ʟᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀɪ ʀᴜ̀ɴɢ ᴍɪ̀ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴛɪ̀ɴʜ ᴍᴇ̣ ʙᴇ́ ɢᴀ́ɪ ᴄᴏ́ 9 ᴅɪ̣ ᴠᴀ̣̂ᴛ ɢɪốɴɢ Đɪɴʜ ᴛʀᴏɴɢ sᴏ̣ ɴᴀ̃ᴏ

ᴛᴀ̣ɪ ᴄᴏ̛ ϙᴜᴀɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ, Nguyễn Trung Huyên, ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴇ̣ ʙᴇ́ ɢᴀ́ɪ Đ.N.A. (3 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ᴄᴏ́ 9 ᴅɪ̣ ᴠᴀ̣̂ᴛ ɢɪốɴɢ Đɪɴʜ ᴛʀᴏɴɢ sᴏ̣ ɴᴀ̃ᴏ) ᴋʜᴀɪ Đᴀ̃ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̂̀ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ʜᴀ̣ ʙᴇ́ ɢᴀ́ɪ.

ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴀʏ 20-1-2022, ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ ʜᴀ̀ ɴᴏ̣̂ɪ Đᴀ̃ ʀᴀ ϙᴜʏᴇ̂́ᴛ Đɪ̣ɴʜ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛố ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ ʜɪ̀ɴʜ sᴜ̛̣, ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛố ʙɪ̣ ᴄᴀɴ ᴠᴀ̀ ʙᴀ̆́ᴛ ɢɪᴀᴍ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ᴛʀᴜɴɢ ʜᴜʏᴇ̂ɴ (30 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ᴛʀᴜ́ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴀ̣ᴄʜ ᴛʜᴀ̂́ᴛ, ᴛᴘ ʜᴀ̀ ɴᴏ̣̂ɪ) Đᴇ̂̉ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ “ɢɪᴇ̂́ᴛ ɴɢưᴏ̛̀ɪ” ϙᴜʏ Đɪ̣ɴʜ ᴛᴀ̣ɪ Đɪᴇ̂̀ᴜ 123 ʙᴏ̣̂ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ʜɪ̀ɴʜ sᴜ̛̣.


ʙɪ̣ ᴄᴀɴ Nguyễn Trung Huyên – Ảɴʜ: ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴄᴜɴɢ ᴄᴀ̂́ᴘ

ᴛʜᴇᴏ ᴄᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ, ʜᴜʏᴇ̂ɴ ʟᴀ̀ ɴɢʜɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴠᴜ̣ ʙᴇ́ ɢᴀ́ɪ Đ.N.A. (3 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ᴄᴏ́ 9 ᴅɪ̣ ᴠᴀ̣̂ᴛ ɢɪốɴɢ Đɪɴʜ ᴛʀᴏɴɢ sᴏ̣ ɴᴀ̃ᴏ). ʙᴇ̂ɴ ᴄᴀ̣ɴʜ ʜᴜʏᴇ̂ɴ, ᴄᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃ ᴠᴀɪ ᴛʀᴏ̀ ᴄᴜ̉ᴀ ɴ.ᴛ.ʟ. (27 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ᴍᴇ̣ ᴄᴜ̉ᴀ ᴀ. ᴠᴀ̀ ʟᴀ̀ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ʜᴜʏᴇ̂ɴ) ᴛʀᴏɴɢ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ.

ᴛʜᴇᴏ ʟᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀɪ ʙᴀɴ Đᴀ̂̀ᴜ, ʜᴜʏᴇ̂ɴ ᴄᴏ́ ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴀ̉ᴍ ᴠᴀ̀ sốɴɢ ɴʜư ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄʜɪ̣ ʟ. ᴏ̛̉ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴛʀᴏ̣ ᴛᴀ̣ɪ xᴀ̃ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴋɪᴇ̣̂ᴍ (ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴀ̣ᴄʜ ᴛʜᴀ̂́ᴛ, ᴛᴘ ʜᴀ̀ ɴᴏ̣̂ɪ). ᴛʀᴏɴɢ ϙᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ sɪɴʜ sốɴɢ, ʜᴜʏᴇ̂ɴ ᴋʜᴏ́ ᴄʜɪ̣ᴜ ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴇ́ ɴ.ᴀ. ʟᴀ̀ ᴄᴏɴ ʀɪᴇ̂ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴛɪ̀ɴʜ ɴᴇ̂ɴ ᴛʜưᴏ̛̀ɴɢ Đᴀ́ɴʜ Đᴀ̣̂ᴘ, ʜᴀ̀ɴʜ ʜᴀ̣ ᴄʜᴀ́ᴜ, ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴄʜᴀ́ᴜ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̂̀ɴ ᴘʜᴀ̉ɪ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ᴠɪᴇ̣̂ɴ.

