ʜɪ.ᴇ̂́ᴘ ᴅᴀ̂ᴍ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ʟɪᴇ̂̀ɴ ϙᴜᴀʏ sᴀɴɢ ɴᴀ̆ɴ ɴɪ̉ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ʀᴏ̂̀ɪ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ʟᴀ̀ᴍ ʟɪᴇ̂̀ᴜ

ᴛᴀ̣ɪ ᴛᴏ̀ᴀ, ʙɪ̣ ᴄᴀ́ᴏ ᴄᴀᴏ ᴠᴀ̆ɴ ʜᴀ̣ ᴋʜᴀɪ ʀᴀ̆̀ɴɢ ʙᴀ̉ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ʟᴀ̀ᴍ ʙɪ̣ ʜᴀ̣ɪ (sɴ 𝟷𝟿𝟾𝟷) ᴄᴏ́ ᴛʜᴀɪ đᴇ̂̉ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ đᴀ́ᴍ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ… ɴɢᴀ̀ʏ 𝟷𝟷-𝟻, ᴛᴀɴᴅ ᴛᴘ ʜᴄᴍ xᴜ̛̉ sᴏ̛ ᴛʜᴀ̂̉ᴍ đᴀ̃ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ᴘʜᴀ̣ᴛ ʙɪ̣ ᴄᴀ́ᴏ ᴄᴀᴏ ᴠᴀ̆ɴ ʜᴀ̣ (sɴ 𝟷𝟿𝟾𝟷, ɴɢᴜ̣ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ʙɪ̀ɴʜ ᴄʜᴀ́ɴʜ, ᴛᴘ ʜᴄᴍ) 𝟷𝟸 ɴᴀ̆ᴍ ᴛᴜ̀ ᴠᴇ̂̀ ᴛᴏ̣̂ɪ “ɢ.ɪᴇ̂́ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ”, 𝟷 ɴᴀ̆ᴍ 𝟼 ᴛʜᴀ́ɴɢ ᴛᴜ̀ ɢɪᴀᴍ ᴠᴇ̂̀ ᴛᴏ̣̂ɪ “ʜɪ.ᴇ̂́ᴘ ᴅᴀ̂ᴍ”. ᴛᴏ̂̉ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ʜɪ̀ɴʜ ᴘʜᴀ̣ᴛ ʙɪ̣ ᴄᴀ́ᴏ ɴᴀ̀ʏ ᴛʜɪ ʜᴀ̀ɴʜ ʟᴀ̀ 𝟷𝟹 ɴᴀ̆ᴍ 𝟼 ᴛʜᴀ́ɴɢ ᴛᴜ̀.

ʙɪ̣ ᴄᴀ́ᴏ ᴄᴀᴏ ᴠᴀ̆ɴ ʜᴀ̣ ᴄʜᴏ̛̀ ᴛᴏ̀ᴀ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ᴀ́ɴ

ᴛʜᴇᴏ ᴄᴀ́ᴏ ᴛʀᴀ̣ɴɢ, 𝟽-𝟻-𝟸𝟶𝟷𝟾, ʜᴀ̣ ᴄʜᴀ̣ʏ xᴇ ᴍᴀ́ʏ ɴɢᴀɴɢ ϙᴜᴀ ɴʜᴀ̀ ʙᴀ̀ ʜ.ᴛ.ᴛ.ᴛ. (sɴ 𝟷𝟿𝟾𝟷) ᴏ̛̉ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ʙɪ̀ɴʜ ᴄʜᴀ́ɴʜ. ʙɪᴇ̂́ᴛ ʙᴀ̀ ᴛ. ᴏ̛̉ ɴʜᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴍɪ̀ɴʜ, ʜᴀ̣ ᴠᴀ̀ᴏ ɴʜᴀ̀ ᴇ́ᴘ ʙᴀ̀ ᴛ. ϙᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ᴛɪ̀ɴʜ ᴅ.ᴜ̣ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍɪ̀ɴʜ. ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ʟᴀ ʟᴏ̂́ɪ ɴᴇ̂ɴ ʜᴀ̣ ᴄᴀ̂̀ᴍ ᴄᴀ̂ʏ ɢᴏ̂̃ đᴀ́ɴʜ. ʙᴀ̀ ᴛ. ᴄᴀ̂̀ᴍ ᴅᴀᴏ ᴛᴜ̛̣ ᴠᴇ̣̂, ʜᴀ̣ ϙᴜᴀʏ sᴀɴɢ… ɴᴀ̆ɴ ɴɪ̉ ɴʜᴜ̛ɴɢ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴀ̂́ᴘ ᴛʜᴜᴀ̣̂ɴ. ʜᴀ̣ ʟᴀ̣̂ᴘ ᴛᴜ̛́ᴄ ɢɪᴀ̣̂ᴛ ʟᴀ̂́ʏ ᴄᴏɴ ᴅᴀᴏ ʙᴀ̀ ᴛ. đᴀɴɢ ᴄᴀ̂̀ᴍ ʀᴏ̂̀ɪ đ.ᴀ̂ᴍ ʟɪᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴʜᴀ́ᴛ ʟᴇ̂ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ. ϙᴜᴀ́ ʜᴏᴀ̉ɴɢ sᴏ̛̣, ʙᴀ̀ ᴛ. ɴᴀ̆̀ᴍ ɴɪ́ɴ ᴛʜᴏ̛̉, ɢɪᴀ̉ ᴄ.ʜᴇ̂́ᴛ. ʜᴀ̣ ᴛᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ʙᴀ̀ ᴛ. đᴀ̃ ᴄ.ʜᴇ̂́ᴛ ɴᴇ̂ɴ ʟᴀ̂́ʏ ϙᴜᴀ̂̀ɴ ᴀ́ᴏ đᴀ̆́ᴘ ʟᴇ̂ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙᴀ̀ ᴛ. ʀᴏ̂̀ɪ ʀᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴏ̉ɪ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ.

