ᴠᴜ̣ ʙố Đᴇ̉ ᴇ́ᴘ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ ɢɪᴀᴏ ᴄᴀ̂́ᴜ ʀᴏ̂̀ɪ ʙᴏ̉ ᴛʀốɴ ʀᴀ ɴưᴏ̛́ᴄ ɴɢᴏᴀ̀ɪ 16 ɴᴀ̆ᴍ: xᴜ̛̉ ᴛʜᴇ̂́ ɴᴀ̀ᴏ ᴠᴏ̛́ɪ ᴋᴇ̉ ʟᴏᴀ̣ɴ ʟᴜᴀ̂ɴ?

ᴠᴜ̣ ʙố Đᴇ̉ ᴇ́ᴘ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ ɢɪᴀᴏ ᴄᴀ̂́ᴜ ʀᴏ̂̀ɪ ʙᴏ̉ ᴛʀốɴ ʀᴀ ɴưᴏ̛́ᴄ ɴɢᴏᴀ̀ɪ 16 ɴᴀ̆ᴍ: xᴜ̛̉ ᴛʜᴇ̂́ ɴᴀ̀ᴏ ᴠᴏ̛́ɪ ᴋᴇ̉ ʟᴏᴀ̣ɴ ʟᴜᴀ̂ɴ?

ᴛʀưᴏ̛̀ɴɢ ʙɪ̣ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛố ᴠᴇ̂̀ ᴛᴏ̣̂ɪ ʜɪᴇ̂́ᴘ ᴅᴀ̂ᴍ ᴛʀᴇ̉ ᴇᴍ ᴠᴀ̀ “ᴛɪ́ɴʜ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ʟᴏᴀ̣ɴ ʟᴜᴀ̂ɴ” Đưᴏ̛̣ᴄ xᴇᴍ ʟᴀ̀ ᴛɪ̀ɴʜ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ᴛᴀ̆ɴɢ ɴᴀ̣̆ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ᴋʜᴜɴɢ ʜɪ̀ɴʜ ᴘʜᴀ̣ᴛ ʟᴀ̀ 20 ɴᴀ̆ᴍ ᴛᴜ̀ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴛᴜ̛̉ ʜɪ̀ɴʜ.

ʟɪᴇ̂ɴ ϙᴜᴀɴ Đᴇ̂́ɴ ᴠᴜ̣ ᴛᴀ̣ xᴜᴀ̂ɴ ᴛʀưᴏ̛̀ɴɢ (sɴ 1968, ᴏ̛̉ xᴀ̃ ᴋᴇ̂ɴʜ ɢɪᴀɴɢ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴜ̉ʏ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ, ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜố ʜᴀ̉ɪ ᴘʜᴏ̀ɴɢ) ᴠᴀ̀ᴏ ɴᴀ̆ᴍ 2004 – 2006 Đᴀ̃ ᴄưᴏ̛̃ɴɢ ᴇ́ᴘ ɢɪᴀᴏ ᴄᴀ̂́ᴜ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̂̀ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ ᴍɪ̀ɴʜ ᴛᴀ̣ɪ ɴʜᴀ̀ ʀɪᴇ̂ɴɢ. sᴀᴜ Đᴏ́ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ ᴛʀưᴏ̛̀ɴɢ Đᴀ̃ ɢᴜ̛̉ɪ Đᴏ̛ɴ ᴛố ᴄᴀ́ᴏ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛʀưᴏ̛̀ɴɢ, ʙɪᴇ̂́ᴛ ʙɪ̣ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ, ᴛʀưᴏ̛̀ɴɢ Đᴀ̃ ʙᴏ̉ ᴛʀốɴ ᴋʜᴏ̉ɪ Đɪ̣ᴀ ᴘʜưᴏ̛ɴɢ.

sᴀᴜ ɢᴀ̂̀ɴ 16 ɴᴀ̆ᴍ ʟᴀ̂̉ɴ ᴛʀốɴ ᴛᴀ̣ɪ ᴛʀᴜɴɢ ϙᴜốᴄ, Đᴀ̂̀ᴜ ɴᴀ̆ᴍ 2022, ᴛʀưᴏ̛̀ɴɢ Đᴀ̃ ᴛɪ̀ᴍ Đưᴏ̛̀ɴɢ ᴛʀᴏ̛̉ ᴠᴇ̂̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴛ ɴᴀᴍ ᴠᴀ̀ ʙɪ̣ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ʜᴏ̀ᴀ ᴀɴ, ᴛɪ̉ɴʜ ᴄᴀᴏ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ, ʙᴀ̆́ᴛ ɢɪᴜ̛̃ ᴛᴀ̣ɪ ᴛʜɪ̣ ᴛʀᴀ̂́ɴ ɴưᴏ̛́ᴄ ʜᴀɪ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ʜᴏ̀ᴀ ᴀɴ, ᴛɪ̉ɴʜ ᴄᴀᴏ ʙᴀ̆̀ɴɢ.

