ᴠᴜ̣ ʙᴇ́ ɢᴀ́ɪ 3 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ: Ôɴɢ ɴᴏ̣̂ɪ ɢᴏ̣ɪ Đɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴄᴜ̛́ᴜ 111, ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴇ̣ ʙɪ̣ Đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ

ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴄᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ ʜɪ̀ɴʜ sᴜ̛̣ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴀ̀ ɴᴏ̣̂ɪ Đᴀ̃ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ɴʜᴀ̣̂ɴ Đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴠᴜ̣ bé gái 3 tuổi ᴄᴏ́ 9 ᴅɪ̣ ᴠᴀ̣̂ᴛ ɢɪốɴɢ Đɪɴʜ ᴛʀᴏɴɢ sᴏ̣ ɴᴀ̃ᴏ ɴɢʜɪ ʙɪ̣ ʙᴀ̣ᴏ ʜᴀ̀ɴʜ.

Sáng ngày 20-1-2022, ᴛɪɴ ᴛᴜ̛̀ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴀ̣ᴄʜ ᴛʜᴀ̂́ᴛ (ᴛᴘ ʜᴀ̀ ɴᴏ̣̂ɪ) ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ 19-1 Đᴏ̛ɴ ᴠɪ̣ Đᴀ̃ ʙᴀ̀ɴ ɢɪᴀᴏ ʜᴏ̂̀ sᴏ̛ ᴠᴜ̣ ʙᴇ́ ɢᴀ́ɪ Đ.ɴ.ᴀ. (3 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ᴄᴏ́ 9 ᴅɪ̣ ᴠᴀ̣̂ᴛ ɢɪốɴɢ Đɪɴʜ ᴛʀᴏɴɢ sᴏ̣ ɴᴀ̃ᴏ) ᴄʜᴏ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴄᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ ʜɪ̀ɴʜ sᴜ̛̣ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ ʜᴀ̀ ɴᴏ̣̂ɪ Đᴇ̂̉ Đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴛʜᴇᴏ ᴛʜᴀ̂̉ᴍ ϙᴜʏᴇ̂̀ɴ. ᴄᴜ̀ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ Đᴏ́, ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴀ̣ᴄʜ ᴛʜᴀ̂́ᴛ Đᴀ̃ ʙᴀ̀ɴ ɢɪᴀᴏ ɴ.ᴛ.ʜ., ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ɴ.ᴛ.ʟ. (27 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ᴍᴇ̣ ʙᴇ́ Đ.ɴ.ᴀ.), ᴄʜᴏ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴄᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ ʜɪ̀ɴʜ sᴜ̛̣ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴀ̀ ɴᴏ̣̂ɪ Đᴇ̂̉ Đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ʟɪᴇ̂ɴ ϙᴜᴀɴ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ.

ɴɢᴀ̀ʏ 19-1, ᴏ̂ɴɢ Đᴀ̣̆ɴɢ ʜᴏᴀ ɴᴀᴍ, ᴄᴜ̣ᴄ ᴛʀưᴏ̛̉ɴɢ ᴄᴜ̣ᴄ ᴛʀᴇ̉ ᴇᴍ, ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ɴɢᴀ̀ʏ 18-1, ᴛᴏ̂̉ɴɢ Đᴀ̀ɪ 111 (ᴛᴏ̂̉ɴɢ Đᴀ̀ɪ ϙᴜốᴄ ɢɪᴀ ϙᴜốᴄ ɢɪᴀ ʙᴀ̉ᴏ ᴠᴇ̣̂ ᴛʀᴇ̉ ᴇᴍ) ɴʜᴀ̣̂ɴ Đưᴏ̛̣ᴄ ᴛɪɴ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴜ̉ᴀ ᴏ̂ɴɢ Đ.ʜ.ᴄ. (ᴛʀᴜ́ ᴛᴀ̣ɪ xᴀ̃ ᴄᴀɴʜ ɴᴀ̣̂ᴜ, ʜᴜʏ̣ᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴀ̣ᴄʜ ᴛʜᴀ̂́ᴛ, ᴛᴘ ʜᴀ̀ ɴᴏ̣̂ɪ), ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴠᴇ̂̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄʜᴀ́ᴜ Đ.ɴ.ᴀ. (ᴄʜᴀ́ᴜ ɴᴏ̣̂ɪ ᴏ̂ɴɢ ᴄ.) ᴏ̛̉ ᴛʀᴏ̣ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴍᴇ̣ ʟᴀ̀ ɴ.ᴛ.ʟ. ᴛᴜ̛̀ ᴛʜᴀ́ɴɢ 6-2021 Đᴇ̂́ɴ ɴᴀʏ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̂̀ɴ ɢᴀ̣̆ᴘ ɴɢᴜʏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ.

ᴛʜᴇᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴛᴜ̛̀ ᴏ̂ɴɢ ᴄ., ᴛʜᴀ́ɴɢ 10-2021, ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴏ̛̉ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴍᴇ̣, ᴄʜᴀ́ᴜ Đ.ɴ.ᴀ. ᴛᴜ̛̀ɴɢ ʙɪ̣ ɴɢᴏ̣̂ Đᴏ̣̂ᴄ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴛᴀ̣ɪ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴀ̣ᴄʜ ᴛʜᴀ̂́ᴛ, sᴀᴜ Đᴏ́ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴛᴜʏᴇ̂́ɴ ʟᴇ̂ɴ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ɴʜɪ ᴛʀᴜɴɢ Ưᴏ̛ɴɢ. Đᴇ̂́ɴ ᴛʜᴀ́ɴɢ 11-2021, ᴄʜᴀ́ᴜ Đ.ɴ.ᴀ. ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴠɪ̀ ᴄᴏ́ ᴅɪ̣ ᴠᴀ̣̂ᴛ ᴏ̛̉ Đưᴏ̛̀ɴɢ ᴛɪᴇ̂ᴜ ʜᴏ́ᴀ ᴠᴀ̀ ʙɪ̣ ɢᴀ̃ʏ ᴛᴀʏ. ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ, ᴄʜᴀ́ᴜ Đ.ɴ.ᴀ. Đᴀɴɢ Đưᴏ̛̣ᴄ Đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀɪ̣ ᴛᴀ̣ɪ ᴋʜᴏᴀ ʜᴏ̂̀ɪ sᴜ̛́ᴄ ɴʜɪ, ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ xᴀɴʜ ᴘᴏ̂ɴ (ʜᴀ̀ ɴᴏ̣̂ɪ) ᴛʀᴏɴɢ ᴛɪ̀ɴʜ ᴛʀᴀ̣ɴɢ ʀᴀ̂́ᴛ ɴɢᴜʏ ᴋɪ̣ᴄʜ. ᴋᴇ̂́ᴛ ϙᴜᴀ̉ ᴄʜᴜ̣ᴘ ᴄᴀ̆́ᴛ ʟᴏ̛́ᴘ Đᴀ ᴅᴀ̃ʏ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴏ́ 9 ᴅɪ̣ ᴠᴀ̣̂ᴛ ᴛʀᴏɴɢ ʜᴏ̣̂ᴘ sᴏ̣, ʜɪ̀ɴʜ ᴅᴀ̣ɴɢ ɢɪốɴɢ ɴʜư Đɪɴʜ ɢᴏ̂̃ Đᴀ̂ᴍ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̃ᴏ.


ᴋʜᴜ ᴛʀᴏ̣ ɴᴏ̛ɪ 2 ᴍᴇ̣ ᴄᴏɴ ᴄʜɪ̣ ʟ. ᴠᴀ̀ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴛɪ̀ɴʜ sɪɴʜ sốɴɢ

“ᴄᴜ̣ᴄ ᴛʀᴇ̉ ᴇᴍ Đᴇ̂̀ ɴɢʜɪ̣ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴀ̀ ɴᴏ̣̂ɪ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜᴏ́ɴɢ ᴄʜɪ̉ Đᴀ̣ᴏ, Đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ, xᴀ́ᴄ ᴍɪɴʜ ᴠᴀ̀ ɢɪᴀ̉ɪ ϙᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴᴇ̂ᴜ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛʜᴇᴏ Đᴜ́ɴɢ ϙᴜʏ Đɪ̣ɴʜ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ɴʜᴀ̆̀ᴍ Đᴀ̉ᴍ ʙᴀ̉ᴏ ϙᴜʏᴇ̂̀ɴ ʟᴏ̛̣ɪ ᴛốᴛ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴄʜᴏ ᴄʜᴀ́ᴜ ᴀ.; Đᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ xᴜ̛̉ ʟʏ́ ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ ᴍɪɴʜ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ʙᴀ̣ᴏ ʟᴜ̛̣ᴄ ɴᴇ̂́ᴜ ᴄᴏ́”- ᴏ̂ɴɢ ɴᴀᴍ ɴᴏ́ɪ.

Cᴜ̃ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ 19-1-2022, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã quyết định hỗ trợ ᴋʜᴀ̂̉ɴ ᴄᴀ̂́ᴘ 13 triệu đồng Đᴇ̂̉ Đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀɪ̣, ᴄʜᴀ̆ᴍ sᴏ́ᴄ sᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴏ̉ᴇ ᴄʜᴏ ᴄʜᴀ́ᴜ Đ.ɴ.ᴀ.

ɴʜư ʙᴀ́ᴏ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ʟᴀᴏ Đᴏ̣̂ɴɢ Đᴀ̃ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ, sᴀᴜ ᴋʜɪ ʟʏ ʜᴏ̂ɴ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ Đᴀ̂̀ᴜ ɴᴀ̆ᴍ 2021, ᴄʜɪ̣ ʟ. sốɴɢ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴄᴏɴ ʟᴀ̀ ᴄʜᴀ́ᴜ ᴀ. ᴛᴀ̣ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴛʀᴏ̣ ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ xᴀ̃ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴋɪᴇ̣̂ᴍ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴀ̣ᴄʜ ᴛʜᴀ̂́ᴛ. ɴɢᴏᴀ̀ɪ 2 ᴍᴇ̣ ᴄᴏɴ, ᴄᴏ̀ɴ ᴄᴏ́ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜɪ̣ ʟ. sốɴɢ ᴄᴜ̀ɴɢ.

