ᴘʜᴀ̂̃ɴ ɴᴏ̣̂: ɢᴀ̃ đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ 𝟹𝟾 ʜ.ɪᴇ̂́ᴘ ᴅᴀ̂ᴍ ʙᴇ́ ɢᴀ́ɪ 𝟸 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴏ̛̉ ʙɪ̀ɴʜ ᴛʜᴜᴀ̣̂ɴ

Theo tin báo Pháp luật Việt Nam ɴɢᴀ̀ʏ 𝟸𝟶/𝟺/𝟸𝟶𝟸𝟷, ᴄᴏ̛ ϙᴜᴀɴ ᴄsĐᴛ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ ʙɪ̀ɴʜ ᴛʜᴜᴀ̣̂ɴ đᴀ̃ ʀᴀ ϙᴜʏᴇ̂́ᴛ đɪ̣ɴʜ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ, ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ ʙɪ̣ ᴄᴀɴ, ʀᴀ ʟᴇ̣̂ɴʜ ʙᴀ̆́ᴛ ᴛᴀ̣ᴍ ɢɪᴀᴍ ʙɪ̣ ᴄᴀɴ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ϙᴜᴏ̂́ᴄ ʟᴀ̂ᴍ (𝟹𝟾 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ᴛʀᴜ́ ᴏ̛̉ ᴛʜɪ̣ ᴛʀᴀ̂́ɴ ʟɪᴇ̂ɴ ʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ, ᴛᴜʏ ᴘʜᴏɴɢ) ᴠᴇ̂̀ ᴛᴏ̣̂ɪ “ʜ.ɪᴇ̂́ᴘ ᴅᴀ̂ᴍ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ 𝟷𝟼 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ”.

ᴛʜᴇᴏ ᴛʀɪ̀ɴʜ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜɪ̣ ʜ – ᴍᴇ̣ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ, ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ʟᴀ̀ ᴄʜᴀ́ᴜ ᴠ, (sɪɴʜ ᴛʜᴀ́ɴɢ 𝟸-𝟸𝟶𝟷𝟿). ᴅᴏ ᴘʜᴀ̉ɪ đɪ ʟᴀ̀ᴍ ɴᴇ̂ɴ ᴄʜɪ̣ ʜ ɢᴜ̛̉ɪ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ ᴄʜᴏ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ʟᴀ̂ᴍ ᴛʀᴏ̂ɴɢ ɢɪᴜ́ᴘ.

ʀᴀ̣ɴɢ sᴀ́ɴɢ 𝟷𝟽/𝟺, sᴀᴜ ᴋʜɪ ʟᴀ̀ᴍ đᴇ̂ᴍ ᴠᴇ̂̀, ᴄʜɪ̣ ʜ đᴇ̂́ɴ ɴʜᴀ̀ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ʟᴀ̂ᴍ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴅᴀ́ᴍ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛʜᴀ̆ᴍ ᴄᴏɴ ᴠɪ̀ sᴏ̛̣ ᴍᴀ̂́ᴛ ɢɪᴀ̂́ᴄ ɴɢᴜ̉ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ. ᴋʜɪ ᴄʜɪ̣ đᴀɴɢ ɴɢᴀ̉ ʟᴜ̛ɴɢ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ʜᴇ̀ ᴛʜɪ̀ ɴɢʜᴇ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴋʜᴏ́ᴄ ᴛʜᴇ́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ, ᴄʜɪ̣ đᴀ̃ đᴀ̣ᴘ ᴄᴜ̛̉ᴀ xᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ ᴠᴀ̀ đᴏ̂̉ ɢᴜ̣ᴄ ᴋʜɪ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ đᴀɴɢ ʙɪ̣ ᴋᴇ̉ đᴏ̂̀ɪ ʙᴀ̣ɪ xᴀ̂ᴍ ʜ.ᴀ̣ɪ.

Đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ϙᴜᴏ̂́ᴄ ʟᴀ̂ᴍ

sᴀᴜ ᴋʜɪ ʙɪ̣ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ, ʟᴀ̂ᴍ đᴀ̃ ʙᴏ̉ ᴄʜᴀ̣ʏ. Đᴇ̂́ɴ ᴛᴏ̂́ɪ 𝟷𝟾/𝟺, ᴄᴀ́ᴄ ᴛʀɪɴʜ sᴀ́ᴛ ʙᴀ̆́ᴛ ɢɪᴜ̛̃ ʟᴀ̂ᴍ ᴛᴀ̣ɪ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʙɪ̀ɴʜ ᴛʀɪ̣ Đᴏ̂ɴɢ ᴀ, ϙᴜᴀ̣̂ɴ ʙɪ̀ɴʜ ᴛᴀ̂ɴ, ᴛᴘʜᴄᴍ. ᴛʜᴏ̛̀ɪ đɪᴇ̂̉ᴍ ʙɪ̣ ʙᴀ̆́ᴛ, ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʟᴀ̂ᴍ ᴠɪᴇ̂́ᴛ sᴀ̆̃ɴ ᴛʜᴜ̛ ᴛᴜʏᴇ̣̂ᴛ ᴍᴇ̣̂ɴʜ ᴠᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ᴛʜᴜᴏ̂́ᴄ ɴɢᴜ̉.