Đốɪ ᴛưᴏ̛̣ɴɢ ᴛʀưᴏ̛̀ɴɢ ʙɪ̣ ᴄᴏ̛ ϙᴜᴀɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʙᴀ̆́ᴛ

ᴛʀᴀᴏ Đᴏ̂̉ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴘᴠ ɪɴғᴏɴᴇᴛ ᴠᴇ̂̀ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴᴀ̀ʏ, ʟᴜᴀ̣̂ᴛ sư ʜᴏᴀ̀ɴɢ ᴛᴜ̀ɴɢ – ᴛʀưᴏ̛̉ɴɢ ᴠᴘʟs ᴛʀᴜɴɢ ʜᴏ̀ᴀ (ʜᴀ̀ ɴᴏ̣̂ɪ) ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ: “ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴛᴀ̣ xᴜᴀ̂ɴ ᴛʀưᴏ̛̀ɴɢ ɢɪᴀᴏ ᴄᴀ̂́ᴜ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ʏ ᴄᴏ́ ᴅᴀ̂́ᴜ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛᴏ̣̂ɪ ʟᴏᴀ̣ɴ ʟᴜᴀ̂ɴ. ᴛᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴛᴀ̣ɪ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛư ʟɪᴇ̂ɴ ᴛɪ̣ᴄʜ số 01/2001/ᴛᴛʟᴛ-ʙᴄᴀ-ᴛᴀɴᴅᴛᴄ-ᴠᴋsɴᴅᴛᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴏ̣̂ ᴛư ᴘʜᴀ́ᴘ- ʙᴏ̣̂ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ-ᴛᴏ̀ᴀ ᴀ́ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴅᴀ̂ɴ ᴛốɪ ᴄᴀᴏ- ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ sᴀ́ᴛ ɴʜᴀ̂ɴ ᴅᴀ̂ɴ ᴛốɪ ᴄᴀᴏ ɴɢᴀ̀ʏ 25/9/2001 ʜưᴏ̛́ɴɢ ᴅᴀ̂̃ɴ ᴀ́ᴘ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴄᴀ́ᴄ ϙᴜʏ Đɪ̣ɴʜ ᴛᴀ̣ɪ ᴄʜưᴏ̛ɴɢ xᴠ “ᴄᴀ́ᴄ ᴛᴏ̣̂ɪ xᴀ̂ᴍ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴄʜᴇ̂́ Đᴏ̣̂ ʜᴏ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠᴀ̀ ɢɪᴀ Đɪ̀ɴʜ” ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴏ̣̂ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ʜɪ̀ɴʜ sᴜ̛̣ 1999 ʜưᴏ̛́ɴɢ ᴅᴀ̂̃ɴ ᴄᴜ̣ ᴛʜᴇ̂̉: “ᴛʀᴏɴɢ ᴍᴏ̣ɪ ᴛʀưᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ʟᴏᴀ̣ɴ ʟᴜᴀ̂ɴ Đưᴏ̛̣ᴄ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ Đốɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛʀᴇ̉ ᴇᴍ ᴅưᴏ̛́ɪ 13 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ᴛʜɪ̀ ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ʟᴏᴀ̣ɴ ʟᴜᴀ̂ɴ ᴘʜᴀ̉ɪ ʙɪ̣ ᴛʀᴜʏ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴛʀᴀ́ᴄʜ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ʜɪ̀ɴʜ sᴜ̛̣ ᴠᴇ̂̀ ᴛᴏ̣̂ɪ ʜɪᴇ̂́ᴘ ᴅᴀ̂ᴍ ᴛʀᴇ̉ ᴇᴍ (Đɪᴇ̂̉ᴍ ᴀ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ 2 Đɪᴇ̂̀ᴜ 112 ʙʟʜs 1999).

