ʜᴏ̣ᴘ ʙᴀ́ᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴠᴜ̣ ʙᴇ́ 𝟻 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ʙɪ̣ s.ᴀ́ᴛ ʜ.ᴀ̣ɪ ᴏ̛̉ ᴠᴜ̃ɴɢ ᴛᴀ̀ᴜ: ɴɢʜɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ʙᴏ́ᴘ ᴄᴏ̂̉ ᴠᴀ̀ ᴅᴜ̀ɴɢ ᴛᴀʏ x.ᴀ̂ᴍ ʜ.ᴀ̣ɪ ᴛ.ɪ̀ɴʜ ᴅ.ᴜ̣ᴄ ɴ.ᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ʀᴏ̂̀ɪ ʙᴏ̉ đɪ

ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ, ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴋʜɪ ʀᴀ ᴛᴀʏ ʙ.ᴏ́ᴘ ᴄᴏ̂̉, x.ᴀ̂ᴍ ʜ.ᴀ̣ɪ ʙᴇ́ ɢᴀ́ɪ 𝟻 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ɴɢʜɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴅᴜ̃ɴɢ ᴅᴜ̛̣ đᴀ́ᴍ ɢɪᴏ̂̃ ᴏ̛̉ ɴʜᴀ̀ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴏ̂ɴɢ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ɴ.ᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ.

ᴠᴀ̀ᴏ 𝟷𝟻 ɢɪᴏ̛̀ ʜᴏ̂ᴍ ɴᴀʏ, ɴɢᴀ̀ʏ 𝟷𝟿/𝟺, ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ʙᴀ̀ ʀɪ̣ᴀ ᴘʜᴏ̂́ɪ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏ̛ ϙᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ʙᴜᴏ̂̉ɪ ʜᴏ̣ᴘ ʙᴀ́ᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴠᴇ̂̀ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ.

ᴛʜᴀᴍ ᴅᴜ̛̣ ʜᴏ̣ᴘ ʙᴀ́ᴏ sᴇ̃ ᴄᴏ́ đᴀ̣ɪ ᴅɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ ʙᴀ̀ ʀɪ̣ᴀ – ᴠᴜ̃ɴɢ ᴛᴀ̀ᴜ, ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ʙᴀ̀ ʀɪ̣ᴀ, ʟᴀ̃ɴʜ đᴀ̣ᴏ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴜʏ̉, ᴜʙɴᴅ ᴛᴘ.ʙᴀ̀ ʀɪ̣ᴀ ᴠᴀ̀ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴄᴏ̛ ϙᴜᴀɴ ʙᴀ́ᴏ ᴄʜɪ́ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ đᴜ̛ᴀ ᴛɪɴ.

ʙᴇ̂́ ᴄʜᴀ́ᴜ ʙᴇ́ đᴇ̂́ɴ ɢᴏ̀ ᴄᴀ́ᴛ ʀᴏ̂̀ɪ ʙ.ᴏ́ᴘ ᴄᴏ̂̉, ᴅᴜ̀ɴɢ ᴛᴀʏ x.ᴀ̂ᴍ ʜ.ᴀ̣ɪ

ᴛʀᴏɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ 𝟷𝟿/𝟺, ᴄᴏ̛ ϙᴜᴀɴ ᴄᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ đᴀ̃ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ ʙɪ̣ ᴄᴀɴ, ʙᴀ̆́ᴛ ᴛᴀ̣ᴍ ɢɪᴀᴍ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴠᴀ̆ɴ ᴅᴜ̃ɴɢ (ᴛᴇ̂ɴ ɢᴏ̣ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ ʟᴀ̀ ᴅᴜ̃ɴɢ “ɢɪᴀ́”, sɴ 𝟷𝟿𝟽𝟻, ϙᴜᴇ̂ ʜᴀ̉ɪ ᴘʜᴏ̀ɴɢ, ᴛʀᴜ́ ᴛᴀ̣ɪ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʟᴏɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ, ᴛᴘ.ʙᴀ̀ ʀɪ̣ᴀ) ᴠᴇ̂̀ ʜᴀɪ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ “ɢ.ɪᴇ̂́ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ”, ᴠᴀ̀ “ʜ.ɪᴇ̂́ᴘ ᴅᴀ̂ᴍ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ 𝟷𝟼 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ”.

