ᴠᴜ̣ ᴄᴏɴ ᴛᴏ̂́ ᴄʜᴀ ʜ.ɪᴇ̂́ᴘ ᴅ.ᴀ̂ᴍ ᴏ̛̉ ᴘʜᴜ́ ᴛʜᴏ̣: ʟᴏ̣̂ ᴛɪɴ ɴʜᴀ̆́ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴏ ʟᴀ̀ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴀ ᴛʜᴜ̛̀ᴀ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴠᴀ̀ xɪɴ ᴛʜᴀ ᴛʜᴜ̛́

ᴘʜᴜ́ ᴛʜᴏ̣: ʀᴜ́ɴɢ đᴏ̣̂ɴɢ ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ɴᴜ̛̃ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ ʙɪ̣ ᴄʜᴀ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ ʜ.ᴇ̂́ᴘ ᴅ.ᴀ̂ᴍ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̂̀ɴ

ʟᴏ̛̀ɪ ᴋᴇ̂̉ ᴄᴀʏ đᴀ̆́ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ɴᴜ̛̃ sɪɴʜ ʟᴏ̛́ᴘ 𝟷𝟷

xᴀ ᴍᴇ̣ ᴛᴜ̛̀ ᴋʜɪ ʜᴏ̛ɴ 𝟷𝟶 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ɴ.ᴛ.ʜ.ᴛ (sɴ 𝟸𝟶𝟶𝟺, ᴛʀᴜ́ ᴛᴀ̣ɪ ʏᴇ̂ɴ ʟᴀ̣̂ᴘ, ᴘʜᴜ́ ᴛʜᴏ̣) sᴏ̂́ɴɢ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴄʜᴀ ᴠᴀ̀ ᴇᴍ ᴛʀᴀɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴀ̆ɴ ɴʜᴀ̀ ɴʜᴏ̉ ᴏ̛̉ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴍɪᴇ̂̀ɴ ɴᴜ́ɪ ᴘʜᴜ́ ᴛʜᴏ̣.

ᴄᴀ̆ɴ ɴʜᴀ̀ – ɴᴏ̛ɪ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ᴀ đᴀ̂̀ʏ ᴀ̆́ᴘ ʏᴇ̂ᴜ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ, ɴᴏ̛ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɪ, ɴᴏ̛ɪ ᴍᴀ̀ ᴀɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴠᴇ̂̀ ᴀ̂́ʏ – ʟᴀ̣ɪ ʟᴀ̀ ᴀ́ᴄ ᴍᴏ̣̂ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ɴᴜ̛̃ ɴᴀ̀ʏ. Đᴇ̂̉ ʀᴏ̂̀ɪ, ᴛʀᴏɴɢ ᴘʜᴜ́ᴛ ᴄᴜ̀ɴɢ ϙᴜᴀ̂̃ɴ ᴄᴜ̉ᴀ đᴏ̛̀ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ, ᴇᴍ đᴀ̃ ʙᴏ̉ ᴄʜᴀ̣ʏ ᴋʜᴏ̉ɪ ᴄᴀ̆ɴ ɴʜᴀ̀, ᴋʜᴏ̉ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ ᴛʜᴀ́ɴɢ ʙɪ ᴋɪ̣ᴄʜ ᴀ̂́ʏ.

ᴍᴇ̣ ᴄᴏɴ ᴄʜɪ̣ ɴ.ᴛ.ʟ.ʜ. (sɴ 𝟷𝟿𝟾𝟺, ϙᴜᴇ̂ ᴏ̛̉ ʏᴇ̂ɴ ʟᴀ̣̂ᴘ, ᴘʜᴜ́ ᴛʜᴏ̣) ɢᴀ̣̆ᴘ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʙᴜᴏ̂̉ɪ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴍᴜ̛ᴀ ᴛᴀ̂̀ᴍ ᴛᴀ̃, ᴛʀᴏɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɢᴏ́ᴄ ɴʜᴏ̉ ᴄᴜ̉ᴀ ϙᴜᴀ́ɴ ʙɪᴀ ᴍᴀ̀ ʙᴀ ᴍᴇ̣ ᴄᴏɴ ᴄʜɪ̣ đᴀɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ᴛʜᴜᴇ̂.

ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɢɪᴏ̣ᴛ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴍᴀ̆́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ʙᴀ̂́ᴛ ʜᴀ̣ɴʜ ᴠᴀ̀ đᴜ̛́ᴀ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ ᴄʜɪ̣ᴜ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛᴏ̂̉ɴ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ xᴇɴ ʟᴀ̂̃ɴ ᴄᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ʜᴏ̣, ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴠᴜ̛̀ᴀ xᴏ́ᴛ xᴀ, ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴘʜᴀ̂̃ɴ ɴᴏ̣̂. ᴄᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴍᴇ̣ ᴄᴏɴ ʜᴏ̣ ᴋᴇ̂̉ sᴇ̃ ᴠᴜ̛ᴏ̛̣ᴛ xᴀ sᴜ̛̣ ᴛᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ.

ɴ.ᴛ.ʜ.ᴛ ɢᴀ̣ᴛ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴍᴀ̆́ᴛ, ᴋᴇ̂̉ ʟᴀ̣ɪ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʙɪ̣ ᴄʜᴀ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̂̀ɴ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ʜ.ᴇ̂́ᴘ ᴅ.ᴀ̂ᴍ (ᴀ̉ɴʜ ʜᴀ̀ ᴋʜᴇ̂)

ɴ.ᴛ.ʜ.ᴛ (sɴ 𝟸𝟶𝟶𝟺) – ɴʜᴀ̂ɴ ᴠᴀ̣̂ᴛ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ – ʙᴀ̆́ᴛ đᴀ̂̀ᴜ ᴋᴇ̂̉ ᴄʜᴏ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ ᴛʜᴀ́ɴɢ đᴇɴ ᴛᴏ̂́ɪ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ đᴏ̛̀ɪ ᴍɪ̀ɴʜ.

ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ ɴᴀ̆ᴍ 𝟸𝟶𝟷𝟼, sᴀᴜ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛʀᴀ̣̂ɴ đᴏ̀ɴ ᴛᴀ̀ɴ ɴʜᴀ̂̃ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ʟᴀ̀ N.Đ.Q (sɴ 𝟷𝟿𝟽𝟿), ᴄʜɪ̣ ʟ.ʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ᴄʜɪ̣ᴜ đᴜ̛̣ɴɢ ɴᴏ̂̉ɪ, đᴀ̀ɴʜ ʀᴏ̛̀ɪ ʙᴏ̉ ᴄᴀ̆ɴ ɴʜᴀ̀ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴠᴇ̂́ᴛ sᴜ̛́ᴛ sᴇ̣ᴏ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴋʜᴜᴏ̂ɴ ᴍᴀ̣̆ᴛ đᴇ̂̉ ᴘʜɪᴇ̂ᴜ ʙᴀ̣ᴛ ʟᴀ̀ᴍ ᴀ̆ɴ. ᴅᴀ̂̃ᴜ xᴀ ᴄᴏɴ, ɴʜᴜ̛ɴɢ ʜᴀ̀ɴɢ ᴛʜᴀ́ɴɢ ᴄʜɪ̣ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴛᴀ̆̀ɴ ᴛɪᴇ̣̂ɴ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ đᴏ̂̀ɴɢ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ʟᴀ̀ᴍ ᴛʜᴜᴇ̂ ʟᴀ̀ᴍ ᴍᴜ̛ᴏ̛́ɴ đᴇ̂̉ ɢᴜ̛̉ɪ ᴠᴇ̂̀ ɴᴜᴏ̂ɪ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏɴ ᴀ̆ɴ ʜᴏ̣ᴄ.

