Đắk Nông: ᴍᴀ̂ᴜ ᴛʜᴜᴀ̂̃ɴ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ, ɴᴀᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ s.ᴀ́ᴛ ʜ.ᴀ̣ɪ ᴄᴜ̣ ʙᴀ̀ ɢᴀ̂̀ɴ 𝟿𝟶 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ

ᴅᴏ ᴄᴏ́ ᴍᴀ̂ᴜ ᴛʜᴜᴀ̂̃ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́, ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴅᴜ̀ɴɢ ᴛᴜʏ́ᴘ sᴀ̆́ᴛ đ.ᴀ́ɴʜ ᴄᴜ̣ ʙᴀ̀ 𝟾𝟿 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴛʜɪᴇ̣̂ᴛ ᴍᴀ̣ɴɢ ʀᴏ̂̀ɪ sᴀᴜ đᴏ́ ᴍᴀɴɢ xᴀ́ᴄ ɴ.ᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ʙᴏ̉ ʟᴇ̂ɴ ɢɪᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ.

sᴀ́ɴɢ 6/5, ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ Đᴀ̆́ᴋ ɴᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ᴄᴏ̛ ϙᴜᴀɴ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ đᴀɴɢ ᴛᴀ̣ᴍ ɢɪᴜ̛̃ ʜɪ̀ɴʜ sᴜ̛̣ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ xᴜᴀ̂ɴ ᴛʜᴀ̀ɴʜ (sɴ 𝟸𝟶𝟶𝟺, ᴛʀᴜ́ ᴛᴀ̣ɪ ᴛʜᴏ̂ɴ xᴜᴀ̂ɴ ʙɪ̀ɴʜ, xᴀ̃ Đᴀ̆́ᴋ sᴀ̆́ᴄ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Đᴀ̆́ᴋ ᴍɪʟ) đᴇ̂̉ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴠᴇ̂̀ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ɢ.ɪᴇ̂́ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ.

ɴɢʜɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ xᴜᴀ̂ɴ ᴛʜᴀ̀ɴʜ.

ᴛʀᴜ̛ᴀ 5/5, ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Đᴀ̆́ᴋ ᴍɪʟ, ᴛɪ̉ɴʜ Đᴀ̆́ᴋ ɴᴏ̂ɴɢ ɴʜᴀ̣̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛɪɴ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴠᴇ̂̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̣ ʙᴀ̀ ʟᴇ̂ ᴛʜɪ̣ ʜɪᴇ̂ɴ (SN 1933, ᴛʀᴜ́ ᴛᴀ̣ɪ ᴛʜᴏ̂ɴ xᴜᴀ̂ɴ ʙɪ̀ɴʜ, xᴀ̃ Đᴀ̆́ᴋ sᴀ̆́ᴄ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Đᴀ̆́ᴋ ᴍɪʟ) ʙɪ̣ ᴄʜ.ᴇ̂́ᴛ ᴛᴀ̣ɪ ɴʜᴀ̀ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ́ᴄ ᴠᴇ̂́ᴛ ᴛʜ.ᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴏ̛̉ đᴀ̂̀ᴜ.

ɴɢᴀʏ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛɪɴ ʙᴀ́ᴏ, ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Đᴀ̆́ᴋ ᴍɪʟ ᴘʜᴏ̂́ɪ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ᴠᴜ̣ – ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ Đᴀ̆́ᴋ ɴᴏ̂ɴɢ ʜᴜʏ đᴏ̣̂ɴɢ ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ ʜɪ̀ɴʜ sᴜ̛̣ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜᴏ́ɴɢ ᴄᴏ́ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴛᴀ̣ɪ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛʀɪᴇ̂̉ɴ ᴋʜᴀɪ đᴏ̂̀ɴɢ ʙᴏ̣̂ ᴄᴀ́ᴄ ʙɪᴇ̣̂ɴ ᴘʜᴀ́ᴘ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ᴠᴜ̣ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ, xᴀ́ᴄ ᴍɪɴʜ, ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ.

sᴀᴜ 𝟸 ɢɪᴏ̛̀ đᴏ̂̀ɴɢ ʜᴏ̂̀, ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ Đᴀ̆́ᴋ ɴᴏ̂ɴɢ xᴀ́ᴄ đɪ̣ɴʜ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ɢɪ.ᴇ̂́ᴛ ᴄʜ.ᴇ̂́ᴛ ʙᴀ̀ ʜɪᴇ̂ɴ ʟᴀ̀ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ xᴜᴀ̂ɴ ᴛʜᴀ̀ɴʜ (SN 2004).

ᴛᴀ̣ɪ ᴄᴏ̛ ϙᴜᴀɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ, ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴋʜᴀɪ ᴅᴏ ᴄᴏ́ ᴍᴀ̂ᴜ ᴛʜᴜᴀ̂̃ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴀ̀ ʜɪᴇ̂ɴ ɴᴇ̂ɴ sᴀ́ɴɢ 5/5 ᴛʜᴀ̀ɴʜ ϙᴜᴀ ɴʜᴀ̀ ʙᴀ̀ ʜɪᴇ̂ɴ ʀᴏ̂̀ɪ ᴅᴜ̀ɴɢ ᴛᴜʏ́ᴘ sᴀ̆́ᴛ đᴀ́ɴʜ ɴ.ᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛ.ᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ. sᴀᴜ ᴋʜɪ ɢᴀ̂ʏ ᴀ́ɴ, ᴛʜᴀ̀ɴʜ ʙᴇ̂́ ʙᴀ̀ ʜɪᴇ̂ɴ ʟᴇ̂ɴ ɢɪᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ đᴀ̆́ᴘ ᴄʜᴀ̆ɴ ᴠᴀ̀ ʟᴀ̂́ʏ ɢᴏ̂́ɪ ᴄʜᴇ ᴍᴀ̣̆ᴛ ɴ.ᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ʀᴏ̂̀ɪ ʙᴏ̉ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴀ̀.

Nguồn: https://vtc.vn/mau-thuan-ca-nhan-nam-thanh-nien-sat-hai-cu-ba-gan-90-tuoi-ar610572.html
BÌNH LUẬN (đã có: bình luận):


Trả lời