ɴ.ᴛ.ʟ. (27 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ᴍᴇ̣ ʙᴇ́ Đ.ɴ.ᴀ.)

ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ 17-1-2022, ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ Đᴀ ᴋʜᴏᴀ ᴛʜᴀ̣ᴄʜ ᴛʜᴀ̂́ᴛ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴄʜᴀ́ᴜ Đ.ɴ.ᴀ. ᴛʀᴏɴɢ ᴛɪ̀ɴʜ ᴛʀᴀ̣ɴɢ ʜᴏ̂ɴ ᴍᴇ̂, ᴄᴏ ɢɪᴀ̣̂ᴛ ᴛᴏᴀ̀ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ. ᴛʀᴏɴɢ ϙᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴛʜᴀ̆ᴍ ᴋʜᴀ́ᴍ, ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴀ́ɴʜ ᴛᴀʏ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴇ́ Đᴀ̃ Đưᴏ̛̣ᴄ ʙᴏ́ ʙᴏ̣̂ᴛ 2 ᴛᴜᴀ̂̀ɴ.

ᴛʜᴏ̛̀ɪ Đɪᴇ̂̉ᴍ Đᴏ́, ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ ᴄʜᴀ̂̉ɴ Đᴏᴀ́ɴ ʙᴇ̣̂ɴʜ ɴʜɪ ʙɪ̣ ᴠɪᴇ̂ᴍ ᴍᴀ̀ɴɢ ɴᴀ̃ᴏ ɴᴇ̂ɴ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ʟᴇ̂ɴ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ xᴀɴʜ ᴘᴏ̂ɴ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ, Đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀɪ̣. ᴛᴀ̣ɪ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ xᴀɴʜ ᴘᴏ̂ɴ, ʙᴇ́ ɢᴀ́ɪ Đưᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴜ̣ᴘ ᴘʜɪᴍ x-ϙᴜᴀɴɢ ᴠᴀ̀ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴏ́ 9 ᴅɪ̣ ᴠᴀ̣̂ᴛ ᴛʀᴏɴɢ ʜᴏ̣̂ᴘ sᴏ̣, ʜɪ̀ɴʜ ᴅᴀ̣ɴɢ ɢɪốɴɢ Đɪɴʜ.

sᴀᴜ ᴋʜɪ ɴᴀ̆́ᴍ Đưᴏ̛̣ᴄ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴛʀᴇ̂ɴ, ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ Đᴀ̃ xᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜᴏ̂̃ɪ ʟɪ̣ᴄʜ sᴜ̛̉ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴀ́ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴇ́ ɢᴀ́ɪ ᴠᴀ̀ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛʜᴀ̂́ʏ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴅᴀ̂́ᴜ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ʙᴀ̂́ᴛ ᴛʜưᴏ̛̀ɴɢ. ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ sᴀᴜ Đᴏ́ Đᴀ̃ ᴛʀɪ̀ɴʜ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴀ̣ᴄʜ ᴛʜᴀ̂́ᴛ, ᴜʙɴᴅ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴀ̣ᴄʜ ᴛʜᴀ̂́ᴛ ᴠᴀ̀ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ʟᴀᴏ Đᴏ̣̂ɴɢ, ᴛʜưᴏ̛ɴɢ ʙɪɴʜ ᴠᴀ̀ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ.

ᴛʜᴇᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴛᴜ̛̀ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ Đᴀ ᴋʜᴏᴀ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴀ̣ᴄʜ ᴛʜᴀ̂́ᴛ, ʟɪ̣ᴄʜ sᴜ̛̉ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴀ́ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴀ. ᴋʜᴀ́ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ. ᴄᴜ̣ ᴛʜᴇ̂̉, ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 3 ᴛʜᴀ́ɴɢ ᴛʀưᴏ̛́ᴄ, ᴀ. ᴛᴜ̛̀ɴɢ ʜᴏ̂ɴ ᴍᴇ̂ ᴠɪ̀ ɴɢᴏ̣̂ Đᴏ̣̂ᴄ ᴛʜᴜốᴄ ᴛʀᴜ̛̀ sᴀ̂ᴜ, Đưᴏ̛̣ᴄ Đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀɪ̣ ᴛᴀ̣ɪ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ɴʜɪ ᴛʀᴜɴɢ ưᴏ̛ɴɢ. sᴀᴜ Đᴏ́ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 2 ᴛʜᴀ́ɴɢ, ʙᴇ́ ʟᴀ̣ɪ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴏ̛̉ ᴛʜᴀ̣ᴄʜ ᴛʜᴀ̂́ᴛ ᴠɪ̀ ᴄᴏ́ ᴅɪ̣ ᴠᴀ̣̂ᴛ Đưᴏ̛̀ɴɢ ᴛɪᴇ̂ᴜ ʜᴏ́ᴀ.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/vu-be-gai-3-tuoi-co-9-di-vat-giong-dinh-trong-so-nao-nguoi-tinh-cua-me-bi-dieu-tra-20220120075303242.htm
BÌNH LUẬN (đã có: bình luận):


Trả lời