Vũng Tàu: ʙᴀ̆́ᴛ ɴɢʜɪ ᴄᴀɴ ʜ.ɪᴇ̂́ᴘ ᴅ.ᴀ̂ᴍ, s.ᴀ́ᴛ ʜ.ᴀ̣ɪ ʙᴇ́ ɢᴀ́ɪ 𝟻 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴏ̛̉ ʙᴀ̃ɪ đᴀ̂́ᴛ ᴛʀᴏ̂́ɴɢ ɢᴀ̂̀ɴ ɴʜᴀ̀

ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ đᴀ̃ ʙ.ᴀ̆́ᴛ ɢɪᴜ̛̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴɢʜɪ ᴄᴀɴ ɢᴀ̂ʏ ʀᴀ ᴠᴜ̣ ʜ.ɪᴇ̂́ᴘ ᴅ.ᴀ̂ᴍ, s.ᴀ́ᴛ ʜ.ᴀ̣ɪ ʙᴇ́ ɢᴀ́ɪ 𝟻 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ɢᴀ̂ʏ xᴏ̂ɴ xᴀᴏ ᴅᴜ̛ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ ϙᴜᴀ ᴏ̛̉ ᴛɪ̉ɴʜ ʙᴀ̀ ʀɪ̣ᴀ – ᴠᴜ̃ɴɢ ᴛᴀ̀ᴜ.

sᴀ́ɴɢ ɴᴀʏ (𝟷𝟿/𝟺), ᴄᴏ̛ ϙᴜᴀɴ ᴄsĐᴛ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ ʙᴀ̀ ʀɪ̣ᴀ – ᴠᴜ̃ɴɢ ᴛᴀ̀ᴜ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, đᴀɴɢ ᴛᴀ̣ᴍ ɢɪᴜ̛̃ ʜɪ̀ɴʜ sᴜ̛̣ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴠᴀ̆ɴ ᴅᴜ̃ɴɢ (ᴛᴇ̂ɴ ɢᴏ̣ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴅᴜ̃ɴɢ ɢɪᴀ́, sɴ 𝟷𝟿𝟽𝟻, ϙᴜᴇ̂ ʜᴀ̉ɪ ᴘʜᴏ̀ɴɢ, ᴛʀᴜ́ ᴛᴀ̣ɪ ᴋᴘ.𝟹, ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʟᴏɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ, ᴛᴘ.ʙᴀ̀ ʀɪ̣ᴀ) đᴇ̂̉ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴠᴇ̂̀ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ʜ.ɪᴇ̂́ᴘ ᴅ.ᴀ̂ᴍ, ɢ.ɪᴇ̂́ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ.


ɴɢʜɪ ᴄᴀɴ ʜ.ɪᴇ̂́ᴘ ᴅ.ᴀ̂ᴍ, s.ᴀ́ᴛ ʜ.ᴀ̣ɪ ʙᴇ́ ɢᴀ́ɪ 𝟻 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴏ̛̉ ʙᴀ̀ ʀɪ̣ᴀ – ᴠᴜ̃ɴɢ ᴛᴀ̀ᴜ

ᴅᴜ̃ɴɢ ʟᴀ̀ ɴɢʜɪ ᴄᴀɴ ɢᴀ̂ʏ ʀᴀ ᴠᴜ̣ xᴀ̂ᴍ ʜᴀ̣ɪ ᴛ.ɪ̀ɴʜ ᴅᴜ̣ᴄ, ɢ.ɪᴇ̂́ᴛ ʙᴇ́ ɢᴀ́ɪ 𝟻 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴛᴀ̣ɪ ʙᴀ̃ɪ đᴀ̂́ᴛ ᴛʀᴏ̂́ɴɢ ᴄᴀ́ᴄʜ ɴʜᴀ̀ 𝟹𝟶𝟶ᴍ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛᴏ̂́ɪ 𝟷𝟽/𝟺, ɢᴀ̂ʏ xᴏ̂ɴ xᴀᴏ ᴅᴜ̛ ʟᴜᴀ̣̂ɴ.

ᴛʜᴇᴏ ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ ᴛɪɴ, ɴɢʜɪ ᴄᴀɴ ᴅᴜ̃ɴɢ ʙɪ̣ ʙ.ᴀ̆́ᴛ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛᴏ̂́ɪ ʜᴏ̂ᴍ ϙᴜᴀ (𝟷𝟾/𝟺), sᴀᴜ 𝟷 ɴɢᴀ̀ʏ ɢᴀ̂ʏ ᴀ́ɴ. ᴛᴀ̣ɪ ᴄᴏ̛ ϙᴜᴀɴ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ, ᴅᴜ̃ɴɢ ᴛʜᴜ̛̀ᴀ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴄʜɪ́ɴʜ ʟᴀ̀ ʜᴜɴɢ ᴛʜᴜ̉ s.ᴀ́ᴛ ʜ.ᴀ̣ɪ ᴄʜᴀ́ᴜ ᴘ.ɴ.ϙ.ɴ. (𝟻 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ᴛʀᴜ́ ᴛᴀ̣ɪ ᴋʜᴜ ᴘʜᴏ̂́ 𝟹, ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʟᴏɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ, ᴛᴘ ʙᴀ̀ ʀɪ̣ᴀ, ᴛɪ̉ɴʜ ʙᴀ̀ ʀɪ̣ᴀ – ᴠᴜ̃ɴɢ ᴛᴀ̀ᴜ).