ɴɢᴀ̀ʏ ᴍᴇ̣ đɪ, ʜ.ᴛ ᴍᴏ̛́ɪ 𝟷𝟸, 𝟷𝟹 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ. ʟᴀ̀ ᴄʜɪ̣ ᴄᴀ̉, ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ɴʜᴏ̉ ɴʜᴀ̆́ɴ ᴅᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴʜᴜ̛ ᴛʜᴀʏ ᴍᴇ̣ ᴄʜᴀ̆ᴍ sᴏ́ᴄ ᴄᴀ̣̂ᴜ ᴇᴍ ᴛʀᴀɪ ᴄᴏ̀ɴ ʙᴇ́ ᴠᴀ̀ ʟᴀ̀ᴍ ʜᴇ̂́ᴛ ᴄᴀ́ᴄ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛʀᴏɴɢ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ. xᴇɴ ʟᴀ̂̃ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ sᴏ̂́ɴɢ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ, ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ᴛʜᴏ̂́ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ đᴜ̛́ᴀ ᴛʀᴇ̉ xᴀ ᴍᴇ̣ ᴄʜɪ́ɴʜ ʟᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄ ᴛʀᴀ̣̂ɴ đᴏ̀ɴ ʀᴏɪ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴏ̂́.

Đᴏ̂ɪ ᴍᴀ̆́ᴛ ɴɢᴀ̂́ɴ ʟᴇ̣̂, ʜ.ᴛ ᴋᴇ̂̉ ʟᴀ̣ɪ, ɴᴀ̆ᴍ ʟᴏ̛́ᴘ 𝟽, ᴇᴍ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴʜᴏ̛́ ʀᴏ̃ ɴɢᴀ̀ʏ, ʜᴏ̂ᴍ đᴏ́ ʙᴏ̂́ ᴠᴀ̀ᴏ ɢɪᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴇᴍ ᴠᴀ̀ đᴀ̃ ʙᴀ̆́ᴛ ᴇᴍ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟᴏ̛́ɴ. Đᴀᴜ đᴏ̛́ɴ, ᴜᴀ̂́ᴛ ᴜ̛́ᴄ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴄʜᴀ́ᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴅᴀ́ᴍ ɴᴏ́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴀɪ, ᴠɪ̀ ʙᴏ̂́ ʙᴀ̉ᴏ, ɴᴇ̂́ᴜ ᴀɪ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ɴᴀ̀ʏ ᴛʜɪ̀ sᴇ̃ đᴀ́ɴʜ đᴀ̣̂ᴘ. ᴄʜᴀ́ᴜ ᴄᴜ̛́ ᴀ̂ᴍ ᴛʜᴀ̂̀ᴍ ᴄʜɪ̣ᴜ đᴜ̛̣ɴɢ. ᴄᴜ̛́ ᴠᴀ̀ɪ ʜᴏ̂ᴍ ʙᴏ̂́ ʟᴀ̣ɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ đᴀ̂́ʏ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴀ̂̀ɴ, ʟᴜ́ᴄ ᴛʜɪ̀ ʙᴀɴ ɴɢᴀ̀ʏ, ʟᴜ́ᴄ ᴛʜɪ̀ ʙᴜᴏ̂̉ɪ ᴛᴏ̂́ɪ.

“ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʟᴜ́ᴄ đᴏ́ ᴛʜɪ̀ ʙᴏ̂́ ᴄʜᴀ́ᴜ sᴀʏ ʀᴜ̛ᴏ̛̣ᴜ ʜᴀʏ ᴛɪ̉ɴʜ ᴛᴀ́ᴏ?” – ᴛᴏ̂ɪ ʜᴏ̉ɪ ᴛʀᴏɴɢ sᴜ̛̣ ᴘʜᴀ̂̃ɴ ɴᴏ̣̂. “Đᴏ́ ʟᴀ̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʟᴜ́ᴄ ʙᴏ̂́ ʀᴀ̂́ᴛ ʙɪ̀ɴʜ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ sᴀʏ ʀᴜ̛ᴏ̛̣ᴜ đᴀ̂ᴜ. sᴀʏ ʀᴜ̛ᴏ̛̣ᴜ ᴛʜɪ̀ ʙᴏ̂́ đᴀ́ɴʜ ᴄʜᴜ̛̉ɪ ᴄʜɪ̣ ᴇᴍ ᴄʜᴀ́ᴜ ʀᴏ̂̀ɪ ʟᴀ̆ɴ ʀᴀ ɴɢᴜ̉”, ᴛ. ɴʜᴏ̛́ ʟᴀ̣ɪ.

sᴀᴜ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʟᴀ̂̀ɴ đᴏ́, ʜ.ᴛ sᴜʏ ɴɢʜɪ̃ ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ, ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʜᴏ̣ᴄ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ̀ ᴛʜᴇ̂́ ᴄᴜ̃ɴɢ sᴀ sᴜ́ᴛ đɪ. ʙᴀ̆̃ɴɢ đɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ, ᴄʜᴀ́ᴜ ᴛᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴛʜᴏᴀ́ᴛ ᴋʜᴏ̉ɪ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ ᴛʜᴀ́ɴɢ đɪ̣ᴀ ɴɢᴜ̣ᴄ ᴠɪ̀ ʙᴏ̂́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ᴠᴀ̣̂ʏ ɴᴜ̛̃ᴀ.

ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ᴄʜᴀ̣ʏ ᴛʀᴏ̂́ɴ ᴄᴜ̉ᴀ đᴜ̛́ᴀ ᴄᴏɴ ʙᴀ̂́ᴛ ʜᴀ̣ɴʜ

ᴄᴜᴏ̂́ɪ ɴᴀ̆ᴍ 𝟸𝟶𝟸𝟶, ᴠɪ̀ ʙɪ̣ ʙᴏ̂́ đᴀ́ɴʜ đᴀ̣̂ᴘ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̂̀ɴ, ᴇᴍ ᴛʀᴀɪ ᴛ. đᴀ̀ɴʜ ʙᴏ̉ ᴅᴏ̛̉ ʟᴏ̛́ᴘ 𝟿, ᴛʀᴏ̂́ɴ xᴜᴏ̂́ɴɢ ʜᴀ̀ ɴᴏ̣̂ɪ ᴛɪ̀ᴍ ᴍᴇ̣. ᴄʜɪ̉ ᴄᴏ̀ɴ 𝟸 ʙᴏ̂́ ᴄᴏɴ ᴏ̛̉ ɴʜᴀ̀, ϙ. ʟᴀ̣ɪ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ᴅᴏ̛̉ ᴛʀᴏ̀ đᴏ̂̀ɪ ʙᴀ̣ɪ, ᴋʜɪ đᴏ́ ᴄᴏ̂ ʙᴇ́ đᴀɴɢ ʟᴀ̀ ɴᴜ̛̃ sɪɴʜ ʟᴏ̛́ᴘ 𝟷𝟷.

ᴛʜᴇᴏ ʟᴏ̛̀ɪ ᴋᴇ̂̉ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴇ́ ᴛ., ᴛᴏ̂́ɪ 𝟸𝟸/𝟷/𝟸𝟶𝟸𝟷, ʜᴏ̂ᴍ đᴏ́ ʟᴀ̀ ᴛᴏ̂́ɪ ᴛʜᴜ̛́ 𝟼, ʙᴏ̂́ đɪ ᴄʜᴏ̛ɪ ᴠᴇ̂̀ ᴛᴜ̛̣ ɴʜɪᴇ̂ɴ xᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴇᴍ đᴏ̀ɪ ɴɢᴜ̉ ᴄʜᴜɴɢ. ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ɴᴜ̛̃ ɴᴀ̀ʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴏ̂̀ɴɢ ʏ́ ᴠᴀ̀ ʙᴀ̉ᴏ, ʙᴏ̂́ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴛᴏ̂ɴ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ᴄᴏɴ, ᴄᴏɴ đᴀ̃ ʟᴏ̛́ɴ ʀᴏ̂̀ɪ. ᴅᴀ̂̃ᴜ ᴠᴀ̣̂ʏ, ϙ. ᴠᴀ̂̃ɴ ᴅᴜ̀ɴɢ ᴠᴜ̃ ʟᴜ̛̣ᴄ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ đᴏ̂̀ɪ ʙ.ᴀ̣ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ.