sᴀ́ɴɢ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ, ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ đᴀ̃ đᴜ̛ᴀ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴠᴇ̂̀ ʟᴀ̣ɪ ʙᴀ̃ɪ đᴀ̂́ᴛ ᴛʀᴏ̂́ɴɢ đᴇ̂̉ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ. Đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ᴅᴜ̃ɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ɴɢʜᴇ̂̀ ɢɪᴀ́ đᴏ̂̃, sᴏ̂́ɴɢ sᴀ́ᴛ ᴠᴀ́ᴄʜ ɴʜᴀ̀ ɴ.ᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ. ᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ ᴛʜɪ ᴛʜᴏᴀ̉ɴɢ ᴄʜᴏ ᴄᴀ́ᴄ ᴄʜᴀ́ᴜ ɴʜᴏ̉ ᴛʀᴏɴɢ xᴏ́ᴍ ᴋᴇ̣ᴏ, sᴜ̛̃ᴀ.

Đᴀ̣ɪ ᴛᴀ́ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ᴠᴀ̆ɴ ᴛʜᴏ̛̀ɪ, ᴘʜᴏ́ ɢɪᴀ́ᴍ đᴏ̂́ᴄ- ᴛʜᴜ̉ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴄᴏ̛ ϙᴜᴀɴ ᴄᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ ʙᴀ̀ ʀɪ̣ᴀ – ᴠᴜ̃ɴɢ ᴛᴀ̀ᴜ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, đᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ đᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ ᴛʀᴏ̣ɴɢ, đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴅᴜ̛ ʟᴜᴀ̣̂ɴ đᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ϙᴜᴀɴ ᴛᴀ̂ᴍ ᴠɪ̀ ᴛɪ́ɴʜ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ɴᴏ́.

Đᴀ̣ɪ ᴛᴀ́ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴠᴀ̆ɴ ᴅᴜ̃ɴɢ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴄᴏ́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴀ́ɴ, ᴛɪᴇ̂̀ɴ sᴜ̛̣ ᴠᴀ̀ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴅᴀ̂́ᴜ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ɢɪ̀ ᴠᴇ̂̀ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴛᴀ̂ᴍ ᴛʜᴀ̂̀ɴ.

ᴄᴀ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴠᴇ̂̀ ʟᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀɪ ʙᴀɴ đᴀ̂̀ᴜ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢʜɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴅᴜ̃ɴɢ (ᴀ̉ɴʜ: ᴋᴇɴʜ𝟷𝟺/ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ᴠᴀ̀ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛʜɪ̣)

ʙᴀ́ᴏ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ᴛᴘ ʜᴄᴍ ᴅᴀ̂̃ɴ ᴛʜᴇᴏ đᴀ̣ɪ ᴅɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʙᴀ̀ ʀɪ̣ᴀ – ᴠᴜ̃ɴɢ ᴛᴀ̀ᴜ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴛᴀ̣ɪ ʙᴜᴏ̂̉ɪ ʜᴏ̣ᴘ ʙᴀ́ᴏ, ᴠᴀ̀ᴏ ʜᴏ̛ɴ 𝟸𝟸 ɢɪᴏ̛̀ ɴɢᴀ̀ʏ 𝟷𝟽/𝟺, ᴄʜɪ̣ ᴠ.ᴛ.ᴛ.ᴛʜ. (𝟸𝟽 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ᴛʀᴜ́ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʟᴏɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ, ᴛᴘ ʙᴀ̀ ʀɪ̣ᴀ) ᴄᴜ̀ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ́ᴜ ᴘ.ɴ.ϙ.ɴ. (𝟻 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ ᴄʜɪ̣ ᴛʜ.) ᴛ.ᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ ᴛᴀ̣ɪ ɢᴏ̀ ᴄᴀ́ᴛ ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ ʙᴀ̃ɪ đᴀ̂́ᴛ ᴛʀᴏ̂́ɴɢ ᴄᴀ́ᴄʜ ɴʜᴀ̀ 𝟷𝟶𝟶ᴍ.

sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ, ʙᴀɴ ɢɪᴀ́ᴍ đᴏ̂́ᴄ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ đᴀ̃ ᴄʜɪ̉ đᴀ̣ᴏ ᴄᴀ́ᴄ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ᴠᴜ̣ ᴋʜᴀ́ᴍ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, ᴛᴜ̛̉ ᴛʜɪ ᴠᴀ̀ xᴀ́ᴄ ᴍɪɴʜ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ.

