Người vợ ᴅɪ̀ᴍ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴄʜ.ᴇ̂́ᴛ ɴɢᴀ̣ᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴄʜᴀ̣̂ᴜ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴋʜᴀɪ ɢɪ̀ ᴛᴀ̣ɪ ᴄᴏ̛ ϙᴜᴀɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ

ᴛʜᴇᴏ ᴛɪɴ ᴛᴜ̛́ᴄ ɴɢᴀ̀ʏ 𝟷𝟸/𝟺/𝟸𝟶𝟸𝟷, ᴄᴏ̛ ϙᴜᴀɴ ᴄSĐᴛ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ʏᴇ̂ɴ ᴅᴜ̃ɴɢ, ᴛɪ̉ɴʜ ʙᴀ̆́ᴄ ɢɪᴀɴɢ đᴀ̃ ʀᴀ ϙᴜʏᴇ̂́ᴛ đɪ̣ɴʜ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ, ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ ʙɪ̣ ᴄᴀɴ ᴠᴀ̀ ʀᴀ ʟᴇ̣̂ɴʜ ʙᴀ̆́ᴛ ᴛᴀ̣ᴍ ɢɪᴀᴍ đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ᴛʜɪ̣ ɴɢᴀ ᴠᴇ̂̀ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ɢɪᴇ̂́ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠᴀ̀ đᴀ̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ Sᴀ́ᴛ ɴʜᴀ̂ɴ ᴅᴀ̂ɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ʏᴇ̂ɴ ᴅᴜ̃ɴɢ ᴘʜᴇ̂ ᴄʜᴜᴀ̂̉ɴ Sᴀᴜ ᴍᴏ̣̂ᴛ ϙᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ.

ᴛʜᴇᴏ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴʜᴀ̀ ᴏ̂ɴɢ ᴍ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴅᴏ ᴜᴏ̂́ɴɢ ʀᴜ̛ᴏ̛̣ᴜ Sᴀʏ ɴᴇ̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̣ᴛ ᴄʜᴀ̂ɴ ɴɢᴀ̃, đᴀ̣̂ᴘ ᴠᴜ̀ɴɢ đᴀ̂̀ᴜ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ̆̀ᴍ xᴜᴏ̂́ɴɢ đᴀ̂́ᴛ ᴅᴀ̂̃ɴ đᴇ̂́ɴ ᴍᴀ̂́ᴛ ᴍ.ᴀ́ᴜ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʀᴏ̂̀ɪ ᴛ.ᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ. ᴛʜᴇ̂́ ɴʜᴜ̛ɴɢ, ϙᴜᴀ ᴋᴇ̂́ᴛ ϙᴜᴀ̉ ᴛʀᴜ̛ɴɢ ᴄᴀ̂̀ᴜ ɢɪᴀ́ᴍ đɪ̣ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴋʜᴏᴀ ʜᴏ̣ᴄ ʜɪ̀ɴʜ Sᴜ̛̣ (ʙᴏ̣̂ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ), ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ xᴀ́ᴄ đɪ̣ɴʜ ᴄʜ.ᴇ̂́ᴛ ᴅᴏ ɴɢᴀ̣ᴛ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ.

Đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ᴛʜɪ̣ ɴɢᴀ ᴛᴀ̣ɪ ᴄᴏ̛ ϙᴜᴀɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ.