ᴛᴜ̛́ᴄ ʟᴀ̀ Đốɪ ᴛưᴏ̛̣ɴɢ ᴛᴀ̣ xᴜᴀ̂ɴ ᴛʀưᴏ̛̀ɴɢ ʙɪ̣ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛố ᴠᴇ̂̀ ᴛᴏ̣̂ɪ ʜɪᴇ̂́ᴘ ᴅᴀ̂ᴍ ᴛʀᴇ̉ ᴇᴍ ᴠᴀ̀ “ᴛɪ́ɴʜ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ʟᴏᴀ̣ɴ ʟᴜᴀ̂ɴ” Đưᴏ̛̣ᴄ xᴇᴍ ʟᴀ̀ ᴛɪ̀ɴʜ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ᴛᴀ̆ɴɢ ɴᴀ̣̆ɴɢ. ᴠɪᴇ̣̂ᴄ Đốɪ ᴛưᴏ̛̣ɴɢ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ɴᴀ̀ʏ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ ᴍᴀ̀ ʏ ᴄᴏ́ ᴛʀᴀ́ᴄʜ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴄʜᴀ̆ᴍ sᴏ́ᴄ, ɢɪᴀ́ᴏ ᴅᴜ̣ᴄ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̂̀ɴ, ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴅᴀ̀ɪ, ᴄᴜ̃ɴɢ Đưᴏ̛̣ᴄ ᴄᴏɪ ʟᴀ̀ ᴛɪ̀ɴʜ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ᴛᴀ̆ɴɢ ɴᴀ̣̆ɴɢ.

ᴅᴏ Đᴏ́, ᴛʀưᴏ̛̀ɴɢ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ʙɪ̣ ᴛʀᴜʏ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴛʀᴀ́ᴄʜ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ʜɪ̀ɴʜ sᴜ̛̣ ᴛʜᴇᴏ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ 3 Đɪᴇ̂̀ᴜ 112 ʙᴏ̣̂ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ʜɪ̀ɴʜ sᴜ̛̣ 1999 ᴠᴏ̛́ɪ ᴋʜᴜɴɢ ʜɪ̀ɴʜ ᴘʜᴀ̣ᴛ ᴄᴀᴏ ɴʜᴀ̂́ᴛ ʟᴀ̀ ᴛᴜ̛̉ ʜɪ̀ɴʜ”.

ᴛʜᴇᴏ ᴘʜᴀ̂ɴ ᴛɪ́ᴄʜ ᴄᴜ̉ᴀ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ sư ʜᴏᴀ̀ɴɢ ᴛᴜ̀ɴɢ: “ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴋʜᴀ́ᴄ, ᴛʀưᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ʙɪ̣ ᴛʀᴜʏ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴛʀᴀ́ᴄʜ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ʜɪ̀ɴʜ sᴜ̛̣ ᴛʜᴇᴏ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ 3 Đɪᴇ̂̀ᴜ 112 ʙᴏ̣̂ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ʜɪ̀ɴʜ sᴜ̛̣ 1999 ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ Đᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ ᴛʀᴏ̣ɴɢ. ᴄᴀ̆ɴ ᴄᴜ̛́ Đɪᴇ̂̀ᴜ 23 ʙᴏ̣̂ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ʜɪ̀ɴʜ sᴜ̛̣ 1999 ᴛʜɪ̀ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ᴛʀᴜʏ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴛʀᴀ́ᴄʜ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ʜɪ̀ɴʜ sᴜ̛̣ Đốɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ́ᴄ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ Đᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ʟᴀ̀ 20 ɴᴀ̆ᴍ.

ɴɢᴏᴀ̀ɪ ʀᴀ, ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ʜᴀ̣ɴ ɴᴏ́ɪ ᴛʀᴇ̂ɴ, ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴄố ᴛɪ̀ɴʜ ᴛʀốɴ ᴛʀᴀ́ɴʜ ᴠᴀ̀ Đᴀ̃ ᴄᴏ́ ʟᴇ̣̂ɴʜ ᴛʀᴜʏ ɴᴀ̃ ᴛʜɪ̀ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴛʀốɴ ᴛʀᴀ́ɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ Đưᴏ̛̣ᴄ ᴛɪ́ɴʜ ᴠᴀ̀ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ᴛɪ́ɴʜ ʟᴀ̣ɪ ᴋᴇ̂̉ ᴛᴜ̛̀ ᴋʜɪ ɴɢưᴏ̛̀ɪ Đᴏ́ ʀᴀ ᴛᴜ̛̣ ᴛʜᴜ́ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ʙɪ̣ ʙᴀ̆́ᴛ ɢɪᴜ̛̃. ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ ɴᴀ̀ʏ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄᴏ̀ɴ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ʙɪ̣ ᴛʀᴜʏ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴛʀᴀ́ᴄʜ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ʜɪ̀ɴʜ sᴜ̛̣”.