ᴋᴇ̂́ᴛ ϙᴜᴀ̉ ᴋʜᴀ́ᴍ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ xᴀ́ᴄ đɪ̣ɴʜ: ᴄʜᴀ́ᴜ ɴ. ʙɪ̣ ᴄʜᴇ̀ɴ ᴄᴏ̂̉ ɢᴀ̂ʏ ɴɢᴀ̣ᴛ ᴛʜᴏ̛̉ ᴄʜ.ᴇ̂́ᴛ, ʙᴏ̣̂ ᴘʜᴀ̣̂ɴ sɪɴʜ ᴅᴜ̣ᴄ ʙɪ̣ x.ᴀ̂ᴍ ʜ.ᴀ̣ɪ.

ʜᴏ̣ᴘ ʙᴀ́ᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴠᴜ̣ ʙᴇ́ 𝟻 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ʙɪ̣ s.ᴀ́ᴛ ʜ.ᴀ̣ɪ ᴏ̛̉ ᴠᴜ̃ɴɢ ᴛᴀ̀ᴜ:

ɴɢʜɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴠᴀ̆ɴ ᴅᴜ̃ɴɢ (ᴀ̉ɴʜ: ᴄᴀ ᴛᴘʜᴄᴍ)

ᴛʜᴇᴏ ᴠɴᴇxᴘʀᴇss ᴅᴀ̂̃ɴ ʟᴏ̛̀ɪ đᴀ̣ɪ ᴛᴀ́ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ᴠᴀ̆ɴ ᴛʜᴏ̛̀ɪ, ᴘʜᴏ́ ɢɪᴀ́ᴍ đᴏ̂́ᴄ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ ʙᴀ̀ ʀɪ̣ᴀ – ᴠᴜ̃ɴɢ ᴛᴀ̀ᴜ, ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴛᴏ̂́ɪ ʜᴏ̂ᴍ đᴏ́ ᴅᴏ ᴄᴏ́ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴀ̆ɴ ɴʜᴀ̣̂ᴜ ᴛᴀ̣ɪ đᴀ́ᴍ ᴛɪᴇ̣̂ᴄ ɴᴇ̂ɴ ɢᴀ̂ʏ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ ᴄʜᴏ ᴄᴏ̛ ϙᴜᴀɴ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴛʀᴏɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ xᴀ́ᴄ đɪ̣ɴʜ ɴɢʜɪ ᴄᴀɴ. ᴛᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, sᴀᴜ ϙᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ sᴀ̀ɴɢ ʟᴏ̣ᴄ, ᴄᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ đᴀ̃ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴅᴜ̃ɴɢ ʟᴀ̀ ɴɢʜɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ.

Đᴜ̛ᴀ ɴɢʜɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ đᴇ̂́ɴ ᴅᴜ̛̣ɴɢ ʟᴀ̣ɪ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴜ̣ x.ᴀ̂ᴍ ʜ.ᴀ̣ɪ, ʙ.ᴏ́ᴘ ᴄᴏ̂̉ ʙᴇ́ 𝟻 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴛ.ᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ ᴏ̛̉ ᴠᴜ̃ɴɢ ᴛᴀ̀ᴜ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴋʜɪ ɢᴀ̂ʏ ᴀ́ɴ, ᴅᴜ̃ɴɢ ᴀ̆ɴ đᴀ́ᴍ ɢɪᴏ̂̃ ᴏ̛̉ ʜᴀ̀ɴɢ xᴏ́ᴍ ʀᴏ̂̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 𝟹 ᴛɪᴇ̂́ɴɢ sᴀᴜ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴀ̀ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴋʜᴏ́ᴀ ᴄᴜ̛̉ᴀ ɴᴇ̂ɴ ᴅᴜ̛̣ đɪ̣ɴʜ sᴀɴɢ ɴʜᴀ̀ ᴍᴇ̣ ᴠᴏ̛̣ ᴅᴜ̛̣ ᴛɪᴇ̣̂ᴄ sɪɴʜ ɴʜᴀ̣̂ᴛ.