Sᴀᴜ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ, ᴋʜᴏᴀɴʜ ᴠᴜ̀ɴɢ, ᴄᴀ̉ɴʜ Sᴀ́ᴛ ᴛᴀ̣̂ᴘ ᴛʀᴜɴɢ Sᴜ̛̣ ɴɢʜɪ ᴠᴀ̂́ɴ ᴠᴀ̀ᴏ ʙᴀ̀ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ᴛʜɪ̣ ɴɢᴀ (Sɴ 𝟷𝟿𝟾𝟶, ᴏ̛̉ ᴛʜᴏ̂ɴ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ʟᴏɴɢ, xᴀ̃ ʏᴇ̂ɴ ʟᴜ̛, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ʏᴇ̂ɴ ᴅᴜ̃ɴɢ) – ᴠᴏ̛̣ ᴏ̂ɴɢ ᴍ. ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ Sᴏ̛̉ ᴛᴀ̣ɪ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄᴀ̆ɴ ᴄᴜ̛́ xᴀ́ᴄ đɪ̣ɴʜ ᴠᴏ̛̣ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ʟᴀ̀ ʜ.ᴜɴɢ ᴛʜᴜ̉ ʟᴀ̀ ᴛᴜ̛̀ Sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴄʜ.ᴇ̂́ᴛ, ʙᴀ̀ ɴɢᴀ ᴄᴏ́ ʙɪᴇ̂̉ᴜ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̂ᴍ ʟʏ́ ʜᴏᴀɴɢ ᴍᴀɴɢ, ʟᴏ Sᴏ̛̣.

ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜᴀ̀ɴʜ đᴀ̂́ᴜ ᴛʀᴀɴʜ ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴀ̀ ɴɢᴀ đᴀ̃ ᴋʜᴀɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ: ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 𝟷𝟻 đᴇ̂́ɴ 𝟷𝟼ʜ ɴɢᴀ̀ʏ 𝟿/𝟸 (ᴛᴜ̛́ᴄ 𝟸𝟾 ᴛᴇ̂́ᴛ ᴛᴀ̂ɴ Sᴜ̛̉ᴜ), ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ɴɢᴀ ᴠᴀ̀ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ (𝟺 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ) đᴀɴɢ ɴɢᴏ̂̀ɪ xᴇᴍ ᴛɪᴠɪ ᴏ̛̉ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴋʜᴀ́ᴄʜ ᴄᴜ̉ᴀ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴛʜɪ̀ ᴏ̂ɴɢ ᴅᴜ̛ᴏ̛ɴɢ xᴜᴀ̂ɴ ᴍ đɪ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴀ̀ ᴛʀᴏɴɢ ᴛɪ̀ɴʜ ᴛʀᴀ̣ɴɢ Sᴀʏ ʀᴜ̛ᴏ̛̣ᴜ, ʙɪ̣ ɴɢᴀ̃ ᴜ́ᴘ ᴍᴀ̣̆ᴛ xᴜᴏ̂́ɴɢ ʙᴀ̣̂ᴄ ᴄᴜ̛̉ᴀ ᴄᴜ̉ᴀ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ. ɴɢᴀ ᴛʜᴀ̂́ʏ ϙᴜᴀ̂̀ɴ ᴀ́ᴏ ᴄᴜ̉ᴀ ᴏ̂ɴɢ ᴍ đᴀɴɢ ᴍᴀ̣̆ᴄ ᴛʀᴇ̂ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙɪ̣ ᴀ̂̉ᴍ ᴠᴀ̀ ʙᴀ̂̉ɴ. ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴠᴀ̣̂ʏ, ɴɢᴀ Sᴏ̛̀ ᴠᴀ̀ᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴏ̂ɴɢ ᴍ đɪ̣ɴʜ ɴᴀ̂ɴɢ ᴏ̂ɴɢ ᴍ ᴅᴀ̣̂ʏ ᴛʜɪ̀ ᴏ̂ɴɢ ᴍ ᴄʜᴜ̛̉ɪ ʙᴏ̛́ɪ ᴠᴀ̀ ᴛʜᴏ̀ ᴛᴀʏ đɪ̣ɴʜ ʙᴏ́ᴘ ᴄᴏ̂̉ ɴɢᴀ ɴʜᴜ̛ɴɢ ɴɢᴀ ɢᴀ̣ᴛ ᴛᴀʏ ʀᴀ.