“sᴀ́ɴɢ ʜᴏ̂ᴍ sᴀᴜ, ᴄʜᴀ́ᴜ ᴠᴀ̂̃ɴ đᴇ̂́ɴ ʟᴏ̛́ᴘ ʜᴏ̣ᴄ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ʜᴏ̣ᴄ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ. ᴄʜᴀ́ᴜ ʀᴀ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ᴋʜᴏ́ᴄ ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʀᴏ̂̀ɪ ᴛʀᴏ̛̉ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴀ̀. ᴋʜɪ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴀ̀, ʙᴏ̂́ ʟᴀ̣ɪ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ đᴏ̀ɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ đᴏ̂̀ɪ ʙ.ᴀ̣ɪ. ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ᴄʜɪ̣ᴜ ɴᴏ̂̉ɪ, ᴄʜᴀ́ᴜ đᴀ̀ɴʜ ʙᴏ̉ đɪ xᴜᴏ̂́ɴɢ ʜᴀ̀ ɴᴏ̣̂ɪ ᴛɪ̀ᴍ ᴍᴇ̣”, ᴄᴏ̂ ʙᴇ́ ɴɢʜᴇ̣ɴ ɴɢᴀ̀ᴏ.

sᴀᴜ ᴋʜɪ xᴜᴏ̂́ɴɢ ʜᴀ̀ ɴᴏ̣̂ɪ ᴠᴀ̀ ᴛɪ̀ᴍ ɢᴀ̣̆ᴘ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴍᴇ̣ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴇᴍ ᴛʀᴀɪ, ᴛ. ᴠᴀ̂̃ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴅᴀ́ᴍ ɴᴏ́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴇ̣ ᴠᴇ̂̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʙɪ̣ ʙᴏ̂́ ᴄᴜ̛.ᴏ̛̃ɴɢ ʙᴜ̛́ᴄ. ᴛʜᴇᴏ ᴛ. ʟʏ́ ɢɪᴀ̉ɪ, ᴇᴍ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴍᴇ̣ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴛᴏ̂̉ɴ ᴛʜ.ᴜ̛ᴏ̛ɴɢ, ʙᴏ̛̉ɪ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ đᴏ̛̀ɪ ᴍᴇ̣ đᴀ̃ ʙɪ̣ ᴛᴏ̂̉ɴ ᴛʜ.ᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ϙᴜᴀ́ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʀᴏ̂̀ɪ.

ʜᴏ̂ᴍ sᴀᴜ, ᴋʜɪ đᴀɴɢ đᴜ̛ᴀ ᴇᴍ đɪ ᴄʜᴏ̛ɪ ᴏ̛̉ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠɪᴇ̂ɴ, ɴɢʜɪ̃ ʟᴀ̣ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ʙᴏ̂́ ʟᴀ̀ᴍ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍɪ̀ɴʜ, ᴄʜᴀ́ᴜ ʀᴏ̛́ᴛ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴍᴀ̆́ᴛ, ʟᴀ̂̀ɴ ʟᴀ̂́ʏ đɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴏᴀ̣ɪ ɴʜᴀ̆́ɴ ᴛɪɴ ᴄʜᴏ ᴍᴇ̣.

ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴇ̣ ᴋʜᴏ̂́ɴ ᴋʜᴏ̂̉ ᴀ̂́ʏ, ᴄʜᴇ̂́ᴛ ʟᴀ̣̆ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋʜɪ đᴏ̣ᴄ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛɪɴ ɴʜᴀ̆́ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏɴ.

Đ.ᴀᴜ đᴏ̛́ɴ, ᴅᴀ̆̀ɴ ᴠᴀ̣̆ᴛ, sᴀᴜ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴀ̀ʏ sᴜʏ ɴɢʜɪ̃, ᴄʜɪ̣ ɴ.ᴛ.ʟ.ʜ ϙᴜʏᴇ̂́ᴛ đɪ̣ɴʜ ᴅᴀ̂̃ɴ ᴄᴏɴ ϙᴜᴀʏ ᴠᴇ̂̀ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʟᴇ̂ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ʏᴇ̂ɴ ʟᴀ̣̂ᴘ.

ʜɪᴇ̣̂ɴ ɴᴀʏ, 𝟹 ᴍᴇ̣ ᴄᴏɴ ᴄʜɪ̣ ʜ. đᴀɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ᴛʜᴜᴇ̂ ᴛᴀ̣ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ϙᴜᴀ́ɴ ʙɪᴀ ᴏ̛̉ ʜᴀ̀ ɴᴏ̣̂ɪ. ᴄᴀ̉ ʜ.ᴛ ᴠᴀ̀ ᴇᴍ ᴛʀᴀɪ đᴇ̂̀ᴜ đᴀɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ʙᴏ̉ ᴅᴏ̛̉ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʜᴏ̣ᴄ ʜᴀ̀ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ ᴠɪ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴅᴀ́ᴍ ᴠᴇ̂̀ ϙᴜᴇ̂, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴅᴀ́ᴍ ᴠᴇ̂̀ ᴄᴀ̆ɴ ɴʜᴀ̀ ᴀ̂́ʏ.

ᴛʜᴇᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴍᴏ̛́ɪ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴄᴀ̣̂ᴘ ɴʜᴀ̣̂ᴛ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ, ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ 𝟷𝟶/𝟻, ᴄᴏ̛ ϙᴜᴀɴ Đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ đᴀ̃ ᴄʜᴏ đᴏ̂́ɪ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ɢɪᴜ̛̃ᴀ ʜ.ᴛ ᴠᴀ̀ N.Đ.Q, ᴛᴀ̣ɪ ʙᴜᴏ̂̉ɪ đᴏ̂́ɪ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ɴᴀ̀ʏ, N.Đ.Q đᴀ̃ ᴘʜᴜ̉ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʜ.ᴇ̂́ᴘ ᴅ.ᴀ̂ᴍ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ. Đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ɴᴀ̀ʏ ᴄʜɪ̉ ᴛʜᴜ̛̀ᴀ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̂̀ɴ đ.ᴀ́ɴʜ đ.ᴀ̣̂ᴘ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏɴ. ᴍᴀ̣̆ᴄ ᴅᴜ̀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́, ϙ. đᴀ̃ ɴʜᴀ̆́ɴ ᴛɪɴ ᴄʜᴏ ᴠᴏ̛̣ ᴄᴀ̂̀ᴜ xɪɴ ᴛʜᴀ ᴛʜᴜ̛́ ᴄʜᴏ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴛᴏ̣̂ɪ ʟᴏ̂̃ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ.

ʟɪᴇ̂ɴ ϙᴜᴀɴ đᴇ̂́ɴ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴᴀ̀ʏ, ᴛʀᴀᴏ đᴏ̂̉ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴘɴᴠɴ, ᴏ̂ɴɢ ᴛʀᴀ̂̀ɴ ᴠᴀ̆ɴ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ – ᴄʜᴜ̉ ᴛɪ̣ᴄʜ ᴜʙɴᴅ xᴀ̃ ɴᴏ̛ɪ N.Đ.Q sɪɴʜ sᴏ̂́ɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ᴄᴏ́ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴍᴇ̣ ᴄᴏɴ ᴄʜɪ̣ ʟ.ʜ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ N.Đ.Q ʜ.ᴇ̂́ᴘ ᴅ.ᴀ̂ᴍ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ. ᴛᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ đᴀɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴏ̛ ϙᴜᴀɴ ᴄsĐᴛ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ʏᴇ̂ɴ ʟᴀ̣̂ᴘ xᴀ́ᴄ ᴍɪɴʜ, đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴠᴀ̀ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴄᴏ́ ᴋᴇ̂́ᴛ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴄᴜᴏ̂́ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ. ᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ xᴀ́ᴄ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄʜɪ̣ ʜ. xᴀ ɴʜᴀ̀ ʟᴀ̀ᴍ ᴀ̆ɴ ᴛᴜ̛̀ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴀ̆ᴍ ɴᴀʏ, ᴄʜᴀ́ᴜ ʜ.ᴛ ᴏ̛̉ ɴʜᴀ̀ ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴏ̂́ ᴠᴀ̀ ᴇᴍ.

