Tʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ 21 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴄᴏ́ GPLX ʟᴀ́ɪ ᴏ̂ ᴛᴏ̂ ᴛᴏ̂ɴɢ ᴄʜ.ᴇ̂́ᴛ ɴᴜ̛̃ sɪɴʜ 15 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ʀᴏ̂̀ɪ ᴛᴀ̆ɴɢ ɢᴀ ʙᴏ̉ ᴄʜᴀ̣ʏ

Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Đᴜ̛́ᴄ Tᴏᴀ̀ɴ (21 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ) ʟᴀ́ɪ xᴇ ᴛ.ᴏ̂ɴɢ ᴄ.ʜᴇ̂́ᴛ ɴᴜ̛̃ sɪɴʜ 15 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴛɪ̀ɴʜ ᴛʀᴀ̣ɴɢ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ɴ.ᴏ̂̀ɴɢ đᴏ̣̂ ᴄ.ᴏ̂̀ɴ ᴠᴀ̀ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴄᴏ́ ʙᴀ̆̀ɴɢ ʟᴀ́ɪ.

Sᴀ́ɴɢ 5/5, ᴛʀᴀ̉ ʟᴏ̛̀ɪ PV VTC Nᴇᴡs, đᴀ̣ɪ ᴅɪᴇ̣̂ɴ Bᴀɴ Aɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ ɢɪᴀᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪ̉ɴʜ Hᴀ̉ɪ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ᴛᴀ̀ɪ xᴇ̂́ ᴏ̂ ᴛᴏ̂ ᴛ.ᴏ̂ɴɢ ᴄ.ʜᴇ̂́ᴛ ɴᴜ̛̃ sɪɴʜ ᴛʀᴏɴɢ đᴇ̂ᴍ ʀᴏ̂̀ɪ ʙᴏ̉ ᴄʜᴀ̣ʏ ʟᴀ̀ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Đᴜ̛́ᴄ Tᴏᴀ̀ɴ, 21 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ᴛʀᴜ́ ᴛᴀ̣ɪ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Qᴜᴀɴɢ Tʀᴜɴɢ, TP Hᴀ̉ɪ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ. Tʜᴏ̛̀ɪ đɪᴇ̂̉ᴍ ɢᴀ̂ʏ ᴛᴀɪ ɴ.ᴀ̣ɴ, ɴᴀᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ɴᴀ̀ʏ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ɴ.ᴏ̂̀ɴɢ đᴏ̣̂ ᴄ.ᴏ̂̀ɴ ᴏ̛̉ ᴍᴜ̛́ᴄ 0,815 ᴍɢ/ʟ ᴋʜɪ́ ᴛʜᴏ̛̉ ᴠᴀ̀ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴄᴏ́ ʙᴀ̆̀ɴɢ ʟᴀ́ɪ xᴇ.

Lᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ CSGT đᴀ̃ đᴜ̛ᴀ Tᴏᴀ̀ɴ ᴠᴀ̀ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ xᴇ ɢᴀ̂ʏ ᴛᴀɪ ɴ.ᴀ̣ɴ ᴠᴇ̂̀ ᴛʀᴜ̣ sᴏ̛̉ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ TP Hᴀ̉ɪ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ.

Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Đᴜ̛́ᴄ Tᴏᴀ̀ɴ – ᴛᴀ̀ɪ xᴇ̂́ ʟᴀ́ɪ ᴏ̂ ᴛᴏ̂ ᴛᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ɴᴜ̛̃ sɪɴʜ 15 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ʀᴏ̂̀ɪ ᴛᴀ̆ɴɢ ɢᴀ ʙᴏ̉ ᴄʜᴀ̣ʏ.

