sᴏ̛ɴ ʟᴀ: ᴄᴏɴ ʀᴇ̂̉ ɴᴏ̂̉ s.ᴜ́ɴɢ ʙᴀ̆́ɴ ᴄʜ.ᴇ̂́ᴛ ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣ ᴠᴏ̛̣ ʀᴏ̂̀ɪ ᴛ.ᴜ̛̣ sᴀ́ᴛ

ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴏ̛̉ sᴏ̛ɴ ʟᴀ ɴᴏ̂̉ s.ᴜ́ɴɢ ʙᴀ̆́ɴ ᴄʜ.ᴇ̂́ᴛ ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣ ᴠᴏ̛̣ ʀᴏ̂̀ɪ ᴛ.ᴜ̛̣ sᴀ́ᴛ. ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ đᴀɴɢ ᴘʜᴏɴɢ ᴛᴏ̉ᴀ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ.

ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ 𝟸𝟾/𝟺/𝟸𝟶𝟸𝟷, ᴛʀᴀᴏ đᴏ̂̉ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴛʀᴇ̉ ᴏɴʟɪɴᴇ, ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴀ̃ɴʜ đᴀ̣ᴏ ᴜʙɴᴅ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ʏᴇ̂ɴ ᴄʜᴀ̂ᴜ (sᴏ̛ɴ ʟᴀ) ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴛʀᴇ̂ɴ đɪ̣ᴀ ʙᴀ̀ɴ ᴠᴜ̛̀ᴀ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴠᴜ̣ ɴᴏ̂̉ s.ᴜ́ɴɢ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ 𝟹 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛ.ᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ.

ɴɢᴏ̂ɪ ɴʜᴀ̀ ɴᴏ̛ɪ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ – ᴀ̉ɴʜ: ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴄᴜɴɢ ᴄᴀ̂́ᴘ

ᴛʜᴇᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ʙᴀɴ đᴀ̂̀ᴜ, ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 𝟷𝟹ʜ𝟹𝟶 ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ ᴛᴀ̣ɪ đɪ̣ᴀ ʙᴀ̀ɴ xᴀ̃ ʟᴏ́ɴɢ ᴘʜɪᴇ̂ɴɢ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ʏᴇ̂ɴ ᴄʜᴀ̂ᴜ.

ᴛʜᴏ̛̀ɪ đɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴇ̂ɴ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ đᴀ̃ ᴅᴜ̀ɴɢ s.ᴜ́ɴɢ ʙᴀ̆́ɴ 𝟸 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛ.ᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ, sᴀᴜ đᴏ́ ɴᴏ̂̉ s.ᴜ́ɴɢ ᴛ.ᴜ̛̣ sᴀ́ᴛ.

ᴛʜᴇᴏ xᴀ́ᴄ ᴍɪɴʜ ʙᴀɴ đᴀ̂̀ᴜ, ɴɢʜɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ɴᴏ̂̉ s.ᴜ́ɴɢ ʟᴀ̀ ᴄᴏɴ ʀᴇ̂̉, 𝟸 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙɪ̣ ʙ.ᴀ̆́ɴ ᴄʜ.ᴇ̂́ᴛ ʟᴀ̀ ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣ ᴠᴏ̛̣ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢʜɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ.

ɴʜᴀ̣̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ, ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏ̛ ϙᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ đᴀ̃ ᴋʜᴀ̂̉ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄᴏ́ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴛᴀ̣ɪ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ.

“ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴏ̛ ϙᴜᴀɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ đᴀɴɢ ᴘʜᴏɴɢ ᴛᴏ̉ᴀ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, ᴋʜᴀ́ᴍ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴛ.ᴜ̛̉ ᴛʜɪ đᴇ̂̉ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ”, ᴠɪ̣ ʟᴀ̃ɴʜ đᴀ̣ᴏ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ɴᴏ́ɪ.

Theo: https://tuoitre.vn/con-re-no-sung-ban-chet-bo-me-vo-roi-tu-sat-20210428181519356.htm
BÌNH LUẬN (đã có: bình luận):


Trả lời