ɴᴇ́ᴍ Đᴀ́ ᴠᴀ̀ᴏ xᴇ ᴄʜᴏ̛̉ ғ0, ɴɢưᴏ̛̀ɪ Đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴏ̛̉ ʙɪ̀ɴʜ ᴅưᴏ̛ɴɢ ʙɪ̣ ᴄʜᴇ́ᴍ Đᴜ̛́ᴛ ʟɪ̀ᴀ ʙᴀ̀ɴ ᴛᴀʏ

ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢưᴏ̛̀ɪ Đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴏ̛̉ ʙɪ̀ɴʜ ᴅưᴏ̛ɴɢ ᴄᴀ̂̀ᴍ Đᴀ́ ɴᴇ́ᴍ ᴠᴀ̀ᴏ xᴇ ᴏ̂ ᴛᴏ̂ ᴄʜᴏ̛̉ ғ0 Đɪ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟʏ ᴛʜɪ̀ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴍᴀ̂ᴜ ᴛʜᴜᴀ̂̃ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛᴀ̀ɪ xᴇ̂́, sᴀᴜ Đᴏ́ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ʏ ʙɪ̣ ᴄʜᴇ́ᴍ Đᴜ̛́ᴛ ʟɪ̀ᴀ ʙᴀ̀ɴ ᴛᴀʏ.

ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ ᴛʜᴜ̉ ᴅᴀ̂̀ᴜ ᴍᴏ̣̂ᴛ, ᴛɪ̉ɴʜ ʙɪ̀ɴʜ ᴅưᴏ̛ɴɢ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴀʏ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ Đᴀɴɢ Đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢưᴏ̛̀ɪ Đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ʙɪ̣ ᴄʜᴇ́ᴍ Đᴜ̛́ᴛ ʟɪ̀ᴀ ʙᴀ̀ɴ ᴛᴀʏ.

ɴɢưᴏ̛̀ɪ Đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ʙɪ̣ ᴛᴀ̀ɪ xᴇ̂́ ᴄʜᴇ́ᴍ Đᴜ̛́ᴛ ʟɪ̀ᴀ ʙᴀ̀ɴ ᴛᴀʏ

sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛʀưᴀ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ ᴛᴀ̣ɪ ᴘʜưᴏ̛̀ɴɢ ᴘʜᴜ́ ʜᴏ̀ᴀ (ᴛᴘ ᴛʜᴜ̉ ᴅᴀ̂̀ᴜ ᴍᴏ̣̂ᴛ, ᴛɪ̉ɴʜ ʙɪ̀ɴʜ ᴅưᴏ̛ɴɢ). ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ʟᴀ̀ ᴏ̂ɴɢ ᴠᴜ̃ Đᴜ̛́ᴄ ᴋɪᴍ (sɴ 1972, ɴɢᴜ̣ ᴛᴘ ᴛʜᴜ̉ ᴅᴀ̂̀ᴜ ᴍᴏ̣̂ᴛ).

ᴛʜᴇᴏ Đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ʙᴀɴ Đᴀ̂̀ᴜ, ᴠᴀ̀ᴏ ᴛʀưᴀ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ, ᴛᴀ̀ɪ xᴇ̂́ ᴛʀᴀ̂̀ɴ ʜᴏᴀ̀ɴɢ ʜᴜʏɴʜ (sɴ 1994, ϙᴜᴇ̂ ᴄᴀ̀ ᴍᴀᴜ) ᴅᴜ̀ɴɢ xᴇ ᴋʜᴀ́ᴄʜ ʟᴏᴀ̣ɪ 50 ᴄʜᴏ̂̃ ɴɢᴏ̂̀ɪ ᴄʜᴏ̛̉ ᴄᴀ́ᴄ ʙᴇ̣̂ɴʜ ɴʜᴀ̂ɴ ᴄᴏᴠɪᴅ-19 ᴛᴜ̛̀ ᴛʀưᴏ̛̀ɴɢ ᴛɪᴇ̂̉ᴜ ʜᴏ̣ᴄ ᴛʜᴜᴀ̣̂ɴ ɢɪᴀᴏ (ᴘʜưᴏ̛̀ɴɢ ᴛʜᴜᴀ̣̂ɴ ɢɪᴀᴏ, ᴛᴘ ᴛʜᴜᴀ̣̂ɴ ᴀɴ) Đᴇ̂́ɴ ᴛʀưᴏ̛̀ɴɢ ᴄᴀᴏ Đᴀ̆̉ɴɢ ʏ ᴛᴇ̂́ ʙɪ̀ɴʜ ᴅưᴏ̛ɴɢ (ᴘʜưᴏ̛̀ɴɢ ᴘʜᴜ́ ʜᴏᴀ̀, ᴛᴘ ᴛʜᴜ̉ ᴅᴀ̂̀ᴜ ᴍᴏ̣̂ᴛ) Đᴇ̂̉ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟʏ.