ᴛʜᴇᴏ ᴄᴏ̛ ϙᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ, ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ϙᴜᴏ̂́ᴄ ʟᴀ̂ᴍ ʟᴀ̀ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴄᴏ́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴀ́ɴ ᴠᴇ̂̀ ᴛᴏ̣̂ɪ ʜ.ɪᴇ̂́ᴘ ᴅᴀ̂ᴍ ᴠᴀ̀ᴏ ɴᴀ̆ᴍ 𝟸𝟶𝟷𝟹. ɴᴀ̆ᴍ 𝟸𝟶𝟷𝟺, ʟᴀ̂ᴍ ᴄʜᴀ̂́ᴘ ʜᴀ̀ɴʜ xᴏɴɢ ʙᴀ̉ɴ ᴀ́ɴ.

ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʙᴇ́ ɢᴀ́ɪ 𝟻 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴏ̛̉ ʙᴀ̀ ʀɪ̣ᴀ – ᴠᴜ̃ɴɢ ᴛᴀ̀ᴜ ʙɪ̣ ʜ.ɪᴇ̂́ᴘ ᴅᴀ̂ᴍ, sᴀ́ᴛ ʜᴀ̣ɪ ᴅᴀ̃ ᴍᴀɴ đᴀ̃ ɢᴀ̂ʏ xᴏ̂ɴ xᴀᴏ ᴅᴜ̛ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ ᴠᴜ̛̀ᴀ ϙᴜᴀ. ᴛᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴋʜɪ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄʜᴜ̛ᴀ ʜᴇ̂́ᴛ ʙᴀ̀ɴɢ ʜᴏᴀ̀ɴɢ ᴛʜɪ̀ 𝟷 ᴠᴜ̣ ʜ.ɪᴇ̂́ᴘ ᴅᴀ̂ᴍ ɢᴀ̂ʏ ᴘʜᴀ̂̃ɴ ɴᴏ̣̂ ᴅᴜ̛ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ xᴀ̉ʏ ʀᴀ, ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʙᴇ́ ɢᴀ́ɪ ᴄʜɪ̉ ᴍᴏ̛́ɪ 𝟸 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ.

ᴛʜᴇᴏ đᴏ́, ɴɢᴀ̀ʏ 𝟷𝟿/𝟺, ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴛᴜʏ ᴘʜᴏɴɢ (ᴛɪ̉ɴʜ ʙɪ̀ɴʜ ᴛʜᴜᴀ̣̂ɴ) ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ đᴀ̃ ʙᴀ̆́ᴛ ɢɪᴜ̛̃ ᴋʜᴀ̂̉ɴ ᴄᴀ̂́ᴘ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ϙᴜᴏ̂́ᴄ ʟᴀ̂ᴍ (𝟹𝟾 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ᴛʀᴜ́ ᴋʜᴜ ᴘʜᴏ̂́ 𝟸, ᴛʜɪ̣ ᴛʀᴀ̂́ɴ ʟɪᴇ̂ɴ ʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴛᴜʏ ᴘʜᴏɴɢ) đᴇ̂̉ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴠᴇ̂̀ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ “ʜ.ɪᴇ̂́ᴘ ᴅᴀ̂ᴍ ᴛʀᴇ̉ ᴇᴍ”.

Đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ϙᴜᴏ̂́ᴄ ʟᴀ̂ᴍ ᴋʜɪ ʙɪ̣ ʙᴀ̆́ᴛ ᴛᴀ̣ɪ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ.

ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́, ɴɢᴀ̀ʏ 𝟷𝟽/𝟺, ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴛᴜʏ ᴘʜᴏɴɢ (ᴛɪ̉ɴʜ ʙɪ̀ɴʜ ᴛʜᴜᴀ̣̂ɴ) ɴʜᴀ̣̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʀɪ̀ɴʜ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜɪ̣ ᴛ.ᴛ.ʜ. (ᴛʀᴜ́ ᴛʜɪ̣ ᴛʀᴀ̂́ɴ ʟɪᴇ̂ɴ ʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ) ᴠᴇ̂̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ ᴄʜɪ̣ ʟᴀ̀ ᴄʜᴀ́ᴜ ᴠ.. ( 𝟸 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ) ʙɪ̣ xᴀ̂ᴍ ʜ.ᴀ̣ɪ ʙᴏ̛̉ɪ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ϙᴜᴏ̂́ᴄ ʟᴀ̂ᴍ, (𝟹𝟾 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ᴛʀᴜ́ ᴋʜᴜ ᴘʜᴏ̂́ 𝟸, ᴛʜɪ̣ ᴛʀᴀ̂́ɴ ʟɪᴇ̂ɴ ʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴛᴜʏ ᴘʜᴏɴɢ).

ᴛʀᴏɴɢ đᴏ̛ɴ ᴛʀɪ̀ɴʜ ʙᴀ́ᴏ ᴄʜɪ̣ ʜ. ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ɴɢᴀ̀ʏ 𝟷𝟽/𝟺 ᴄʜɪ̣ ᴄᴏ́ ɢᴜ̛̉ɪ ʙᴇ́ ᴠ. (𝟸 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ) ᴛᴀ̣ɪ ɴʜᴀ̀ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ϙᴜᴏ̂́ᴄ ʟᴀ̂ᴍ. ᴠᴀ̀ᴏ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 5h30 ɴɢᴀ̀ʏ 𝟷𝟽/𝟺, ᴋʜɪ ᴄʜɪ̣ ʜ. đɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴄᴀ đᴇ̂ᴍ ᴠᴇ̂̀ ᴠᴀ̀ đᴇ̂́ɴ đᴏ́ɴ ᴄᴏɴ ᴛᴀ̣ɪ ɴʜᴀ̀ ʟᴀ̂ᴍ ᴛʜɪ̀ ɴɢʜᴇ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴋʜᴏ́ᴄ ᴛʜᴇ́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ ɴᴇ̂ɴ đᴀ̃ đᴀ̣ᴘ ᴄᴜ̛̉ᴀ xᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ ᴠᴀ̀ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʙᴇ́ ᴠ. đᴀɴɢ ʙɪ̣ ʟᴀ̂ᴍ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴛʜᴜ́ ᴛɪ́ɴʜ.

ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ ᴛɪɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ʙᴀ́ᴏ ʙɪ̀ɴʜ ᴛʜᴜᴀ̣̂ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴇ̂ᴍ, sᴀᴜ ᴋʜɪ ʙɪ̣ ᴄʜɪ̣ ʜ. ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ, ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ʟᴀ̂ᴍ đᴀ̃ đᴜ̛ᴀ ᴄʜᴏ ᴄʜɪ̣ ʜ. 𝟷 ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ᴛɪᴇ̂̀ɴ đᴇ̂̉ đᴜ̛ᴀ ʙᴇ́ ᴠ. đɪ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ. ᴛᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ sᴀᴜ đᴏ́ 𝟸 ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ʟᴀ̂ᴍ đᴀ̃ ʙᴏ̉ ᴛʀᴏ̂́ɴ, ᴄʜɪ̣ ʜ. đᴀ̃ đᴇ̂́ɴ ᴄᴏ̛ ϙᴜᴀɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛʀɪ̀ɴʜ ʙᴀ́ᴏ. Đᴇ̂́ɴ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ 𝟷𝟾/𝟺, ᴠᴏ̛̣ ʟᴀ̂ᴍ đᴇ̂́ɴ ᴄᴏ̛ ϙᴜᴀɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴅɪᴇ̣̂ɴ. ᴄᴏ̀ɴ ʟᴀ̂ᴍ đᴀ̃ ʙᴏ̉ ᴛʀᴏ̂́ɴ ᴋʜᴏ̉ɪ đɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ. Đᴇ̂́ɴ 𝟸𝟸 ɢɪᴏ̛̀ ɴɢᴀ̀ʏ 𝟷𝟾/𝟺, ᴛᴏ̂̉ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴛᴜʏ ᴘʜᴏɴɢ ᴠᴀ̀ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴄᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ ʜɪ̀ɴʜ sᴜ̛̣, ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ đᴀ̃ ᴛʀᴜʏ ʙᴀ̆́ᴛ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴄᴏ̂ɴɢ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ϙᴜᴏ̂́ᴄ ʟᴀ̂ᴍ ᴋʜɪ ʏ đᴀɴɢ ʟᴀ̂̉ɴ ᴛʀᴏ̂́ɴ ᴛᴀ̣ɪ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʙɪ̀ɴʜ ᴛʀɪ̣ Đᴏ̂ɴɢ ᴀ, ϙᴜᴀ̣̂ɴ ʙɪ̀ɴʜ ᴛᴀ̂ɴ, ᴛᴘ. ʜᴏ̂̀ ᴄʜɪ́ ᴍɪɴʜ.

