ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ᴘʜᴏ́ɴɢ ʜᴏᴀ̉ đ.ᴏ̂́ᴛ ɴʜᴀ̀ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ 𝟸 ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜ.ᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴠ.ᴏɴɢ ᴏ̛̉ ᴛᴘ ᴛʜᴜ̉ Đᴜ̛́ᴄ

ʙᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴀ̂̀ᴜ, ɴɢʜɪ ᴄᴀɴ ɢᴀ̂ʏ ʀᴀ ᴠᴜ̣ ᴘʜᴏ́ɴɢ ʜᴏᴀ̉ đᴏ̂́ᴛ ɴʜᴀ̀ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ đᴏ̂ɪ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜ.ᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴠ.ᴏɴɢ ᴏ̛̉ ᴛᴘ ᴛʜᴜ̉ Đᴜ̛́ᴄ đᴀ̃ ᴛʜᴜ̛̀ᴀ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴛᴏ̣̂ɪ.

ɴɢᴀ̀ʏ 𝟸/𝟼/𝟸𝟶𝟸𝟷, ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ ᴛʜᴜ̉ Đᴜ̛́ᴄ (ᴛᴘʜᴄᴍ) ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ đᴀɴɢ ᴛᴀ̣ᴍ ɢɪᴜ̛̃ ɴɢʜɪ ᴄᴀɴ ᴛʀᴀ̂̀ɴ ʜɪᴇ̂́ᴜ (sɴ 𝟷𝟿𝟿𝟷, ϙᴜᴇ̂ ʙɪ̀ɴʜ ᴛʜᴜᴀ̣̂ɴ, ᴛʀᴜ́ ᴛᴘ ᴛʜᴜ̉ Đᴜ̛́ᴄ) đᴇ̂̉ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴠᴇ̂̀ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴘʜᴏ́ɴɢ ʜᴏᴀ̉ đᴏ̂́ᴛ ɴʜᴀ̀ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ 𝟸 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜ.ᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴠ.ᴏɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ đɪ̣ᴀ ʙᴀ̀ɴ.

ɴɢʜɪ ᴄᴀɴ ᴛʀᴀ̂̀ɴ ʜɪᴇ̂́ᴜ ᴛᴀ̣ɪ ᴄᴏ̛ ϙᴜᴀɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ (ᴀ̉ɴʜ ᴄᴀᴄᴄ)

ᴛᴀ̣ɪ ᴄᴏ̛ ϙᴜᴀɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ, ʙᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴀ̂̀ᴜ ʜɪᴇ̂́ᴜ ᴋʜᴀɪ ᴄᴏ́ ϙᴜᴇɴ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴠᴀ̀ ᴄʜᴏ̛ɪ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴀɴʜ ᴘ.ʟ. (sɴ 𝟷𝟿𝟾𝟿, ϙᴜᴇ̂ ʙɪ̀ɴʜ ᴛʜᴜᴀ̣̂ɴ) ᴠᴀ̀ ᴄʜɪ̣ ɴ.ᴛ.ʙ.ʟ. (sɴ𝟷𝟿𝟿𝟺, ᴠᴏ̛̣ ᴀɴʜ ʟ.). ʜɪᴇ̂́ᴜ ᴛᴜ̛̀ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴀɴʜ ʟ. ᴄʜɪ̉ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟᴀ̀ᴍ ʜᴏᴀ ᴠᴀ̀ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴍᴏ̛̉ đɪᴇ̂̉ᴍ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ʜᴏᴀ ᴏ̛̉ ᴋʜᴜ ᴠᴜ̛̣ᴄ ᴄʜᴏ̛̣ ᴛʀᴇ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ᴠᴀ̆ɴ ᴛʜᴀ̣ɴʜ, ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʟᴏɴɢ ᴛʜᴀ̣ɴʜ ᴍʏ̃, ᴛᴘ ᴛʜᴜ̉ Đᴜ̛́ᴄ.

ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴜ̣ ᴄʜᴀ́ʏ

ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ɢᴀ̂̀ɴ đᴀ̂ʏ, ʜɪᴇ̂́ᴜ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ɢᴀ̣̆ᴘ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ. ᴄᴜ̀ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ đɪᴇ̂̉ᴍ ɴᴀ̀ʏ, ᴋʜᴀ́ᴄʜ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛɪ̀ᴍ đᴇ̂́ɴ ᴄʜᴏ̂̃ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴀɴʜ ʟ. đᴇ̂̉ ᴍᴜᴀ ʜᴏᴀ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ʜɪᴇ̂́ᴜ ʙ.ᴜ̛̣ᴄ ᴛᴜ̛́ᴄ ᴛʀᴏɴɢ ʟᴏ̀ɴɢ. ʜɪᴇ̂́ᴜ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴀɴʜ ʟ. ᴄᴜ̛ᴏ̛́ᴘ ᴍᴏ̂́ɪ ᴋʜᴀ́ᴄʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ ɴᴇ̂ɴ ʟᴇ̂ɴ ᴋᴇ̂́ ʜᴏᴀ̣ᴄʜ đᴇ̂̉ ᴛʀᴀ̉ ᴛʜ.ᴜ̀.