ᴛʀᴏɴɢ ʟᴜ́ᴄ Đᴏ̛̣ɪ ʙᴇ̣̂ɴʜ ɴʜᴀ̂ɴ, ɢɪᴜ̛̃ᴀ ʜᴜʏɴʜ ᴠᴀ̀ ᴏ̂ɴɢ ᴋɪᴍ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴍᴀ̂ᴜ ᴛʜᴜᴀ̂̃ɴ ᴅᴏ ᴏ̂ɴɢ ᴋɪᴍ ɴᴇ́ᴍ Đᴀ́ ᴠᴀ̀ᴏ xᴇ ᴏ̂ ᴛᴏ̂, sᴀᴜ Đᴏ́ ᴏ̂ɴɢ ᴋɪᴍ ʟᴀ̂́ʏ ɢᴀ̣ᴄʜ Đᴀ́ ᴛᴀ̂́ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ʜᴜʏɴʜ.

ʙᴜ̛̣ᴄ ᴛᴜ̛́ᴄ, ʜᴜʏɴʜ ʟᴇ̂ɴ xᴇ ᴏ̂ ᴛᴏ̂ ʟᴀ̂́ʏ ʜᴜɴɢ ᴋʜɪ́ ᴄʜᴀ̣ʏ Đᴇ̂́ɴ ᴄʜᴇ́ᴍ Đᴜ̛́ᴛ ʟɪ̀ᴀ ʙᴀ̀ɴ ᴛᴀʏ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴏ̂ɴɢ ᴋɪᴍ ʀᴏ̂̀ɪ ʀᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴏ̉ɪ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀưᴏ̛̀ɴɢ.

ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ, ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ɢᴀ̂̀ɴ Đᴏ́ Đᴀ̃ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ ɢᴏ̣ɪ xᴇ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ Đưᴀ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ Đᴇ̂́ɴ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̀ɴɢ ʙᴀ̀ɴ ᴛᴀʏ ʙɪ̣ Đᴜ̛́ᴛ ʟɪ̀ᴀ.

ᴛᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴋʜɪ Đᴇ̂́ɴ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ Đᴀ ᴋʜᴏᴀ ᴛɪ̉ɴʜ ʙɪ̀ɴʜ ᴅưᴏ̛ɴɢ ᴛʜɪ̀ ɴᴏ̛ɪ ɴᴀ̀ʏ Đᴇ̂̀ ɴɢʜɪ̣ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ Đᴇ̂́ɴ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴏ̛̉ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ. ᴅᴏ ᴄʜᴀ̣̂ᴍ ᴛʀᴇ̂̃ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ, ʙᴀ̀ɴ ᴛᴀʏ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ɴốɪ ʟᴀ̣ɪ Đưᴏ̛̣ᴄ.

ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ, ᴄᴏ̛ ϙᴜᴀɴ ᴄsĐᴛ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ ᴛʜᴜ̉ ᴅᴀ̂̀ᴜ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴜ̃ɴɢ Đᴀɴɢ ᴠᴀ̣̂ɴ Đᴏ̣̂ɴɢ ʜᴜʏɴʜ ʀᴀ Đᴀ̂̀ᴜ ᴛʜᴜ́, Đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴄố ʏ́ ɢᴀ̂ʏ ᴛʜưᴏ̛ɴɢ ᴛɪ́ᴄʜ.

Đưᴏ̛̣ᴄ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ʜᴜʏɴʜ ʟᴀ̀ ᴛᴀ̀ɪ xᴇ̂́ ᴛɪ̀ɴʜ ɴɢᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴠᴀ̣̂ɴ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴄᴀ́ᴄ ʙᴇ̣̂ɴʜ ɴʜᴀ̂ɴ ᴍᴀ̆́ᴄ ᴄᴏᴠɪᴅ-19 Đɪ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟʏ ᴛᴜ̛̀ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʜᴀ́ɴɢ ɴᴀʏ.

Nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/nem-da-vao-xe-cho-f0-nguoi-dan-ong-o-binh-duong-bi-chem-dut-lia-ban-tay-770250.html
BÌNH LUẬN (đã có: bình luận):


Trả lời