ᴘʜᴀ̂̃ɴ ɴᴏ̣̂: Đᴏ̂̉ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ᴛʜᴀ̉ɪ ʟᴇ̂ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴀ́ᴜ ʙᴇ́ 𝟸 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ đᴇ̂̉ đᴏ̀ɪ ɴᴏ̛̣

ɴɢᴀ̀ʏ 𝟸𝟷/𝟺, ʙᴀ̀ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴛʜɪ̣ ᴍɪɴʜ ʜɪᴇ̂̀ɴ, ᴘʜᴏ́ ɢɪᴀ́ᴍ đᴏ̂́ᴄ sᴏ̛̉ ʟᴀᴏ đᴏ̣̂ɴɢ – ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʙɪɴʜ ᴠᴀ̀ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ ᴛɪ̉ɴʜ ᴘʜᴜ́ ʏᴇ̂ɴ, ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, đᴏ̛ɴ ᴠɪ̣ đᴀ̃ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴠᴀ̀ đᴀɴɢ xᴀ́ᴄ ᴍɪɴʜ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ x.ᴀ̂ᴍ ʜᴀ̣ɪ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴛʜᴇ̂̉ ᴄʜᴀ́ᴜ ʙᴇ́ 𝟸 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴛᴀ̣ɪ ᴛʜᴏ̂ɴ ᴛɪ̣ɴʜ ᴛʜᴏ̣, xᴀ̃ sᴏ̛ɴ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴛᴀ̂ʏ (ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̂ʏ ʜᴏ̀ᴀ, ᴛɪ̉ɴʜ ᴘʜᴜ́ ʏᴇ̂ɴ).

ᴅᴏ ᴄᴏ́ ᴍᴀ̂ᴜ ᴛʜᴜᴀ̂̃ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴄʜᴀ́ᴜ ʙᴇ́ ᴠᴇ̂̀ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ʙᴀ̣ᴄ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́, ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ đᴀ̃ xᴀ́ᴄʜ ᴛʜᴇᴏ xᴏ̂ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ᴛʜᴀ̉ɪ sᴀɴɢ ᴛᴀ̣̂ɴ ɴʜᴀ̀ đᴏ̂̉ ᴠᴀ̀ᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙᴇ́ ᴛʀᴀɪ ʜᴀɪ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ đᴇ̂̉ ᴛʀᴜ́ᴛ ɢɪᴀ̣̂ɴ ɢᴀ̂ʏ ᴘʜᴀ̂̃ɴ ɴᴏ̣̂. ᴍᴏ̛́ɪ đᴀ̂ʏ, ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ đᴏᴀ̣ɴ ᴄʟɪᴘ ɢʜɪ ʟᴀ̣ɪ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ xᴀ́ᴄʜ xᴏ̂ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ᴛʜᴀ̉ɪ đᴏ̂̉ ᴠᴀ̀ᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʜᴀɪ ᴍᴇ̣ ᴄᴏɴ ɴʜᴀ̀ ʜᴀ̀ɴɢ xᴏ́ᴍ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴀ̂̃ɴ ɴᴏ̣̂.

ᴛʜᴇᴏ ɴʜᴜ̛ ᴛɪ̀ᴍ ʜɪᴇ̂̉ᴜ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙɪᴇ̂́ᴛ, sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛʀᴇ̂ɴ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴛᴀ̣ɪ ᴛʜᴏ̂ɴ ᴛɪ̣ɴʜ ᴛʜᴏ̣, xᴀ̃ sᴏ̛ɴ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴛᴀ̂ʏ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̂ʏ ʜᴏ̀ᴀ, ᴛɪ̉ɴʜ ᴘʜᴜ́ ʏᴇ̂ɴ.

ᴛʜᴇᴏ ᴅᴏ̃ɪ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴛʀᴏɴɢ đᴏᴀ̣ɴ ᴄʟɪᴘ ᴄʜᴏ ᴛʜᴀ̂́ʏ, ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ đᴏ̣̂ɪ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ᴍᴜ̃ ᴠᴀ̉ɪ xᴀ́ᴄʜ ᴛʜᴇᴏ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ xᴏ̂ ɴʜᴏ̉ ɴɢʜɪ ʟᴀ̀ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ᴛʜᴀ̉ɪ đᴏ̂̉ ʟᴇ̂ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴇᴍ ʙᴇ́ ᴛʀᴏɴɢ ʟᴜ́ᴄ ᴛʀᴏ̛̀ɪ ᴛᴏ̂́ɪ.

ᴀ̉ɴʜ 𝟸.

ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ xᴀ́ᴄʜ ᴛʜᴇᴏ xᴏ̂ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ᴛʜᴀ̉ɪ ʜᴀ̂́ᴛ ᴠᴀ̀ᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙᴇ́ ᴛʀᴀɪ 𝟸 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴠᴀ̀ ᴍᴇ̣ ɢᴀ̂ʏ ᴘʜᴀ̂̃ɴ ɴᴏ̣̂

ᴛʜᴀ̂́ʏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ᴄᴀ̂̀ᴍ xᴏ̂ đᴜ̛́ɴɢ đᴏ́, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ϙᴜᴀʏ ᴄʟɪᴘ ʜᴏ̉ɪ “ᴄʜɪ̣ đᴏ̂̉ ɢɪ̀, đᴏ̂̉ ᴘʜᴀ̂ɴ ᴀ̀?” ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ϙᴜᴀʏ ʟᴀ̣ɪ ʟᴏ̛́ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ɴᴏ́ɪ, “ᴘʜᴀ̂ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ đᴏ̂̉, đᴏ̂̉ đᴜ̉ ᴛʜᴜ̛́… đᴏ̂̉ ᴄʜᴏ ɴᴏ́ ʙɪᴇ̂́ᴛ”.

ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴠᴀ̣̂ʏ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ϙᴜᴀʏ ᴄʟɪᴘ ᴍᴏ̛́ɪ ᴘʜᴀ̀ɴ ɴᴀ̀ɴ, “Đᴜ̛́ᴀ ɴʜᴏ̉ ᴄᴏ́ ᴄʜᴜ́ᴛ xɪ́ᴜ ᴍᴀ̀ ᴄʜɪ̣ ʟᴀ̀ᴍ ᴠᴀ̣̂ʏ… ʀᴏ̂̀ɪ ʟᴏ̛́ɴ ɴᴏ́ ᴄᴏ̀ɴ ᴀ̆ɴ ᴄᴏ̀ɴ ʜᴏ̣ᴄ ɴᴜ̛̃ᴀ ᴍᴀ̀. ᴛʀᴏ̛̀ɪ ᴏ̛ɪ, ᴄʜɪ̣ ɴɢʜɪ̃ sᴀᴏ ᴛʜᴀ̆̀ɴɢ ɴʜᴏ̉ ᴄᴏ́ ᴄʜᴜ́ᴛ xɪ́ᴜ ᴍᴀ̀ ᴄʜɪ̣ đᴇᴍ ᴘʜᴀ̂ɴ đᴏ̂̉ ʟᴇ̂ɴ đᴀ̂̀ᴜ ɴᴏ́ ᴠᴀ̣̂ʏ ᴄʜɪ̣”. sᴀᴜ đᴏ́, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ đᴀɴɢ đɪ ʙᴏ̣̂ ᴛʀᴏ̛̉ ᴠᴇ̂̀ đᴀ̃ ϙᴜᴀʏ ʟᴀ̣ɪ ᴘʜᴀ̂ɴ ʙᴜᴀ, ʀᴏ̂̀ɪ ᴍᴀ̣̆ᴄ ᴋᴇ̣̂ ᴍᴏ̣ɪ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴍᴀ̀ ʙᴏ̉ đɪ.

ʟᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ʏ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ʙᴇ̂́ ᴛʜᴇᴏ ʙᴇ́ ᴛʀᴀɪ đᴜ̛́ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴀ̀ ᴛʜᴜ́ᴛ ᴛʜɪ́ᴛ ᴋʜᴏ́ᴄ. ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ᴏᴀ̀ ᴋʜᴏ́ᴄ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ᴠᴜ̛̀ᴀ ɴᴜ̛́ᴄ ɴᴏ̛̉, ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴅᴏ̂̃ ᴅᴀ̀ɴʜ, “ɴɪ́ɴ đɪ ᴄᴏɴ”. ᴠᴀ̀ᴏ ᴄʜᴏ̂̃ ᴄᴏ́ ᴀ́ɴʜ sᴀ́ɴɢ đɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛʜᴀ̂́ʏ, ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴠᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ʜᴀɪ ᴍᴇ̣ ᴄᴏɴ ʙᴇ́ ᴛʀᴀɪ đᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̂́ᴍ ʟᴇᴍ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ᴛʜᴀ̉ɪ ᴛʀᴏ̣̂ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴅᴀ̂̀ᴜ ʜᴏᴀ̉ ᴠᴜ̛̀ᴀ ʙɪ̣ ᴛᴀ̣ᴛ ʟᴇ̂ɴ.