ᴅᴏ ʙᴜ̛̣ᴄ ᴛᴜ̛́ᴄ ɴᴇ̂ɴ ɴɢᴀ đɪ ʟᴀ̂́ʏ ᴍᴏ̣̂ᴛ đᴏᴀ̣ɴ ᴅᴀ̂ʏ ᴠᴀ̉ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 𝟽𝟶ᴄᴍ ᴍᴀɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛʀᴏ́ɪ ʜᴀɪ ᴛᴀʏ ᴏ̂ɴɢ ᴍ ʟᴀ̣ɪ, Sᴀᴜ đᴏ́ đɪ ᴛɪ̀ᴍ ϙᴜᴀ̂̀ɴ ᴀ́ᴏ đᴇ̂̉ ᴛʜᴀʏ ᴄʜᴏ ᴏ̂ɴɢ ᴍ. ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 𝟸𝟶 ᴘʜᴜ́ᴛ Sᴀᴜ, ɴɢᴀ ʙᴜ̛ɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴᴜ̛̉ᴀ ᴛʜᴀᴜ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ̂̀ᴍ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ᴋʜᴀ̆ɴ ᴠᴀ̉ɪ ᴍᴀɴɢ đᴇ̂́ɴ ᴠɪ̣ ᴛʀɪ́ ᴏ̂ɴɢ ᴍ ɴᴀ̆̀ᴍ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴜ̣ᴄ đɪ́ᴄʜ đᴇ̂̉ ʀᴜ̛̉ᴀ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴄʜᴏ ᴏ̂ɴɢ ᴍ. ɴɢᴀ đᴀ̃ ʟᴀ̂́ʏ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ᴋᴇ́ᴏ ᴄᴀ̆́ᴛ ᴅᴀ̂ʏ ᴛʀᴏ́ɪ ᴛᴀʏ ᴄᴜ̉ᴀ ᴏ̂ɴɢ ᴍ. ᴋʜɪ ᴅᴀ̂ʏ ᴠᴀ̉ɪ ᴠᴜ̛̀ᴀ ʙᴜᴏ̂ɴɢ ʀᴀ ᴛʜɪ̀ ᴏ̂ɴɢ ᴍ ᴅᴜ̀ɴɢ ʜᴀɪ ᴛᴀʏ ᴛᴜ́ᴍ ᴛᴏ́ᴄ ɴɢᴀ ᴋᴇ́ᴏ xᴜᴏ̂́ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴄʜᴜ̛̉ɪ ʙᴏ̛́ɪ ɴɢᴀ. ɴɢᴀ đᴀ̃ ᴅᴜ̀ɴɢ ᴛᴀʏ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ ɢᴀ̣ᴛ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʜᴀɪ ᴛᴀʏ ᴄᴜ̉ᴀ ᴏ̂ɴɢ ᴍ ʀᴀ ʀᴏ̂̀ɪ ʟᴀ̂́ʏ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴜᴏ̣̂ɴ ʙᴀ̆ɴɢ ᴅɪ́ɴʜ ϙᴜᴀ̂́ɴ ᴅᴀ́ɴ ᴋɪ́ɴ ᴍɪᴇ̣̂ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴠᴏ̀ɴɢ ϙᴜᴀ đᴀ̂̀ᴜ ᴏ̂ɴɢ ᴍ. ʟᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ʏ, ᴏ̂ɴɢ ᴍ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ᴄʜᴜ̛̉ɪ ʙᴏ̛́ɪ ɴɢᴀ.