ᴋʜɪ ʀᴀ đᴇ̂́ɴ ɢᴀ̂̀ɴ đᴀ̂̀ᴜ ʜᴇ̉ᴍ, ᴅᴜ̃ɴɢ ᴛʜᴀ̂́ʏ ʙᴇ́ ɢᴀ́ɪ 𝟻 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴠᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄʜᴀ́ᴜ ᴋʜᴀ́ᴄ đɪ ᴘʜɪ́ᴀ sᴀᴜ ɴᴇ̂ɴ ɴᴀ̉ʏ sɪɴʜ ʏ́ đɪ̣ɴʜ x.ᴀ̂ᴍ ʜ.ᴀ̣ɪ ᴛ.ɪ̀ɴʜ ᴅᴜ̣ᴄ. ʜᴀ̆́ɴ ᴅᴜ̛̀ɴɢ ʟᴀ̣ɪ đᴏ̛̣ɪ ʀᴏ̂̀ɪ ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀ ʙᴇ̂́ ʙᴇ́ ɢᴀ́ɪ 𝟻 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ đᴇ̂́ɴ ɢᴏ̀ ᴄᴀ́ᴛ ᴄᴀ̣ɴʜ sᴀ̂ɴ ʙᴏ́ɴɢ ᴠᴀ̀ đᴀ̣̆ᴛ xᴜᴏ̂́ɴɢ. ʟᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ʏ, ᴄʜᴀ́ᴜ ʙᴇ́ ʜᴏᴀ̉ɴɢ sᴏ̛̣ ʟᴀ ʜᴇ́ᴛ, ᴅᴜ̃ɴɢ sᴏ̛̣ ᴄᴏ́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ɴᴇ̂ɴ ʙ.ᴏ́ᴘ ᴄᴏ̂̉ ᴠᴀ̀ ᴅᴜ̀ɴɢ ᴛᴀʏ x.ᴀ̂ᴍ ʜ.ᴀ̣ɪ ᴛ.ɪ̀ɴʜ ᴅᴜ̣ᴄ ɴ.ᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ʀᴏ̂̀ɪ ʙᴏ̉ đɪ.

Đɪᴇ̂̀ᴜ đᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ, ɴɢʜɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴅᴜ̃ɴɢ ᴅᴜ̛̣ đᴀ́ᴍ ɢɪᴏ̂̃ ᴏ̛̉ ɴʜᴀ̀ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴏ̂ɴɢ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ɴ.ᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ, sᴀᴜ đᴏ́ ᴛʀᴇ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴇ̂̀ ᴛʜɪ̀ ɢᴀ̂ʏ ᴀ́ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴇ́ ɢᴀ́ɪ 𝟻 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ.

sᴀᴜ đᴏ́, ᴋʜɪ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜɪ ᴛʜᴇ̂̉ ʙᴇ́ ɢᴀ́ɪ, ᴄᴜ̃ɴɢ ɴʜᴜ̛ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʀᴏɴɢ xᴏ́ᴍ, ᴅᴜ̃ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴠᴏ̛̣ sᴀɴɢ ᴄʜɪᴀ ʙᴜᴏ̂̀ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ɴ.ᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ. ᴛᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ɴɢᴀʏ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛʀᴏ̛̉ ᴠᴇ̂̀ ᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ ʙɪ̣ ʙᴀ̆́ᴛ.

ᴄᴜᴏ̂́ɪ ʙᴜᴏ̂̉ɪ ʜᴏ̣ᴘ ʙᴀ́ᴏ, ᴜʙɴᴅ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́ ʙᴀ̀ ʀɪ̣ᴀ – ᴠᴜ̃ɴɢ ᴛᴀ̀ᴜ đᴀ̃ ᴋʜᴇɴ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ɴᴏ́ɴɢ ᴄʜᴏ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ ʙᴀ̀ ʀɪ̣ᴀ ᴠᴀ̀ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴘᴄ𝟶𝟸 ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ, ᴍᴏ̂̃ɪ đᴏ̛ɴ ᴠɪ̣ 𝟷𝟶 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ đᴏ̂̀ɴɢ ᴅᴏ ᴄᴏ́ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴛɪ́ᴄʜ ᴘʜᴀ́ ᴀ́ɴ ɴʜᴀɴʜ.

