Nam Định: ʙᴇ́ 𝟷𝟷 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ɴɢʜɪ ʙɪ̣ sᴀ́ᴛ ʜ.ᴀ̣ɪ, ᴛ.ᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ ʙᴀ̂́ᴛ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴀ̀ ᴛᴀ̆́ᴍ, ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴛᴀ̣̂ᴘ 𝟷 đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ

ʟᴀ̃ɴʜ đᴀ̣ᴏ ᴜʙɴᴅ xᴀ̃ ʏᴇ̂ɴ ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ sᴀ́ɴɢ 𝟸𝟻/𝟺 ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 𝟷𝟷ʜ𝟹𝟶 ɴɢᴀ̀ʏ 𝟸𝟺/𝟺 ᴄʜɪ́ɴʜ ϙᴜʏᴇ̂̀ɴ ɴʜᴀ̣̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛɪɴ ʙᴀ́ᴏ ᴛᴀ̣ɪ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴀɴʜ ʜ. (ᴛʜᴏ̂ɴ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ᴍʏ̃, xᴀ̃ ʏᴇ̂ɴ ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ) ᴠᴇ̂̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʙᴇ́ 𝟷𝟷 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴛ.ᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ ʙᴀ̂́ᴛ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴀ̀ ᴛᴀ̆́ᴍ.

ɢɪᴀ đɪɴʜ đᴀɴɢ ᴄʜᴜᴀ̂̉ɴ ʙɪ̣ ᴛᴀɴɢ ʟᴇ̂̃ ᴄʜᴏ ɴ.ᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ

sᴀᴜ ᴋʜɪ đᴏ̣̂ᴛ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ʟᴀ̂́ʏ 𝟷𝟼 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ đᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜɪ̀ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ʙɪ̣ ᴄʜᴀ́ᴜ ʙᴇ́ 𝟷𝟷 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ, ʜᴀ̆́ɴ đᴀ̃ ʀᴀ ᴛᴀʏ sᴀ́ᴛ ʜ.ᴀ̣ɪ ᴄʜᴀ́ᴜ ʙᴇ́.

ɴɢᴀʏ sᴀᴜ đᴏ́, ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴄᴏ́ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴄᴀ́ᴄ đᴏ̛ɴ ᴠɪ̣ ʟɪᴇ̂ɴ ϙᴜᴀɴ đᴀ̃ ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴋʜᴀ́ᴍ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ.

ᴛᴜ̛̀ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴍᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ, đɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄᴜɴɢ ᴄᴀ̂́ᴘ, ᴛʀᴜ̛ᴀ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ ᴄᴏ̛ ϙᴜᴀɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ đᴀ̃ ʙᴀ̆́ᴛ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴɢʜɪ ᴘʜ.ᴀ̣ᴍ.

ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛʜᴇᴏ ᴠɪ̣ ʟᴀ̃ɴʜ đᴀ̣ᴏ, ɴɢʜɪ ᴘʜ.ᴀ̣ᴍ ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ xᴀ̃ ʙᴇ̂ɴ ᴄᴏ́ ᴍᴏ̂́ɪ ϙᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ϙᴜᴇɴ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴠᴏ̛́ɪ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ʙɪ̣ ʜ.ᴀ̣ɪ. ɴɢʜɪ ᴘʜ.ᴀ̣ᴍ ʙɪᴇ̂́ᴛ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ʙɪ̣ ʜ.ᴀ̣ɪ đᴇ̂̉ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴋᴇ́ᴛ sᴀ̆́ᴛ ɴᴇ̂ɴ đᴀ̃ đᴏ̣̂ᴛ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ʟᴜ̣ᴄ ʟᴀ̂́ʏ đɪ 𝟷𝟼 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ đᴏ̂̀ɴɢ. ʟᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ʏ ʙɪ̣ ᴄʜᴀ́ᴜ ʙᴇ́ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ɴᴇ̂ɴ ʀᴀ ᴛᴀʏ.

Đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴀɴʜ ʜ. sɪɴʜ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ 𝟺 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴏɴ: 𝟹 ɢᴀ́ɪ ᴠᴀ̀ 𝟷 ʙᴇ́ ᴛʀᴀɪ, 𝟸 ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ xᴜʏᴇ̂ɴ đɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴠᴀ̆́ɴɢ ɴʜᴀ̀.

ᴛɪᴇ̂́ᴛ ʟᴏ̣̂ ᴠᴇ̂̀ ɴɢʜɪ ᴘʜ.ᴀ̣ᴍ sᴀ́ᴛ ʜ.ᴀ̣ɪ ʙᴇ́ 𝟷𝟷 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴏ̛̉ ɴᴀᴍ Đɪ̣ɴʜ

ʟɪᴇ̂ɴ ϙᴜᴀɴ đᴇ̂́ɴ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʙᴇ́ 𝟷𝟷 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ʙɪ̣ sᴀ́ᴛ ʜ.ᴀ̣ɪ đᴇ̂̉ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ᴘ ᴛᴀ̀ɪ sᴀ̉ɴ, xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴛᴀ̣ɪ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴀɴʜ ϙ. (ᴛʜᴏ̂ɴ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ᴍʏ̃, xᴀ̃ ʏᴇ̂ɴ ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, ʏ́ ʏᴇ̂ɴ, ɴᴀᴍ Đɪ̣ɴʜ), ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴏ̛ ϙᴜᴀɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ đᴀ̃ ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴛᴀ̣̂ᴘ 𝟷 đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴛɪ̀ɴʜ ɴɢʜɪ.