ᴛʜᴇᴏ Đᴏ́, ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ ᴛʜᴀ́ɴɢ 10-2021-2022, ʜᴜʏᴇ̂ɴ ᴍᴜᴀ 2 ɢᴏ́ɪ ᴛʜᴜốᴄ ᴅɪᴇ̣̂ᴛ ᴄᴏ̉ ᴍᴀɴɢ ᴠᴇ̂̀ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴛʀᴏ̣ ᴘʜᴀ ᴠᴏ̛́ɪ ɴưᴏ̛́ᴄ ɴɢᴏ̣ᴛ ʀᴏ̂̀ɪ ᴄʜᴏ ʙᴇ́ ɴ.ᴀ ᴜốɴɢ, ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ʙᴇ́ ᴘʜᴀ̉ɪ Đɪ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴛᴀ̣ɪ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ɴʜɪ ᴛʀᴜɴɢ ưᴏ̛ɴɢ. Đᴇ̂́ɴ ᴛʜᴀ́ɴɢ 11-2021, ʜᴜʏᴇ̂ɴ ʙᴜ̛̣ᴄ ᴛᴜ̛́ᴄ ᴠɪ̀ ʙᴇ́ ɴ.ᴀ. ʜᴀʏ xᴇᴍ Đɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴏᴀ̣ɪ, Đᴀ̃ ʙᴏ̉ 2 ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ Đɪɴʜ ᴠɪ́ᴛ ᴠᴀ̀ᴏ ᴍɪᴇ̣̂ɴɢ ʀᴏ̂̀ɪ Đᴏ̂̉ ɴưᴏ̛́ᴄ ʙᴀ̆́ᴛ ᴄʜᴀ́ᴜ ʙᴇ́ ᴜốɴɢ. sᴀᴜ Đᴏ́, ʙᴇ́ ɢᴀ́ɪ Đưᴏ̛̣ᴄ ᴍᴇ̣ Đưᴀ Đᴇ̂́ɴ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ Đᴇ̂̉ ʟᴀ̂́ʏ 2 ᴅɪ̣ ᴠᴀ̣̂ᴛ ʀᴀ.

ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ᴛʀᴜɴɢ ʜᴜʏᴇ̂ɴ ᴠᴀ̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄᴀ̂ʏ Đɪɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ

ᴛɪᴇ̂́ᴘ Đᴇ̂́ɴ, ᴛʜᴀ́ɴɢ 12-2021, ᴛʜᴀ̂́ʏ ʙᴇ́ ɴ.ᴀ. ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴɢᴜ̉, ʜᴜʏᴇ̂ɴ Đᴀ̃ Đᴀ́ɴʜ ɢᴀ̃ʏ ᴛᴀʏ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜᴀ́ᴜ ʙᴇ́.

ɢᴀ̂̀ɴ Đᴀ̂ʏ ɴʜᴀ̂́ᴛ, ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 8 ɢɪᴏ̛̀ ɴɢᴀ̀ʏ 17-1-2022, ᴛʀᴏɴɢ ʟᴜ́ᴄ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ʏᴇ̂ᴜ ᴠᴀ̆́ɴɢ ɴʜᴀ̀, ʜᴜʏᴇ̂ɴ Đᴀ̃ ᴅᴜ̀ɴɢ ᴛᴀʏ ᴛᴀ́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̂̀ɴ ᴠᴀ̀ᴏ ᴍᴀ̣̆ᴛ ʙᴇ́ ɴ.ᴀ. ᴛʜᴀ̂́ʏ ʙᴇ́ ᴋʜᴏ́ᴄ, ʜᴜʏᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ᴅᴜ̀ɴɢ 1 ϙᴜᴀ̉ ᴛᴀ̣ ʟᴏᴀ̣ɪ 2 ᴋɢ Đᴏ́ɴɢ 9 ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ Đɪɴʜ ᴅᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 2,1 ᴄᴍ ᴠᴀ̀ᴏ xᴜɴɢ ϙᴜᴀɴʜ Đɪ̉ɴʜ Đᴀ̂̀ᴜ ᴄʜᴀ́ᴜ ʙᴇ́. sᴀᴜ Đᴏ́, ʜᴜʏᴇ̂ɴ Đưᴀ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ Đɪ ɢᴜ̛̉ɪ ᴠᴀ̀ ϙᴜᴀʏ ᴠᴇ̂̀ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴛʀᴏ̣ ɴɢᴜ̉.

ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 16 ɢɪᴏ̛̀ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ 17-1-2022, ʜᴜʏᴇ̂ɴ Đᴏ́ɴ ʙᴇ́ ɴ.ᴀ. ᴠᴇ̂̀ ᴛʀᴏɴɢ ᴛɪ̀ɴʜ ᴛʀᴀ̣ɴɢ sᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴏ̉ᴇ ʏᴇ̂́ᴜ, ʙᴜᴏ̂̀ɴ ɴᴏ̂ɴ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ Đᴜ̛́ɴɢ ᴠᴜ̛̃ɴɢ. ᴄʜɪ̣ ʟ. Đᴀ̃ ɢᴏ̣ɪ xᴇ Đưᴀ ᴄᴏɴ Đᴇ̂́ɴ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ Đᴀ ᴋʜᴏᴀ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴀ̣ᴄʜ ᴛʜᴀ̂́ᴛ ᴛʜᴀ̆ᴍ ᴋʜᴀ́ᴍ ᴠᴀ̀ Đưᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ Đᴇ̂́ɴ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ xᴀɴʜ ᴘᴏ̂ɴ Đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀɪ̣.


ᴋʜᴜ ᴛʀᴏ̣ ɴᴏ̛ɪ 2 ᴍᴇ̣ ᴄᴏɴ ᴄʜɪ̣ ʟ. ᴠᴀ̀ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴛɪ̀ɴʜ sɪɴʜ sốɴɢ

ᴛʀưᴏ̛́ᴄ Đᴏ́, ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ 18-1-2022, ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴀ̣ᴄʜ ᴛʜᴀ̂́ᴛ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛɪɴ ʙᴀ́ᴏ ᴠᴇ̂̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʙᴇ́ ɢᴀ́ɪ Đ.ɴ.ᴀ. ɴʜᴀ̣̂ᴘ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴛɪ̀ɴʜ ᴛʀᴀ̣ɴɢ ʜᴏ̂ɴ ᴍᴇ̂. ϙᴜᴀ ᴄʜᴜ̣ᴘ ᴄʜɪᴇ̂́ᴜ, ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ xᴀ́ᴄ Đɪ̣ɴʜ ᴛʀᴏɴɢ sᴏ̣ ʙᴇ́ ɢᴀ́ɪ ᴄᴏ́ 9 ᴠᴀ̣̂ᴛ ᴛʜᴇ̂̉ ᴄᴜ̛́ɴɢ ɢɪốɴɢ Đɪɴʜ.

xᴀ́ᴄ Đɪ̣ɴʜ ᴛɪ́ɴʜ ᴄʜᴀ̂́ᴛ Đᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ, ɢɪᴀ́ᴍ Đốᴄ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ ʜᴀ̀ ɴᴏ̣̂ɪ Đᴀ̃ ᴄʜɪ̉ Đᴀ̣ᴏ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴄᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ ʜɪ̀ɴʜ sᴜ̛̣ ᴘʜốɪ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴄᴜ̣ᴄ ᴄᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ ʜɪ̀ɴʜ sᴜ̛̣ ʙᴏ̣̂ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄ Đᴏ̛ɴ ᴠɪ̣ ʟɪᴇ̂ɴ ϙᴜᴀɴ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ Đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ.

ɴɢᴀʏ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ 18-1-2022, ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ Đᴀ̃ ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴛᴀ̣̂ᴘ ʜᴜʏᴇ̂ɴ ᴠᴀ̀ ᴄʜɪ̣ ʟ. Đᴇ̂̉ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ, ʟᴀ̂́ʏ ʟᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀɪ.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/loi-khai-rung-minh-cua-nguoi-tinh-me-be-gai-co-9-di-vat-giong-dinh-trong-so-nao-20220120150631114.htm
BÌNH LUẬN (đã có: bình luận):


Trả lời