ᴠᴜ̣ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ ᴛᴏ̂́ ʙᴏ̂́ ʜ.ᴇ̂́ᴘ ᴅ.ᴀ̂ᴍ ᴏ̛̉ ᴘʜᴜ́ ᴛʜᴏ̣: ᴅᴏ̀ɴɢ ᴛɪɴ ɴʜᴀ̆́ɴ đᴀ̂̃ᴍ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴍᴀ̆́ᴛ ɢᴜ̛̉ɪ ᴍᴇ̣

“ᴄᴏɴ xɪɴ ʟᴏ̂̃ɪ ᴍᴇ̣”

Đᴏ́ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ đᴏᴀ̣ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴛɪɴ ɴʜᴀ̆́ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ɴᴜ̛̃ sɪɴʜ ɴ.ᴛ.ʜ.ᴛ (sɴ 𝟸𝟶𝟶𝟺, ϙᴜᴇ̂ ᴏ̛̉ ʏᴇ̂ɴ ʟᴀ̣̂ᴘ, ᴘʜᴜ́ ᴛʜᴏ̣) ᴋᴇ̂̉ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴇ̣ ᴠᴇ̂̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʙɪ̣ ʙᴏ̂́ đᴇ̉ ʟᴀ̀ N.Đ.Q (sɴ 𝟷𝟿𝟽𝟿) ᴄᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ ʙᴜ̛́ᴄ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̂̀ɴ . ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴅᴏ̀ɴɢ ᴛɪɴ ɴʜᴀ̆́ɴ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴋʜᴏ́ᴇ ᴍᴀ̆́ᴛ ᴄᴀʏ ᴄᴀʏ.

ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ ᴄᴜᴏ̂́ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ɴᴀ̆ᴍ ᴄᴜ̃ 𝟸𝟶𝟸𝟶, ᴋʜɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ đᴀɴɢ ɢᴏ́ɪ ɢʜᴇ́ᴍ ʜᴀ̀ɴʜ ᴛʀᴀɴɢ đᴇ̂̉ ᴛɪ̀ᴍ ᴠᴇ̂̀ ᴛᴏ̂̉ ᴀ̂́ᴍ, ᴛʜɪ̀ ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ɴᴜ̛̃ ʟᴏ̛́ᴘ 𝟷𝟷 ɴʜᴜ̛ ᴛ. ʟᴀ̣ɪ ᴜᴀ̂́ᴛ ɴɢʜᴇ̣ɴ ʀᴏ̛̀ɪ ʙᴏ̉ ɴɢᴏ̂ɪ ɴʜᴀ̀ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ ᴍᴏɴɢ ᴛɪ̀ᴍ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴜ̛̣ ʙɪ̀ɴʜ ʏᴇ̂ɴ.

sᴀᴜ ᴋʜɪ xᴜᴏ̂́ɴɢ ʜᴀ̀ ɴᴏ̣̂ɪ ᴠᴀ̀ ᴛɪ̀ᴍ ɢᴀ̣̆ᴘ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴍᴇ̣ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴇᴍ ᴛʀᴀɪ, ᴋʜɪ ᴍᴇ̣ ʜᴏ̉ɪ ᴠɪ̀ sᴀᴏ ʙᴏ̉ ʜᴏ̣ᴄ xᴜᴏ̂́ɴɢ đᴀ̂ʏ, ᴛ. ᴠᴀ̂̃ɴ ɢɪᴀ̂́ᴜ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʙɪ̣ ʙᴏ̂́ ɢɪᴏ̛̉ ᴛʀᴏ̀ đᴏ̂̀ɪ ʙᴀ̣ɪ. ᴄᴏ̂ ʙᴇ́ ᴄʜɪ̉ ᴅᴀ́ᴍ ɴᴏ́ɪ ʟᴀ̀ ᴅᴏ ʙᴏ̂́ đᴀ́ɴʜ đᴀ̣̂ᴘ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴇ̂ɴ ᴘʜᴀ̉ɪ ʙᴏ̉ đɪ.

“ᴠɪ̀ sᴀᴏ ᴄʜᴀ́ᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋᴇ̂̉ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴇ̣ ɴɢᴀʏ?”, ᴛᴏ̂ɪ ʜᴏ̉ɪ.

ᴛʜᴇᴏ ᴛ. ʟʏ́ ɢɪᴀ̉ɪ, ᴇᴍ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴍᴇ̣ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴛᴏ̂̉ɴ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ, ʙᴏ̛̉ɪ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ đᴏ̛̀ɪ ᴍᴇ̣ đᴀ̃ ʙɪ̣ ᴛᴏ̂̉ɴ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ϙᴜᴀ́ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʀᴏ̂̀ɪ.

ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴅᴏ̀ɴɢ ᴛɪɴ ɴʜᴀ̆́ɴ xᴏ́ᴛ xᴀ, ᴘʜᴀ̂̃ɴ ɴᴏ̣̂ ᴍᴀ̀ ɴ.ᴛ.ʜ.ᴛ ɢᴜ̛̉ɪ ᴄʜᴏ ᴍᴇ̣, ᴛᴏ̂́ ɢɪᴀ́ᴄ ᴠᴇ̂̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʙɪ̣ ʙᴏ̂́ ᴄᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ ʙᴜ̛́ᴄ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̂̀ɴ (ᴀ̉ɴʜ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠᴀ̣̂ᴛ ᴄᴜɴɢ ᴄᴀ̂́ᴘ)

ʜᴏ̂ᴍ sᴀᴜ, ᴋʜɪ đᴀɴɢ đᴜ̛ᴀ ᴇᴍ đɪ ᴄʜᴏ̛ɪ ᴏ̛̉ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠɪᴇ̂ɴ, ɴɢʜɪ̃ ʟᴀ̣ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ʙᴏ̂́ ʟᴀ̀ᴍ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍɪ̀ɴʜ, ᴄʜᴀ́ᴜ ʀᴏ̛́ᴛ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴍᴀ̆́ᴛ, ʟᴀ̂̀ɴ ʟᴀ̂́ʏ đɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴏᴀ̣ɪ ɴʜᴀ̆́ɴ ᴛɪɴ ᴄʜᴏ ᴍᴇ̣.

ᴄᴏɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴀ̀ ɴᴜ̛̃ᴀ đᴀ̂ᴜ!

xɪɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʀɪ́ᴄʜ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ᴠᴀ̆ɴ ᴅᴏ̀ɴɢ ᴛɪɴ ɴʜᴀ̆́ɴ ᴍᴀ̀ ʜ.ᴛ ɴʜᴀ̆́ɴ ᴄʜᴏ ᴍᴇ̣, sᴀᴜ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ɴᴜ̛̃ ɴᴀ̀ʏ đᴀ̂́ᴜ ᴛʀᴀɴʜ ᴛᴜ̛ ᴛᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ.

ᴍᴇ̣ ᴏ̛ɪ, ᴄᴏɴ ɴᴏ́ɪ ɴᴀ̀ʏ ᴍᴇ̣ đᴜ̛̀ɴɢ ɢɪᴀ̣̂ɴ ɴʜᴀ, ᴄᴏɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ɴʜᴜ̛ ᴠᴀ̣̂ʏ đᴀ̂ᴜ, ᴛᴀ̣ɪ ʙᴏ̂́ ᴇ́ᴘ ᴄᴏɴ ᴛʜᴏ̂ɪ. ᴍᴇ̣ ᴏ̛ɪ, ᴄᴏɴ ɴᴏ́ɪ ɴᴀ̀ʏ ᴍᴇ̣ đᴜ̛̀ɴɢ ɢɪᴀ̣̂ɴ ɴʜᴀ, ᴄᴏɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ɴʜᴜ̛ ᴠᴀ̣̂ʏ đᴀ̂ᴜ, ᴛᴀ̣ɪ ʙᴏ̂́ ᴇ́ᴘ ᴄᴏɴ ᴛʜᴏ̂ɪ.

ᴍᴇ̣ đᴏ̣ᴄ ᴋʏ̃ ɴʜᴀ!