ᴛʜᴇᴏ ᴋᴇ̂́ᴛ ϙᴜᴀ̉ ɢɪᴀ́ᴍ đɪ̣ɴʜ ᴘʜᴀ́ᴘ ʏ, ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴄʜɪ̣ᴜ ᴛʜ.ᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛᴀ̣̂ᴛ 𝟷𝟹%.

ᴄᴏ̛ ϙᴜᴀɴ ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴛᴏ̂́ ᴛᴜ̣ɴɢ ᴋᴇ̂́ᴛ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ʜᴀ̣ ᴄᴏ́ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ʜɪ.ᴇ̂́ᴘ ᴅᴀ̂ᴍ ʙᴀ̀ ʜ.ᴛ.ᴛ.ᴛ. ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴄʜᴜ̛ᴀ đᴀ̣ᴛ. sᴀᴜ đᴏ́, ʜᴀ̣ đᴀ́ɴʜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ, ᴅᴜ̀ɴɢ ᴅᴀᴏ đᴀ̂ᴍ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴʜᴀ́ᴛ ᴄʜᴏ đᴇ̂́ɴ ᴋʜɪ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ɴᴀ̆̀ᴍ ʙᴀ̂́ᴛ đᴏ̣̂ɴɢ, ɢɪᴀ̉ ᴄ.ʜᴇ̂́ᴛ ᴛʜɪ̀ ʜᴀ̣ ᴍᴏ̛́ɪ ᴅᴜ̛̀ɴɢ ᴛᴀʏ. ᴛᴜ̛̀ đᴏ́, ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ᴄᴏ́ ᴄᴀ̆ɴ ᴄᴜ̛́ ᴄᴀ́ᴏ ʙᴜᴏ̣̂ᴄ ᴄᴀᴏ ᴠᴀ̆ɴ ʜᴀ̣ ʜᴀɪ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴅᴀɴʜ ᴛʀᴇ̂ɴ.

ᴛᴀ̣ɪ ᴛᴏ̀ᴀ, ʙɪ̣ ᴄᴀ́ᴏ ᴛʀᴀ̂̀ɴ ᴛɪ̀ɴʜ ʀᴀ̆̀ɴɢ ʙɪ̣ ᴄᴀ́ᴏ ᴄʜɪ̉ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ʟᴀ̀ᴍ ʙɪ̣ ʜᴀ̣ɪ ᴄᴏ́ ᴛʜᴀɪ đᴇ̂̉ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴄʜᴏ ᴘʜᴇ́ᴘ ʜᴀɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ ɴʜᴀᴜ. ᴛʜᴏ̛̀ɪ đɪᴇ̂̉ᴍ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ xᴀ̉ʏ ʀᴀ, ʙɪ̣ ʜᴀ̣ɪ ɴʜᴀ̂́ᴛ ϙᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪ̣ ᴄᴀ́ᴏ ᴠᴀ̀ᴏ ɴʜᴀ̀. ᴠɪ̀ ᴛʜᴇ̂́, ʙɪ̣ ᴄᴀ́ᴏ ᴍᴏ̛́ɪ ʜᴀ̀ɴʜ ʜᴜɴɢ.

ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́, ᴛᴀɴᴅ ᴛᴘ ʜᴄᴍ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴛʀᴀ̉ ʜᴏ̂̀ sᴏ̛ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ. ᴛᴏ̀ᴀ sᴏ̛ ᴛʜᴀ̂̉ᴍ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴄᴏ̛ ϙᴜᴀɴ ᴄᴏ́ ᴛʜᴀ̂̉ᴍ ϙᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛʀᴜ̛ɴɢ ᴄᴀ̂̀ᴜ ɢɪᴀ́ᴍ đɪ̣ɴʜ ᴛᴀ̂ᴍ ᴛʜᴀ̂̀ɴ ᴄᴀ̉ ʙɪ̣ aᴄᴀ́ᴏ ʟᴀ̂̃ɴ ʙɪ̣ ʜᴀ̣ɪ. ᴋᴇ̂́ᴛ ϙᴜᴀ̉ ɢɪᴀ́ᴍ đɪ̣ɴʜ ᴍᴏ̛́ɪ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴄʜᴏ ᴛʜᴀ̂́ʏ ʙɪ̣ ᴄᴀ́ᴏ ᴠᴀ̀ ʙɪ̣ ʜᴀ̣ɪ đᴇ̂̀ᴜ ʜᴀ̣ɴ ᴄʜᴇ̂́ ɴᴀ̆ɴɢ ʟᴜ̛̣ᴄ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ.

Theo: https://nld.com.vn/phap-luat/hiep-dam-khong-thanh-lien-quay-sang-nan-ni-nan-nhan-roi-tiep-tuc-lam-lieu-2021051112365428.htm
BÌNH LUẬN (đã có: bình luận):


Trả lời