ᴛᴀ̂ʏ ɴɪɴʜ: ᴄᴏɴ s.ᴀ́ᴛ ʜ.ᴀ̣ɪ ᴄʜᴀ ʀᴏ̂̀ɪ ᴄʜᴏ̂ɴ x.ᴀ́ᴄ ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ ɴᴇ̂̀ɴ ɴʜᴀ̀

sᴀɴɢ ᴛʜᴜ̛̀ᴀ ɴʜᴀ̣̂ɴ sᴀᴜ ᴋʜɪ ɢɪ.ᴇ̂́ᴛ ᴄʜᴀ, ᴀɴʜ ᴛᴀ ᴘʜᴀ̂ɴ x.ᴀ́ᴄ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ʀᴏ̂̀ɪ ᴄʜᴏ̂ɴ ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ sᴀ̀ɴ ɴʜᴀ̀ ᴠᴀ̀ ʜᴀ̂̀ᴍ ᴄᴀ̂̀ᴜ.

ɴɢᴀ̀ʏ 13/5/2021, ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ ᴛᴀ̂ʏ ɴɪɴʜ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ đᴀ̃ ʙᴀ̆́ᴛ ɢɪᴜ̛̃ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴛʜᴀɴʜ sᴀɴɢ (𝟸𝟾 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ɴɢᴜ̣ ᴛʜɪ̣ xᴀ̃ ʜᴏ̀ᴀ ᴛʜᴀ̀ɴʜ) đᴇ̂̉ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴠᴇ̂̀ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ɢɪ.ᴇ̂́ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ.

ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ ʟᴀ̀ ᴏ̂ɴɢ ᴘ.ᴠ.ʟ. (𝟻𝟽 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ᴄʜᴀ ᴄᴜ̉ᴀ sᴀɴɢ).

ɢᴀ̂̀ɴ 𝟹 ᴛᴜᴀ̂̀ɴ ɴᴀʏ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ sᴏ̂́ɴɢ ᴛᴀ̣ɪ xᴀ̃ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛᴀ̂ʏ, ᴛʜɪ̣ xᴀ̃ ʜᴏ̀ᴀ ᴛʜᴀ̀ɴʜ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴏ̂ɴɢ ʟ. ʀᴀ ᴋʜᴏ̉ɪ ɴʜᴀ̀ đɪ ʟᴀ̀ᴍ. ᴠᴀ̀ɪ ɴɢᴀ̀ʏ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ, ʜᴀ̀ɴɢ xᴏ́ᴍ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ɴʜᴀ̀ ᴏ̂ɴɢ ʟ.

ᴄᴏ́ ᴍᴜ̀ɪ ʜᴏ̂ɪ. ᴋʜɪ ʜᴏ̣ đᴇ̂́ɴ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ, sᴀɴɢ đᴀ̃ ɴɢᴀ̆ɴ ᴄᴀ̉ɴ. ɴɢʜɪ ɴɢᴏ̛̀ ᴄᴏ́ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ʙᴀ̂́ᴛ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, ʜᴀ̀ɴɢ xᴏ́ᴍ đᴀ̃ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ. Đᴇ̂́ɴ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ, ᴄᴏ̛ ϙᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ đᴀ̃ ᴛɪ̀ᴍ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴛʜɪ ᴛʜᴇ̂̉ ᴏ̂ɴɢ ʟ.

ᴄᴀ̆ɴ ɴʜᴀ̀ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ. ᴀ̉ɴʜ: ᴄᴛᴠ.

ϙᴜᴀ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ, ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ x.ᴀ́ᴄ đɪ̣ɴʜ sᴀɴɢ đᴀ̃ ɢɪ.ᴇ̂́ᴛ ᴄʜᴀ ᴋʜɪ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ đɪ ᴜᴏ̂́ɴɢ ʀ.ᴜ̛ᴏ̛̣ᴜ ᴠᴇ̂̀. ᴛʜᴏ̛̀ɪ đɪᴇ̂̉ᴍ ɢᴀ̂ʏ ʀᴀ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ, ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴏ́ ʙɪᴇ̂̉ᴜ ʜɪᴇ̣̂ɴ ɴɢ.ᴀ́ᴏ đᴀ́.

sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴅᴜ̀ɴɢ ʀᴜ̛̣ᴀ ᴄʜ.ᴇ́ᴍ ᴏ̂ɴɢ ʟ. ᴛ.ᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ, sᴀɴɢ ᴘʜᴀ̂ɴ x.ᴀ́ᴄ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ʀᴏ̂̀ɪ ᴄʜᴏ̂ɴ ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ sᴀ̀ɴ ɴʜᴀ̀ ᴠᴀ̀ ʜᴀ̂̀ᴍ ᴄᴀ̂̀ᴜ.

ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ đɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴏ̛̀ɪ đɪᴇ̂̉ᴍ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ xᴀ̉ʏ ʀᴀ, sᴀɴɢ xɪɴ ʜᴀ̀ɴɢ xᴏ́ᴍ ɢᴀ̣ᴄʜ ᴠᴜ̣ɴ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ́ᴛ. ᴀɴʜ ᴛᴀ ɴᴏ́ɪ ɴᴇ̂̀ɴ ɴʜᴀ̀ ʙɪ̣ ʜᴜ̛ ʜᴏ̉ɴɢ ᴄᴀ̂̀ɴ sᴜ̛̉ᴀ ᴄʜᴜ̛̃ᴀ.

Nguồn: https://zingnews.vn/con-sat-hai-cha-roi-chon-xac-duoi-nen-nha-post1215215.html
BÌNH LUẬN (đã có: bình luận):


Trả lời