ʟᴀ̃ɴʜ đᴀ̣ᴏ xᴀ̃ ʏᴇ̂ɴ ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̂ᴍ ɴᴀʏ (𝟸𝟻/𝟺) ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ɴɢʜɪ ᴘʜ.ᴀ̣ᴍ ᴛᴇ̂ɴ Đ.ᴠ.ϙ. (𝟺𝟶 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, sᴏ̂́ɴɢ ɢᴀ̂̀ɴ ɴʜᴀ̀ ɴ.ᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ).

“ϙ. ʙɪ̣ ᴄᴀ̂ᴍ, đɪᴇ̂́ᴄ ᴠᴀ̀ ᴄᴏ́ ᴛɪ́ɴʜ ᴛʀᴏ̣̂ᴍ ᴄᴀ̆́ᴘ ᴠᴀ̣̆ᴛ. ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̂̀ɴ ʙɪ̣ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ʙᴀ̆́ᴛ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴠɪ̀ ᴛʜᴀ̂́ʏ ϙ. ʙɪ̣ ɴʜᴜ̛ ᴠᴀ̣̂ʏ ɴᴇ̂ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ʙᴏ̉ ϙᴜᴀ. ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴɢᴏ̛̀ ʟᴀ̣ɪ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴʜᴜ̛ ᴠᴀ̣̂ʏ”, ᴠɪ̣ ɴᴀ̀ʏ ɴᴏ́ɪ.

ᴋʜᴜ ᴠᴜ̛̣ᴄ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ

ᴠᴀ̂̃ɴ ᴛʜᴇᴏ ᴠɪ̣ ʟᴀ̃ɴʜ đᴀ̣ᴏ ɴᴀ̀ʏ, ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴛʜᴇ̂̉ ᴄᴜɴɢ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴛʜᴇ̂ᴍ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴠᴇ̂̀ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ʙᴏ̛̉ɪ ᴄᴏ̛ ϙᴜᴀɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ đᴀɴɢ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃’.

ʟᴜ́ᴄ 𝟷𝟷ʜ𝟹𝟶, ɴɢᴀ̀ʏ 𝟸𝟺/𝟺, ᴋʜɪ ᴄʜɪ́ɴʜ ϙᴜʏᴇ̂̀ɴ ɴʜᴀ̣̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛɪɴ ᴠᴇ̂̀ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ đᴀ̃ ʟᴀ̣̂ᴘ ᴛᴜ̛́ᴄ ᴛᴏ̛́ɪ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, ᴋʜɪ đᴇ̂́ɴ ɴᴏ̛ɪ ᴛʜɪ̀ ᴄʜᴀ́ᴜ ʙᴇ́ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙᴇ̂́ ʀᴀ ɢɪᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴀ̀ ᴛᴀ̆́ᴍ đᴀ̃ ʙɪ̣ xᴀ́ᴏ ᴛʀᴏ̣̂ɴ. ᴄᴏ̂̉ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜᴀ́ᴜ ᴄᴏ́ ᴠᴇ̂́ᴛ ᴛɪ́ᴍ. ᴄʜᴀ́ᴜ ᴛ. đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ xᴀ́ᴄ đɪ̣ɴʜ ᴛ.ᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴀ̀ ᴛᴀ̆́ᴍ, ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ɴɢʜɪ ᴘʜ.ᴀ̣ᴍ đᴀ̃ ʙᴏ́ᴘ ᴄᴏ̂̉ ʀᴏ̂̀ɪ ᴅɪ̀ᴍ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄʜᴀ̣̂ᴜ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ.

ʟᴀ̃ɴʜ đᴀ̣ᴏ xᴀ̃ ɴᴏ́ɪ ᴛʜᴇ̂ᴍ, ᴄᴀ̆ɴ ᴄᴜ̛́ ᴛʜᴇᴏ ᴛɪ̀ɴʜ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ, ʜᴜɴɢ ᴛʜᴜ̉ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ đᴀ̃ ʀᴀ ᴛᴀʏ sᴀ́ᴛ ʜ.ᴀ̣ɪ ᴄʜᴀ́ᴜ ᴠᴀ̀ᴏ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 𝟾ʜ𝟹𝟶-𝟿ʜ ᴋʜɪ ᴄʜᴀ́ᴜ ᴏ̛̉ ɴʜᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴍɪ̀ɴʜ, ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣ ᴄʜᴀ́ᴜ đᴀɴɢ đɪ ʟᴀ̀ᴍ.

ᴄᴏɴ ɴɢᴏ̃ đɪ ᴠᴀ̀ᴏ ɴʜᴀ̀ ɴ.ᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ

“ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ ᴄᴏ̛ ϙᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ đᴀɴɢ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ɴᴇ̂ɴ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴛʜᴇ̂̉ ᴄᴏ̂ɴɢ ʙᴏ̂́ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴛʜᴜ̛́ᴄ. Đɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴘʜᴏ̂́ɪ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ, ᴛᴜ́ᴄ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ đᴀ̉ᴍ ʙᴀ̉ᴏ ᴀɴ ɴɪɴʜ ᴛʀᴀ̣̂ᴛ ᴛᴜ̛̣. Đᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʀᴀ̂́ᴛ đᴀᴜ ʟᴏ̀ɴɢ” – ᴠɪ̣ ʟᴀ̃ɴʜ đᴀ̣ᴏ ɴᴏ́ɪ.

Nguồn:
– https://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/tiet-lo-ve-nghi-pham-sat-hai-be-11-tuoi-o-nam-dinh-730423.html
– https://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/tiet-lo-ve-nghi-pham-sat-hai-be-11-tuoi-o-nam-dinh-730423.html
BÌNH LUẬN (đã có: bình luận):


Trả lời