Sᴀᴜ đᴏ́, ɴɢᴀ đᴀ̃ ᴅɪ̀ᴍ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴏ̂ɴɢ ᴍ ᴠᴀ̀ᴏ ʙᴇ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴄʜᴀ̣̂ᴜ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴀ̃ ᴍᴀɴɢ ʀᴀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́ ᴛʀᴏɴɢ ᴠᴏ̀ɴɢ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 𝟷 ᴘʜᴜ́ᴛ. ᴋʜɪ đᴏ́, ᴏ̂ɴɢ ᴍ ᴍᴏ̛̉ ᴍᴀ̆́ᴛ ʀᴀ ɴʜᴜ̛ɴɢ Sᴀᴜ đᴏ́ ʟᴀ̣ɪ ɴʜᴀ̆́ᴍ ᴍᴀ̆́ᴛ ʟᴀ̣ɪ. ʀᴏ̂̀ɪ ɴɢᴀ ʟᴀ̂́ʏ ᴋᴇ́ᴏ ᴄᴀ̆́ᴛ ʙᴀ̆ɴɢ ᴅɪ́ɴʜ ᴅᴀ́ɴ ᴏ̛̉ ᴍɪᴇ̣̂ɴɢ ᴏ̂ɴɢ ᴍ ʀᴀ, ᴛʜᴀʏ ϙᴜᴀ̂̀ɴ ᴀ́ᴏ, ʙᴇ̂́ ʟᴇ̂ɴ đᴀ̣̆ᴛ ᴠᴀ̀ᴏ ɢɪᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴɢᴜ̉, đᴀ̆́ᴘ ᴄʜᴀ̆ɴ ᴠᴀ̀ đᴜ̛ᴀ ᴄᴏɴ Sᴀɴɢ ɴʜᴀ̀ ʜᴀ̀ɴɢ xᴏ́ᴍ ᴄʜᴏ̛ɪ.

Đᴇ̂́ɴ 𝟸𝟸ʜ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ, ɴɢᴀ ɢᴏ̣ɪ ᴏ̂ɴɢ ᴍ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴛʀᴀ̉ ʟᴏ̛̀ɪ, ᴛɪᴇ̂́ɴ ʟᴀ̣ɪ ɢᴀ̂̀ɴ Sᴏ̛̀ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄʜᴀ̂ɴ ᴛᴀʏ ᴏ̂ɴɢ ᴍ ᴛʜɪ̀ ᴛʜᴀ̂́ʏ ʟᴀ̣ɴʜ ɴᴇ̂ɴ đᴀ̃ ɢᴏ̣ɪ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴜ̛ᴀ ᴏ̂ɴɢ ᴍ đɪ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴏ̂ɴɢ ᴍ đᴀ̃ ᴛ.ᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ.

ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́, ɴɢᴀ̀ʏ 𝟿/𝟸, ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ʏᴇ̂ɴ ᴅᴜ̃ɴɢ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛɪɴ ʙᴀ́ᴏ ᴛᴜ̛̀ ᴛʀᴜɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ ʏ ᴛᴇ̂́ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ʏᴇ̂ɴ ᴅᴜ̃ɴɢ ᴠᴇ̂̀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴛ.ᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴏ̂ɴɢ ᴅᴜ̛ᴏ̛ɴɢ xᴜᴀ̂ɴ ᴍ (𝟺𝟿 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ᴏ̛̉ ᴛʜᴏ̂ɴ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ʟᴏɴɢ, xᴀ̃ ʏᴇ̂ɴ ʟᴜ̛, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ʏᴇ̂ɴ ᴅᴜ̃ɴɢ). ϙᴜᴀ ᴋʜᴀ́ᴍ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ, ᴄᴀ̉ɴʜ Sᴀ́ᴛ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ Sᴏ̂́ ᴠᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛʜɪ ᴛʜᴇ̂̉ ᴠᴀ̀ ɴɢʜɪ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴄʜ.ᴇ̂́ᴛ ᴅᴏ ᴄᴏ́ ᴛᴀ́ᴄ đᴏ̣̂ɴɢ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ʟᴜ̛̣ᴄ. ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜᴀ̀ɴʜ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ, ᴄᴏ̛ ϙᴜᴀɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ đᴀ̃ xᴀ́ᴄ đɪ̣ɴʜ ᴄʜɪ́ɴʜ ʙᴀ̀ ɴɢᴀ ᴠᴏ̛̣ ᴏ̂ɴɢ ᴍ ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̃ ɢᴀ̂ʏ ʀᴀ ᴄᴀ́ɪ ᴄʜ.ᴇ̂́ᴛ ᴄʜᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ.

ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ đᴀɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ, ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃.

Nguồn: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/nguoi-phu-nu-dim-chong-chet-ngat-trong-chau-nuoc-khai-gi-tai-co-quan-cong-an-d153142.html
BÌNH LUẬN (đã có: bình luận):


Trả lời