Nghệ An: Nɢʜɪ ᴀ́ɴ ᴍᴇ̣ sᴀ́ᴛ ʜ.ᴀ̣ɪ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ 6 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ʀᴏ̂̀ɪ ʟᴇ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛᴀ̀ᴜ ᴛᴜ̛̣ ᴛ.ᴜ̛̉

Vᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴠᴀ̀ᴏ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 7ʜ ɴɢᴀ̀ʏ 8/5, ᴛʀᴇ̂ɴ đɪ̣ᴀ ʙᴀ̀ɴ xᴀ̃ Hᴜ̛ɴɢ Mʏ̃, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Hᴜ̛ɴɢ Nɢᴜʏᴇ̂ɴ (Nɢʜᴇ̣̂ Aɴ.

Tʜᴏ̛̀ɪ đɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴇ̂ɴ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʜɪ ᴛʜᴇ̂̉ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʙᴇ́ ɢᴀ́ɪ ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ ʙᴀ̃ɪ ᴄᴏ̉ ɢᴀ̂̀ɴ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛᴀ̀ᴜ. Nɢᴀʏ sᴀᴜ đᴏ́, ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜᴏ́ɴɢ ᴄᴏ́ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴛᴀ̣ɪ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ.

Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̣ɪ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ

Tʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ʙᴀɴ đᴀ̂̀ᴜ, ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 6ʜ30 ᴄᴜ̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ʙᴏ̂̀ɴɢ ᴄᴏɴ ʟᴇ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛᴀ̀ᴜ đᴏᴀ̣ɴ đɪ ǫᴜᴀ xᴀ̃ Hᴜ̛ɴɢ Mʏ̃. Sᴀᴜ đᴏ́, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ʏ ɴɢᴏ̂̀ɪ ᴏ̛̉ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʀᴀʏ ᴄʜᴏ̛̀ ᴛᴀ̀ᴜ ᴛᴏ̛́ɪ đᴇ̂̉ ᴛᴜ̛̣ ᴛᴜ̛̣.

Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴋʜɪ ᴛᴀ̀ᴜ ᴋɪ̣ᴘ ᴅᴜ̛̀ɴɢ ʟᴀ̣ɪ ᴠᴀ̀ xᴜᴏ̂́ɴɢ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ ᴛʜɪ̀ ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ᴏ̂ᴍ ᴄᴏɴ ʙᴏ̉ ᴄʜᴀ̣ʏ ᴍᴏ̣̂ᴛ đᴏᴀ̣ɴ, sᴀᴜ đᴏ́ ᴠᴜ̛́ᴛ ʙᴇ́ ɢᴀ́ɪ xᴜᴏ̂́ɴɢ ʙᴀ̃ɪ ᴄᴏ̉ ᴠᴇɴ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛᴀ̀ᴜ.

Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴᴏ̛ɪ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜɪ ᴛʜ.ᴇ̂̉ ʙᴇ́ ɢᴀ́ɪ

Tᴀ̣ɪ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ, ʙᴇ́ ɢᴀ́ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 6 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ đᴀ̃ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ʙᴀ̃ɪ ᴄᴏ̉ ɢᴀ̂̀ɴ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʀᴀʏ. Nɢᴏᴀ̀ɪ ʀᴀ ᴄᴏ̀ɴ ᴄᴏ́ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ xᴇ ᴍᴀ́ʏ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ đᴇ̂̉ ʟᴀ̣ɪ, ᴛʀᴇ̂ɴ xᴇ ᴄᴏ́ ᴠᴇ̂́ᴛ ᴍ.ᴀ́ᴜ, ɴɢʜɪ ᴠᴀ̂́ɴ ʙᴇ́ ɢᴀ́ɪ ʙɪ̣ ᴍᴇ̣ sᴀ́ᴛ ʜ.ᴀ̣ɪ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴋʜɪ đᴜ̛ᴀ ʟᴇ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛᴀ̀ᴜ.