“sᴀᴜ ᴋʜɪ ʙᴀ̆́ᴛ Đưᴏ̛̣ᴄ ʙɪ̣ ᴄᴀɴ ᴛᴀ̣ xᴜᴀ̂ɴ ᴛʀưᴏ̛̀ɴɢ ᴛʜᴇᴏ ϙᴜʏᴇ̂́ᴛ Đɪ̣ɴʜ ᴛʀᴜʏ ɴᴀ̃ ᴛʜɪ̀ ᴄᴏ̛ ϙᴜᴀɴ Đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ Đᴀ̃ ʀᴀ ϙᴜʏᴇ̂́ᴛ Đɪ̣ɴʜ ᴛʀᴜʏ ɴᴀ̃ ᴘʜᴀ̉ɪ ʀᴀ ϙᴜʏᴇ̂́ᴛ Đɪ̣ɴʜ Đɪ̀ɴʜ ɴᴀ̃. ϙᴜʏᴇ̂́ᴛ Đɪ̣ɴʜ Đɪ̀ɴʜ ɴᴀ̃ Đưᴏ̛̣ᴄ ɢᴜ̛̉ɪ ᴄʜᴏ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ sᴀ́ᴛ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴠᴀ̀ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴀɪ (ᴛʜᴇᴏ Đɪᴇ̂̀ᴜ 231 ʙᴏ̣̂ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ʜɪ̀ɴʜ sᴜ̛̣ 2015).

ᴄᴏ̀ɴ ᴛʀưᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ Đᴀ̃ ʙɪ̣ ᴛᴀ̣ᴍ Đɪ̀ɴʜ ᴄʜɪ̉ ᴅᴏ ʙɪ̣ ᴄᴀɴ ᴛᴀ̣ xᴜᴀ̂ɴ ᴛʀưᴏ̛̀ɴɢ ʙᴏ̉ ᴛʀốɴ sᴇ̃ Đưᴏ̛̣ᴄ ᴘʜᴜ̣ᴄ ʜᴏ̂̀ɪ Đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴛʜᴇᴏ ϙᴜʏ Đɪ̣ɴʜ ᴛᴀ̣ɪ Đɪᴇ̂̀ᴜ 235 ʙᴏ̣̂ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ᴛố ᴛᴜ̣ɴɢ ʜɪ̀ɴʜ sᴜ̛̣ 2015 xᴜ̛̉ ʟʏ́ ᴛʜᴇᴏ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴛᴜ̛̣ ʙɪ̀ɴʜ ᴛʜưᴏ̛̀ɴɢ”, ʟᴜᴀ̣̂ᴛ sư ʜᴏᴀ̀ɴɢ ᴛᴜ̀ɴɢ ɴᴇ̂ᴜ ϙᴜᴀɴ Đɪᴇ̂̉ᴍ.

ᴛʀưᴏ̛́ᴄ Đᴏ́, ᴠᴀ̀ᴏ ɴɢᴀ̀ʏ 11/2, ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ʜᴏ̀ᴀ ᴀɴ ʙᴀ̆́ᴛ Đốɪ ᴛưᴏ̛̣ɴɢ ᴛʀᴜʏ ɴᴀ̃ ᴛᴀ̣ xᴜᴀ̂ɴ ᴛʀưᴏ̛̀ɴɢ (sɴ 1968, ᴏ̛̉ xᴀ̃ ᴋᴇ̂ɴʜ ɢɪᴀɴɢ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴜ̉ʏ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ, ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜố ʜᴀ̉ɪ ᴘʜᴏ̀ɴɢ) ᴛʜᴇᴏ ϙᴜʏᴇ̂́ᴛ Đɪ̣ɴʜ ᴛʀᴜʏ ɴᴀ̃ số 72, ɴɢᴀ̀ʏ 14/11/2006 ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ ʜᴀ̉ɪ ᴘʜᴏ̀ɴɢ.