ɴɢʜɪ ᴄᴀɴ ʟᴀ̀ ʜᴀ̀ɴɢ xᴏ́ᴍ, ᴏ̛̉ ᴋᴇ̂́ ʙᴇ̂ɴ ɴʜᴀ̀ ɴ.ᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ. ɴʜᴜ̛ đᴀ̃ đᴜ̛ᴀ ᴛɪɴ, ᴠᴀ̀ᴏ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 𝟸𝟹ʜ ᴛᴏ̂́ɪ 𝟷𝟽/𝟺, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜᴀ́ᴜ ɴ. ᴛʀᴏɴɢ ʟᴜ́ᴄ đɪ ᴛɪ̀ᴍ ᴋɪᴇ̂́ᴍ ᴛʜɪ̀ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ́ᴜ ɴᴀ̆̀ᴍ ʙ.ᴀ̂́ᴛ đᴏ̣̂ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴛɪ̀ɴʜ ᴛʀᴀ̣ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴍᴀ̣̆ᴄ ϙᴜᴀ̂̀ɴ, ᴍɪᴇ̣̂ɴɢ s.ᴜ̀ɪ ʙᴏ̣ᴛ ᴍᴇ́ᴘ… ᴛᴀ̣ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʙᴀ̃ɪ đᴀ̂́ᴛ ᴛʀᴏ̂́ɴɢ, ᴄᴀ́ᴄʜ ɴʜᴀ̀ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 𝟹𝟶𝟶ᴍ.


ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴᴏ̛ɪ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ

ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜᴏ́ɴɢ đᴜ̛ᴀ ᴄʜᴀ́ᴜ ɴ. ᴠᴀ̀ᴏ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ, ɴʜᴜ̛ɴɢ ɴ.ᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ đᴀ̃ ᴛ.ᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ.

ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜᴀ́ᴜ ʙᴇ́ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́ ᴠᴀ̀ᴏ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 𝟸𝟷ʜ𝟷𝟻 ᴛᴏ̂́ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ, ᴋʜɪ ᴋᴇ̂ᴜ ᴄʜᴀ́ᴜ ɴ. ᴠᴀ̀ᴏ ɴɢᴜ̉ ᴠɪ̀ đᴀ̃ ᴍᴜᴏ̣̂ɴ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴄʜᴀ́ᴜ ᴄʜᴏ̛ɪ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ɴʜᴀ̀, ɴᴇ̂ɴ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴠᴏ̣̂ɪ ᴠᴀ̀ɴɢ đɪ ᴛɪ̀ᴍ. sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛɪ̀ᴍ ʜᴇ̂́ᴛ ᴛᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ ɴʜᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴀ̂́ʏ, ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ɴɢʜɪ ᴄᴏ́ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ̆̉ɴɢ ʟᴀ̀ɴʜ ɴᴇ̂ɴ ᴛᴀ̣̂ᴘ ᴛʀᴜɴɢ ᴛɪ̀ᴍ ᴋɪᴇ̂́ᴍ ᴏ̛̉ ᴋʜᴜ ᴠᴜ̛̣ᴄ ϙᴜᴀɴʜ ɴʜᴀ̀.

Đᴇ̂́ɴ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 𝟸𝟸ʜ𝟹𝟶, ᴋʜɪ đᴇ̂́ɴ ᴋʜᴜ ᴠᴜ̛̣ᴄ ʙᴀ̃ɪ đᴀ̂́ᴛ ᴛʀᴏ̂́ɴɢ (ᴄᴀ̣ɴʜ sᴀ̂ɴ ʙᴏ́ɴɢ đᴀ́) ᴄᴀ́ᴄʜ ɴʜᴀ̀ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 𝟹𝟶𝟶ᴍ, ᴛʜɪ̀ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʙᴇ́ ɴᴀ̆̀ᴍ ʙ.ᴀ̂́ᴛ đᴏ̣̂ɴɢ ʙᴇ̂ɴ ɢᴏ̀ đᴀ̂́ᴛ, ᴛʀᴏɴɢ ᴛɪ̀ɴʜ ᴛʀᴀ̣ɴɢ ϙᴜᴀ̂̀ɴ ʙɪ̣ ᴄᴏ̛̉ɪ ᴠᴀ̀ đᴀ̆́ᴘ ʟᴇ̂ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ, ᴍɪᴇ̣̂ɴɢ s.ᴜ̀ɪ ʙᴏ̣ᴛ ᴍᴇ́ᴘ… ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴏ̛ ϙᴜᴀɴ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ đᴀɴɢ ʟᴀ̂́ʏ ʟᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀɪ ɴɢʜɪ ᴄᴀɴ, ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃.

Nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/bat-nghi-can-hiep-dam-sat-hai-be-gai-5-tuoi-o-bai-dat-trong-gan-nha-728814.html
BÌNH LUẬN (đã có: bình luận):


Trả lời