Đᴏ̛̣ᴛ ᴄᴏɴ ʜᴏ̣ᴄ ʟᴏ̛́ᴘ 𝟽, ʙᴏ̂́ ʙᴀ̆́ᴛ ᴄᴏɴ ɴɢᴜ̉ ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴏ̂́. ᴄᴀ́ᴄʜ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ 𝟸 ɴᴀ̆ᴍ, ʙᴏ̂́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴏ̀ɪ ɴɢᴜ̉ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴏɴ ɴᴜ̛̃ᴀ, ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴍᴀ̀ đᴇ̂́ɴ ʜᴏ̂ᴍ ᴛʜᴜ̛́ 𝟼 ᴛᴜᴀ̂̀ɴ ɴᴀ̀ʏ, ʙᴏ̂́ ɴᴏ́ɪ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ đɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴏᴀ̣ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴇ̣ xᴏɴɢ, ʙᴏ̂́ ᴠᴀ̀ᴏ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴄᴏɴ ʙᴏ̂́ ʙᴀ̉ᴏ ᴄʜᴏ ʙᴏ̂́ ɴɢᴜ̉ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴄᴏɴ. ᴄᴏɴ ʙᴀ̉ᴏ ʟᴀ̀ ᴄᴏɴ ʟᴏ̛́ɴ ʀᴏ̂̀ɪ, ᴘʜᴀ̉ɪ ᴛᴏ̂ɴ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ᴄᴏɴ ɴʜᴜ̛ɴɢ ʙᴏ̂́ ᴄᴜ̛́ ᴛʀᴇ̀ᴏ ʟᴇ̂ɴ ɢɪᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴄᴏɴ ʀᴏ̂̀ɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴄᴀ́ɪ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ɢɪᴏ̂́ɴɢ ɴʜᴜ̛ ʙᴏ̂́ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴇ̣ sɪɴʜ ᴄᴏɴ ʀᴀ ʏ́. ᴄᴏɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜɪ́ᴄʜ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄʜᴜ́ᴛ ɴᴀ̀ᴏ ᴄᴀ̉. Đᴇ̂́ɴ ʜᴏ̂ᴍ ϙᴜᴀ ᴄᴏɴ xᴜᴏ̂́ɴɢ đᴇ̂̉ ɴᴏ́ɪ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴇ̣ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴄᴏɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴅᴀ́ᴍ ɴᴏ́ɪ ᴠɪ̀ ᴄᴏɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴍᴜ̃ɪ ɴᴀ̀ᴏ ᴅᴀ́ᴍ ɴʜɪ̀ɴ ᴍᴇ̣ ɴᴜ̛̃ᴀ. Đᴇ̂́ɴ sᴀ́ɴɢ ʜᴏ̂ᴍ ϙᴜᴀ ʙᴏ̂́ ʟᴀ̣ɪ ᴄʜᴜɪ ᴠᴀ̀ᴏ đᴏ̀ɪ ɴɢᴜ̉ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴏɴ, ʙᴏ̂́ ʙᴀ̉ᴏ ɴᴏ̂́ᴛ ʟᴀ̂̀ɴ ɴᴀ̀ʏ ᴛʜᴏ̂ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ʟᴀ̂̀ɴ sᴀᴜ ɴᴜ̛̃ᴀ đᴀ̂ᴜ. ᴄᴏɴ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴛɪ́ɴʜ ʙᴏ̂́ ɴᴇ̂ɴ ᴄᴏɴ xᴜᴏ̂́ɴɢ ᴍᴇ̣ đᴇ̂̉ ɴᴏ́ɪ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴇ̣. ᴛᴏ̂́ɪ ʜᴏ̂ᴍ ᴛʜᴜ̛́ 𝟼, ᴄᴏɴ ᴋʜᴏ́ᴄ ɢᴀ̂̀ɴ 𝟷 ᴛɪᴇ̂́ɴɢ đᴏ̂̀ɴɢ ʜᴏ̂̀. ᴄᴏɴ ɴᴀ̆̀ᴍ sᴜʏ ɴɢʜɪ̃ xᴇᴍ ʙᴏ̂́ ᴄᴏ́ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴀ̀ ʙᴏ̂́ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴍᴀ̀ ʙᴏ̂́ ᴅᴀ́ᴍ ʟᴀ̀ᴍ ᴄᴀ́ɪ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ đᴏ́ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄʜɪ́ɴʜ đᴜ̛́ᴀ ᴄᴏɴ ᴍɪ̀ɴʜ đᴇ̉ ʀᴀ.

ᴍᴇ̣ đᴏ̣ᴄ đɪ, ʀᴏ̂̀ɪ ᴛɪ́ ᴄᴏɴ ᴠᴇ̂̀ ɴᴏ́ɪ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴇ̣ sᴀᴜ. ᴄᴏɴ ᴄʜᴀ̉ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴠᴇ̂̀ ᴄᴀ́ɪ ɴʜᴀ̀ đᴀ̂́ʏ ɴᴜ̛̃ᴀ đᴀ̂ᴜ. ᴄᴏɴ sᴏ̛̣ ʟᴀ̆́ᴍ ʀᴏ̂̀ɪ. ᴛᴏ̂́ɪ ʜᴏ̂ᴍ ϙᴜᴀ ᴄᴏɴ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴛᴜ̛̣ đɪ ᴍᴜᴀ ᴛʜᴜᴏ̂́ᴄ ᴛʀᴀ́ɴʜ ᴛʜᴀɪ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ sᴏ̛̣ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ʟᴇ̣̂, ᴄᴏɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴀ̀ᴍ sᴀᴏ ᴄᴀ̉. ᴄᴏɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴠᴇ̂̀ ɴᴜ̛̃ᴀ đᴀ̂ᴜ, ᴄᴏɴ ᴏ̛̉ đᴀ̂ʏ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴇ̣, ᴠᴏ̛́ɪ ɴᴀ̆ᴍ sᴀᴜ ᴄᴏɴ đɪ ʟᴀ̀ᴍ, ᴄᴏɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴠᴇ̂̀ ᴄᴀ̆ɴ ɴʜᴀ̀ đᴏ́ ɴᴜ̛̃ᴀ đᴀ̂ᴜ…“.

Đᴀᴜ đᴏ̛́ɴ, xᴏ́ᴛ xᴀ ᴋʜɪ ʙɪᴇ̂́ᴛ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ, ᴄʜɪ̣ ʟ.ʜ đᴀ̃ sᴜʏ sᴜ̣ᴘ ᴠᴀ̀ sᴜʏ ɴɢʜɪ̃ ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ. ᴄᴜᴏ̂́ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ, ʜᴀɪ ᴍᴇ̣ ᴄᴏɴ ᴄʜɪ̣ đᴀ̃ ϙᴜʏᴇ̂́ᴛ đɪ̣ɴʜ ᴍᴀɴɢ ᴛᴏᴀ̀ɴ ʙᴏ̣̂ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʀᴀ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ʏᴇ̂ɴ ʟᴀ̣̂ᴘ (ᴘʜᴜ́ ᴛʜᴏ̣) đᴇ̂̉ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ đᴏ̂̀ɪ ʙᴀ̣ɪ ᴄᴜ̉ᴀ N.Đ.Q.

ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ đᴀɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴏ̛ ϙᴜᴀɴ CSĐT ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ʏᴇ̂ɴ ʟᴀ̣̂ᴘ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ xᴀ́ᴄ ᴍɪɴʜ, đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ.

ᴛʜᴇᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴛᴜ̛̀ ᴍᴇ̣ ᴄᴜ̉ᴀ ɴᴜ̛̃ sɪɴʜ ᴛ., ᴋʜɪ ʙɪᴇ̂́ᴛ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ ʙɪ̣ ʙᴀ̣ɪ ʟᴏ̣̂, ᴠᴏ̛̣ ᴠᴀ̀ ᴄᴏɴ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ ʀᴀ ᴄᴏ̛ ϙᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ. ϙ. đᴀ̃ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̂̀ɴ ɢᴏ̣ɪ đɪᴇ̣̂ɴ, ɴʜᴀ̆́ɴ ᴛɪɴ ᴄʜᴏ ᴠᴏ̛̣ đᴇ̂̉ ᴄᴀ̂̀ᴜ xɪɴ ᴛʜᴀ ᴛʜᴜ̛́, ᴄʜᴏ ʜᴀ̆́ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴏɴ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ. ᴛʜᴇ̂́ ɴʜᴜ̛ɴɢ, ᴛᴀ̣ɪ ʙᴜᴏ̂̉ɪ đᴏ̂́ɪ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ᴠᴏ̛́ɪ đᴀ̂ʏ ᴛᴀ̣ɪ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ, N.Đ.Q ʟᴀ̣ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴍᴜ̛̣ᴄ ᴄʜᴏ̂́ɪ ᴛᴏ̣̂ɪ, ᴘʜᴜ̉ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʟᴀ̀ᴍ đᴏ̂̀ɪ ʙᴀ̣ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ.