ᴀɴʜ Đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ʟᴀ̂ᴍ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴏ̛ ϙᴜᴀɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ.

ᴛᴀ̣ɪ ᴄᴏ̛ ϙᴜᴀɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ, ʟᴀ̂ᴍ ᴋʜᴀɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ʜ.ɪᴇ̂́ᴘ ᴅᴀ̂ᴍ ᴄʜᴀ́ᴜ ʙᴇ́ ᴠ.. Đᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ̀ɴ ᴋʜᴀɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴠᴀ̀ᴏ ᴋʜᴜʏᴀ ɴɢᴀ̀ʏ 𝟷𝟾/𝟺 sᴇ̃ ʀᴏ̛̀ɪ ᴛᴘ. ʜᴏ̂̀ ᴄʜɪ́ ᴍɪɴʜ ʙᴏ̉ ᴛʀᴏ̂́ɴ sᴀɴɢ ᴄᴀᴍᴘᴜᴄʜɪᴀ, ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴇ̂ᴍ. ϙᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ, ᴄᴏ̛ ϙᴜᴀɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴄᴏ̀ɴ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴀ́ ᴛʜᴜ̛ ᴛᴜʏᴇ̣̂ᴛ ᴍᴇ̣̂ɴʜ ᴠᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ᴛʜᴜᴏ̂́ᴄ ɴɢᴜ̉ ᴛʀᴇ̂ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟᴀ̂ᴍ.

Đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ʟᴀ̂ᴍ ᴄᴜ̃ɴɢ đᴀ̃ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴄᴏ́ 𝟷 ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴀ́ɴ ᴠᴇ̂̀ ᴛᴏ̣̂ɪ ʜ.ɪᴇ̂́ᴘ ᴅᴀ̂ᴍ ᴠᴀ̀ᴏ ɴᴀ̆ᴍ 𝟸𝟶𝟷𝟹.

ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴛʀᴇ̂ɴ, ɴɢᴀ̀ʏ 𝟸𝟶/𝟺, ᴄᴏ̛ ϙᴜᴀɴ ᴄᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ ʙɪ̀ɴʜ ᴛʜᴜᴀ̣̂ɴ đᴀ̃ ʀᴀ ϙᴜʏᴇ̂́ᴛ đɪ̣ɴʜ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ, ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ ʙɪ̣ ᴄᴀɴ, ʀᴀ ʟᴇ̣̂ɴʜ ʙᴀ̆́ᴛ ᴛᴀ̣ᴍ ɢɪᴀᴍ ʙɪ̣ ᴄᴀɴ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ϙᴜᴏ̂́ᴄ ʟᴀ̂ᴍ ᴠᴇ̂̀ ᴛᴏ̣̂ɪ ʜ.ɪᴇ̂́ᴘ ᴅᴀ̂ᴍ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ 𝟷𝟼 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ʙᴀ́ᴏ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ᴛᴘʜᴄᴍ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ.

ᴠᴇ̂̀ ᴘʜɪ́ᴀ ʙᴇ́ ᴠ., ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ ᴛɪɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴠᴏᴠ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ʙᴇ́ ʙɪ̣ xᴀ̂ᴍ ʜ.ᴀ̣ɪ ᴛᴏ̂̉ɴ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʀᴀ̂́ᴛ ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ ᴛʀᴏ̣ɴɢ.

ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴛᴜʏ ᴘʜᴏɴɢ đᴀɴɢ ᴘʜᴏ̂́ɪ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ ʙɪ̀ɴʜ ᴛʜᴜᴀ̣̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ đᴀ̂́ᴜ ᴛʀᴀɴʜ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃, xᴜ̛̉ ʟʏ́ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛʜᴇᴏ ϙᴜʏ đɪ̣ɴʜ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ.

Nguồn:
– https://afamily.vn/vu-ga-dan-ong-xam-hai-be-gai-2-tuoi-o-binh-thuan-tung-co-tien-an-hiep-dam-len-ke-hoach-bo-tron-sang-campuchia-20210420154034062.chn
– https://m.baophapluat.vn/tin-nong/ron-nguoi-be-gai-2-tuoi-bi-ga-dan-ong-38-hiep-dam-585137.html
BÌNH LUẬN (đã có: bình luận):


Trả lời