̃ ᴘʜᴀ̉ɪ ɴᴏ̣̂ᴘ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴘʜᴀ̣ᴛ. ᴛɪ́ɴʜ ᴛᴜ̛̀ ᴄᴜᴏ̂́ɪ ᴛʜᴀ́ɴɢ 𝟻/𝟸𝟶𝟸𝟶, đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ đᴀ̃ ᴛɪ́ɴʜ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴘʜᴀ̣ᴛ ᴄʜɪ̣ ᴛ. ʟᴀ̀ 𝟻 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ đᴏ̂̀ɴɢ ᴅᴏ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ʜᴏ̛̣ᴘ đᴏ̂̀ɴɢ. ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʟɪᴇ̂ɴ ᴛᴜ̣ᴄ đ.ᴇ Dᴏ̣ᴀ ᴘʜᴀ́ᴛ ᴛᴀ́ɴ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴋ.ʜᴏ̉ᴀ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜɪ̣ ᴛ. ʟᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ đᴇ̂̉ đᴏ̀ɪ ɴᴏ̛̣ ᴄʜɪ̣ ᴛ.

Đᴇ̂́ɴ ᴛʀᴜ̛ᴀ ɴɢᴀ̀ʏ 𝟹𝟶/𝟻, ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛʜᴜᴇ̂ ᴛᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ đᴇ̂́ɴ ᴄᴏ̂̉ɴɢ ᴄʜᴜ̀ᴀ ʟᴀ́ɴɢ, ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʟᴀ́ɴɢ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ đᴇ̂̉ đᴏ̀ɪ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴄʜɪ̣ ᴛ. ᴋʜɪ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʜᴀɪ ʙᴇ̂ɴ đᴀɴɢ ᴛᴏ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴄ.ᴀ̃ɪ ɴʜᴀᴜ, ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʟᴀ́ɴɢ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ đᴀ̃ ᴍᴏ̛̀ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟɪᴇ̂ɴ ϙᴜᴀɴ ᴠᴇ̂̀ ᴛʀᴜ̣ sᴏ̛̉ đᴇ̂̉ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃.

ᴛᴀ̣ɪ ᴄᴏ̛ ϙᴜᴀɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ, ᴄᴀ́ᴄ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ đᴀ̃ ᴋʜᴀɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ. ᴛʜᴇᴏ ᴛʜᴏ̉ᴀ ᴛʜᴜᴀ̣̂ɴ, sᴀᴜ ᴋʜɪ đᴏ̀ɪ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛɪᴇ̂̀ɴ, ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ sᴇ̃ ᴄʜɪᴀ ᴄʜᴏ ᴛᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ 𝟸,𝟻 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ đᴏ̂̀ɴɢ. ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ϙᴜᴀ̣̂ɴ Đᴏ̂́ɴɢ Đᴀ đᴀɴɢ ᴄᴜ̉ɴɢ ᴄᴏ̂́ ʜᴏ̂̀ sᴏ̛, xᴜ̛̉ ʟʏ́ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴛʜᴇᴏ ϙᴜʏ đɪ̣ɴʜ./.

Nguồn: https://vov.vn/phap-luat/bat-giu-ga-trai-tong-tien-nguoi-yeu-cu-bang-clip-nong-863469.vov
BÌNH LUẬN (đã có: bình luận):


Trả lời