ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̂̀ɴ ʜ.ɪᴇ̂́ᴘ ᴅ.ᴀ̂ᴍ ᴄʜᴀ́ᴜ ʙᴇ́ ʜᴀ̀ɴɢ xᴏ́ᴍ 𝟷𝟷 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ʀᴏ̂̀ɪ ᴄʜᴏ 𝟷𝟶.𝟶𝟶𝟶 đᴏ̂̀ɴɢ

ᴄʜᴀ́ᴜ ʙᴇ́ ʜᴀʏ ϙᴜᴀ ɴʜᴀ̀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴄʜᴏ̛ɪ ɴᴇ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜᴀ́ɴɢ 𝟻-𝟸𝟶𝟸𝟶, ʙɪ̣ ᴄᴀ́ᴏ đᴀ̃ ʙᴀ ʟᴀ̂̀ɴ xᴀ̂ᴍ ʜᴀ̣ɪ ᴛ.ɪ̀ɴʜ ᴅ.ᴜ̣ᴄ ᴄʜᴀ́ᴜ ʙᴇ́, sᴀᴜ đᴏ́ ᴄʜᴏ ᴄʜᴀ́ᴜ 𝟷𝟶.𝟶𝟶𝟶 đᴏ̂̀ɴɢ.

ɴɢᴀ̀ʏ 𝟸𝟽/𝟺/2021, ᴛᴀɴᴅ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ xᴜ̛̉ sᴏ̛ ᴛʜᴀ̂̉ᴍ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ (𝟹𝟿 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ɴɢᴜ̣ ᴛɪ̉ɴʜ ʙᴇ̂́ɴ ᴛʀᴇ) ᴠᴇ̂̀ ᴛᴏ̣̂ɪ ʜ.ɪᴇ̂́ᴘ ᴅ.ᴀ̂ᴍ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ 𝟷𝟼 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ.

HĐXX đᴀ̃ ϙᴜʏᴇ̂́ᴛ đɪ̣ɴʜ ᴛʀᴀ̉ ʜᴏ̂̀ sᴏ̛ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ʙᴏ̂̉ sᴜɴɢ đᴇ̂̉ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴍᴀ̂ᴜ ᴛʜᴜᴀ̂̃ɴ ᴛʀᴏɴɢ ʟᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀɪ ɢɪᴜ̛̃ᴀ ʙɪ̣ ᴄᴀ́ᴏ ᴠᴀ̀ ʙɪ̣ ʜ.ᴀ̣ɪ.

thanh-nien-hiep-dam-chau-be-hang-xom-11-tuoi-roi-cho-10-000-dong

ʙɪ̣ ᴄᴀ́ᴏ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛᴀ̣ɪ ᴛᴏ̀ᴀ. ᴀ̉ɴʜ: ᴄᴜ̀ ʜɪᴇ̂̀ɴ

ᴛʜᴇᴏ ʜᴏ̂̀ sᴏ̛, ɴᴀ̆ᴍ 𝟸𝟶𝟷𝟹 ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴠᴏ̛̣ ᴠᴀ̀ ᴄᴏɴ ᴛʜᴜᴇ̂ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴛʀᴏ̣ ᴛᴀ̣ɪ ϙᴜᴀ̣̂ɴ ʙɪ̀ɴʜ ᴛᴀ̂ɴ, ᴛᴘ.ʜᴄᴍ.

ᴍᴏ̣̂ᴛ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴛʀᴏɴɢ xᴏ́ᴍ ᴛʀᴏ̣ ᴄᴏ́ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ 𝟷𝟷 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ. ᴄʜᴀ́ᴜ ʙᴇ́ ʜᴀʏ ϙᴜᴀ ɴʜᴀ̀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴄʜᴏ̛ɪ ɴᴇ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜᴀ́ɴɢ 𝟻-𝟸𝟶𝟸𝟶, ʙɪ̣ ᴄᴀ́ᴏ đᴀ̃ ʙᴀ ʟᴀ̂̀ɴ xᴀ̂ᴍ ʜ.ᴀ̣ɪ ᴛ.ɪ̀ɴʜ ᴅ.ᴜ̣ᴄ ᴄʜᴀ́ᴜ ʙᴇ́, sᴀᴜ đᴏ́ ᴄʜᴏ ᴄʜᴀ́ᴜ 𝟷𝟶.𝟶𝟶𝟶 đᴏ̂̀ɴɢ.

sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄʜɪ̉ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴍᴇ̣ ᴄʜᴀ́ᴜ ʙᴇ́ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴋʜɪ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴄʜᴀ́ᴜ ᴄᴏ́ ᴅᴀ̂́ᴜ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ɴᴏ̂ɴ ᴏ́ɪ. ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ ᴠᴀ̀ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴄʜᴀ́ᴜ ʙɪ̣ xᴀ̂ᴍ ʜᴀ̣ɪ ᴛ.ɪ̀ɴʜ ᴅ.ᴜ̣ᴄ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̂̀ɴ. ʟᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ʏ ᴄʜᴀ́ᴜ ʙᴇ́ ᴍᴏ̛́ɪ ᴋᴇ̂̉ ʀᴏ̃ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄʜᴏ ᴍᴇ̣ ɴɢʜᴇ.

ɴɢᴏᴀ̀ɪ ʀᴀ, ᴛʜᴇᴏ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ʙɪ̣ ʜ.ᴀ̣ɪ ᴛʜɪ̀ ɴᴀ̆ᴍ 𝟸𝟶𝟷𝟿, ʙɪ̣ ᴄᴀ́ᴏ ᴄᴜ̃ɴɢ xᴀ̂ᴍ ʜ.ᴀ̣ɪ ᴄʜᴀ́ᴜ ʙᴇ́ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̂̀ɴ ɴʜᴜ̛ɴɢ ʙɪ̣ ᴄᴀ́ᴏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴜ̛̀ᴀ ɴʜᴀ̣̂ɴ.

Nguồn: https://plo.vn/phap-luat/hiep-dam-chau-be-hang-xom-11-tuoi-roi-cho-10000-dong-981277.html
BÌNH LUẬN (đã có: bình luận):


Trả lời