ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛố ʜɪ̀ɴʜ sᴜ̛̣ ᴠᴜ̣ ᴏ̂ɴɢ ᴠᴏ̃ ʜᴏᴀ̀ɴɢ ʏᴇ̂ɴ ʙɪ̣ ᴛố ᴄʜᴜ̛̃ᴀ ʙᴇ̣̂ɴʜ ɢᴀ̂ʏ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ɴɢưᴏ̛̀ɪ

ϙᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ Đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴠᴜ̣ ᴏ̂ɴɢ ᴠᴏ̃ ʜᴏᴀ̀ɴɢ ʏᴇ̂ɴ ʙɪ̣ ᴛố ᴄʜᴜ̛̃ᴀ ʙᴇ̣̂ɴʜ ɢᴀ̂ʏ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ɴɢưᴏ̛̀ɪ, ᴄᴏ̛ ϙᴜᴀɴ ᴄsĐᴛ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ́ɴʜ ʟɪɴʜ, ᴛɪ̉ɴʜ ʙɪ̀ɴʜ ᴛʜᴜᴀ̣̂ɴ Đᴀ̃ ʀᴀ ϙᴜʏᴇ̂́ᴛ Đɪ̣ɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛố ʜɪ̀ɴʜ sᴜ̛̣ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ.

ɴɢᴀ̀ʏ 28/2/2022, ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ́ɴʜ ʟɪɴʜ, ᴛɪ̉ɴʜ ʙɪ̀ɴʜ ᴛʜᴜᴀ̣̂ɴ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, Đᴀ̃ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛố ʜɪ̀ɴʜ sᴜ̛̣ ᴠᴜ̣ ᴏ̂ɴɢ ᴠᴏ̃ ʜᴏᴀ̀ɴɢ ʏᴇ̂ɴ (ʜᴀʏ ᴄᴏ̀ɴ ɢᴏ̣ɪ ʟᴀ̀ “ᴛʜᴀ̂̀ɴ ʏ” ᴠᴏ̃ ʜᴏᴀ̀ɴɢ ʏᴇ̂ɴ, sɴ 1975, ɴɢᴜ̣ ᴛɪ̉ɴʜ ʙɪ̀ɴʜ ᴛʜᴜᴀ̣̂ɴ) ʙɪ̣ ᴛố ᴄʜᴜ̛̃ᴀ ʙᴇ̣̂ɴʜ ɢᴀ̂ʏ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ɴɢưᴏ̛̀ɪ.

ᴛʀưᴏ̛́ᴄ Đᴏ́, ʜᴀɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴏ̛̉ ᴛᴘ ᴛʜᴜ̉ Đᴜ̛́ᴄ, ᴛᴘʜᴄᴍ Đᴀ̃ ᴄᴏ́ Đᴏ̛ɴ ᴛố ɢɪᴀ́ᴄ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ Đốɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴠᴏ̃ ʜᴏᴀ̀ɴɢ ʏᴇ̂ɴ ᴠᴏ̂ ʏ́ ʟᴀ̀ᴍ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ϙᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴋʜᴀ́ᴍ ᴄʜᴜ̛̃ᴀ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴛᴀ̣ɪ ᴄᴏ̛ sᴏ̛̉ ʜưɴɢ ᴀɴ ᴛᴜ̛̣, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ́ɴʜ ʟɪɴʜ, ᴛɪ̉ɴʜ ʙɪ̀ɴʜ ᴛʜᴜᴀ̣̂ɴ.

Ôɴɢ ᴠᴏ̃ ʜᴏᴀ̀ɴɢ ʏᴇ̂ɴ (ᴀ́ᴏ ᴛʀᴀ̆́ɴɢ, ɴɢᴏ̂̀ɪ ᴄʜɪ́ɴʜ ɢɪᴜ̛̃ᴀ).

ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ́ɴʜ ʟɪɴʜ Đᴀ̃ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ Đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴠᴀ̀ xᴀ́ᴄ Đɪ̣ɴʜ ᴄᴏ̛ sᴏ̛̉ ʜưɴɢ ᴀɴ ᴛᴜ̛̣ Đưᴏ̛̣ᴄ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴘʜᴇ́ᴘ ᴋʜᴀ́ᴍ ᴄʜᴜ̛̃ᴀ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴛᴜ̛̀ ɴᴀ̆ᴍ 2013. Ôɴɢ ᴠᴏ̃ ʜᴏᴀ̀ɴɢ ʏᴇ̂ɴ ʟᴀ̀ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ́ ʙᴀ̆̀ɴɢ ʏ sɪ̃ ᴄʜᴜʏᴇ̂ɴ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ᴠᴇ̂̀ ʏ ʜᴏ̣ᴄ ᴄᴏ̂̉ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴠᴀ̀ Đưᴏ̛̣ᴄ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴘʜᴇ́ᴘ ʜᴀ̀ɴʜ ɴɢʜᴇ̂̀ ᴋʜᴀ́ᴍ ᴄʜᴜ̛̃ᴀ ʙᴇ̣̂ɴʜ. ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴋʜᴀ́ᴍ ᴄʜᴜ̛̃ᴀ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴏ̂ɴɢ ʏᴇ̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ ʜưɴɢ ᴀɴ ᴛᴜ̛̣ Đᴀ̃ Đưᴏ̛̣ᴄ ᴜʙɴᴅ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ́ɴʜ ʟɪɴʜ Đᴏ̂̀ɴɢ ʏ́.

ɢɪᴜ̛̃ᴀ ᴛʜᴀ́ɴɢ 11/2017, ʙᴀ̀ Đ.ᴛ.ɴ. Đưᴏ̛̣ᴄ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴅᴀ̂̃ɴ Đᴇ̂́ɴ ᴄᴏ̛ sᴏ̛̉ ʜưɴɢ ᴀɴ ᴛᴜ̛̣ Đᴇ̂̉ ᴏ̂ɴɢ ᴠᴏ̃ ʜᴏᴀ̀ɴɢ ʏᴇ̂ɴ ᴋʜᴀ́ᴍ ᴄʜᴜ̛̃ᴀ ʙᴇ̣̂ɴʜ. ᴛᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ʙᴀ̀ ɴ. Đᴀ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ϙᴜᴀ ᴋʜᴏ̉ɪ ᴠᴀ̀ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ. ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ xᴀ́ᴄ Đɪ̣ɴʜ ʟᴀ̀ ʙᴀ̀ ɴ. ᴄᴏ́ ᴍᴀ̆́ᴄ ʙᴇ̣̂ɴʜ ʙưᴏ̛́ᴜ ᴄᴏ̂̉.

ᴋʜɪ ʙᴀ̀ ɴ. ᴍᴀ̂́ᴛ ᴛʜɪ̀ ɢɪᴀ Đɪ̀ɴʜ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ Đᴏ̂̀ɴɢ ʏ́ ᴋʜᴀ́ᴍ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴘʜᴀ́ᴘ ʏ ᴠᴀ̀ Đưᴀ ᴛʜɪ ᴛʜᴇ̂̉ Đɪ ᴛʜɪᴇ̂ᴜ. ᴅᴏ Đᴏ́, ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴄᴏ̛ sᴏ̛̉ xᴀ́ᴄ Đɪ̣ɴʜ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ Đᴜ̉ ʏᴇ̂́ᴜ ᴛố ᴄᴀ̂́ᴜ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴛᴏ̣̂ɪ “ᴠᴏ̂ ʏ́ ʟᴀ̀ᴍ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴅᴏ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ϙᴜʏ ᴛᴀ̆́ᴄ ɴɢʜᴇ̂̀ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ”.

ᴠɪ̀ ᴛʜᴇ̂́, ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ́ɴʜ ʟɪɴʜ Đᴀ̃ ʀᴀ ϙᴜʏᴇ̂́ᴛ Đɪ̣ɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛố ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ ʜɪ̀ɴʜ sᴜ̛̣ ᴠᴀ̀ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ Đᴇ̂́ɴ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ́ ʟɪᴇ̂ɴ ϙᴜᴀɴ.

ʙᴇ̂ɴ ᴄᴀ̣ɴʜ Đᴏ́, ᴘʜɪ́ᴀ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏ̛ ϙᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ ᴛɪ̉ɴʜ ʙɪ̀ɴʜ ᴛʜᴜᴀ̣̂ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴʜᴀ̣̂ɴ Đưᴏ̛̣ᴄ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ Đᴏ̛ɴ ᴛố ɢɪᴀ́ᴄ Đốɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴏ̂ɴɢ ᴠᴏ̃ ʜᴏᴀ̀ɴɢ ʏᴇ̂ɴ. ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏ̛ ϙᴜᴀɴ ᴠᴀ̂̃ɴ Đᴀɴɢ Đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ xᴀ́ᴄ ᴍɪɴʜ.

Nguồn: https://soha.vn/nong-khong-khoi-to-hinh-su-vu-ong-vo-hoang-yen-bi-to-chua-be-nh-g-ay-ch-et-nguoi-20220301121740193.htm
BÌNH LUẬN (đã có: bình luận):


Trả lời