ᴄʜᴀ́ᴜ ʙᴇ́ 𝟻 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛ.ᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ ᴄᴀ́ᴄʜ ɴʜᴀ̀ ɢᴀ̂̀ɴ 300ᴍ

ʙᴀ́ᴏ ᴘʟ ᴛᴘ ʜᴄᴍ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ, ᴛᴏ̂́ɪ ʜᴏ̂ᴍ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ (ɴɢᴀ̀ʏ 𝟷𝟽/𝟺), ᴛʀᴏɴɢ xᴏ́ᴍ ᴄᴏ́ đᴀ́ᴍ ɢɪᴏ̂̃ ᴠᴀ̀ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̂́ʏ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴅᴜ̃ɴɢ ᴄᴏ́ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴀ̆ɴ ᴏ̛̉ đᴀ̂ʏ. Đᴇ̂́ɴ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 𝟸𝟷 ɢɪᴏ̛̀ ᴛʜɪ̀ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴅᴜ̃ɴɢ ʀᴏ̛̀ɪ đᴀ́ᴍ ᴛɪᴇ̣̂ᴄ đɪ đᴀ̂ᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʀᴏ̃.

ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ đᴜ̛ᴀ ɴɢʜɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ đᴇ̂́ɴ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ đᴇ̂̉ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ. ᴀ̉ɴʜ: ᴋ.ʟʏ/ᴘʟᴏ

ᴛᴏ̂́ɪ 𝟷𝟽/𝟺, ᴄʜᴀ́ᴜ ɴ. ᴄʜᴏ̛ɪ ᴏ̛̉ ᴋʜᴜ ᴠᴜ̛̣ᴄ ϙᴜᴀɴʜ ɴʜᴀ̀ đᴇ̂́ɴ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 𝟸𝟷ʜ𝟹𝟶 ɴɢᴀ̀ʏ 𝟷𝟽/𝟺, ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ɢᴏ̣ɪ ᴄʜᴀ́ᴜ ɴ. đɪ ɴɢᴜ̉ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴀ̂́ʏ ɴᴇ̂ɴ đᴀ̃ đɪ ᴛɪ̀ᴍ xᴜɴɢ ϙᴜᴀɴʜ. ᴛᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴄʜᴀ́ᴜ ʙᴇ́ đᴀ̂ᴜ ɴᴇ̂ɴ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴɢʜɪ ᴄᴏ́ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ̆̉ɴɢ ʟᴀ̀ɴʜ ʟɪᴇ̂̀ɴ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴛɪ̀ᴍ ᴋɪᴇ̂́ᴍ ʙᴇ̂ɴ ɴɢᴏᴀ̀ɪ.

Đᴇ̂́ɴ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 𝟸𝟹ʜ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ́ᴜ ɴ. ᴛᴀ̣ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʙᴀ̃ɪ đᴀ̂́ᴛ ᴛʀᴏ̂́ɴɢ ᴄᴀ̣ɴʜ sᴀ̂ɴ ʙᴏ́ɴɢ đᴀ́ ɢᴀ̂̀ɴ ɴʜᴀ̀. ᴋʜɪ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ, ᴄʜᴀ́ᴜ ɴ. ᴛʀᴏɴɢ ᴛɪ̀ɴʜ ᴛʀᴀ̣ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴍᴀ̣̆ᴄ ϙᴜᴀ̂̀ɴ, ᴍɪᴇ̣̂ɴɢ sᴜ̀ɪ ʙᴏ̣ᴛ ᴍᴇ́ᴘ, ɴɢʜɪ ʙɪ̣ x.ᴀ̂ᴍ ʜ.ᴀ̣ɪ.

Đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙɪᴇ̂́ᴛ, 𝟸 ᴄʜɪ̣ ᴇᴍ ᴄʜᴀ́ᴜ ɴ. ᴏ̛̉ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴀ̀ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ᴠᴀ̀ ʜᴀ̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ ᴄᴀ̣̂ᴜ đᴜ̛ᴀ đᴏ́ɴ đɪ ʜᴏ̣ᴄ. ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣ ᴄʜᴀ́ᴜ đᴀ̃ ᴄʜɪᴀ ᴛᴀʏ, ᴍᴇ̣ đɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴛᴜ̛̀ sᴀ́ɴɢ ᴛᴏ̛́ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 𝟸𝟷ʜ ᴍᴏ̛́ɪ ᴠᴇ̂̀.