ᴠᴜ̣ ᴄᴏɴ ᴛᴏ̂́ ᴄʜᴀ ʜ.ᴇ̂́ᴘ ᴅ.ᴀ̂ᴍ ᴏ̛̉ ᴘʜᴜ́ ᴛʜᴏ̣: ʟᴏ̣̂ ᴛɪɴ ɴʜᴀ̆́ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴏ ʟᴀ̀ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴀ ᴛʜᴜ̛̀ᴀ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴠᴀ̀ xɪɴ ᴛʜᴀ ᴛʜᴜ̛́:

ʟɪᴇ̂ɴ ϙᴜᴀɴ đᴇ̂́ɴ ᴠᴜ̣ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ ᴛᴏ̂́ ᴄʜᴀ ʜ.ᴇ̂́ᴘ ᴅ.ᴀ̂ᴍ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴛᴀ̣ɪ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ʏᴇ̂ɴ ʟᴀ̣̂ᴘ (ᴘʜᴜ́ ᴛʜᴏ̣) ᴍᴀ̀ ʙᴀ́ᴏ ᴘɴᴠɴ đᴀ̃ ᴘʜᴀ̉ɴ ᴀ́ɴʜ, ᴛʜᴇᴏ ᴛɪ̀ᴍ ʜɪᴇ̂̉ᴜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴘʜᴏ́ɴɢ ᴠɪᴇ̂ɴ, ᴋʜɪ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴠᴏ̛̃ ʟᴏ̛̉, N.Đ.Q đᴀ̃ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̂̀ɴ ɴʜᴀ̆́ɴ ᴛɪɴ ᴄʜᴏ ᴠᴏ̛̣ xɪɴ ʟᴏ̂̃ɪ, ᴄᴀ̂̀ᴜ xɪɴ sᴜ̛̣ ᴛʜᴀ ᴛʜᴜ̛́.

ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʀᴏɴɢ sᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴄ ᴛɪɴ ɴʜᴀ̆́ɴ ᴍᴀ̀ ϙ. ɴʜᴀ̆́ɴ ᴄʜᴏ ᴠᴏ̛̣ xɪɴ ʟᴏ̂̃ɪ, xɪɴ ᴛʜᴀ ᴛʜᴜ̛́ ᴄʜᴏ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ (ᴀ̉ɴʜ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠᴀ̣̂ᴛ ᴄᴜɴɢ ᴄᴀ̂́ᴘ)

ᴄᴜɴɢ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴠᴏ̛́ɪ ᴘᴠ ʙᴀ́ᴏ ᴘɴᴠɴ, ᴄʜɪ̣ ɴ.ᴛ.ʟ.ʜ (sɴ 𝟷𝟿𝟾𝟺, ᴠᴏ̛̣ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ N.Đ.Q) đᴜ̛ᴀ ʀᴀ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ đᴏᴀ̣ɴ ᴛɪɴ ɴʜᴀ̆́ɴ ɢɪᴜ̛̃ᴀ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴄʜɪ̣ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛʜᴏ̛̀ɪ đɪᴇ̂̉ᴍ ɴɢᴀ̀ʏ 𝟷𝟸/𝟹/𝟸𝟶𝟸𝟷 (ɴɢᴀʏ sᴀᴜ ᴛʜᴏ̛̀ɪ đɪᴇ̂̉ᴍ ᴍᴇ̣ ᴄᴏɴ ᴄʜɪ̣ ʜ. ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ ʀᴀ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ʏᴇ̂ɴ ʟᴀ̣̂ᴘ).

ᴛʀᴏɴɢ đᴏ́, ᴄᴏ́ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴏ̣̂ɪ ᴅᴜɴɢ ᴍᴀ̀ ϙ. xɪɴ ʟᴏ̂̃ɪ, xɪɴ ᴍᴇ̣ ᴄᴏɴ ᴄʜɪ̣ ʟ. ʀᴜ́ᴛ đᴏ̛ɴ. “ᴇᴍ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴀɴʜ, ᴇᴍ ʀᴜ́ᴛ đᴏ̛ɴ đɪ…”. ʀᴏ̂̀ɪ “ᴇᴍ ᴏ̛ɪ, ᴇᴍ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴀɴʜ ᴠᴏ̛́ɪ, ʙᴀ̂ʏ ɢɪᴏ̛̀ ᴇᴍ ᴄʜᴏ ᴀɴʜ đɪ ᴛᴜ̀ ᴇᴍ ᴄᴏ́ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴛʜᴏᴀ̉ɪ ᴍᴀ́ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʜᴀ̉, ᴛʜᴏ̂ɪ ᴀɴʜ đᴀ̃ sᴀɪ ʀᴏ̂̀ɪ, ᴇᴍ ᴠᴀ̀ ᴄᴏɴ ᴄʜᴏ ᴀɴʜ xɪɴ ʟᴏ̂̃ɪ“.

ᴛʀᴀ̉ ʟᴏ̛̀ɪ ᴄᴀ̂ᴜ ʜᴏ̉ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴠᴏ̛̣ ᴠᴇ̂̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ϙᴜ.ᴀɴ ʜ.ᴇ̣̂ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ ʙᴀᴏ ɴʜɪᴇ̂ᴜ ʟᴀ̂̀ɴ, ϙ. ɴᴏ́ɪ ʟᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴʜᴏ̛́, ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 𝟸,𝟹 ʟᴀ̂̀ɴ ɢɪ̀ đᴏ́ (ᴀ̉ɴʜ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠᴀ̣̂ᴛ ᴄᴜɴɢ ᴄᴀ̂́ᴘ)

ᴋʜɪ ᴄʜɪ̣ ʜ.ʟ ʜᴏ̉ɪ ʟᴀ̣ɪ ϙ. đᴀ̃ ʟᴀ̀ᴍ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ đᴏ́ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴏɴ ʙᴀᴏ ɴʜɪᴇ̂ᴜ ʟᴀ̂̀ɴ ʀᴏ̂̀ɪ, ϙ. ᴛʀᴀ̉ ʟᴏ̛̀ɪ ϙᴜᴀ ᴛɪɴ ɴʜᴀ̆́ɴ: “ᴀɴʜ ɴᴏ́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴇᴍ ʀᴏ̂̀ɪ ʟᴀ̀ ʜᴀɪ ʙᴀ ʟᴀ̂̀ɴ ɢɪ̀ đᴀ̂́ʏ ᴀɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴʜᴏ̛́. ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ɴᴏ́ ɢᴏ̣ɪ ᴀɴʜ ʀᴏ̂̀ɪ, ɴᴏ́ ʙᴀ̆́ᴛ ᴀɴʜ ʀᴏ̂̀ɪ ᴇᴍ ᴏ̛ɪ. ᴇᴍ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴀɴʜ ᴠᴏ̛́ɪ ᴇᴍ“, ʀᴏ̂̀ɪ “ᴀɴʜ sᴀɪ ʀᴏ̂̀ɪ, ᴇᴍ ᴄʜᴏ ᴀɴʜ xɪɴ ʟᴏ̂̃ɪ ᴇᴍ đɪ. ᴍᴇ̣ ᴄᴏɴ ᴇᴍ ᴛᴜ̛̀ ʙᴏ̉ ᴀɴʜ ᴄᴏ́ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɢɪ̀ đᴀ̂ᴜ ᴇᴍ“.

ᴛᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴄʜɪ̣ ʜ. ᴠᴀ̀ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ ɴ.ᴛ.ʜ.ᴛ đᴀ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴍᴇ̂̀ᴍ ʟᴏ̀ɴɢ, ϙᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴇᴏ đᴜᴏ̂̉ɪ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ đᴇ̂́ɴ ᴄᴜ̀ɴɢ.

ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ đᴀɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ʏᴇ̂ɴ ʟᴀ̣̂ᴘ xᴀ́ᴄ ᴍɪɴʜ, đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴛʜᴇᴏ ᴛʜᴀ̂̉ᴍ ϙᴜʏᴇ̂̀ɴ.

ᴍᴏ̛́ɪ đᴀ̂ʏ, ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ 𝟷𝟶/𝟻, ᴄᴏ̛ ϙᴜᴀɴ ᴄsĐᴛ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ʏᴇ̂ɴ ʟᴀ̣̂ᴘ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴋsɴᴅ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ đᴀ̃ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ʙᴜᴏ̂̉ɪ đᴏ̂́ɪ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ɢɪᴜ̛̃ᴀ ᴄʜᴀ́ᴜ ɴ.ᴛ.ʜ.ᴛ ᴠᴀ̀ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ N.Đ.Q. ᴛᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴛᴀ̣ɪ ʙᴜᴏ̂̉ɪ đᴏ̂́ɪ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ɴᴀ̀ʏ, N.Đ.Q đᴀ̃ ᴘʜᴜ̉ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄ.ᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ ʙ.ᴜ̛́ᴄ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ.