ʜᴀɪ ᴍᴇ̣ ᴄᴏɴ ᴛᴜ̛̀ đᴀ̂̀ᴜ ᴛᴏ̛́ɪ ᴄᴏ̂̉ ᴠᴀ̀ ϙᴜᴀ̂̀ɴ ᴀ́ᴏ đᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̂́ᴍ ʟᴇᴍ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ᴛʜᴀ̉ɪ

ᴋʜɪ ϙᴜᴀʏ ᴛʀᴏ̛̉ ʀᴀ ᴄᴏ̂̉ɴɢ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ʙᴀɴ ɴᴀ̃ʏ đᴀ̃ ϙᴜᴀʏ ᴛʀᴏ̛̉ ʟᴀ̣ɪ, đᴜ̛́ɴɢ ʙᴇ̂ɴ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ʟᴏ̛́ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴄʜᴜ̛̉ɪ ʙᴏ̛́ɪ. ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴏ̂̀ɴɢ ᴛɪ̀ɴʜ ᴠᴏ̛́ɪ ʜᴀ̀ɴʜ đᴏ̣̂ɴɢ đᴏ̂̉ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ᴛʜᴀ̉ɪ ʟᴇ̂ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴀ́ᴜ ʙᴇ́, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴜ̛́ɴɢ ϙᴜᴀʏ ᴄʟɪᴘ ʙᴀ̂́ᴛ ʙɪ̀ɴʜ, “ʙᴀ̀ ʟᴀ̀ᴍ ɢɪ̀ ᴛʜɪ̀ ʙᴀ̀ ʟᴀ̀ᴍ ᴄʜᴜ̛́ ʟᴀ̣ɪ ᴍᴀɴɢ ᴘʜᴀ̂ɴ đᴏ̂̉ ʟᴇ̂ɴ đᴀ̂̀ᴜ ᴛʜᴀ̆̀ɴɢ ɴʜᴏ̉, ᴀ́ᴄ ϙᴜᴀ́ ʙᴀ̀ ᴏ̛ɪ. ɴᴏ́ ɴʜᴏ̉ ɴᴏ́ ʙɪᴇ̂́ᴛ ɢɪ̀ đᴀ̂ᴜ, ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ ᴍᴇ̣ ʟᴀ̀ᴍ ɴᴏ́ ʙɪᴇ̂́ᴛ ɢɪ̀ đᴀ̂ᴜ”.

sᴀᴜ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʜᴏ̂̀ɪ ʟᴏ̛́ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ɴᴏ́ɪ ϙᴜᴀ ɴᴏ́ɪ ʟᴀ̣ɪ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ᴠᴀ́ᴄ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ᴛʜᴀɴɢ đɪ ᴠᴇ̂̀ ᴠᴀ̀ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ᴍ.ᴀ̆́ɴɢ ɴʜɪᴇ̂́ᴄ ʙᴀ̆̀ɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄᴀ̂ᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʜᴀʏ.

ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ʙᴀ́ᴏ ᴅᴀ̂ɴ ᴛʀɪ́ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ᴄᴀ̆ɴ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴᴀ̀ʏ ʟᴀ̀ ᴅᴏ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴀ̂ʏ ʜᴀɪ ʙᴇ̂ɴ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴄᴏ́ ᴄʜᴏ ɴʜᴀᴜ ᴠᴀʏ ᴍᴜ̛ᴏ̛̣ɴ ᴛɪᴇ̂̀ɴ, ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴍᴇ̣ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜᴀ́ᴜ ᴛʀᴀɪ 𝟸 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ʜᴇ̂́ᴛ ᴋʜᴀ̉ ɴᴀ̆ɴɢ ᴄʜɪ ᴛʀᴀ̉. sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ đᴀ̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đᴜ̛ᴀ ʀᴀ ᴛᴏ̀ᴀ ᴀ́ɴ đᴇ̂̉ xᴜ̛̉ ʟʏ́, ᴄᴏ̛ ϙᴜᴀɴ ᴛʜɪ ʜᴀ̀ɴʜ ᴀ́ɴ đᴀɴɢ ɢɪᴀ̉ɪ ϙᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴛʜɪ̀ xᴀ̉ʏ ʀᴀ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛʀᴇ̂ɴ.

ᴏ̂ɴɢ ᴛʀɪ̣ɴʜ ʟᴀ̂ᴍ ʜᴀ̉ɪ, ᴄʜᴜ̉ ᴛɪ̣ᴄʜ ᴜʙɴᴅ xᴀ̃ sᴏ̛ɴ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴛᴀ̂ʏ, xᴀ́ᴄ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴄᴏ́ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛʀᴇ̂ɴ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴏ̛̉ đɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ. “ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ xᴀ̃ đᴀɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃, ɴɢᴀ̀ʏ ᴍᴀɪ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ sᴇ̃ ᴄᴏ́ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴀ́ᴏ ᴄᴜ̣ ᴛʜᴇ̂̉” – ᴏ̂ɴɢ ʜᴀ̉ɪ ɴᴏ́ɪ.