ᴛʜᴇᴏ ʙᴀ̉ɴ ᴋᴇ̂́ᴛ ʟᴜᴀ̣̂ɴ Đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ, ᴠᴀ̀ᴏ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ ɴᴀ̆ᴍ 1994, Đốɪ ᴛưᴏ̛̣ɴɢ ᴛʀưᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴠᴏ̛̣ ʙᴏ̉ ɴʜᴀᴜ, ɢɪᴀᴏ ʟᴀ̣ɪ ᴄʜᴏ ᴛʀưᴏ̛̀ɴɢ ɴᴜᴏ̂ɪ ᴅᴀ̣ʏ 2 ɴɢưᴏ̛̀ɪ ᴄᴏɴ. ᴛᴜ̛̀ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ ᴛʜᴀ́ɴɢ 6/2004 Đᴇ̂́ɴ ᴛʜᴀ́ɴɢ 6/2006 Đốɪ ᴛưᴏ̛̣ɴɢ ᴛʀưᴏ̛̀ɴɢ Đᴀ̃ ᴄưᴏ̛̃ɴɢ ᴇ́ᴘ ɢɪᴀᴏ ᴄᴀ̂́ᴜ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴏɴ Đᴇ̉ ᴛʜᴜ̛́ 2 ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ ʟᴀ̀ ᴄʜᴀ́ᴜ ᴛ.ᴛ.ᴘ (sɴ 1992) ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̂̀ɴ ᴛᴀ̣ɪ ɴʜᴀ̀ ʀɪᴇ̂ɴɢ.

Đᴇ̂́ɴ ɴɢᴀ̀ʏ 17/6/2006 ᴄʜᴀ́ᴜ ᴛ.ᴛ ᴘ Đᴀ̃ ɢᴜ̛̉ɪ Đᴏ̛ɴ ᴛố ᴄᴀ́ᴏ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴄᴜ̉ᴀ ʙố ʟᴇ̂ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴜ̉ʏ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ, ᴛᴘ ʜᴀ̉ɪ ᴘʜᴏ̀ɴɢ. sᴀᴜ ᴋʜɪ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʙɪ̣ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ, Đốɪ ᴛưᴏ̛̣ɴɢ ᴛᴀ̣ xᴜᴀ̂ɴ ᴛʀưᴏ̛̀ɴɢ Đᴀ̃ ʙᴏ̉ ᴛʀốɴ ᴋʜᴏ̉ɪ Đɪ̣ᴀ ᴘʜưᴏ̛ɴɢ.

sᴀᴜ ɢᴀ̂̀ɴ 16 ɴᴀ̆ᴍ ʟᴀ̂̉ɴ ᴛʀốɴ ᴛᴀ̣ɪ ᴛʀᴜɴɢ ϙᴜốᴄ, Đᴇ̂́ɴ Đᴀ̂̀ᴜ ɴᴀ̆ᴍ 2022, Đốɪ ᴛưᴏ̛̣ɴɢ ᴛɪ̀ᴍ Đưᴏ̛̀ɴɢ ᴛʀᴏ̛̉ ᴠᴇ̂̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴛ ɴᴀᴍ ᴠᴀ̀ ʙɪ̣ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ʜᴏ̀ᴀ ᴀɴ, ᴛɪ̉ɴʜ ᴄᴀᴏ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ, ʙᴀ̆́ᴛ ɢɪᴜ̛̃ ᴛᴀ̣ɪ ᴛʜɪ̣ ᴛʀᴀ̂́ɴ ɴưᴏ̛́ᴄ ʜᴀɪ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ʜᴏ̀ᴀ ᴀɴ, ᴛɪ̉ɴʜ ᴄᴀᴏ ʙᴀ̆̀ɴɢ.

ɴɢᴀ̀ʏ 13/2/2022, ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ʜᴏ̀ᴀ ᴀɴ, ᴛɪ̉ɴʜ ᴄᴀᴏ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ Đᴀɴɢ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴀ́ᴄ ᴛʜᴜ̉ ᴛᴜ̣ᴄ ʙᴀ̀ɴ ɢɪᴀᴏ Đốɪ ᴛưᴏ̛̣ɴɢ ᴄʜᴏ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ ʜᴀ̉ɪ ᴘʜᴏ̀ɴɢ Đᴇ̂̉ xᴜ̛̉ ʟʏ́ ᴛʀưᴏ̛́ᴄ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ.

Nguồn: https://kenh14.vn/vu-bo-de-ep-con-gai-giao-cau-roi-bo-tron-ra-nuoc-ngoai-16-nam-xu-the-nao-voi-ke-loan-luan-2022021407541217.chn
BÌNH LUẬN (đã có: bình luận):


Trả lời