Vᴀ̀ᴏ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴇ̣ sᴀᴜ đᴏ́ đᴀ̃ ʙɪ̣ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̣ᴍ ɢɪᴜ̛̃.


Nɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴛᴀ̣̂ᴘ ᴛʀᴜɴɢ ᴛʜᴇᴏ ᴅᴏ̃ɪ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ

Nɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴇ̣ sᴀᴜ đᴏ́ ᴏ̂ᴍ ᴄᴏɴ ʙᴏ̉ ᴄʜᴀ̣ʏ ᴋʜᴏ̉ɪ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ. Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴋʜɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴇ̣ ᴏ̂ᴍ ᴄᴏɴ ʙᴏ̉ ᴄʜᴀ̣ʏ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴍᴏ̣̂ᴛ đᴏᴀ̣ɴ ᴛʜɪ̀ ʙᴏ̉ ᴄᴏɴ ʟᴀ̣ɪ ᴏ̛̉ ᴄᴀ́ɴʜ đᴏ̂̀ɴɢ. Kʜɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴄᴀ̣̂ɴ ᴛʜɪ̀ ᴄʜᴀ́ᴜ ɴʜᴏ̉ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 6 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ đᴀ̃ ᴄʜ.ᴇ̂́ᴛ ᴛᴜ̛̀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ.

Tᴀ̣ɪ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ xᴇ ᴍᴀ́ʏ ᴍᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴇ̣ ᴅᴜ̀ɴɢ đᴇ̂̉ đɪ ʀᴀ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛᴀ̀ᴜ ᴄᴏ́ ᴠᴇ̂́ᴛ ᴍ.ᴀ́ᴜ. Tʜᴇᴏ ᴏ̂ɴɢ Đᴏ̂ɴɢ, ᴄʜᴀ́ᴜ ɢᴀ́ɪ N.T.P.T. (SN 2014) đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ đᴀ̃ ᴛ.ᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴠᴇ̂́ᴛ ᴛʜ.ᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴄᴏ̛ ᴛʜᴇ̂̉. Nɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴇ̣ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄᴏ̀ɴ sᴏ̂́ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ xᴀ́ᴄ đɪ̣ɴʜ ʟᴀ̀ ᴄʜɪ̣ Đ.T.S. (SN 1987, ᴛʀᴜ́ ᴛᴀ̣ɪ xᴀ̃ Hᴜ̛ɴɢ Tᴀ̂ɴ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Hᴜ̛ɴɢ Nɢᴜʏᴇ̂ɴ).

Sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ xᴀ̉ʏ ʀᴀ, Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ xᴀ̃ Hᴜ̛ɴɢ Mʏ̃ ᴠᴀ̀ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Hᴜ̛ɴɢ Nɢᴜʏᴇ̂ɴ đᴀ̃ ᴄᴏ́ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴋɪ̣ᴘ ᴛʜᴏ̛̀ɪ đᴇ̂̉ ʙᴀ̉ᴏ ᴠᴇ̣̂ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴘʜᴀ̂ɴ ʟᴜᴏ̂̀ɴɢ ɢɪᴀᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ.

Hɪᴇ̣̂ɴ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ đᴀ̃ ᴛᴀ̣ᴍ ɢɪᴜ̛̃ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴇ̣ đᴇ̂̉ ᴘʜᴜ̣ᴄ ᴠᴜ̣ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ. Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ đᴀɴɢ ᴋʜᴀ́ᴍ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, ᴋʜᴀ́ᴍ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴛ.ᴜ̛̉ ᴛʜɪ đᴇ̂̉ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ.

Nguồn: https://baomoi.com/nong-nghi-an-me-sat-hai-con-roi-len-duong-tau-tu-tu-bat-thanh-o-nghe-an/r/38769200.epi
BÌNH LUẬN (đã có: bình luận):


Trả lời