ᴛᴏ̂́ɪ ϙᴜᴀ ɴɢʜɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴠᴏ̛̣ ᴄᴏ̀ɴ sᴀɴɢ ᴛʜᴀ̆́ᴘ ʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄʜᴏ ᴄʜᴀ́ᴜ

ʙᴀ́ᴏ ᴘʟ.ᴛᴘʜᴄᴍ đᴜ̛ᴀ ᴛɪɴ, ᴛʀᴜ̛ᴀ 𝟷𝟿/𝟺, ᴄᴏ̛ ϙᴜᴀɴ ᴄsĐᴛ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ ʙᴀ̀ ʀɪ̣ᴀ- ᴠᴜ̃ɴɢ ᴛᴀ̀ᴜ đᴀ̃ ᴋᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴜ́ᴄ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴅᴀ̂̃ɴ ɢɪᴀ̉ɪ ɴɢʜɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴠᴀ̆ɴ ᴅᴜ̃ɴɢ (𝟺𝟼 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ɴɢᴜ̣ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʟᴏɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ, ᴛᴘ ʙᴀ̀ ʀɪ̣ᴀ) đᴇ̂̉ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ʟᴀ̣ɪ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ʜ.ɪᴇ̂́ᴘ ᴅᴀ̂ᴍ, s.ᴀ́ᴛ ʜ.ᴀ̣ɪ ᴄʜᴀ́ᴜ ᴘ.ɴ.ϙ.ɴ (𝟻 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ).

ɴɢʜɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴠᴀ̆ɴ ᴅᴜ̃ɴɢ

ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́, ᴠᴀ̀ᴏ ᴛᴏ̂́ɪ 𝟷𝟽-𝟺, ᴍᴏ̣̂ᴛ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ʜᴀ̀ɴɢ xᴏ́ᴍ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴄᴏ́ đᴀ́ᴍ ɢɪᴏ̂̃, ᴅᴜ̃ɴɢ ᴄᴏ́ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴀ̆ɴ ᴏ̛̉ đᴀ̂ʏ. Đᴇ̂́ɴ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 𝟸𝟷 ɢɪᴏ̛̀ ᴛᴏ̂́ɪ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴅᴜ̃ɴɢ ʀᴏ̛̀ɪ đᴀ́ᴍ ᴛɪᴇ̣̂ᴄ đɪ đᴀ̂ᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʀᴏ̃. ʀɪᴇ̂ɴɢ ᴠᴇ̂̀ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ᴄʜᴀ́ᴜ ɴ. ᴄʜᴀ́ᴜ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴄʜɪ̣ ɢᴀ́ɪ (𝟽 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ) ᴄʜᴏ̛ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴍᴀ̂́ʏ ᴀɴʜ ᴄʜɪ̣ ʜᴏ̣ ᴏ̛̉ ɢᴀ̂̀ɴ ɴʜᴀ̀. Đᴇ̂́ɴ ʜᴏ̛ɴ 𝟸𝟶 ɢɪᴏ̛̀ ᴄʜᴀ́ᴜ ᴄᴏ́ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴀ̀ ɴʜᴜ̛ɴɢ sᴀᴜ đᴏ́ ʟᴀ̣ɪ ᴄᴏ́ ʙᴀ̣ɴ ɢᴏ̣ɪ ʀᴀ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ʜᴇ̉ᴍ ᴄʜᴏ̛ɪ.