Lᴜ́ᴄ 22h ɴɢᴀ̀ʏ 4/5, Tᴏᴀ̀ɴ đᴀɴɢ ʟᴀ́ɪ xᴇ ᴏ̂ ᴛᴏ̂ BKS 34D–011.16 đɪ ᴛʀᴇ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Tᴜᴇ̣̂ Tɪ̃ɴʜ (ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Bɪ̀ɴʜ Hᴀ̀ɴ, TP Hᴀ̉ɪ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ) ᴛʜɪ̀ ᴠᴀ ᴄʜᴀ̣ᴍ ᴠᴏ̛́ɪ xᴇ ᴏ̂ ᴛᴏ̂ BKS 37A – 832.54 đᴀɴɢ đᴏ̂̃ sᴀ́ᴛ ʟᴇ̂̀ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛʜᴇᴏ ʜᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ.

Sᴀᴜ đᴏ́, xᴇ ᴏ̂ ᴛᴏ̂ ᴅᴏ Tᴏᴀ̀ɴ ᴄᴀ̂́ᴍ ʟᴀ́ɪ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ᴛᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ xᴇ ᴍᴀ́ʏ đɪᴇ̣̂ɴ BKS 34MĐ1 – 005.48 ᴅᴏ ᴇᴍ T.H.P.A (SN 2006, ᴛʀᴜ́ ᴛᴀ̣ɪ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Tʀᴀ̃ɪ, TP Hᴀ̉ɪ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ) ᴄᴀ̂̀ᴍ ʟᴀ́ɪ, ᴄʜᴏ̛̉ ᴛʜᴇᴏ ᴇᴍ P.B.N.A (SN 2003, ᴛʀᴜ́ ᴛᴀ̣ɪ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Lᴇ̂ Tʜᴀɴʜ Nɢʜɪ̣, TP Hᴀ̉ɪ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ).

Cᴜ́ ᴛᴏ̂ɴɢ ᴍᴀ̣ɴʜ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ T.H.P.A ᴛʜɪᴇ̣̂ᴛ ᴍᴀ̣ɴɢ, P.B.N.A ʙɪ̣ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ, ᴄᴀ́ᴄ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛɪᴇ̣̂ɴ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ ʜᴜ̛ ʜᴏ̉ɴɢ. Sᴀᴜ ᴋʜɪ ɢᴀ̂ʏ ᴛᴀɪ ɴ.ᴀ̣ɴ, Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Đᴜ̛́ᴄ Tᴏᴀ̀ɴ ʟᴀ́ɪ ᴏ̂ ᴛᴏ̂ ʙᴏ̉ ᴄʜᴀ̣ʏ ᴋʜᴏ̉ɪ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ. Đᴇ̂́ɴ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 23ʜ30 ᴄᴜ̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ, ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ CSGT ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴠᴀ̀ đᴜ̛ᴀ Tᴏᴀ̀ɴ ᴠᴇ̂̀ ᴛʀᴜ̣ sᴏ̛̉ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ TP Hᴀ̉ɪ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ.

ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ

Tᴀ̀ɪ xᴇ̂́ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴄᴏ́ ʙᴀ̆̀ɴɢ ʟᴀ́ɪ ᴋʜᴀɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ʟᴀ́ɪ ᴏ̂ ᴛᴏ̂ ᴛ.ᴏ̂ɴɢ ᴄ.ʜᴇ̂́ᴛ ɴᴜ̛̃ sɪɴʜ 15 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ʀᴏ̂̀ɪ ᴛᴀ̆ɴɢ ɢᴀ ʙᴏ̉ ᴄʜᴀ̣ʏ ᴋʜᴏ̉ɪ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ đᴇ̂ᴍ 4/5: “Tᴀ̀ɪ xᴇ̂́ ᴋʜᴀɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴅᴏ ʜᴏᴀ̉ɴɢ sᴏ̛̣ ᴠᴀ̀ ɴɢʜɪ̃ ᴠᴀ ᴄʜᴀ̣ᴍ ɴʜᴇ̣ ɴᴇ̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴅᴜ̛̀ɴɢ ʟᴀ̣ɪ ᴍᴀ̀ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ᴘʜᴏ́ɴɢ xᴇ ʙᴏ̉ ᴄʜᴀ̣ʏ”, đᴀ̣ɪ ᴅɪᴇ̣̂ɴ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ TP Hᴀ̉ɪ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴇ̂ᴍ.

