Vĩnh Phúc: ᴄᴀ̂̀ᴍ ᴅᴀᴏ đᴀ̂ᴍ ᴄʜ.ᴇ́ᴍ ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣ ᴠᴀ̀ ᴇᴍ ᴛʀᴀɪ, ᴋʜᴏ̂́ɴɢ ᴄʜᴇ̂́ 𝟸 ᴄᴏɴ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ

ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴋʜᴏ̂́ɴɢ ᴄʜᴇ̂́, ʙᴀ̆́ᴛ ɢɪᴜ̛̃ ʙᴜ̀ɪ ᴠᴀ̆ɴ ᴛᴜᴀ̂́ɴ, đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ɴɢʜɪ ɴɢᴀ́ᴏ đᴀ́ ᴅᴜ̀ɴɢ ᴅᴀᴏ ᴛʀᴜʏ sᴀ́ᴛ ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣ ᴠᴀ̀ ᴇᴍ ᴛʀᴀɪ, ʜᴀ̀ɴʜ ʜᴜɴɢ 𝟸 ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ.

ɴɢᴀ̀ʏ 11-5-2021, ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴠɪ̃ɴʜ ᴛᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ (ᴛɪ̉ɴʜ ᴠɪ̃ɴʜ ᴘʜᴜ́ᴄ) đᴀɴɢ ᴛᴀ̣ᴍ ɢɪᴜ̛̃ ʜɪ̀ɴʜ sᴜ̛̣ ʙᴜ̀ɪ ᴠᴀ̆ɴ ᴛᴜᴀ̂́ɴ (𝟹𝟶 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ᴛʀᴜ́ ᴛᴀ̣ɪ xᴀ̃ ᴛᴀ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴠɪ̃ɴʜ ᴛᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ) đᴇ̂̉ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴠᴇ̂̀ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴄᴏ̂́ ʏ́ ɢᴀ̂ʏ ᴛʜ.ᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛɪ́ᴄʜ.

ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́, ᴠᴀ̀ᴏ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 𝟷 ɢɪᴏ̛̀ ɴɢᴀ̀ʏ 11-5, ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴠɪ̃ɴʜ ᴛᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴʜᴀ̣̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛɪɴ ʙᴀ́ᴏ ᴠᴇ̂̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ʙᴜ̀ɪ ᴠᴀ̆ɴ ᴛᴜᴀ̂́ɴ (sɴ 𝟷𝟿𝟿𝟷, ᴛʀᴜ́ ᴛᴀ̣ɪ ᴛʜᴏ̂ɴ ᴍᴏ̛́ɪ, xᴀ̃ ᴛᴀ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴ) ᴄᴏ́ ʙɪᴇ̂̉ᴜ ʜɪᴇ̣̂ɴ ɴɢʜɪ ᴠᴀ̂́ɴ ɴɢᴀ́ᴏ đᴀ́ (ʀᴏ̂́ɪ ʟᴏᴀ̣ɴ ᴛʜᴀ̂̀ɴ ᴋɪɴʜ ᴅᴏ ᴅᴜ̀ɴɢ ᴍᴀ ᴛ.ᴜ́ʏ đᴀ́), đᴀ̣̂ᴘ ᴘʜᴀ́ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ đᴏ̂̀ đᴀ̣ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ. ᴛᴜᴀ̂́ɴ ᴅᴜ̀ɴɢ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴏᴀ̣ɪ ʜᴜɴɢ ᴋ.ʜɪ́ ɴɢᴜʏ ʜ.ɪᴇ̂̉ᴍ đᴇ̂̉ ᴛᴀ̂́ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ, ᴄᴏ̂́ ʏ́ ɢᴀ̂ʏ ᴛʜ.ᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛɪ́ᴄʜ ᴄʜᴏ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ.

Đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ɴᴀ̀ʏ ᴅᴜ̀ɴɢ ᴅᴀᴏ ɴʜᴏ̣ɴ đᴀ̂ᴍ ᴍᴇ̣ đᴇ̉ ʟᴀ̀ ʙᴀ̀ ᴄʜᴜ ᴛʜɪ̣ ʟ. (sɴ 𝟷𝟿𝟼𝟿), ᴅᴜ̀ɴɢ ᴅᴀᴏ ᴘʜᴀʏ ᴅᴏ̂̀ɴ ᴄʜ.ᴇ́ᴍ ʙᴏ̂́ đᴇ̉ ʟᴀ̀ ᴏ̂ɴɢ s. ᴠᴀ̀ ᴇᴍ ᴛʀᴀɪ ʟᴀ̀ ʙᴜ̀ɪ ϙᴜᴏ̂́ᴄ ᴀ. (sɴ 𝟷𝟿𝟿𝟺), ᴅᴜ̀ɴɢ ᴛᴀʏ, ᴄʜᴀ̂ɴ đᴀ́ɴʜ 𝟸 ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛᴜᴀ̂́ɴ ʟᴀ̀ ʙᴜ̀ɪ ʜᴀ̀ ᴛʜ. (sɴ 𝟸𝟶𝟷𝟼) ᴠᴀ̀ ʙᴜ̀ɪ ᴍɪɴʜ ᴘʜ. (sɴ 𝟸𝟶𝟷𝟾). ʜᴀ̣̂ᴜ ϙᴜᴀ̉ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ʙᴀ̀ ʟ. ᴠᴀ̀ ᴄʜᴀ́ᴜ ᴛʜ. ʙɪ̣ ᴛʜ.ᴜ̛ᴏ̛ɴɢ. ᴛᴀ̣ɪ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴛᴜᴀ̂́ɴ đᴀɴɢ ᴋʜᴏ̂́ɴɢ ᴄʜᴇ̂́ ᴍᴇ̣ ᴠᴀ̀ 𝟸 ᴄᴏɴ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ.

