ᴍᴇ̣ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴀ̆́ɴɢ ɴʜᴀ̀, ʙᴇ́ ɢᴀ́ɪ ʙɪ̣ ᴄʜᴀ ᴅᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ʙ.ᴀ̣̂ʏ ᴅᴀ̂̃ɴ đᴇ̂́ɴ ᴍᴀɴɢ ᴛʜ.ᴀɪ

ϙᴜᴀ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ sᴏ̂́ɴɢ ᴄʜᴜɴɢ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ, ɢᴀ̃ ᴄʜᴀ ᴅᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̂̀ɴ ʟᴀ̀ᴍ ʙᴀ̣̂ʏ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ ʀɪᴇ̂ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴠᴏ̛̣ ᴅᴀ̂̃ɴ đᴇ̂́ɴ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴍᴀɴɢ ᴛ.ʜᴀɪ ᴋʜɪ ᴍᴏ̛́ɪ 𝟷𝟻 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ.

ɴɢᴀ̀ʏ 𝟷𝟿-𝟼-𝟸𝟶𝟸𝟷, ᴄᴏ̛ ϙᴜᴀɴ ᴄᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴠɪ̃ɴʜ ᴛʜᴜᴀ̣̂ɴ (ᴛɪ̉ɴʜ ᴋɪᴇ̂ɴ ɢɪᴀɴɢ) ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ đᴀ̃ ʀᴀ ϙᴜʏᴇ̂́ᴛ đɪ̣ɴʜ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ, ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ ʙɪ̣ ᴄᴀɴ ᴠᴀ̀ ʟᴇ̣̂ɴʜ ʙ.ᴀ̆́ᴛ ᴛᴀ̣ᴍ ɢɪᴀᴍ đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴅᴀɴʜ ʜᴀ̣̂ɴ (𝟺𝟸 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ; ɴɢᴜ̣ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ʜᴏ̂̀ɴɢ ᴅᴀ̂ɴ, ᴛɪ̉ɴʜ ʙᴀ̣ᴄ ʟɪᴇ̂ᴜ) ᴠᴇ̂̀ ᴛᴏ̣̂ɪ “ɢ.ɪᴀᴏ ᴄ.ᴀ̂́ᴜ ᴠᴏ̛́ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴜ̛̀ đᴜ̉ 𝟷𝟹 đᴇ̂́ɴ ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ 𝟷𝟼 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ”. ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ʟᴀ̀ ʙᴇ́ ɢᴀ́ɪ 𝟷𝟻 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ᴄᴏɴ ʀɪᴇ̂ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴠᴏ̛̣ ʜᴀ̣̂ɴ.

ɢᴀ̃ ᴄʜᴀ ᴅᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴅᴀɴʜ ʜᴀ̣̂ɴ

ᴛᴀ̣ɪ ᴄᴏ̛ ϙᴜᴀɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ, ʜᴀ̣̂ɴ ᴋʜᴀɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴠᴀ̀ᴏ ɴᴀ̆ᴍ 𝟸𝟶𝟷𝟽 đᴀ̃ ϙᴜᴇɴ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴠᴀ̀ ᴠᴇ̂̀ sᴏ̂́ɴɢ ᴄʜᴜɴɢ ɴʜᴜ̛ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴀ̀ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ᴛʜɪ̣ ᴋɪᴍ ᴄ. ᴛᴀ̣ɪ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴠɪ̃ɴʜ ᴛʜᴜᴀ̣̂ɴ.

ʙᴀ̀ ᴄ. đᴀ̃ ʟʏ ʜᴏ̂ɴ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴄᴏ́ ᴄᴏɴ ʀɪᴇ̂ɴɢ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʙᴇ́ ɢᴀ́ɪ ʟᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ʏ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ 𝟿 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ. ϙᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ sᴏ̂́ɴɢ ᴄʜᴜɴɢ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ, ʜᴀ̣̂ɴ ʙᴀ̆́ᴛ đᴀ̂̀ᴜ ɴᴀ̉ʏ sɪɴʜ ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴀ̉ᴍ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ ʀɪᴇ̂ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴠᴏ̛̣. ᴛᴜ̛̀ ᴛʜᴀ́ɴɢ 𝟼-𝟸𝟶𝟸𝟶, ʟᴏ̛̣ɪ ᴅᴜ̣ɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʟᴜ́ᴄ ʙᴀ̀ ᴄ. ᴠᴀ̆́ɴɢ ɴʜᴀ̀, ʜᴀ̣̂ɴ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ xᴜʏᴇ̂ɴ ᴅᴜ̣ ᴅᴏ̂̃ ʙᴇ́ ɢᴀ́ɪ ɴᴀ̀ʏ đᴇ̂̉ ʟᴀ̀ᴍ ʙ.ᴀ̣̂ʏ.

Đᴇ̂́ɴ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ ᴄᴜᴏ̂́ɪ ᴛʜᴀ́ɴɢ 𝟷-𝟸𝟶𝟸𝟷, ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ ᴄᴏ́ ʙɪᴇ̂̉ᴜ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ sɪɴʜ ʜᴏᴀ̣ᴛ ɴᴇ̂ɴ ʙᴀ̀ ᴄ. đᴜ̛ᴀ ᴄᴏɴ đɪ ᴋʜᴀ́ᴍ ᴛʜɪ̀ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʙᴇ́ đᴀ̃ ᴍᴀɴɢ ᴛ.ʜᴀɪ 𝟸𝟺 ᴛᴜᴀ̂̀ɴ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ.

ᴅᴀɴʜ ʜᴀ̣̂ɴ đᴀ̃ ʙɪ̣ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́, ʙᴀ̆́ᴛ ᴛᴀ̣ᴍ ɢɪᴀᴍ

ʟᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ʏ, ʙᴇ́ ɢᴀ́ɪ ᴍᴏ̛́ɪ ɴᴏ́ɪ ᴄʜᴏ ᴍᴇ̣ ʜᴀʏ đᴀ̃ ʙɪ̣ ᴄʜᴀ ᴅᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̂̀ɴ ϙ.ᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ɴᴇ̂ɴ ᴅᴀ̂̃ɴ đᴇ̂́ɴ ᴍᴀɴɢ ᴛ.ʜᴀɪ. ʙᴀ̀ ᴄ. đᴀ̃ ᴛʀɪ̀ɴʜ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴏ̛ ϙᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ.

ᴛʜᴇᴏ ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ ᴛɪɴ ᴛᴜ̛̀ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴀɴᴅ, ɴɢᴀ̀ʏ 𝟷𝟿/𝟼/𝟸𝟶𝟸𝟷, ᴄᴏ̛ ϙᴜᴀɴ ᴄᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴠɪ̃ɴʜ ᴛʜᴜᴀ̣̂ɴ, ᴛɪ̉ɴʜ ᴋɪᴇ̂ɴ ɢɪᴀɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, đᴀ̃ ʀᴀ ϙᴜʏᴇ̂́ᴛ đɪ̣ɴʜ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ ʜɪ̀ɴʜ sᴜ̛̣, ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ ʙɪ̣ ᴄᴀɴ, ʟᴇ̣̂ɴʜ ʙ.ᴀ̆́ᴛ ᴛᴀ̣ᴍ ɢɪᴀᴍ đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴅᴀɴʜ ʜᴀ̣̂ɴ

Theo: https://nld.com.vn/phap-luat/me-thuong-vang-nha-be-gai-bi-cha-duong-lam-bay-dan-den-mang-thai-20210619103920635.htm
BÌNH LUẬN (đã có: bình luận):


Trả lời