Đᴀ́ɴɢ ɴᴏ́ɪ, ᴛᴀ̀ɪ xᴇ̂́ Tᴏᴀ̀ɴ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴄᴏ́ ɢɪᴀ̂́ʏ ᴘʜᴇ́ᴘ ʟᴀ́ɪ xᴇ, ᴛʜᴏ̛̀ɪ đɪᴇ̂̉ᴍ ɢᴀ̂ʏ ᴛᴀɪ ɴ.ᴀ̣ɴ ɴᴀᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ɴᴀ̀ʏ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ɴ.ᴏ̂̀ɴɢ đᴏ̣̂ ᴄ.ᴏ̂̀ɴ (0,815 ᴍɢ/ʟ ᴋʜɪ́ ᴛʜᴏ̛̉). Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ TP Hᴀ̉ɪ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ đᴀ̃ ᴛᴀ̣ᴍ ɢɪᴜ̛̃ ᴄᴀ́ᴄ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛɪᴇ̣̂ɴ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴠᴜ̣ ᴛᴀɪ ɴ.ᴀ̣ɴ, đᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴛʀᴜ̛ɴɢ ᴄᴀ̂̀ᴜ Pʜᴏ̀ɴɢ ᴋʏ̃ ᴛʜᴜᴀ̣̂ᴛ ʜɪ̀ɴʜ sᴜ̛̣ (Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ Hᴀ̉ɪ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ) ᴋʜᴀ́ᴍ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴛᴜ̛̉ ᴛʜɪ, ᴘʜᴜ̣ᴄ ᴠᴜ̣ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ, xᴀ́ᴄ đɪ̣ɴʜ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠᴜ̣ ᴛᴀɪ ɴ.ᴀ̣ɴ.

Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Đᴜ̛́ᴄ Tᴏᴀ̀ɴ đᴀɴɢ ʜᴏ̣ᴄ ɴɢʜᴇ̂̀ ᴄᴀ̆́ᴛ ᴛᴏ́ᴄ ᴛᴀ̣ɪ TP Hᴀ̉ɪ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ. Tᴏᴀ̀ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴍᴏ̛́ɪ ʜᴏ̣ᴄ ʟᴀ́ɪ xᴇ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ ʜᴏ̛ɴ 2 ᴛʜᴀ́ɴɢ ɴᴇ̂ɴ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴄᴏ́ ɢɪᴀ̂́ʏ ᴘʜᴇ́ᴘ ʟᴀ́ɪ xᴇ. Cʜɪᴇ̂́ᴄ xᴇ ᴏ̂ ᴛᴏ̂ ɢᴀ̂ʏ ᴛᴀɪ ɴ.ᴀ̣ɴ ɴᴇ̂ᴜ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴅᴏ Tᴏᴀ̀ɴ ᴍᴏ̛́ɪ ᴍᴜᴀ ʟᴀ̣ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴏ̛̉ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Gɪᴀ Lᴏ̣̂ᴄ (Hᴀ̉ɪ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ).

Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ TP Hᴀ̉ɪ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ đᴀɴɢ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ xᴀ́ᴄ ᴍɪɴʜ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Đᴜ̛́ᴄ Tᴏᴀ̀ɴ đᴇ̂̉ ᴘʜᴜ̣ᴄ ᴠᴜ̣ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴠᴜ̣ ᴛᴀɪ ɴ.ᴀ̣ɴ.

Nguồn: https://vtc.vn/thanh-nien-21-tuoi-lai-o-to-tong-chet-nu-sinh-roi-tang-ga-bo-chay-khai-gi-ar610403.html
BÌNH LUẬN (đã có: bình luận):


Trả lời