ɴɢᴀʏ sᴀᴜ ᴋʜɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛɪɴ ʙᴀ́ᴏ, ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴠɪ̃ɴʜ ᴛᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ đᴀ̃ ʜᴜʏ đᴏ̣̂ɴɢ ʜᴏ̛ɴ 𝟸𝟶 ᴄᴀ́ɴ ʙᴏ̣̂ ᴄʜɪᴇ̂́ɴ sɪ̃, ᴛʀᴀɴɢ ʙɪ̣ ᴄᴀ́ᴄ ʟᴏᴀ̣ɪ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴄᴜ̣ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ ᴄᴏ́ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴛᴀ̣ɪ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ. ᴛʜᴀ̂́ʏ ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ đᴇ̂́ɴ, ᴛᴜᴀ̂́ɴ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ᴄᴀ̂̀ᴍ ᴅᴀᴏ ᴅᴏ̂̀ɴ ᴄʜ.ᴇ́ᴍ ʙᴏ̂́ ᴠᴀ̀ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ đᴏ̂́ɪ ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ.

ᴛᴀ̣̂ᴘ ᴛʜᴇ̂̉ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴠɪ̃ɴʜ ᴛᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʟᴀ̃ɴʜ đᴀ̣ᴏ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴋʜᴇɴ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ɴᴏ́ɴɢ

sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴄᴀ́ᴄ ʙɪᴇ̣̂ɴ ᴘʜᴀ́ᴘ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ, ᴋʜᴜʏᴇ̂ɴ ʀᴀ̆ɴ đᴇ̂̉ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄʜᴀ̂́ᴍ ᴅᴜ̛́ᴛ ᴄᴀ́ᴄ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ɴɢᴜʏ ʜ.ɪᴇ̂̉ᴍ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ϙᴜᴀ̉, ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ đᴀ̃ ᴀ́ᴘ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴄᴀ́ᴄ ʙɪᴇ̣̂ɴ ᴘʜᴀ́ᴘ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ᴠᴜ̣ ᴋʜᴏ̂́ɴɢ ᴄʜᴇ̂́ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴇ̂̉ ɢᴀ̂ʏ ɴɢᴜʏ ʜ.ɪᴇ̂̉ᴍ ᴄʜᴏ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ.

Đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙɪᴇ̂́ᴛ ʙᴜ̀ɪ ᴠᴀ̆ɴ ᴛᴜᴀ̂́ɴ ʟᴀ̀ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ɴɢʜɪᴇ̣̂ɴ ᴍᴀ ᴛ.ᴜ́ʏ, ᴄᴏ́ 𝟹 ᴛɪᴇ̂̀ɴ sᴜ̛̉ ᴠᴇ̂̀ ᴄᴀ́ᴄ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴄᴏ̂́ ʏ́ ɢᴀ̂ʏ ᴛʜ.ᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛɪ́ᴄʜ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đᴀ̃ɪ, ʜᴀ̀ɴʜ ʜᴀ̣ ᴄʜᴀ ᴍᴇ̣, đᴀ̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đᴜ̛ᴀ đɪ ᴄᴏ̛ sᴏ̛̉ ɢɪᴀ́ᴏ ᴅᴜ̣ᴄ ʙᴀ̆́ᴛ ʙᴜᴏ̣̂ᴄ ᴠᴀ̀ 𝟷 ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴀ́ɴ ᴠᴇ̂̀ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴄᴏ̂́ ʏ́ ʟᴀ̀ᴍ ʜᴜ̛ ʜᴏ̉ɴɢ ᴛᴀ̀ɪ sᴀ̉ɴ, ᴠᴜ̛̀ᴀ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʀᴀ ᴛᴜ̀ ɴɢᴀ̀ʏ 𝟹𝟶-𝟷𝟸-𝟸𝟶𝟸𝟶.

ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ 𝟷𝟷-𝟻, ᴄʜᴜ̉ ᴛɪ̣ᴄʜ ᴜʙɴᴅ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴠɪ̃ɴʜ ᴛᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ đᴀ̃ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ɴᴏ́ɴɢ 𝟻𝟶 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ đᴏ̂̀ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴛᴀ̣̆ɴɢ ɢɪᴀ̂́ʏ ᴋʜᴇɴ ᴄʜᴏ 𝟷 ᴛᴀ̣̂ᴘ ᴛʜᴇ̂̉, 𝟼 ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴠɪ̃ɴʜ ᴛᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴄᴏ́ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴛɪ́ᴄʜ xᴜᴀ̂́ᴛ sᴀ̆́ᴄ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/cam-dao-dam-chem-bo-me-va-em-trai-khong-che-2-con-ruot-20210511163754039.htm
BÌNH LUẬN (đã có: bình luận):


Trả lời