ᴏ̂ɴɢ ᴍᴀɪ ɴᴇ, ᴘʜᴏ́ ᴄʜᴜ̉ ᴛɪ̣ᴄʜ ᴜʙɴᴅ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̂ʏ ʜᴏ̀ᴀ ᴛʀᴀᴏ đᴏ̂̉ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴘᴠ ʙᴀ́ᴏ ᴅᴀ̂ɴ ᴛʀɪ́ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, “Đɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴠᴜ̛̀ᴀ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴀ́ᴏ sᴏ̛ ʙᴏ̣̂ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴠᴀ̀ ᴛᴏ̂ɪ đᴀ̃ ᴄʜɪ̉ đᴀ̣ᴏ ᴜʙɴᴅ xᴀ̃ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜᴏ́ɴɢ ɴᴀ̆́ᴍ ʟᴀ̣ɪ ᴛᴏᴀ̀ɴ ʙᴏ̣̂, đᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴄᴀ́ᴄ ɴɢᴀ̀ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ xᴀ̃ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ɴɢᴀ̆ɴ ᴄʜᴀ̣̆ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴇ̂̉ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴠᴏ̂ ᴠᴀ̆ɴ ʜᴏ́ᴀ ɴʜᴜ̛ ᴛʜᴇ̂́ xᴀ̉ʏ ʀᴀ. ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ sᴇ̃ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠᴀ̀ xᴜ̛̉ ʟʏ́ ᴛʜᴇᴏ ϙᴜʏ đɪ̣ɴʜ”.

Đᴇ̂́ɴ ɴɢᴀ̀ʏ 𝟸𝟷/𝟺 xᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ đᴏᴀ̣ɴ ᴄʟɪᴘ ᴠᴇ̂̀ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴᴀ̀ʏ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ. ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙᴀ̀ʏ ᴛᴏ̉ sᴜ̛̣ ᴘʜᴀ̂̃ɴ ɴᴏ̣̂ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟᴏ̛́ɴ xᴀ̂ᴍ ʜᴀ̣ɪ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴛʜᴇ̂̉ ᴠᴀ̀ ʟᴀ̀ᴍ ɴʜ.ᴜ̣ᴄ ᴛʀᴇ̉ ᴇᴍ.

ᴄᴏ̀ɴ ʙᴀ̀ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴛʜɪ̣ ᴍɪɴʜ ʜɪᴇ̂̀ɴ, ᴘʜᴏ́ ɢɪᴀ́ᴍ đᴏ̂́ᴄ sᴏ̛̉ ʟĐ-ᴛʙ-xʜ ᴛɪ̉ɴʜ ᴘʜᴜ́ ʏᴇ̂ɴ, ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴛʀᴇ̂ɴ ʙᴀ́ᴏ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ʀᴀ̆̀ɴɢ, sᴏ̛̉ đᴀ̃ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴠᴀ̀ đᴀɴɢ xᴀ́ᴄ ᴍɪɴʜ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ. ᴛᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴍᴀ̆́ᴛ ᴍᴏ̛́ɪ ᴄʜɪ̉ ᴄᴏ́ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ (ᴛᴜ̛̀ ᴄʟɪᴘ đᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̉ɪ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ) ɴᴇ̂ɴ sᴀ́ɴɢ ᴍᴀɪ 𝟸𝟸/𝟺, ʟᴀ̃ɴʜ đᴀ̣ᴏ sᴏ̛̉ ʟĐ-ᴛʙ-xʜ ᴛɪ̉ɴʜ ᴘʜᴜ́ ʏᴇ̂ɴ sᴇ̃ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ᴛɪᴇ̂́ᴘ đᴇ̂́ɴ ɴᴏ̛ɪ xᴀ̉ʏ ʀᴀ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ đᴇ̂̉ ɴᴀ̆́ᴍ ʙᴀ̆́ᴛ ʟᴀ̣ɪ ᴛᴏᴀ̀ɴ ʙᴏ̣̂. ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏ̛ ϙᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴄʜɪ́ɴʜ ϙᴜʏᴇ̂̀ɴ đɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ sᴇ̃ ᴘʜᴏ̂́ɪ ʜᴏ̛̣ᴘ, xᴜ̛̉ ʟʏ́ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛʜᴇᴏ đᴜ́ɴɢ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴛᴜ̛̣ ᴄᴜ̉ᴀ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ.

Nguồn: https://vnews.gov.vn/phan-no-do-chat-thai-len-nguoi-chau-be-2-tuoi-de-doi-no-20210421194917208.htm




BÌNH LUẬN (đã có: bình luận):


Trả lời