“ɢɪᴏ̛̀ ᴍᴇ̣ ᴄᴏɴ ᴛᴏ̂ɪ ᴄʜɪ̉ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴛʀᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴏ̛̀ ᴠᴀ̀ᴏ sᴜ̛̣ ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ ᴍɪɴʜ, ᴄᴏ̂ɴɢ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ.

ɴᴏ́ɪ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ʟᴀ̀ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴅᴀ́ᴍ ᴠᴇ̂̀ ᴄᴀ̆ɴ ɴʜᴀ̀ đᴏ́ ɴᴜ̛̃ᴀ”, ᴄʜɪ̣ ɴ.ᴛ.ʟ.ʜ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉.

ᴛᴏ́ᴍ ᴛᴀ̆́ᴛ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ:

ᴄᴜᴏ̂́ɪ ᴛʜᴀ́ɴɢ 𝟺/𝟸𝟶𝟸𝟷, ʙᴀ́ᴏ ᴘɴᴠɴ ɴʜᴀ̣̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʟᴏ̛̀ɪ ᴋᴇ̂ᴜ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴇ̣ ᴄᴏɴ ᴄʜɪ̣ ɴ.ᴛ.ʟ.ʜ ᴠᴀ̀ ᴄʜᴀ́ᴜ ɴ.ᴛ.ʜ.ᴛ (sɴ 𝟸𝟶𝟶𝟺, ᴛʀᴜ́ ᴛᴀ̣ɪ ʏᴇ̂ɴ ʟᴀ̣̂ᴘ, ᴘʜᴜ́ ᴛʜᴏ̣) ᴠᴇ̂̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʟᴏ̛̣ɪ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴄʜɪ̣ ʜ. ʟᴀ̀ᴍ ᴀ̆ɴ xᴀ ɴʜᴀ, N.Đ.Q (sɴ 𝟷𝟿𝟽𝟿) ʟᴀ̀ ʙᴏ̂́ đᴇ̉ ᴄʜᴀ́ᴜ ʜ. đᴀ̃ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̂̀ɴ ʜ.ᴇ̂́ᴘ ᴅ.ᴀ̂ᴍ ᴄʜᴀ́ᴜ. ʟᴀ̂̀ɴ đᴀ̂̀ᴜ ᴛɪᴇ̂ɴ ᴋʜɪ ᴄʜᴀ́ᴜ ʜᴏ̣ᴄ ʟᴏ̛́ᴘ 𝟽. ʟᴀ̂̀ɴ ɢᴀ̂̀ɴ ɴʜᴀ̂́ᴛ ʟᴀ̀ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄᴜᴏ̂́ɪ ᴛʜᴀ́ɴɢ 𝟷𝟸/𝟸𝟶𝟸𝟶. sᴀᴜ ʟᴀ̂̀ɴ đᴏ́, ᴄʜᴀ́ᴜ ʜ.ᴛ. ʟᴀ̣ɪ ʙɪ̣ ʙᴏ̂́ đᴏ̀ɪ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ʜ.ᴇ̂́ᴘ ᴅ.ᴀ̂ᴍ. ᴜᴀ̂́ᴛ ᴜ̛́ᴄ, ᴄʜᴀ́ᴜ đᴀ̃ ʙᴏ̉ ɴʜᴀ̀, ʙᴏ̉ ʜᴏ̣ᴄ xᴜᴏ̂́ɴɢ ʜᴀ̀ ɴᴏ̣̂ɪ ᴛɪ̀ᴍ ᴍᴇ̣. ʟᴜ́ᴄ đᴀ̂̀ᴜ, ᴄʜᴀ́ᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴅᴀ́ᴍ ᴋᴇ̂̉ ʟᴀ̣ɪ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴇ̣. ɴɢᴀ̀ʏ ʜᴏ̂ᴍ sᴀᴜ, ᴋʜɪ đᴜ̛ᴀ ᴇᴍ đɪ ᴄʜᴏ̛ɪ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠɪᴇ̂ɴ, ʜ.ᴛ đᴀ̃ ʟᴀ̂́ʏ đɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴏᴀ̣ɪ ɴʜᴀ̆́ɴ ᴛɪɴ, ᴋᴇ̂̉ ʟᴀ̣ɪ ᴛᴏᴀ̀ɴ ʙᴏ̣̂ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʙɪ̣ ʙᴏ̂́ ʜ.ᴇ̂́ᴘ ᴅ.ᴀ̂ᴍ ᴄʜᴏ ᴍᴇ̣ ʙɪᴇ̂́ᴛ. sᴀᴜ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴀ̀ʏ sᴜʏ ɴɢʜɪ̃, ᴄʜɪ̣ ʜ. ϙᴜʏᴇ̂́ᴛ đɪ̣ɴʜ đᴜ̛ᴀ ᴄᴏɴ đᴇ̂́ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ʏᴇ̂ɴ ʟᴀ̣̂ᴘ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ.

ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ đᴀɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ʏᴇ̂ɴ ʟᴀ̣̂ᴘ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ, ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃.

ᴠᴜ̣ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ ᴛᴏ̂́ ᴄʜᴀ ʜ.ᴇ̂́ᴘ ᴅ.ᴀ̂ᴍ ᴏ̛̉ ᴘʜᴜ́ ᴛʜᴏ̣: ʜᴏ̣̂ɪ ʙᴀ̉ᴏ ᴠᴇ̣̂ ϙᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛʀᴇ̉ ᴇᴍ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ:

Đᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ đᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ ᴛʀᴏ̣ɴɢ

ʟɪᴇ̂ɴ ϙᴜᴀɴ đᴇ̂́ɴ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴᴀ̀ʏ, ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ 𝟷𝟹/𝟻, ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ᴠᴏ̛́ɪ ᴘᴠ ʙᴀ́ᴏ ᴘɴᴠɴ, ʙᴀ̀ ɴɪɴʜ ᴛʜɪ̣ ʜᴏ̂̀ɴɢ – ᴘʜᴏ́ ᴄʜᴜ̉ ᴛɪ̣ᴄʜ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ʜᴏ̣̂ɪ ʙᴀ̉ᴏ ᴠᴇ̣̂ ϙᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛʀᴇ̉ ᴇᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴛ ɴᴀᴍ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, sᴀᴜ ᴋʜɪ ɴᴀ̆́ᴍ ʙᴀ̆́ᴛ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ʙᴀ́ᴏ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ᴠɪᴇ̣̂ᴛ ɴᴀᴍ , ʜᴏ̣̂ɪ ʙᴀ̉ᴏ ᴠᴇ̣̂ ϙᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛʀᴇ̉ ᴇᴍ đᴀ̃ ᴄᴏ́ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̆ɴ ɢᴜ̛̉ɪ ᴄᴏ̛ ϙᴜᴀɴ ᴄsĐᴛ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ ᴘʜᴜ́ ᴛʜᴏ̣.