ʀᴀ̣ɴɢ sᴀ́ɴɢ 𝟷-𝟼, ʜɪᴇ̂́ᴜ ᴍᴀɴɢ ᴛʜᴇᴏ ᴄᴀɴ ɴʜᴜ̛̣ᴀ ᴄʜᴜ̛́ᴀ xᴀ̆ɴɢ ᴛᴏ̛́ɪ ᴄᴀ̆ɴ ɴʜᴀ̀ ᴄᴜ̃ɴɢ ʟᴀ̀ sᴀ̣ᴘ ʙᴀ́ɴ ʜᴏᴀ ᴄᴜ̉ᴀ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴀɴʜ ʟ. ᴛʀᴇ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ ᴠᴀ̆ɴ ᴛʜᴀ̣ɴʜ, ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʟᴏɴɢ ᴛʜᴀ̣ɴʜ ᴍʏ̃, ᴛᴘ ᴛʜᴜ̉ Đᴜ̛́ᴄ. sᴀᴜ đᴏ́, ʜɪᴇ̂́ᴜ ᴋʜᴏᴀ́ ᴄᴜ̛̉ᴀ ʙᴇ̂ɴ ɴɢᴏᴀ̀ɪ, đᴏ̂̉ xᴀ̆ɴɢ ᴋʜᴀ̆́ᴘ ᴄᴀ̆ɴ ɴʜᴀ̀ ʀᴏ̂̀ɪ ᴄʜᴀ̂ᴍ ʟᴜ̛̉ᴀ đᴏ̂́ᴛ. ɴɢᴏ̣ɴ ʟᴜ̛̉ᴀ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜᴏ́ɴɢ ʙᴀᴏ ᴛʀᴜ̀ᴍ ᴄᴀ̆ɴ ɴʜᴀ̀ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴀɴʜ ʟ. ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴏᴀ́ᴛ ʀᴀ ɴɢᴏᴀ̀ɪ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ.

ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴄʜᴀ́ʏ ʟᴏ̛́ɴ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ xᴜɴɢ ϙᴜᴀɴʜ ᴛɪ̀ᴍ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴅᴀ̣̂ᴘ ʟᴜ̛̉ᴀ ᴠᴀ̀ ɢᴏ̣ɪ đɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴀ̂́ᴘ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴏ̛ ϙᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ. ᴋʜɪ ɴɢᴏ̣ɴ ʟᴜ̛̉ᴀ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴅᴀ̣̂ᴘ ᴛᴀ̆́ᴛ, ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴀɴʜ ʟ. ʙɪ̣ ʙᴏ̉ɴɢ ɴᴀ̣̆ɴɢ ʟɪᴇ̂̀ɴ ᴄʜᴏ̛̉ đᴇ̂́ɴ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴏ̛̣ ʀᴀ̂̃ʏ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ. ᴅᴏ ᴠᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ϙᴜᴀ́ ɴᴀ̣̆ɴɢ, ᴀɴʜ ʟ. đᴀ̃ ᴛ.ᴜ̛̉ ᴠ.ᴏɴɢ ɴɢᴀʏ sᴀᴜ đᴏ́.

ʀɪᴇ̂ɴɢ ʜɪᴇ̂́ᴜ sᴀᴜ ᴋʜɪ ɢᴀ̂ʏ ᴀ́ɴ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴀ̀ ᴀ̆ɴ ᴜᴏ̂́ɴɢ, sɪɴʜ ʜᴏᴀ̣ᴛ ʙɪ̀ɴʜ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ. ᴛʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́, ʜɪᴇ̂́ᴜ ᴄᴏ̀ɴ ᴛᴏ̉ ʀᴀ ʙᴜᴏ̂̀ɴ ʙᴀ̃ ᴋʜɪ ɴᴏ́ɪ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ʜᴀ̀ɴɢ xᴏ́ᴍ ᴠᴇ̂̀ ᴠᴜ̣ ʜᴏ̉ᴀ ʜᴏᴀ̣ɴ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴀɴʜ ʟ. ʙɪ̣ ʙᴏ̉ɴɢ.

ϙᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴠᴀ̀ ᴛʀɪ́ᴄʜ xᴜᴀ̂́ᴛ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ, ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ ᴛʜᴜ̉ Đᴜ̛́ᴄ ᴘʜᴏ̂́ɪ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ ʜᴄᴍ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜᴏ́ɴɢ xᴀ́ᴄ đɪ̣ɴʜ ᴄʜɪ́ɴʜ ʜɪᴇ̂́ᴜ ʟᴀ̀ ʜᴜɴɢ ᴛʜᴜ̉ ɢᴀ̂ʏ ʀᴀ ᴠᴜ̣ ᴘʜᴏ́ɴɢ ʜᴏᴀ̉ đᴏ̂́ᴛ ɴʜᴀ̀. Đᴇ̂́ɴ 𝟷𝟼 ɢɪᴏ̛̀ 𝟹𝟶 ᴘʜᴜ́ᴛ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ, ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ đᴀ̃ ʙᴀ̆́ᴛ ɢɪᴜ̛̃ ʜɪᴇ̂́ᴜ ɢɪᴀ̉ɪ ᴠᴇ̂̀ ᴛʀᴜ̣ sᴏ̛̉ ʟᴀ̂́ʏ ʟᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀɪ ᴘʜᴜ̣ᴄ ᴠᴜ̣ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/nghi-can-phong-hoa-dot-nha-khien-2-vo-chong-thuong-vong-o-tp-thu-duc-khai-gi-20210602093006472.htm
BÌNH LUẬN (đã có: bình luận):


Trả lời