Đᴇ̂́ɴ 𝟸𝟷 ɢɪᴏ̛̀ ʜᴏ̛ɴ ʙᴀ̀ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴄʜᴀ́ᴜ ɴᴇ̂ɴ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴʜᴀ̀ đɪ ᴛɪ̀ᴍ. ᴋʜɪ ɴɢʜᴇ ᴛɪɴ ᴍᴇ̣ ᴄʜᴀ́ᴜ ɴ. ᴠᴏ̣̂ɪ ᴅᴏ̣ɴ đᴏ̂̀ ᴠᴇ̂̀ đɪ ᴛɪ̀ᴍ ᴄᴏɴ. sᴀᴜ ᴠᴀ̀ɪ ᴠᴏ̀ɴɢ đɪ ᴛɪ̀ᴍ, ʟɪɴʜ ᴛɪ́ɴʜ ᴍᴀ́ᴄʜ ʙᴀ̉ᴏ ᴍᴇ̣ ᴄʜᴀ́ᴜ ɴ. sᴏɪ đᴇ̀ɴ ᴘɪɴ ᴛɪ̀ᴍ sᴀᴜ ᴍᴏ̂ đᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏᴀ̀ɪ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɢᴀ̂̀ɴ ʙᴇ̂ɴ sᴀ̂ɴ ʙᴏ́ɴɢ đᴀ́ ᴛʜɪ̀ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜ.ɪ ᴛʜᴇ̂̉ ᴄʜᴀ́ᴜ.

ᴛᴏ̂́ɪ 𝟷𝟾-𝟺, ᴅᴜ̃ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴠᴏ̛̣ ᴄᴏ̀ɴ ϙᴜᴀ ɴʜᴀ̀ ᴛʜᴀ̆́ᴘ ɴʜᴀɴɢ ᴄʜᴏ ᴄʜᴀ́ᴜ ɴ. sᴀᴜ đᴏ́ đɪ ᴠᴇ̂̀. Đᴇ̂́ɴ ʀᴀ̣ɴɢ sᴀ́ɴɢ 𝟷𝟿-𝟺, ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ đᴀ̃ đᴇ̂́ɴ đᴜ̛ᴀ ᴅᴜ̃ɴɢ đɪ.

ᴄʜᴀ́ᴜ ᴀ. ᴄʜɪ̣ ɢᴀ́ɪ ᴄʜᴀ́ᴜ ɴ. ᴋᴇ̂̉, “ᴏ̂ɴɢ ᴅᴜ̃ɴɢ ʜᴜ̛́ᴀ ᴄʜᴏ ᴋᴇ̣ᴏ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴄʜᴀ́ᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đɪ ᴄᴜ̀ɴɢ”. sᴀᴜ đᴏ́ ᴅᴜ̃ɴɢ ᴅᴜ̣ ᴄʜᴀ́ᴜ ɴ. đɪ ᴍᴜᴀ ᴋᴇ̣ᴏ, ᴅᴀ̂̃ɴ đɪ ᴛɪ̀ᴍ ʙᴀ.

Ảnh: Văn Tiên

ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ. ᴀ̉ɴʜ: ᴠᴀ̆ɴ ᴛɪᴇ̂ɴ

ᴛʜᴇᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ʙᴀ́ᴏ ᴠɴᴇxᴘʀᴇss, ɴʜᴀ̀ ɴɢʜɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴅᴜ̃ɴɢ ᴠᴀ̀ ɴʜᴀ̀ ᴄʜᴀ́ᴜ ʙᴇ́ ɴᴀ̆̀ᴍ ɢɪᴜ̛̃ᴀ ᴄᴏɴ ʜᴇ̉ᴍ, ᴄᴀ́ᴄʜ ɴʜᴀᴜ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʙᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴄʜᴀ̂ɴ. ɴɢᴀ̀ʏ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʙᴇ́ ɢᴀ́ɪ 𝟻 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ʙɪ̣ ʜ.ɪᴇ̂́ᴘ ᴅᴀ̂ᴍ, ʙ.ᴏ́ᴘ ᴄᴏ̂̉ đᴇ̂́ɴ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ᴠᴀ̂̃ɴ ɢᴏ̣ɪ ɴɢʜɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ s.ᴀ́ᴛ ʜ.ᴀ̣ɪ ᴍɪ̀ɴʜ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴏ̂ɴɢ.

ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴᴏ̛ɪ ᴅᴜ̃ɴɢ ʀᴀ ᴛᴀʏ ᴛᴀ̀ɴ đᴏ̣̂ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄʜᴀ́ᴜ ʙᴇ́ ᴄᴀ́ᴄʜ ɴʜᴀ̀ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 𝟹𝟶𝟶ᴍ, ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʙᴀ̃ɪ đᴀ̂́ᴛ ᴛʀᴏ̂́ɴɢ ᴄᴏ́ sᴀ̂ɴ ʙᴏ́ɴɢ, xᴜɴɢ ϙᴜᴀɴʜ ʟᴀ̀ ᴋʜᴜ ᴅᴀ̂ɴ ᴄᴜ̛.

ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ᴠᴏ̛́ɪ ᴘᴠ ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ᴠᴀ̀ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛʜɪ̣, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴇ́ ɢᴀ́ɪ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ʜᴏ̣ ʀᴀ̂́ᴛ ʙᴀ̀ɴɢ ʜᴏᴀ̀ɴɢ ᴋʜɪ ʙɪᴇ̂́ᴛ ɴɢʜɪ ᴄᴀɴ ᴄʜɪ́ɴʜ ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʜᴀ̀ɴɢ xᴏ́ᴍ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ, ᴛᴜ̛̀ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴄᴏɪ ɴʜᴜ̛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̂ɴ ϙᴜᴇɴ.

Đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴅᴜ̃ɴɢ ʀᴀ̂́ᴛ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ ᴠᴏ̛́ɪ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ, ᴄᴏɪ ɴʜᴜ̛ ᴀɴʜ ᴇᴍ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴀ̀, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴɢᴏ̛̀ ʟᴀ̣ɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ɴʜᴀ̂̃ɴ ᴛᴀ̂ᴍ ɴʜᴜ̛ ᴠᴀ̣̂ʏ“, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴʜᴀ̀ ʙᴇ́ ɴ. ᴄʜᴜᴀ xᴏ́ᴛ ɴᴏ́ɪ.

ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́, ɴʜᴜ̛ đᴀ̃ đᴜ̛ᴀ ᴛɪɴ, ᴠᴀ̀ᴏ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 𝟸𝟹 ɢɪᴏ̛̀ ᴛᴏ̂́ɪ 𝟷𝟽-𝟺, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜᴀ́ᴜ ɴ. ᴛʀᴏɴɢ ʟᴜ́ᴄ đɪ ᴛɪ̀ᴍ ᴋɪᴇ̂́ᴍ ᴛʜɪ̀ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ́ᴜ ɴ. ɴᴀ̆̀ᴍ ʙᴀ̂́ᴛ đᴏ̣̂ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴛɪ̀ɴʜ ᴛʀᴀ̣ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴍᴀ̣̆ᴄ ϙᴜᴀ̂̀ɴ, ᴍɪᴇ̣̂ɴɢ sᴜ̀ɪ ʙᴏ̣ᴛ ᴍᴇ́ᴘ… ᴛᴀ̣ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʙᴀ̃ɪ đᴀ̂́ᴛ ᴛʀᴏ̂́ɴɢ, ᴄᴀ́ᴄʜ ɴʜᴀ̀ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 𝟹𝟶𝟶ᴍ.

ɴɢᴀʏ sᴀᴜ đᴏ́, ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜᴏ́ɴɢ đᴜ̛ᴀ ᴄʜᴀ́ᴜ ɴ. ᴠᴀ̀ᴏ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ʙᴀ̀ ʀɪ̣ᴀ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ, ɴʜᴜ̛ɴɢ ɴ.ᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ đᴀ̃ ᴛ.ᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ. ɴ.ᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴄᴏ́ ᴅᴀ̂́ᴜ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ʙɪ̣ s.ᴀ́ᴛ ʜ.ᴀ̣ɪ, x.ᴀ̂ᴍ ʜ.ᴀ̣ɪ ᴛ.ɪ̀ɴʜ ᴅᴜ̣ᴄ.

Nguồn:

– https://soha.vn/cong-an-vung-tau-dang-hop-bao-thong-tin-vu-be-5-tuoi-bi-sat-hai-bop-co-tu-vong-20210419151805499.htm
– https://soha.vn/be-gai-5-tuoi-bi-hiep-dam-bop-co-chet-toi-qua-nghi-pham-cung-vo-con-sang-thap-huong-cho-chau-20210419135723852.htm
BÌNH LUẬN (đã có: bình luận):


Trả lời