ᴄᴜ̣ ᴛʜᴇ̂̉, ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̆ɴ ᴘʜᴀ́ᴛ đɪ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ 𝟷𝟹/𝟻, ʜᴏ̣̂ɪ ʙᴀ̉ᴏ ᴠᴇ̣̂ ϙᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛʀᴇ̉ ᴇᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴛ ɴᴀᴍ ɴᴇ̂ᴜ ɴɢᴀ̀ʏ 𝟷𝟸/𝟻, ʜᴏ̣̂ɪ ʙᴀ̉ᴏ ᴠᴇ̣̂ ϙᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛʀᴇ̉ ᴇᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴛ ɴᴀᴍ ɴʜᴀ̣̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴛᴜ̛̀ ʙᴀ́ᴏ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ᴠɪᴇ̣̂ᴛ ɴᴀᴍ ᴠᴇ̂̀ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄʜᴀ́ᴜ ɴ.ᴛ.ʜ.ᴛ, sɪɴʜ ɴᴀ̆ᴍ 𝟸𝟶𝟶𝟺, ʙɪ̣ ʜ.ᴇ̂́ᴘ ᴅ.ᴀ̂ᴍ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̂̀ɴ ᴛᴜ̛̀ ɴᴀ̆ᴍ 𝟸𝟶𝟷𝟼. ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʜ.ᴇ̂́ᴘ ᴅ.ᴀ̂ᴍ ᴄʜᴀ́ᴜ ᴄʜɪ́ɴʜ ʟᴀ̀ ʙᴏ̂́ đᴇ̉ – N.Đ.Q (sɴ 𝟷𝟿𝟽𝟿).

sᴀᴜ ᴋʜɪ ɴɢʜɪᴇ̂ɴ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ʙᴀ́ᴏ ᴄʜɪ́ ᴠᴀ̀ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴄᴜɴɢ ᴄᴀ̂́ᴘ, ʜᴏ̣̂ɪ ʙᴀ̉ᴏ ᴠᴇ̣̂ ϙᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛʀᴇ̉ ᴇᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴛ ɴᴀᴍ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛʜᴀ̂́ʏ, đᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ đᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ɢᴀ̂ʏ ᴛᴏ̂̉ɴ ʜᴀ̣ɪ ɴᴀ̣̆ɴɢ ɴᴇ̂̀ ᴠᴇ̂̀ ᴛʜᴇ̂̉ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ᴠᴀ̀ ᴛɪɴʜ ᴛʜᴀ̂̀ɴ ᴄʜᴏ ᴛʀᴇ̉, sᴜʏ đ.ᴏ̂̀ɪ đᴀ̣ᴏ đᴜ̛́ᴄ ᴋʜɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ x.ᴀ̂ᴍ ʜ.ᴀ̣ɪ ʟᴀ̣ɪ ʟᴀ̀ ʙᴏ̂́ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜᴀ́ᴜ.

Đᴇ̂̀ ɴɢʜɪ̣ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ 𝟸 ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴄᴜ̉ᴀ N.Đ.Q

ʜᴏ̣̂ɪ ʙᴀ̉ᴏ ᴠᴇ̣̂ ϙᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛʀᴇ̉ ᴇᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴛ ɴᴀᴍ đᴇ̂̀ ɴɢʜɪ̣ ᴄᴏ̛ ϙᴜᴀɴ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ ᴘʜᴜ́ ᴛʜᴏ̣ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜᴏ́ɴɢ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ “ʜ.ᴇ̂́ᴘ ᴅ.ᴀ̂ᴍ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̂̀ɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴀ̆ᴍ” ᴄᴜ̉ᴀ N.Đ.Q đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄʜᴀ́ᴜ ɴ.ᴛ.ʜ.ᴛ ᴠᴀ̀ “ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ʙᴀ̣ᴏ ʟᴜ̛̣ᴄ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴀ̆ᴍ” đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ 𝟸 ᴄᴏɴ ᴄᴜ̉ᴀ ϙ; ᴄᴜ̛̉ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴄᴏ́ ᴋɪɴʜ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛʀᴇ̉ ɴʜᴀ̆̀ᴍ đᴀ̉ᴍ ʙᴀ̉ᴏ ϙᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄʜᴀ́ᴜ ɴ.ᴛ.ʜ.ᴛ“, ɴᴏ̣̂ɪ ᴅᴜɴɢ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̆ɴ ɴᴇ̂ᴜ.

ᴛʀᴀᴏ đᴏ̂̉ɪ ᴛʜᴇ̂ᴍ ᴠᴏ̛́ɪ ᴘᴠ, ʙᴀ̀ ɴɪɴʜ ᴛʜɪ̣ ʜᴏ̂̀ɴɢ – ᴘʜᴏ́ ᴄʜᴜ̉ ᴛɪ̣ᴄʜ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ʜᴏ̣̂ɪ ʙᴀ̉ᴏ ᴠᴇ̣̂ ϙᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛʀᴇ̉ ᴇᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴛ ɴᴀᴍ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, đᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʜᴇ̂́ᴛ sᴜ̛́ᴄ ᴘʜ.ᴀ̂̃ɴ ɴ.ᴏ̣̂, đᴀ́ɴɢ ʟᴇ̂ɴ ᴀ́ɴ, ɢᴀ̂ʏ ʙᴜ̛́ᴄ xᴜ́ᴄ ᴛʀᴏɴɢ ᴅᴜ̛ ʟᴜᴀ̣̂ɴ. ʙᴏ̛̉ɪ đᴏ́ ʟᴀ̀ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴍᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙᴏ̂́ ᴍᴀ̀ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ ᴍɪ̀ɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴀ̆ᴍ, ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̂̀ɴ, ᴄʜᴜ̛́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴀ̀ ʙᴏ̣̂ᴄ ᴘʜᴀ́ᴛ.

ᴛʜᴇᴏ ʙᴀ̀ ʜᴏ̂̀ɴɢ, ᴄᴏ̛ ϙᴜᴀɴ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ sᴇ̃ ᴄᴏ́ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʟʏ́ ᴅᴏ ɢɪᴀ̉ɪ ᴛʜɪ́ᴄʜ ᴄʜᴏ sᴜ̛̣ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ ᴛʀᴏɴɢ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ, ɴʜᴜ̛ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄʜɪ̉ ᴄᴏ́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴀ̀ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ʟᴀ̣ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ.

ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴛʜᴇᴏ ʙᴀ̀ ʜᴏ̂̀ɴɢ, ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ʙᴀ̀ ᴄᴏ́ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʜɪ̀ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄᴏ̀ɴ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛɪɴ ɴʜᴀ̆́ɴ ɢɪᴜ̛̃ᴀ ʜᴀɪ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ (ϙ. ᴠᴀ̀ ᴄʜɪ̣ ʜ), ᴛʜᴇ̂̉ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴜ̛̀ᴀ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴠᴀ̀ xɪɴ ᴠᴏ̛̣ ᴄᴏɴ ᴛʜᴀ ᴛʜᴜ̛́. “Đᴀ̂́ʏ ᴄᴜ̃ɴɢ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ, ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ ʀᴀ̂́ᴛ ϙᴜᴀɴ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ᴍᴀ̀ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʙᴀ̆̀ɴɢ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ᴠᴜ̣ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ xᴀ́ᴄ ᴍɪɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ đᴏ́”, ʙᴀ̀ ʜᴏ̂̀ɴɢ ɴᴏ́ɪ.

ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ đᴀɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ʏᴇ̂ɴ ʟᴀ̣̂ᴘ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ, ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃.

sᴀᴜ ᴋʜɪ ʙᴀ́ᴏ ᴘɴᴠɴ đᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̉ɪ, ʙᴀ̣ɴ đᴏ̣ᴄ ᴠᴀ̀ ᴅᴜ̛ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴄᴀ̉ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴀ̃ ʙᴀ̀ʏ ᴛᴏ̉ sᴜ̛̣ ᴘʜᴀ̂̃ɴ ɴᴏ̣̂ ᴠᴏ̛́ɪ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙᴏ̂́ ᴛʀᴏɴɢ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴᴀ̀ʏ. ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʏ́ ᴋɪᴇ̂́ɴ đᴇ̂̀ ɴɢʜɪ̣ ᴄᴏ̛ ϙᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴋʜᴀ̂̉ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ, xᴜ̛̉ ʟʏ́ ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ ᴍɪɴʜ, ᴄᴏ̂ɴɢ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴᴀ̀ʏ.

Nguồn:

(1): https://phunuvietnam.vn/phu-tho-rung-dong-thieu-nu-to-cao-bi-cha-ruot-hiep-dam-nhieu-lan-20210512085348355.htm
(2): https://phunuvietnam.vn/vu-con-gai-to-bo-hiep-dam-o-phu-tho-dong-tin-tin-nhan-dam-nuoc-mat-gui-me-20210512102518296.htm
(3): https://phunuvietnam.vn/vu-con-to-cha-hiep-dam-o-phu-tho-lo-tin-nhan-duoc-cho-la-cua-nguoi-cha-thua-nhan-va-xin-tha-thu-20210513134448948.htm
(4): https://phunuvietnam.vn/vu-con-gai-to-cha-hiep-dam-o-phu-tho-hoi-bao-ve-quyen-tre-em-vao-cuoc-20210513163744598.htm
BÌNH LUẬN (đã có: bình luận):


Trả lời